Astronomický ústav SAV

 

Správa o činnosti pracoviska

za rok 2000

 

Tatranská Lomnica

január 2001

 

Astronomický ústav SAV ďakuje

Nadácii Alexander von Humboldt Stiftung za darovanie výpočtovej techniky v hodnote 16 500 DM,

Organizácii Deutsche Forschunggemeinschaft za predplatenie vedeckých časopisov Astronomy and Astrophysics, Astrononmische Nachrichten, Radio und Fernsehen Elektronik na rok 2000 v celkovej hodnote 160 tis. Sk.

Dr. Jozefovi Kleczekovi, DrSc. za darovanie 4 kníh a 10 úplných ročníkov časopisu “Solar Geophysical Data.

 

 

Obsah osnovy Správy o činnosti pracovísk SAV za rok 2000

 

 1. Základné údaje o pracovisku 5
 2. Vedecká činnosť 6
 3. Vedecká výchova a pedagogická činnosť 11
 4. Medzinárodná vedecká spolupráca 13
 5. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh 18
 6. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie 19
 7. Aktivity v orgánoch SAV 19
 8. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 20
 9. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 21
 10. Hospodárenie organizácie 22
 11. Nadácie a fondy pri pracovisku 23
 12. Iné významné činnosti pracoviska 23
 13. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV 23

 

PRÍLOHY

 1. Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2000 25
 2. Projekty riešené na pracovisku 27
 3. 3. Vedecký výstup - bibliografické údaje výstupov - Práce 31

  - Citácie 39

 4. Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska 55
 5. Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci 57

 

 

 

 

 

 

 

I. Základné údaje o pracovisku

1. Kontaktné údaje

Názov pracoviska: Astronomický ústav SAV

Riaditeľ: RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Zástupca riaditeľa: RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Vedecký tajomník: RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Predseda vedeckej rady: RNDr. Augustin Skopal, CSc.

Adresa sídla: 059 60 Tatanská Lomnica

Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

Oddelenie MPH, Dúbravská cesta 9, 814 38 Bratislava

Vedúci detašovaných pracovísk:

Prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc.

Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.): RO

2. Počet a štruktúra pracovníkov

ŠTRUKTÚRA PRACOVNÍKOV

K

F

P

R

Celkový počet pracovníkov

46

55

50,9

53 260

Vedeckí pracovníci

24

27

24,0

49 660

Odborní pracovníci VŠ

4

6

5,6

3 600

Odborní pracovníci ÚS

9

9

9,5

 

Ostatní pracovníci

9

13

11,8

 

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia

4

4

4,8

6 200

Vysvetlivky:

K - kmeňový stav pracovníkov v pracovnom pomere k 31.12.2000 (uvádzať pracovníkov s hlavným pracovným úväzkom, vrátane pracovníčok na riadnej materskej dovolenke, pracovníkov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, pracovníkov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)

F - fyzický stav pracovníkov k 31.12.2000

P - celoročný priemerný prepočítaný počet pracovníkov

R - prepočítaná riešiteľská kapacita v hod/rok

Priemerný vek všetkých kmeňových pracovníkov k 31.12. 2000: 47,7

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2000: 46,8

Pozn.: V Prílohe č. 1 uviesť menný zoznam pracovníkov k 31.12.2000 s vyznačením úväzku a riešiteľskej kapacity.

3. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2000)

Pracovníci s hodnosťou

 Vedeckí pracovníci v

Stupňoch

DrSc.

CSc.,

PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

6

18

-

-

10

6

8

4. Iné dôležité informácie k základným údajom o pracovisku a zmeny za posledné      obdobie (v zameraní pracoviska, v organizačnej štruktúre a pod.)

V roku 2000 nenastali zmeny v zameraní ani organizačnej štruktúre ústavu.

II. Vedecká činnosť

1. Domáce projekty riešené na pracovisku

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet

Riešiteľská kapacita na pracovisku (hod/rok)

Pridelené financie na r. 2000

1. Vedecké projekty – záväzné úlohy (evidované VEGA), na ktoré bol v r. 2000 udelený grant

9

57 360

658 000 Sk

2. Vedecko-technické    projekty, na ktoré bol v r. 2000 udelený grant

2

4 300

248 000 Sk

3. Integrované projekty vedy a techniky

-

-

-

4. Projekty riešené ako štátna objednávka

-

-

-

5. Iné projekty (ústavné a na objednávku rezortov)

4

-

11 000 USD

Medzinárodné projekty uviesť v kapitole IV. Medzinárodná vedecká spolupráca (bod 2, 3)

Bližšie vysvetlenie je v Prílohe č. 2

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:

a) základný výskum

Bola vypracovaná nová hypotéza o pôvode komét Oortovho oblaku a podaný dôkaz, že ak kometárne jadrá boli v protoslnečnej hmlovine už na počiatku jej kolapsu na protoslnko a protoplanetárny disk, tak aj po kolapse zostali vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach (VEGA 5100, Neslušan).

A new hypothesis of the origin of the Oort cloud comets was elaborated. A proof was given that in the case cometary nuclei were present in the protosolar nebula at the beginning of its collapse onto the protosun and the protoplanetary disc already, then these remained at large heliocentric distances after the collapse too.

Z údajov koronálneho indexu slnečnej aktivity (KI) za roky 1945-1996, odvodeného z intenzity zelenej koróny, sa zistil jeho dlhodobý nárast v maximách cyklov. Zistila sa dobrá korelácia medzi KI a ostatnými indexami slnečnej aktivity vrátane kozmického žiarenia (VEGA 5017, Rušin, Rybanský, Minarovjech).

The coronal index of solar activity (CI) at maxima of cycles increased monotonously over the period 1945-1996. A good correlationd between the CI and other activity indices including cosmic rays was found out.

b) výsledky spoločenskej praxe (uviesť aplikátora) -

c) výsledky medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo medzinárodný program) -

Na základe pozorovaní a NLTE analýzy bolo poprvýkrát spoľahlivo určené zastúpenie neónu v atmosférach 7 normálnych hviezd typu B a 20 chemicky pekuliárnych HgMn hviezd (VEGA 7107, NATO/98B/nvb, Budaj).

Based on observations and the NLTE analysis first reliable abundances of Neon were determined for 7 normal late-B and 20 chemically peculiar HgMn stars.

d) Ostatné významné výsledky

Využitie ďalekohľadov

0,6 m fotometrické reflektory na Skalnatom plese a v Starej Lesnej: 801 hodín čistého pozorovacieho času v 182 nociach.

Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte: Snímky protuberancií v 125 dňoch a detailov protuberancií v 6 dňoch., emisné čiary koróny v 167 dňoch, 238 špeciálnych pozorovaní. Pokusné pozorovanie pomocou inovovaného typu fotoelektrického koronálneho fotometra.

Dvojitý slnečný ďalekohľad v Starej Lesnej: Pozorovania fotosféry v 191 dňoch – 369 kresieb pre svetovú banku údajov.

Horizontálny slnečný spektrograf v Starej Lesnej: Spektroskopia 52 slnečných škvŕn v 19 dňoch.

0,3 m astrograf na Skalnatom plese: 407 pozícií asteroidov, 106 pozícií komét.

Celooblohová komora: Získalo sa 64 snímok.

Ukončila sa montáž a začali sa prevádzkové skúšky nového 61-cm zrkadlového ďalekohľadu v malej kupole na Skalnatom plese, ktorý sa bude využívať na fotometriu a astrometriu komét a asteroidov. Zariadenie nahradilo pôvodný 30-cm astrograf.

******************

Bola vypracovaná nová metóda určovania efektívnych teplôt chladných zložiek symbiotických hviezd založená na porovnaní syntetických spektier chladných obrov so širokopásmovou optickou/IR fotometriou. Chyby tejto metódy sú od 100 do 300 K. Aplikované na EG And a AX Per. (VEGA 5038, grant Alexandra von Humboldta No.SLA/1039115, Skopal, práca č. 27).

Fotometrickou štúdiou zákrytovej symbiotickej dvojhviezdy AR Pavonis sa zistila reálna zmena orbitálnej periódy o veľkosti 1,3 dňa za 100 rokov. Spresnili sa základné parametre systému. Analýza svetelnej krivky ukázala, že v pokojných fázach dochádza k prenosu hmoty z chladnej obrej hviezdy do rozsiahleho akrečného disku okolo horúcej hviezdy hlavnej postupnosti. Počas aktívnych fáz, časť hmoty vyvrhovanej horúcou hviezdou dopadá na obriu hviezdu. (VEGA 5038, NATO collaborative grant No. 960332, Grant Alexandra von Humboldta No. SLA/1039115, Skopal, práca č. 28).

Na základe komplexného štúdia oddelenej aktívnej zákrytovej sústavy RT And sa určili absolútne parametre sústavy a zistilo sa, že zákryt je úplný. Analýza všetkých dostupných svetelných kriviek nepotvrdila ideu aktívnych dĺžkových pásov a ukázala možnosť prenosu hmoty medzi zložkami prostredníctvom magnetického mostu spájajúceho aktívne oblasti (VEGA 5038, Pribulla, Chochol, Parimucha, práca č. 24).

Analýzou fotoelektrickej, fotografickej a vizuálnej fotometrie sa zistila 15-ročná orbitálna perióda symbiotickej novy V1016 Cyg. Periodické nárasty jasnosti objektu sú spôsobované zvýšeným prenosom hmoty z červeného obra na bieleho trpaslíka v periastre excentrickej dráhy (VEGA 5038, Chochol, Parimucha, Pribulla, práca č. 23).

Analýzou UBVRI a CCD fotometrie sa zistila 0.69325-dňová orbitálna perióda pomalej novy V723 Cas (VEGA 5038, Chochol, Pribulla, práce č. 42, 43).

Tvar (O-C) diagramu zákrytovej dvojhviezdy VW Cep bol vysvetlený prítomnosťou ďalších dvoch telies v sústave. Nárast orbitálnej periódy sústavy detegovaný v r. 1999 sa vysvetlil náhlym prenosom hmoty z menej hmotnej na hmotnejšiu zložku dvojhviezdnej sústavy (VEGA 5038, Chochol, Pribulla, Tremko, Parimucha, Vaňko, práce č. 25, 53).

Analýzou UBV svetelných kriviek CP hviezdy 56 Ari z troch sezón sa potvrdila ich dlhodobá variabilita, ktorá bola vysvetlená precesiou hviezdy v dôsledku deformácie jej tvaru silným magnetickým poľom dipólového tvaru (VEGA 7107, Žižňovský, Schwartz, Zverko, práca č. 60).

Určilo sa chemické zloženie CP hviezdy BD+40 175 (VEGA 7107, Žižňovský, Zverko, práca č. 69).

Podarilo sa algebraicko-geometricky vysvetliť rozmer a signatúru vesmíru založeného na koncepcii fundamentálnej variety tzv. kvadro-kubických Cremonových trasformácií.(NATO PST.CLG.976850, Saniga, práca č. 56).

Na základe analýzy novej bázy dát (1943-1999) sme dospeli k záveru, že zmeny v rozložení jasnosti "zelenej" emisnej koróny možno dobre popísať pomocou štatistickej metódy hlavných komponent. Identifikovali a popísali sme štyri rôzne režimy evolúcie uvedenej jasnosti v priebehu 11-ročných slnečných cyklov (VEGA 5007, Sýkora, práca č. 89).

Štúdiom dynamiky fotosféry vo výške 250-500 km sme ukázali, že v týchto výškach existuje korelácia medzi intenzitnými a rýchlostnými poliami. Neexistuje však korelácia medzi nimi a konvektívnymi pohybmi granulácie nachádzajúcej sa v spodnej fotosfére. (VEGA 7229, Kučera, Rybák, páca č. 15).

Štatistickým porovnaním spektrálnych charakteristík čiar Fe I a Ca II-K fotosféry a chromosféry, v pokojnej, aktívnej a erupčnej oblasti, sme ukázali, že v prípade erupcie, je zasiahnutá aj spodná fotoséra a dochádza k zmene jej dynamiky. (VEGA 7229, Brčeková, Kučera, Rybák, práca č. 71).

Analýzou pozorovaní získaných spektrometrom SUMER/SOHO v rokoch 1996 a 1998 boli jednoznačne preukázané príčiny inštrumentálneho efektu spôsobujúceho dlhoperiodické oscilácie polôh meraných spektrálnych čiar. Sú to malé variácie teploty vo vnútri samotného spektrometra, spôsobujúce zmeny jeho rozmerov. (VEGA 7229, Kučera, Rybák, práce č. 79, 80).

Porovnanie štruktúr bielej koróny zo zatmeňových pozorovaní s tokmi rádiového žiarenie ku koncu cyklu 22 ukázalo, že magnetické pole Slnka určuje veľkoškálovú štruktúru koróny (VEGA 5017, Rušin, práca č. 17).

Bolo navrhnuté nové kritérium podobnosti dvoch Keplerovských dráh. Je založené na absolútnej veľkosti zmeny dráhového momentu. Predbežné použitie nového kritéria pri výbere roja Perzeíd a Geminíd z databázy fotografických dráh IAU MDC naznačuje, že dáva počty rojových meteorov, ktoré sú bližšie skutočným počtom, než dáva klasické D-kritérium. (VEGA 5101, Neslušan, práca č. 46).

Pokročilo sa v príprave novej verzie Lundskej databázy dráh meteorov z fotografických pozorovaní. Boli urobené všetky potrebné krížové kontroly parametrov a vykonané opravy 186 chybových dráh. Uhlové elementy boli prekonvertované na aktuálne ekvinokcium JD2000.0. Text článku určeného pre Astronomy and Astrophysics a aktualizácia elektronickej formy dokumentácie je v záverečnom štádiu. (VEGA 5101, Porubčan, Svoreň, práca č. 49).Boli zredukované fotografické snímky komét za roky 1992 a 1993 a asteroidov za roky 1998 a 1999. (VEGA 5100, Neslušan, Svoreň, práce č. 20, 30).

Zo spoločných rádiových pozorovaní meteorického roja Leoníd v rokoch 1996-1999 na základniach Bologna-Lecce a Bologna-Modra sa odvodil profil aktivity a tok Leoníd v jednotlivých rokoch. Výsledky ukázali anomálne nárasty v aktivite dlhotrvajúcich ozvien (odpovedajúcich hmotnejším časticiam) v rokoch 1996 a 1998. (VEGA 7151, Hajduk, Porubčan, práca č. 11).Z fotografických pozorovaní maxima Leoníd 1998 na observatóriu v Modre bola odvodená frekvenčná krivka bolidov v prúde, rozložená podľa jasností a fotografický radiant prúdu.(VEGA 5101, Porubčan, práca č. 33, 59).

Odvodili sa dráhy nepravidelných častíc kozmického prachu v slnečnej sústave a skúmala sa ich interakcia so slnečným elektromagnetickým žiarením. (VEGA 7151, Kocifaj, práce č. 75, 74). Vedecký výstup (Knižné publikácie sú v Prílohe č. 3)

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v r. 2000 a doplnky z r. 1999

Vedecké monografie publikované doma

-

Vedecké monografie publikované v zahraničí

-

Odborné monografie

-

Kapitoly vo vedeckých knižných publikáciách publikované doma

-

Kapitoly vo vedeckých knižných publikáciách publikované v zahraničí

-

Kapitoly v odborných knižných publikáciách publikované doma

8

Kapitoly v odborných knižných publikáciách publikované v zahraničí

-

Publikácie v periodikách evidovaných v Current Contents

27

Publikácie v ostatných periodikách

25

Publikácie v zborníkoch

31

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

-

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahr. účasťou

41

Ostatné prednášky a vývesky

2

Vydávané periodiká evidované v Current Contents

1

Ostatné vydávané periodiká

1

Vydané zborníky z vedeckých podujatí

-

Vysokoškolské učebné texty

-

 

 1. Vedecké recenzie, oponentúry
 2. Počet v r. 2000 a doplnok za r. 1999

  Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných časopisoch, príspevkov na konferenciách s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov

  25

   

 3. Citácie

 

CITÁCIE

Počet v r. 1999 a

Doplnok za r. 1998

Citácie v SCI

110

Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením prameňa

20

Citácie v monografiách, učebniciach a iných knižných publikáciách

81

Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor bol kmeňovým zamestnancom ústavu do konca roku 2000. Neuvádzať autocitácie. Citácie spracovať za ústav ako celok, nie iba sumarizovať podľa jednotlivých pracovníkov.

6. Vynálezy a licencie

Ústav v roku 2000 neprihlásil vynálezy, nezískal patent ani nepredal licencie.

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám pracoviska

 1. Vedecká výchova a pedagogická činnosť

 

 

 1. Prehľad údajov o doktorandskom štúdiu
 2.  

  Počet k 31.12.2000

  Počet ukončených doktorantúr v r.2000

  Forma

  Vedeckej

  Výchovy

  Doktorandi

  úspešnou

      obhajobou

  uplynutím času     určeného

      na štúdium

  predčasné ukončenie z dôvodov

  neudelením

  vedeckej hodnosti

  rodinných,

  zdravotných a iných

  resp.bez udania dôvou

  nevykonania odbornej

  skúšky

  nepripustenia

  k obhajobe

  neobhájenia

  dizertačnej práce

  celkový počet

  z toho

  novoprijatí

  Denná

  6

  3

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Externá

  6

  -

  1

  1

  -

  1

  -

  -

  -

   

 3. Zmena formy doktorandského štúdia
 4.  

  Počet

  Preradenie z dennej formy na externú

  -

  Preradenie z externej formy na dennú

  -

   

   

   

   

 5. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
 6. Meno doktoranda

  Forma DŠ

  Dátum nástupu na

  Dátum obhajoby

  Číslo a názov vedného odboru

  Meno a pracovisko školiteľa

  Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

  Kostolanský Eduard

  denná

  1. 9. 1966

  26. 4. 2000

  11-40-9 Astronómia

  V.Porubčan AsÚ SAV

  MFF UK Bratislava

  Kocifaj Miroslav

  externá

  6. 10. 1993

  26. 4. 2000

  11-40-9 Astronóma

  I.Kapišinský AsÚ SAV

  MFF UK Bratislava

   

 7. Prehľad údajov o pedagogickej činnosti

PEDAGOGICKÁ

     Semestrálne prednášky

     Semestrálne cvičenia *

ČINNOSŤ

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení**

5

 

-

 

6

 

-

Celkový počet hodín v r. 2000

174

-

172

-

*  - vrátane semestrálnych seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

** - len kmeňoví pracovníci (neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách)

Prehľad prednášateľov semestrálnych predmetov a vedúcich semestrálnych cvičení, s uvedením názvu predmetu, týždenného úväzku katedry a vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4

 

doktorandských dizertačných prác: ..................................................................…....... 9

doktorských dizertačných prác: ...........................................................................….... 5

Pozn: Člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác MŠ ČR – Zverko

v profesorskom konaní na vysokých školách: (v zahrančí - Rušin) .............................. 1

odborových komisií pre doktorandské štúdium: Antalová, Hajduk, Chochol, Pittich,

Porubčan, Rušin, Svoreň, Zverko, Žižňovský

fakúlt a univerzít: Porubčan, Zverko, Rušin

hodnosť alebo vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa):

Augustín Skopal - vedúci vedecký pracovník I., CSc.

Ľuboš Neslušan - samostaný vedecký pracovník II.a,

Metod Saniga - samostatý vedecký pracovník II.a.,

Miroslav Kocifaj - vedecký pracovník II.b - PhD

Augustín Skopal a Drahomír Chochol úspešne obhájili doktorskú dizertačnú prácu.

Miroslav Kocifaj úspešne obhájil doktorandskú prácu a bola mu priznaná vedecká hodnosť PhD.

 1. Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami s uvedením stručného popisu výsledkov spolupráce
 2. Ústav nemá spoločné pracoviská s vysokými školami.

 3. Iné dôležité informácie k vedeckej výchove a pedagogickej činnosti

(konkrétne skúsenosti s doktorandským štúdiom)

 

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca

 1. Aktívne medzinárodné dohody ústavu s uvedením partnerského pracoviska v zahraničí, doby platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií, ktoré zo spolupráce vyplynuli.
 2. Ukrajina: Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Kijev, Crimean Astrophysical Obs., Nauchny, Crimea, 2000 - 2002

  Téma: Lítium na povrchu chladných magnetických CP hviezd

  Výsledky: 1 práca v recenznom konaní, získavanie pozorovacieho materiálu

  Rusko: Institut zemnogo magnetizma, ionosferi i rasprostranenia radiovoln, Moskva, 2000- 2002

  Téma: Fyzika slnečnej koróny z pozorovaní počas úplných zatmení Slnka a z pozorovaní mimozatmeňovými koronografmi

  Výsledky: 4 publikované ráce

  Bulharsko: Národné astronomické observatórium BAV, Rožen, 1996 - 2000

  Téma: Spektroskopický a fotometrický výskum CP hviezd.

  Výsledky: Získavanie pozorovacieho materiálu

  Poľsko: Vysoká škola pedagogická, Krakov, 1996 - 2000

  Téma: Výskum tesných dvojhviezdnych sústav a pekuliárnych hviezd.

  Výsledky: 1 práca do tlače

   

  Ukrajina: Krymské astrofyzikálne observatórium AV Ukrajiny, 1997 - 2000

  Téma: 1. Spektroskopický výskum chemicky pekuliárnych hviezd.

  Výsledky: do tlače odovzdaná 1 práca

  Téma: 2. Výskum fyzikálnych podmienok na Slnku spektroskopickými metódami.

  Výsledky: Získava sa pozorovací materiál

   

 3. Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické dohody (MAD) - uviesť počet.
 4. Francúzsko: CNRS, Institute d’Astrophysique, Paríž , 2000

  Projekt: Fotometrický a spektroskopický výskum vybraných kataklizmatických a symbiotických hviezd.

  Výsledky: Rozpracovala sa 1 práca

  Veľká Británia: Royal Society, Astrophysics Research Institute, The Liverpool John Moores University, 1999 - 2001

  Projekt: Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach

  Výsledky: 1 práca odovzdaná do tlače, 2 sa pripravujú na odovzdanie

  Taliansko: FISBAT, CNR, Bologna, 1998-2000

  Projekt: Fyzikálno-chemické procesy v strednej atmosfére študované na základe interakcií s medziplanetárnymi telesami.

  Výsledky: 1 práca odovzdaná do tlače, získanie pozorovacieho materiálu

  Taliansko: Istituto Spaziale, CNR, Roma, 1998-2000

  Projekt: 02/3 Dynamika komét

  Výsledky: 1 práca pripravená do tlače

 5. Účasť pracoviska na riešení multilaterálnych projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) - uviesť počty.
 6. Projekty s uvedenými údajmi uviesť v tomto členení:

  a/ Projekty 5. rámcového programu EÚ schválené v Bruseli v r. 2000 a stav uzavretia kontraktov.

  b/ Návrhy projektov 5. rámcového programu EÚ predložené do Bruselu v r. 2000, ktoré neboli schválené, alebo sú v štádiu posudzovania (uviesť len názvy projektu v anglickom a slovenskom jazyku a spoluriešiteľské inštitúcie v SR a v zahraničí - len počty podľa krajín).

   

   

   

  c/ Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov EÚ (COST, PECO, INCO, INCO–COPERNICUS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE a iné), vedeckého výboru NATO, UNESCO, CERN, IAEA a iné.

   

  NATO Fellowship Programme – ”Long-term monitoring of selected symbiotic stars”, L. Hric, zahraničný partner Prof. P. Niarchos, University of Athens a National Observatory of Athens, 2000.

  Výsledky: získaný pozorovací materiál pre 7 objektov, ukončená analýza KW Persei, dokončená 1 práca, jedna práca rozpracovaná.

  NATO Collaborative Research grant No. 960322, ”Physical processes in interacting binaries”, A. Skopal, zahraničný partner Dr. Rovithis-Livaniu, University of Athens, 1999-2001.

  Výsledky: 1 publikovaná práca , 2 práce rozpracované.

  NATO Collaborative Linkage Grant PST.CLG.976850, ”Structure of Time and Quantum Computing: Pregeometric/Discrete Space-Time Approach”, M.Saniga, zahraniční partneri Rosolino Buccheri, CNR Palermo, Taliansko, Vito Di Gesú, University of Palermo, Taliansko, George Jaroszkiewicz, University of Nottingham, Anglicko, Mark Stuckey, Eliza bethtown College, U.S.A., 2000-2002, 350 000,– BEF.

  d/ Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko a iné.).

  K bodom 2. a 3. je bližšie vysvetlenie v Prílohe č. 2.

  Grécko: University of Athens, Department of Physics, Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics, Athens, 1999 – 2000

  Projekt: Dlhodobý fotometrický výskum vybraných kataklizmatických premenných a interagu-júcich dvojhviezd, zodpovedný L. Hric

  Výsledky: Získal sa bohatý fotometrický materiál hlavne pre objekty V 471 Tau a V Sge.

  Japonsko: JSPS, 2000-2002

  Projekt: “Observational study of solar activity by using coronographs”, zodpoevdný V. Rušin.

  Výsledky: súčasné pozorovanie zelenej a červenej koróny na koronálnych staniciach NAO Norikura a Lomnický štít.

   

 7. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov.
 8. Pozri výsledky uvedené při projektoch v bode 3. d/

 9. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR.
 10.  

  International Astronomical Union (IAU):

  Členstvo: 21 - A. Antalová, A. Hajduk, L. Hric, D. Chochol, I. Kapišinský, Ľ. Klocok, A. Kučera, M. Minarovjech, L. Neslušan, E. Pittich, V. Porubčan, V. Rušin, M. Rybanský, M. Saniga, A. Skopal, J. Svoreň, J. Sýkora, J. Tremko, J. Zverko, J. Zvolánková, J. Žižňovský

  Funkcie:

  Predseda komisie IAU č. 22 (V. Porubčan)

  Člen OC pracovnej skupiny komisie IAU č.10 pre zatmenia Slnka (V. Rušin)

   

  The Royal Astronomical Society (RAS, UK)

  Členstvo: 2 – A. Skopal, M. Zboril

  European Astronomical Society (EAS):

  Členstvo: 9 - A. Antalová, L. Hric, D. Chochol, M. Minarovjech, E. Pittich, J. Pittichová, V. Rušin, M. Zboril

  International Meteor Organization:

  Členstvo: 1 - V. Porubčan

  International Society for the Study of Time:

  Členstvo: 1 - M. Saniga

  California Alumni Association:

  Členstvo: 1 - M. Saniga

  Joint Organization for Solar Observations (JOSO):

  Členstvo: 4 - A. Antalová, A. Kučera, V. Rušin, J. Rybák,

  Funkcie:

  Viceprezident JOSO (A. Kučera)

  Člen pracovnej komisie WG7 "Solar eclipses" (V. Rušin)

  Člen pracovnej komisie WG2 "Solar instrumentation" (J. Rybák)

  Editor "JOSO Annual Report" (A. Antalová, A. Kučera)

  Iné členstvá a funkcie:

  Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics of ICSU (SCOSTEP):

  Členstvo: 1 - J. Sýkora

  Funkcie:

  Národný reprezentant (Sýkora) v SCOSTEPe

  COSPAR

  Členstvo: 5 - L. Neslušan, E. Pittich, J. Pittichová, M. Rybanský, J. Svoreň

   

   

  Národný komitét pre IAU:

  Členstvo : 6 - A. Hajduk, D. Chochol, A. Kučera, E. Pittich, J. Sýkora, J. Zverko

  Funkcie:

  Predseda (J.Zverko)

  Podpredseda (A. Kučera)

  Tajomník (E. Pittich)

  Národný komitét SCOSTEP:

  Členstvo: 2 – J. Rybák, J. Sýkora

  Funkcie:

  Podpredseda (J. Sýkora)

  Národný komitét COSPAR:

  Členstvo: 1 - M. Rybanský

 11. Zastúpenie v edičných radách časopisov v zahraničí.
 12. Astronomy and Astrophysics: 1 člen (J. Zverko) Earth, Moon and Planets: 1 člen (V. Porubčan) Astronomical and Astrophysical Transactions: 1 člen (D. Chochol)

  The Noetic Journal : Executive Associate Editor (M. Saniga)

 13. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia.
 14. Česko-Slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, Obs UK, 16.-19.4.2000

  Konferenecia bola venovaná najnovším poznatkom vo výskume medziplanetárnej hmoty. Týmito podujatiami sa udržuje veľmi plodná spolupráca slovenských a českých atronómov.

 15. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2001 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka).
 16. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií.
 17. "First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations", 11-15 September, 2000 Varna, Bulgaria (V. Rušin, Rybanský)

  "Meteoroids 2001", Kiruna , Švédsko, (V. Porubčan)

  "JOSO Annual Meeting 2000", 28-29. September, 2000, Sante Cruz, Tenerife, Španielsko (A. Kučera)

  "V-th Hvar Astrophysical Colloquium: Physical processes in the Solar Atmosphere", 4-8.Jún 2000, Hvar, Chorvátsko. (A. Kučera)

  15. Medzinárodný slnečný seminár Patince 2000", 19.–23. Jún, 2000, Patince (J. Rybák)

 18. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

Medzinárodná cena SAV za r. 2000 bola udelená Dr. Giordanovi Cevolanimu za významnú vedeckú prácu v oblasti prírodných vied dňa 7.9. 2000 na základe dlhodobej spolupráce s naším ústavom (Dohoda MAD).

Predseda sekcie “Vacuum Dynamics” na medzinárodnom sympoziu “Gravitation and Cosmology: From the Hubble Radius to the Planck Scale”, konanom v Berkeley ,U.S.A. v dňoch 21. – 25. augusta 2000 (M. Saniga)Predseda sekcie - "Dynamical processes in the Solar Atmosphere III." na V-th Hvar Astrophysical Colloquium, konanom v dňoch 4-8. Júna 2000, Hvar, Chorvátsko. (A. Kučera) Predseda sekcie - "Fine structure of the Quiet Photosphere and Sunspots" na V-th Hvar Astrophysical Colloquium, konanom v dňoch 4-8. Júna 2000, Hvar, Chorvátsko. (J.Rybák)

Medzinárodná konferencia "Sixth Regional Conference of the International Society for the Study of Human Ideas on the Ultimate Reality and Meaning - Philosphy of Nature and the Antropic Cosmological Principle", 25. -28. 10. 2000, Piešťany, (A. Hajduk).

Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

 

 1. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh

 

 1. Prehľad vysokých škôl (fakúlt) a výsledkov spolupráce
 2. Prehľad inštitúcií a výsledkov spolupráce vrátane prípadného finančného efektu
 3. Spolupráca s hospodárskou sférou (napr. pripravované spoločné projekty, členstvo v dozorných radách, prenos technológií do praxe a pod.)
 4. Výskumný ústav jadrových elektrární, a. s., Trnava

  Enviromentálne centrum bioštatistiky, a.s . Nitra

  Projekt “Úmrtnosť, slnečná aktivita a vybrané klimatické parametre životného prostredia”

  Výsledky boli publikované vo výskumnej správe VÚJE č. 321/2000.

   

 5. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie

 

 

 1. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 1. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s  vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
 2. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, prezidentskej kancelárie a pod.
 3. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a miestne samosprávne orgány

Posúdenie vládneho návrhu Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelania a Národného programu výcghovy a vzdelávania v SR. Účasť na porade MŠ SR pre neštátne školstvo (27. 11. 2000, A. Hajduk).

 

 

VII. Aktivity v orgánoch SAV

 1. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
 2. Vedecké kolégium pre vedy o Zemi a vesmíre: V Porubčan - tajomník, V. Rušin, J. Sýkora, J. Zverko - členovia

 3. Členstvo vo Výbore Rady vedcov SAV, VEGA a pod.
 4. P SAV: V. Rušin

  Predsedníctvo VEGA: J. Svoreň

  Komisia VEGA č.3 pre vedy o Zemi a vesmíre: J. Svoreň - predseda, L. Hric, A. Kučera, J. Žižňovský - členovia

 5. Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV

Akreditačná komisia SAV: V. Rušin - predseda, V. Porubčan - člen

Akreditačná subkomisia P SAV pre vedy o Zemi a vesmíre: V. Porubčan - predseda

Komisia P SAV pre sieť a spoločnú výpočtovú techniku: V. Rušin - predseda, R. Komžík - člen

Komisia P SAV pre nákup drahých prístrojov: V. Rušin - predseda

Komisia P SAV pre zahraničné styky: V. Rušin - člen

Legislatívna komisia P SAV: J. Svoreň - člen

Porota pre udeľovanie medzinárodných cien SAV: V. Porubčan - člen

 

 1. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity a ceny a vyznamenania
 1. Vedecko-popularizačná činnosť (počet monografií, prednášok, príspevkov v tlači, rozhlase, televízii a pod.)
 2. Monografie (preklad) ... 1

  Prednášky .................... 23

  Články ......................... 47

  Rozhlas ........................ 1

  Televízia ...................... 11

  Usporiadanie a účasť na 4 odborných seminároch pre pracovníkov hvezdární

 3. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu podujatia, dátumu a miesta konania a počtu domácich a zahraničných účastníkov
 4. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu podujatia, dátumu a miesta konania
 5. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne)
 6. V. Porubčan - Medaila SAV za podporu vedy

 7. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
 8. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso: J. Zverko - vedecký redaktor, J. Svoreň - výkonný redaktor, A. Antalová, D. Chochol, A. Kučera, V. Porubčan - členovia

  Kozmos: M Rybanský - predseda, L. Hric, D. Chochol, J. Svoreň, J. Zverko - členovia

  Acta Astronomica et Geophysica: V. Porubčan - člen

  Astronomický cirkulár: J. Svoreň - editor

  Astronomická ročenka: E. Pittich - editor

  Meteorické správy: V. Porubčan - editor

 9. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV:

V. Porubčan - predseda, L. Hric - vedecký tajomník, predseda Stelárnej sekcie, J. Žižňovský - hospodár, Ľ. Klocok, V. Rušin - členovia, J. Rybák - predseda Slnečnej sekcie, T. Pribulla - predseda odbočky v T. Lomnici

 

 

 

 

 

IX. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

 1. Uviesť, či ide o knižnicu alebo základné informačné stredisko, s akým počtom pracovníkov prepočítaných na plný úväzok
 2. Základné informačné stredisko (ZIS) zamestnáva 2 pracovníkov na celkový uväzok 0,7.

 3. Prehľad poskytovaných knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a pod.)
 4. ZIS poskytovalo služby vo forme výpožičiek a xerokópií článkov v rámci MVS. Napĺňala sa databáza ASEP. Rozoslalo sa 426 výtlačkov časopisu “Contributions of the Astronomical Observatory Skalanté Pleso (Vol.30, No.1, 2).

 5. Najdôležitejšie publikácie knižnice (bibliografie, príručky, prehľady, bulletiny a pod.)
 6. ZIS nevydalo samostatné publikácie ani iné materiály.

 7. Stav knižničných fondov (počet titulov dochádzajúcich periodík, počet dizertácií, fotodokumentov a pod.)

V roku 2000 dosiahol počet kníh 9718. Novozaevidovaných bolo 97, z ktorých 14 sa získalo výmenou, 62 ks darom a 3 kúpou. Získalo sa 25 CD ROM, z toho 2 výmenou, 14 darom a 9 kúpou. Získalo sa 51 titulov časopisov, z toho 12 kúpou (3 z ČR, jeden domáci), 27 výmenou, 10 darom, 2 v elektronickej forme. Zaevidovali sa dve 4 dizertačné práce.

 

 1. Hospodárenie organizácie

Rozpočtové a príspevkové organizácie

1. Rozpočtové organizácie SAV

a) Výdavky RO SAV

Kategória

Posledný upravený rozpočet

r. 2000

Čerpanie k 31.12.2000

celkom

z toho :

z rozpočtu

z mimoroz. zdrojov

Výdavky celkom :

14 394

14 629

14 394

235

z toho :

- kapitálové výdavky

686

686

686

- bežné výdavky

13 708

13 943

13 708

235

z toho :

- mzdové výdavky

7 196

7 196

7 196

- odvody do poisťovní a NÚP

2 822

2 846

2 846

- tovary a ďaľšie služby

3 690

3 901

3 666

235

Z toho :

- výdavky na projekty (VEGA,

864

864

864

VTP, ŠO, MVTP)

- výdavky na periodickú tlač

38

38

38

- transfery na vedeckú výchovu

355

355

355

b) Príjmy RO SAV

Kategória

Posledný upravený

rozpočet r. 2000

Plnenie

k 31.12.2000

Príjmy celkom :

229

243

z toho :

Rozpočtované príjmy (účet 19)

229

243

z toho :

- príjmy za nájomné

116

192

Mimorozpočtové príjmy (účet 780)

 

 

 

3.Podiel: celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + príjmy

__________________________________________________ = 282,8 tis. Sk

prepočítaný počet pracovníkov organizácie

 

4.Podiel: celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + príjmy

__________________________________________________ = 599,8 tis. Sk

prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie

5. Iné dôležité informácie k hospodáreniu organizácie

XI. Nadácie a fondy pri pracovisku

Ústav nemá nadácie ani fondy.

XII. Iné významné činnosti pracoviska

 

XIII. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV

 

Správu o činnosti SAV spracoval(i):

Juraj Zverko

Ján Svoreň - Kap. II. Tabuľky a Príloha 3, Kap. III., Príloha 4, Kap. V.

Aleš Kučera - Kap. IV., Príloha 5

Margita Hubačová - Kap. I. ods.2, Kap. X.

Ladislav Scheirich - Kap. IX.

Tel.: 421 969 4467 866

Fax : 421 969 4467 656

E-mail: astrinst@ta3.sk