Príloha č. 6 - Prínosy z vyslaní do zahraničia

Počas 22-dňového pobytu Ľ. Klocok, K. Maník a M. Rybanský pozorovali v Sumbe úplné zatmenie Slnka. Celkove boli uskutočnené 3 experimenty - fotometria K+F koróny, určenie farby koróny a kontinuálny priebeh zatmenia pomocou digitálnej videokamery.

Počas 3-dňového pobytu L. Hric pracoval na interpretácii spoločne získaných výsledkov fotometrie premennej hviezdy V Sge.

Počas dvojtýždňového pobytu na Observatoire de Haute Provence M. Vaňko získal kvalitné vysokodisperzné spektrá sústavy EF Dra (1,5 m Coudé spektrograf), ako aj software na redukciu a spracovanie spektroskopických pozorovaní poskytnutého organizáciou ESO. Nadviazal spoluprácu v oblasti pulzujúcich premenných hviezd.

Počas 21-dňového pobytu na observatóriu Kryonerion L. Hric získal kvalitný fotometrický pozorovací materiál pre 8 stelárnych objektov. Súčasne sa zúčastnil modernizácie fotoelek-trického fotometra, čím sa vytvorila možnosť získavania pozorovacieho materiálu v režime rýchlej fotometrie s časovým rozlíšením do 10 milisekúnd.

Počas 7-dňového pobytu na univerzite v Aténach T. Pribulla urobil predbežnú interpretáciu zmien periódy a svetelnej krivky kontaktnej viacnásobnej sústavy 44i Boo a pripravil príspe-vok na medzinárodnú konferenciu Variable Stars 2001 v Odesse.

Počas 17-dňového pobytu M. Minarovjech a M. Rybanský predniesli 2 prednášky na Univerzite v Kyote a získali na observatóriu Norikura veľké množstvo unikátnych spektrogramov emisných čiar koróny. Ich spracovanie bude publikované v rámci projektu MVTS „Výskum koróny pomocou spektrografov“, so zameraním na dynamiku koróny.

Počas 4-denného pobytu v Budapešti D. Chochol a T. Pribulla pripravovali spoločnú publi-káciu o aktívnej dvojhviezde SV Cam.

Počas 10-dňového pobytu v Göttingene J. Koza konzultoval modelovanie fotosféry a odvode-nie indukcie magnetického poľa programom SIR z intenzitných spektier získaných pomocou VTT Tenerife.

Počas dvoch dvojtýždňových pobytov vo Freiburgu A. Kučera J. Rybák spracovali spek-troskopické pozorovania, umožňujúce overiť predpovede teoretických magnetohydrody-namických modelov slnečnej fotosféry o existencii rázových vĺn nad intergranulárnym pries-torom v slnečnej fotosfére. Ukončili a odoslali do tlače spoločnú prácu o spracovaní slneč-ných CCD spektier .

Počas 74-dňového pobytu A. Skopal dokončil spoločnú publikáciu o okolohviezdnej látke počas aktívnej fázy symbiotickej hviezdy CH Cygni.

Počas týždňového pobytu v Potsdame M. Zboril rokoval o spolupráci v problematike hviezd pozdného spektrálneho typu.

Počas trojtýždňového pobytu A. Kučera a J. Rybák pokračovali v spracovaní rozsiahleho množstva spektroskopických pozorovaní slnečnej granulácie vysokej svetovej úrovne. Mate-riál bude použitý pre štúdium dynamiky slnečnej granulácie a na overenie prítomnosti rázo-vých vlnení vo vrchných častiach fotosféry, ktoré boli predpovedané magnetohydrodyna-mickými simuláciami konvekcie na slnečnom povrchu.

Počas 29-dňového pobytu E. Pittich pripravoval druhé vydanie Katalógu krátkoperiodických komét, ktoré umožní po prvý raz predpoveď návratu krátkoperiodických komét do roku 2050 s ohľadom na najpravdepodobnejšie hodnoty negravitačných parametrov a vymedzením rozptylu elementov dráhy.

Počas 25-dňového pobytu na Elizabethtown College sa M. Saniga venoval práci na projekte NATO Collaborative Linkage Grant PST.CLG.976850.

Počas 15-dňového pobytu v IAC La Laguna na Tenerife J. Koza vypočítal modely granuly a intergranuly, ktoré súvisia s riešením úloh jeho dizertačnej práce a projektu 7229. S autormi programu SIR konzultoval úpravy tohoto programu vykonané na základe poznatkov získaných pri jeho použití v podmienkach Astronomického ústavu.

Počas 8-dňového pobytu v Bologni A. Hajduk pracoval na spoločnej publikácii.

Počas trojtýždňového pobytu E. Pittich použil výsledky počítačového modelovania dlhodobej evolúcie dráh telies z Jupiterovej rodiny komét na napísanie práce o vplyve rezonancií na dĺžku doby ich transféru na dráhy podobné dráhe kométy Encke.

Počas 8-dňového pobytu v Bologni V. Porubčan pracoval na práci o Leonidách, ktorá bola prezentovaná na konferencii Meteoroidy 2001 (Kiruna, aug. 5-11, 2001).

Počas 18-dňového pobytu sa na Instituto di Fisica Cosmica del CNR, Palermo sa M. Saniga venoval so svojím zahraničným partnerom štúdiu časovej dimenzie z endofyzikál-neho hľadiska.

Počas 10-dňového pobytu v Kijeve J. Zverko a J. Žižňovský pripravili spolu s pracovníkmi Hlavného astronomického observatória do tlače rukopis práce o chemickom zložení atmosfé-ry CP hviezdy HD 101065.

Počas dvojtýždňového pobytu v Liverpoole A. Skopal diskutoval tri spoločné práce o symbio-tickom systéme CH Cyg.

Počas 16-dňového pobytu V. Rušin a P. Zimmermann pozorovali v Lusake úplné zatmenie Slnka. Získali 15 snímok, ktoré budú použité na štúdium štruktúry, dynamiky a fyzikálnych podmienok bielej koróny do vzdialenosti 5 slnečných polomerov.

1

65