Astronomický ústav SAV

Správa o činnosti pracoviska

za rok 2001

Tatranská Lomnica

január 2002

Astronomický ústav SAV ďakuje

Organizácii Deutsche Forschunggemeinschaft za predplatenie vedeckých časopisov Astrononmische Nachrichten, Elektronik a Radio und Fernsehen Elektronik na rok 2001.

Ing. Vojtěchovi Vančurovi za darovanie dvoch albumov originálnych fotografií z výstavby observatória na Skalnatom Plese a rukopisu knihy Antonína Bečvářa Zrcadlo kosmu.

Elektrárňam Bohunice za vykonanie bezplatnej revízie mechanických a elektrických súčastí kupoly na observatóriu Lomnický štít.

Stredoslovenským celulózkam a papierňam v Ružomberku za darovanie 20 balíkov xerografického papiera.

Obsah Správy o činnosti Astronomického ústavu SAV za rok 2001

 1. Základné údaje o pracovisku 4

 2. Vedecká činnosť 5

 3. Vedecká výchova a pedagogická činnosť 11

 4. Medzinárodná vedecká spolupráca 13

 5. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh 18

 6. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie 19

 7. Aktivity v orgánoch SAV 19

VIII Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania 20

IX. . Činnosť knižnično-informačného pracoviska 21

X. Hospodárenie organizácie 22

 1. Nadácie a fondy pri pracovisku 23

 1. Iné významné činnosti pracoviska 23

 2. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV 23

PRÍLOHY

 1. Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2001 25

 2. Projekty riešené na pracovisku 27

 3. Vedecký výstup - bibliografické údaje výstupov - práce 32 - citácie 41

 4. Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska 58

 5. Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci 60

6. Prínosy z vyslaní do zahraničia 63

I. Základné údaje o pracovisku

1. Kontaktné údaje

Názov pracoviska: Astronomický ústav SAV

Riaditeľ: RNDr. Juraj Zverko, DrSc. - do 31. 5. 2001

RNDr. Ján Svoreň, DrSc. - od 1. 6. 2001

Zástupca riaditeľa: RNDr. Ján Svoreň, DrSc. - do 31. 5. 2001

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. - od 11. 7. 2001

Vedecký tajomník: RNDr. Aleš Kučera, CSc. - do 31. 5. 2001

RNDr. Ján Rybák, CSc. - od 23. 7. 2001

Predseda vedeckej rady: RNDr. Augustín Skopal, DrSc. - do 31. 5. 2001

RNDr. Aleš Kučera, CSc. - od 1. 6. 2001

Adresa sídla: 059 60 Tatranská Lomnica

Názvy a adresa detašovaného pracoviska:

Oddelenie medziplanetárnej hmoty, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava

Vedúci detašovaného pracoviska:

Prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc.

Typ organizácie (rozpočtová/príspevková od r.): rozpočtová

 1. Počet a štruktúra pracovníkov

 2. ŠTRUKTÚRA PRACOVNÍKOV

  K

  F

  P

  R

  Celkový počet pracovníkov

  48

  56

  51

  53 400

  Vedeckí pracovníci

  25

  29

  25,9

  49 100

  Odborní pracovníci VŠ

  6

  8

  6,8

  4 300

  Odborní pracovníci ÚS

  13

  13

  13,3

  -

  Ostatní pracovníci

  4

  6

  5

  -

  Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia

  5

  5

  3,7

  2 600

  Vysvetlivky:

  K - kmeňový stav pracovníkov v pracovnom pomere k 31.12.2001 (uvedený sú pracovníci s hlavným pracovným úväzkom, vrátane pracovníčok na riadnej materskej dovolenke, pracovníci pôsobiaci v zahraničí, v štátnych funkciách, členovia Predsedníctva SAV, pracovníci pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)

  F - fyzický stav pracovníkov k 31.12.2001

  P - celoročný priemerný prepočítaný počet pracovníkov

  R - prepočítaná riešiteľská kapacita v hod/rok

  Priemerný vek všetkých kmeňových pracovníkov k 31.12. 2001: 46,8

  Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2001: 48,5

  Pozn.: V Prílohe č. 1 uvedený menný zoznam pracovníkov k 31.12.2001 s vyznačením úväzku a riešiteľskej kapacity.

  3. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2001)

  Pracovníci s hodnosťou

   Vedeckí pracovníci v

  stupňoch

  DrSc.

  CSc.,

  PhD.

  prof.

  doc.

  I.

  IIa.

  IIb.

  9

  16

  -

  -

  10

  6

  9

  4. Iné dôležité informácie k základným údajom o pracovisku a zmeny za posledné      obdobie (v zameraní pracoviska, v organizačnej štruktúre a pod.)

  V roku 2001 nenastali zmeny v zameraní ani v organizačnej štruktúre Astronomického ústavu.

  Najvýznamnejšou udalosťou bolo uvedenie do prevádzky nového 0,61-m zrkadlového ďalekohľadu pre pozorovanie komét a asteroidov, ktorý nahradil 0,3-m šošovkový astrograf v malej kupole observatória na Skalnatom Plese.

  II. Vedecká činnosť

  1. Domáce projekty riešené na pracovisku

  ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

  Počet

  Riešiteľská kapacita na pracovisku (hod/rok)

  Pridelené financie na r. 2001

  1. Vedecké projekty evidované VEGA, na ktoré bol v r. 2001 udelený grant

  11

  56 000 hod/rok

  703 000,- Sk

  2. Vedecko-technické    projekty, na ktoré bol v r. 2001 udelený grant

  -

  3. Projekty riešené ako štátna objednávka

  -

  4. Iné projekty (ústavné a na objednávku rezortov)

  -

  Do bodu 2 zaradiť projekty financované z prostriedkov privatizácie Slovenských telekomunikácií. Medzinárodné projekty uviesť v kapitole IV. Medzinárodná vedecká spolupráca (bod 2, 3)

  Bližšie vysvetlenie je v Prílohe č. 2

  2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:

  1. základný výskum

  Novým prístupom k interpretácii symbiotickej dvojviezdy AX Persei bolo určené množstvo vyvrhnutej hmoty (asi 1,5 desaťmilióntiny hmotnosti Slnka) počas zjasnenia systému. (VEGA 1157, Skopal, práca č. 45)

  A new approach to symbiotic binary AX Persei lead to determination of the amount of the ejected mass from the system during its brightening.

  1. výsledky spoločenskej praxe (uviesť aplikátora)

  c) výsledky medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo medzinárodný program)

  Analýza rozsiahlej viacfarebnej fotometrie a spektroskopie aktívnej tesnej dvojhviezdy XY UMa viedla k spoľahlivému určeniu geometrických aj absolútnych parametrov sústavy. Korelačná  analýza O'Connelovho efektu a (O-C) reziduí od lineárnej efemeridy potvrdila prítomnosť ďalšieho protohviezdneho telesa v sústave prejavujúceho sa infračerveným excesom na 30-ročnej orbitálnej dráhe. (The America Astronomical Society Small Grants Program, Chochol a Pribulla, práca č. 32)

  Analysis of the extensive multi-colour photometry and spectroscopy of the active close binary XY UMa resulted in the reliable determination of the geometric and absolute parameters of the system. Correlational analysis of the O'Connell effect and (O-C) residuals from the linear ephemeris supported the presence of another body to the system on the 30-years orbit manifested by infrared excess.

  Výber najvýznamnejších výsledkov bol urobený v súčinnosti s vedeckou radou ústavu.

  d) Ostatné významné výsledky

  Využitie ďalekohľadov

  0,6-m fotometrické reflektory na Skalnatom Plese a v Starej Lesnej: 1 029 hodín čistého pozorovacieho času v 201 nociach.

  Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte: Snímky protuberancií v 116 dňoch a detailov protuberancií v 8 dňoch., emisné čiary koróny v 147 dňoch, špeciálne pozorovania 299 krát.

  Dvojitý slnečný ďalekohľad v Starej Lesnej: Pozorovania fotosféry v 193 dňoch - 366 kresieb pre svetovú banku údajov.

  Horizontálny slnečný spektrograf v Starej Lesnej: Spektroskopia 11 slnečných škvŕn v 10 dňoch.

  0,61-m Newton na Skalnatom Plese: 171 pozícií asteroidov, 320 pozícií komét. Úhrnná expozičná doba pri skúšobných CCD fotometrických pozorovaniach dosiahla 13 hodín.

  Celooblohová komora: Získalo sa 60 snímok.

  17. novembra 2001 bol štyrmi stanicami bolidnej európskej siete vyfotografovaný prelet veľmi jasného meteoru (okolo -20 magnitúdy), z ktorého na základe predbežnej analýzy mal dopadnúť na povrch Zeme meteorit s celkovou hmotnosťou vyše 200 kg. Pre výpočet dráhy a miesta pádu boli dôležité snímky dvoch slovenských staníc (Skalnaté Pleso, Modra) a pádová oblasť je na Ukrajine. (VEGA 1026, Porubčan).

  ******************

  Na základe numerických výpočtov bola zostavená databáza funkcií rozptylu nesférických častíc rozmerov od 0,1 do 4 mikrometrov. Táto báza sa stala základom numerických simulácií dynamiky malých prachových častíc v Slnečnej sústave. V ďalšom bola vypracovaná teória interakcie žiarenia a častíc aplikovaná na problém záchytu kozmických častíc nesférického (teda reálneho) tvaru. (VEGA 7151, Kocifaj, práca č. 26)


  Na základe novej analýzy častíc kozmického prachu poskytnutých z NASA bola určená detailná štrukturálna charakteristika častíc (poróznosť), i ich chemické a mineralogické zlože- nie. (VEGA 7151, Kapišinský, práca č. 25).

  Novou metódou sme analyzovali vnútornú štruktúru meteorického roja Perzeíd a na základe priestorového rozloženia dráh meteorov sme zistili, že dve tretiny z vyše 500 skúmaných dráh tvoria v priestore 11 samostatných vlákien v inak širokom meteorickom prúde. (VEGA 1023 a 1026, Svoreň, Porubčan a Neslušan, práca č. 77).

  Aplikovanie vypracovanej teórie nereštringovaného problému troch telies typu epsilon Lyr, umožnilo skúmať evolúciu a stabilitu dráh zložiek reálnych hviezdych sústav ksi UMa a zeta Aqu. Teória dovolila upresniť znaky sklonu dráh zložiek sústavy zeta Aqu, ktoré sú v kata-lógu Worleya neurčité, a zistiť stabilné dráhy zložiek. (VEGA 1005, Pittich a Solovaya, práce č. 46, 94).

  Pozorovania komét 2,2-m ďalekohľadom Univerzity Hawaii a spracovanie snímkov komét 16P/Brooks 2, 22P/Kopff a 46P/Wirtanen viedlo k určeniu fotometrických parametrov komét, ktoré sú pravdepodobnými cieľmi kometárnej kozmickej sondy CNSR (Comet Nucleus Sample Return) s predpokladaným zberom vzoriek z komét a k nájdeniu stratenej kométy 39P/Oterma. (VEGA 1005, Pittichová, práce č. 54, 55, 56, 69).

  Na základe radarových pozorovaní na základni Bologna-Modra počas meteorického roja Leoníd v r. 2001 bol odvodený tok meteorov, funkcia hmotností a rojové charakteristiky. Počas Leoníd sa zmerala aj koncentrácia ozónu v ionosferickej výške okolia 100 km. (VEGA 1026 a 7151, Hajduk a Porubčan, práca č. 57).

  Analýzou televíznych pozorovaní meteorického dažďa Leoníd 1999 z okolia maxima sa zistilo, že v tomto mladom filamente prúdu sa častice grupujú do párov a väčších skupín častejšie ako vyplýva z reálneho rozloženia častíc v roji. Tento úkaz dokumentuje existenciu reálnej fragmentácie meteoroidov v medziplanetárnom priestore. (VEGA 1026, Porubčan, práca č. 70).

  Boli zredukované fotografické snímky komét za roky 1994 až 1996. (VEGA 1023, Svoreň, Červák a Rychtarčík, práce č. 47, 48, 75, 76 ).

  Prakticky zabudnutý výsledok viacerých autorov z 20. rokov 20. storočia o existencii značné-ho elektrostatického náboja Slnka a hviezd bol pripomenutý spolu s vysvetlením nedorozu-menia, v ktorom niektorí neskorší autori odvodzovali elektrickú neutralitu hviezd z aproxi-matívnej neutrality makroskopických objemov hviezdnej plazmy. Zároveň boli načrtnuté možné významné aplikácie tejto dôležitej astrofyzikálnej veličiny. (VEGA 1023, Neslušan, práca č. 31).

  Z chodu variability svietivosti slnečnej koróny a indexu slnečných škvŕn za obdobie 1943-1999 sa podarilo prognózovať aktivitu Slnka na obdobie prebiehajúceho 23., a ďalej, až do maxima budúceho 24. cyklu slnečnej činnosti (až do rokov 2010-2011), pričom z pohľadu "kozmického počasia" sa najzaujímavejšou javí prognóza pomerne hlbokého sekulárneho minima slnečnej činnosti v priebehu 24. cyklu. Popísané sú vzájomné súvislosti veľko-rozmerných koronálnych štruktúr a parametrov magnetického poľa v nich, odvodeného z po-larizačných meraní počas 10-tich nami pozorovaných úplných zatmení Slnka v období 1973-1999. (VEGA 1022, Sýkora, práce č. 15, 16, 17, 49).

  Z analýzy súvislosti medzi dennými priebehmi koronálneho indexu slnečnej aktivity a denný-mi hodnotami totálnej slnečnej radiácie meranej prístrojom VIRGO na družici SOHO vyplýva možnosť použitia koronálneho indexu pre vyjadrenie variácii hodnôt totálnej slnečnej radiácie. Z vlastných pozorovaní protuberancií a homogenizovaných dát o intenzite emisných čiar koróny boli určené zákonitosti priebehu cyklu slnečnej aktivity v týchto jej prejavoch. Potvrdila sa existencia polárnych vetiev výskytu protuberancií a maxím emisných čiar a ich súvislosť s rovníkovými vetvami. Bol určený vzťah medzi výskytom periodických variácií v zelenej emisnej čiare koróny a štruktúrami magnetického poľa, ktoré sa prejavujú v štruktúrach bielej koróny. (VEGA 1164, Minarovjech, Rybanský a Rušin, práce č. 30, 34, 36).

  Zistila sa veľmi dobrá zhoda výsledkov časovo-zavislých dvojrozmerných magnetohydrody-namických modelov s výsledkami spektrálnych pozorovaní slnečnej granulácie s vysokým priestorovým rozlíšením vrátane zmeny gradientu korelácií niektorých parametrov s výškou v atmosfére Slnka. (VEGA 7229, Kučera a Rybák, práca č. 22).

  Pomocou vysokodisperzných spektier Fe I a Ca II k čiar, bola skúmaná súvislosť medzi pokojnou a aktívnou dolnou slnečnou atmosférou a bolo ukázané, že počas erupcie je silne prehrievaná aj horná fotosféra vo výškach od 300 do 500 kilometrov. (VEGA 7229, Kučera, Brčeková a Rybák, práca č. 64, 90).

  Vlnková časovo-frekvenčná analýza meraní magnetického toku na povrchu Slnka, výskytu dlhotrvajúcich erupcií na Slnku a toku galaktického kozmického žiarenia ukázala, že napriek predošlým predstavám o stálej prítomnosti strednedlhých periód variácií sa tieto periody (64-1024 dní) vyskytujú extrémne nepravidelne. Každá z periód 2,3 roka, 1,7 roka, nájdená v dátach kozmického žiarenia má svoj náprotivok v dátach výskytu erupcií či toku magnetického poľa. Perióda 1,3 roka, ktorá bola zistená i v meraniach medziplanetárneho magnetického poľa, je charakteristickou pre zostupné fázy cyklov 20 a 22. Časovo-frekvenčná dekompozícia slnečných indexov (toku pozaďového rentgenového žiarenia, výskytu dlhotrvajúcich erupcií a výskytu impulzných erupcií) za obdobie posledných troch slnečných cyklov ukázala, že existuje časovo lokalizovaný výskyt ich variacií v rokoch 1981,0, 1982,7, 1990,0 a 1991,6. (VEGA 7229, Antalová a Rybák, práce č. 14, 35, 91).

  Analýza rotácie slnečnej koróny v emisnej čiare Fe XIV 530,3 nm za obdobie rokov 1947-1991 ukázala, že rotácia je blízka rigidnej niekoľko rokov pred a počas slnečného minima a mení sa na silne diferenciálnu hneď s nástupom nového slnečného cyklu. Veľké variácie medzi týmito dvoma extrémami vedú k záveru, že interpretácie priemerného rotačného profilu slnečnej zelenej koróny s heliografickou šírkou sú fyzikálne neopodstatnené. (VEGA 7229, Rybák, práca č. 73).

  Určili sa abundancie chemických prvkov na povrchu rýchlo oscilujúcej magnetickej chemicky pekuliárnej (CP) hviezdy HD 60435 s vplyvom efektov nie lokálnej termodynamickej rovnováhy. Zistili sa dve škvrny so zvýšeným obsahom lítia a určili sa ich chrakteristiky. Odvodila sa intenzita a konfigurácia magnetického poľa. (VEGA 7107, Zverko a Žižňovský, práce č. 39, 40, 92 a 93).

  Pre chladnú CP hviezdu CQ Uma sme na základe vlastných fotoelektrických pozorovaní upresnili hodnotu jej rotačnej periódy a publikovali sme jej prvú svetelnú krivku v červenej oblasti spektra. (VEGA 7107, Žižňovský, práca č. 66).

  V spektrách Am dvojhviezd HD 434 a HD 216608 sme identifikovali druhú, resp. tretiu zložku systému. (VEGA 7107, Budaj, Žižňovský a Zverko, práce č. 60 a 61).

  Pri štúdiu chovania atmosférickej extinkcie sme zistili, že zatiaľčo pre vysokohorské obser-vatórium na Skalnatom Plese sa táto dá popísať klasickým dvojzložkovým modelom, pre mestské observatórium v Brne je nutné zaviesť tretiu zložku, ktorej pôvod je zatiaľ neznámy (VEGA 7107 a 1157, Žižňovský a Tremko, práca č. 29).

  Rádiové pozorovania symbiotickej hviezdy CH Cygni odhalili netermálnu podstatu bipo-lárnych výtryskov zo systému. (VEGA 1157, Skopal, práca č. 43).

  Analýza Walravenovej VBLU fotoelektrickej fotometrie zákrytových dvojhviezd južnej oblohy AY Vel a AQ Tuc potvrdila kontaktnú konfiguráciu sústavy AQ Tuc a odhalila, že AY Vel je takmer kontaktná  sústava . (VEGA 1157, Chochol a Pribulla, práca č. 19 a 50).

  Spektroskopia zákrytovej dvojhviezdy raného spektrálneho typu V505 Mon umožnila určiť spektroskopickú dráhu primárnej zložky a v kombinácii s rozsiahlou fotoelektrickou fotomet-riou sústavy umožnila detegovať prítomnosť okolohviezdnej hmoty vo forme diskrétnych mračien a silne premenného disku obklopujúceho hmotnejšiu sekundárnu zložku. Fotoelek-trické UBV svetelné krivky zákrytovej symbiotickej dvojhviezdy V1329 Cyg boli modelo-vané mechanizmom fluorescencie v chromosfére a vo hviezdnom vetre chladnej zložky. Kým fluorescencia v chromosfére sa prejavuje v U oblasti, fluorescencia vo hviezdnom vetre je zodpovedná za premennosť v B a V oblasti. (VEGA 1157, Chochol, práce č. 20 a 28 ).

  Prvé pozemské pozorovania kontaknej dvojhviezdy DN Cam viedli k určeniu absolútnych parametrov tejto sústavy. (VEGA 1157, Pribulla a Vaňko, práca č. 79).

  Na základe presnej fotoelektrickej fotometrie sekundárneho minima hviezdy TX UMa bolo zistené, že v sústave nedochádza k stáčaniu priamky apsíd. (VEGA 1157, Komžík, Pribulla a Chochol, práca č. 63).

  Fotoelektrické monitorovanie krátkoperiodických kontaktných sústav UV Lyn, FU Dra, AH Aur, EF Dra, GW Cep a CW Cas umožnilo študovať zmeny periódy týchto sústav, povrchovú aktivitu ako aj určiť ich fotometrické elementy. (VEGA 1157, Chochol, Pribulla a Vaňko, práce č. 33 a 51).

  Na základe kvalitného UBV fotometrického materiálu získaného pre bezmála dotykovú dvojhviezdnu sústavu KW Per na observatóriách v Starej Lesnej a Kryonerion v Grécku boli získané a publikované nové fotometrické elementy sústavy. Pozorovaný O'Connellov efekt je interpretovaný v zmysle izolovaného prenosu hmoty. Na základe získaných výsledkov bolo spochybnené jednoznačné zaradenie sústavy medzi bezmála dotykové dvojhviezdy. Na základe CCD fotometrických pozorovaní v BVRI farbách symbiotickej hviezdy YY Her bola potvrdená prítomnosť primárnych zákrytov a objavená existencia sekundárnych miním. Predbežné výsledky boli publikované spolu s výzvou na medzinárodnú fotometrickú kampaň, ktorá potvrdila, že prítomnosť sekundárnych zákrytov v sústave je reálna. Bola študovaná orbitálna modulácia zmien jasnosti kataklizmatickej hviezdy V Sge. Amplitúda zmien jasností rastie, keď systém prechádza z nízkeho do vysokého stavu aktivity. Fotometrické chovanie objektu je možné vysvetliť za predpokladu, že žiarenie prichádza aj od nahriatej strany sekun-dárnej zložky. Jej následné zakrývanie akrečným diskom sa prejavuje existenciou sekun-dárnych miním. Na základe štúdia okamžikov primárnych miním v kataklizmatickej sústave V 471 Tau a O-C diagramu bola potvrdená prítomnosť tretieho telesa v pôvodne dvoj-hviezdnej sústave. (VEGA 1008, Hric, práce č. 23, 59, 67, 68, 78, 82, 84, 85, 86, 87 a 88).

  1. Vedecký výstup (Knižné publikácie sú v Prílohe č. 3)

  PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

  Počet v r. 2001 a doplnky z r. 2000

  Vedecké monografie publikované doma

  1

  Vedecké monografie publikované v zahraničí

  -

  Odborné monografie

  -

  Kapitoly vo vedeckých knižných publikáciách publikované doma

  -

  Kapitoly vo vedeckých knižných publikáciách publikované v zahraničí

  3

  Kapitoly v odborných knižných publikáciách publikované doma

  8

  Kapitoly v odborných knižných publikáciách publikované v zahraničí

  -

  Publikácie v periodikách evidovaných v Current Contents

  40

  Publikácie v ostatných periodikách

  28

  Publikácie v zborníkoch

  14

  Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

  16

  Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou

  52

  Ostatné prednášky a vývesky

  19

  Vydávané periodiká evidované v Current Contents

  1

  Ostatné vydávané periodiká

  -

  Vydané zborníky z vedeckých podujatí

  -

  Vysokoškolské učebné texty

  -

  1. Vedecké recenzie, oponentúry

  Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných časopisoch, príspevky na konferencie s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov

  27

  1. Citácie

  CITÁCIE

  Počet v r. 2000

  a doplnok za r. 1999

  Citácie v SCI.

  107

  Citácie podľa iných indexov a báz s uvedením prameňa

  56

  Citácie v monografiách, učebniciach a iných knižných publikáciách

  22

  Pozn.: Pri všetkých položkách sú uvedené len tie práce, ktorých aspoň jeden autor bol kmeňovým zamestnancom ústavu v roku 2001. Nie sú uvedené autocitácie. Zoznam citácií je dodaný osobitne a len v jednom vyhotovení.

  6. Vynálezy a licencie

  Astronomický ústav v roku 2001 neprihlásil vynálezy, nezískal patent ani nepredal licencie.

  7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám pracoviska

  III. Vedecká výchova a pedagogická činnosť

  1. Prehľad údajov o doktorandskom štúdiu

  Počet k 31.12.2001

  Počet ukončených doktorantúr v r.2001

  Forma

  vedeckej

  výchovy

  Doktorandi

  úspešnou

      obhajobou

  uplynutím času     určeného

      na štúdium

  Predčasné ukončenie z dôvodov

  neudelením

  vedeckej hodnosti

  rodinných,

  zdravotných a iných

  resp.bez udania dôvodu

  nevykonania odbornej

  skúšky

  nepripustenia

  k obhajobe

  neobhájenia

  dizertačnej práce

  celkový počet

  z toho

  novoprijatí

  Denná

  5

  2

  1

  _

  _

  _

  _

  _

  _

  Externá

  4

  1

  1

  _

  _

  _

  _

  _

  _

  1. Zmena formy doktorandského štúdia

  Počet

  Preradenie z dennej formy na externú

  -

  Preradenie z externej formy na dennú

  -

  1. Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

  2. Meno doktoranda

   Forma DŠ

   Deň,mesiac rok nástupu na DŠ

   Deň,mesiac rok obhajoby

   Číslo a názov vedného odboru

   Meno a pracovisko školiteľa

   Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

   Adrián Galád

   externá

   1.7.1995

   24.10.2001

   11-40-09 Astro-nómia

   Anton Hajduk

   Astronom. ústav SAV

   Fakulta MFI UK Bratislava

   Rudolf Gális

   denná

   1.8.1996

   9.5.2001

   11-41-9 Astro-fyzika

   Ladislav Hric Astronom. ústav SAV

   Fakulta MFI UK Bratislava

   1. Prehľad údajov o pedagogickej činnosti

   2. PEDAGOGICKÁ

         Semestrálne prednášky

         Semestrálne cvičenia *

    ČINNOSŤ

    doma

    v zahraničí

    doma

    v zahraničí

    Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení**

    8

    _

    6

    _

    Celkový počet hodín v r. 2001

    323

    _

    308

    _

    - vrátane semestrálnych seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

    ** - len kmeňoví pracovníci

    Prehľad prednášateľov semestrálnych predmetov a vedúcich semestrálnych cvičení, s uvedením názvu predmetu, týždenného úväzku katedry a vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4

    • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci diplomových prác: 7

    • Počet vedených diplomových prác: 10

    • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) : 8

    • Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 4

    • Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: 6

    • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác: 6

    • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 4

    • Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v profesorskom konaní na vysokých školách: -

    • Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre doktorandské štúdium: Antalová, Hajduk, Chochol, Pittich, Porubčan, Rušin, Svoreň, Zverko, Žižňovský

    • Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít: Porubčan, Rušin

    • Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa)

    Drahomír Chochol - vedecká hodnosť DrSc.

    Eduard Pittich - vedecká hodnosť DrSc.

    Augustín Skopal - vedecká hodnosť DrSc.

    Vladimír Porubčan - pedagogická hodnosť docent

    1. Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami s uvedením stručného popisu výsledkov spolupráce

    Astronomický ústav nemá spoločné pracoviská s vysokými školami.

    1. Iné dôležité informácie k vedeckej výchove a pedagogickej činnosti

    (konkrétne skúsenosti s doktorandským štúdiom)

    IV. Medzinárodná vedecká spolupráca

    1. Aktívne medzinárodné dohody ústavu s uvedením partnerského pracoviska v zahraničí, doby platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií, ktoré zo spolupráce vyplynuli.

    Ukrajina: Main Astrophysical Observatory, National Academy of Sciences of

    Ukraine, Kijev

    Doba platnosti : 1/5/2000 - 1/5/2003

    Téma: Lítium na povrchu chladných magnetických CP hviezd

    Výsledky: 5 publikovaných prác, získavanie nového pozorovacieho materiálu.

    Rusko: Institut zemnogo magnetizma, ionosferi i rasprostranenia radiovoln, Moskva,

    Doba platnosti : 2000 - 2002

    Téma: Fyzika slnečnej koróny z pozorovaní počas úplných zatmení Slnka a z pozorovaní

    mimozatmeňovými koronografmi

    Výsledky: 1 publikovaná práca

    1. Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické dohody

    (MAD)

    Počet projektov : 4

    Veľká Británia: Royal Society, Astrophysics Research Institute, The Liverpool John Moores University, 1999 - 2001

    Projekt: Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach

    Výsledky: 1 publikovaná práca, 2 práce sa pripravujú na odovzdanie

    Taliansko: ISAO (FISBAT), CNR, Bologna, 2001 - 2003

    Projekt: Population of meteoroids near the Earth's orbit and their interaction with the atmosphere.

    Výsledky: 2 práce prezentované na medzinárodnej konferencii “Meteoroids 2001”, (Kiruna, Švédsko), 1 publikovaná práca

    Taliansko: Istituto Spaziale, CNR, Roma, 2001-2003

    Projekt: Effects of nongravitational forces on the orbital energy of comets

    Výsledky: použitie výsledkov počítačového modelovania evolúcie dráh telies Jupiterovej rodiny komét na napísanie práce o vplyve rezonancií na dĺžku doby ich transferu na dráhy podobné dráhe kométy Encke.

    Taliansko: Istituto di Fisica Cosmica ed Applicazioni dell'Informatica (IFCAI), CNR, Palermo, 2001- 2003

    Projekt: `Subjektívny' čas a jeho matematická štruktúra

    Výsledky: 1 práca odovzdaná do tlače

    1. Účasť pracoviska na riešení multilaterálnych projektov medzinárodnej vedecko-tech-nickej spolupráce (MVTS)

    a/ Schválené projekty 5. rámcového programu EÚ a stav uzavretia kontraktov.

    Počet projektov : 1

    Projekt : „European Solar Magnetism Network 2“

    Program : “Improving the Human Research Potential and Socio-economical Knowledge Base 1998 - 2002”

    Výzva : IHP-RTN-00-2

    Identifikačné číslo návrhu projektu : RTN2-2001-00518

    Výsledok evaluačného procesu : 83 zo 100 možných bodov (30/10/2001)

    Kontrakt má byť uzavretý na jar roku 2002 so začiatkom projektu 1/10/2002 a s dobou trvania 3 roky.

    Spolupracujúce organizácie: SR - Astronomický ústav SAV a partnerské organizácie z Holandska, Španielska, Talianska, Nórska, Švédska, Nemecka, Francúzska, ESA (European Space Agency), Českej republiky a Maďarska.

    b/ Návrhy projektov 5. rámcového programu EÚ predložené v r. 2001, ktoré sú v štádiu posudzovania (uviesť len názvy projektu v anglickom a slovenskom jazyku a spoluriešiteľské inštitúcie v SR a v zahraničí - len počty podľa krajín).

    Počet projektov : 0

    c/ Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov EÚ (COST, PECO, INCO, INCO-COPERNICUS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE a iné), vedeckého výboru NATO, UNESCO, CERN, IAEA a iné.

    Počet projektov : 4

    NATO Collaborative Research grant No. 960322 „Physical Processes in Interacting Binaries“, A. Skopal, zahraničný partner Dr. Rovithis - Livaniu, University of Athens, 1999-2001

    NATO Collaborative Linkage Grant PST.CLG.976850, “Structure of Time and Quantum Computing: Pregeometric/Discrete Space-Time Approach”, M.Saniga, zahraniční partneri Rosolino Buccheri (IFCAI, CNR, Palermo, Taliansko), V. Di Gesu (Universita di Palermo, Taliansko), G. Jaroszkiewicz, (Nottingham University, Veľká Británia), W. M. Stuckey, (Elizabethtown College, U.S.A.), 2000-2002

    Projekt EOARD SPC 01-4048 „Comparison and Cross-Calibration of Green Line Coronal Data from the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences with Measurements from Coronal Stations at Sacramento Peak Observatory (USA), and Mt. Norikura (Japan)“, V. Rušin, 2001-2002

    DFG projekt 436 SLK113/7/0-1 “Solar Granulation”, A. Kučera, J. Rybák, zahraničný par- tner H. Wohl, Kiepenheuer-Institut fur Sonnenphysik, Freiburg, Nemecko, 2000-2003

    d/ Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko a iné.).

    Počet projektov : 1

    Japonsko : Projekt JSPS - SAV „Observational study of solar activity by using coronographs“, V. Rušin, zahraničný partner T. Sakurai, Norikura Observatory, Japonsko, 2000 - 2002

    Výsledky: súčasné pozorovanie zelenej a červenej koróny na koronálnych staniciach NAO Norikura a Lomnický štít.

    K bodom 2. a 3. je bližšie vysvetlenie v Prílohe č. 2.

    1. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov.

    Pozri výsledky uvedené pri projekte v bode 3. d/

    1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR.

    International Astronomical Union (IAU):

    Členstvo: 20 - A. Antalová, A. Hajduk, L. Hric, D. Chochol, I. Kapišinský, Ľ. Klocok, A. Kučera, M. Minarovjech, L. Neslušan, E. Pittich, V. Porubčan, V. Rušin, M. Rybanský, M. Saniga, A. Skopal, J. Svoreň, J. Sýkora, J. Tremko, J. Zverko, J. Žižňovský

    Funkcie:

    prezident komisie IAU č. 22 - V. Porubčan

    člen OC pracovnej skupiny komisie IAU č.10 pre zatmenia Slnka - V. Rušin

    člen pracovnej skupiny komisie IAU č.22 pre spoluprácu profesionálov s amatérmi - V. Porubčan

    International Society for the Study of Time:

    Členstvo: 1 - M. Saniga

    Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics of ICSU (SCOSTEP):

    Funkcie: národný reprezentant SR v SCOSTEPe (Sýkora)

    COSPAR

    Členstvo: 4 - L. Neslušan, E. Pittich, J. Pittichová, J. Svoreň

    European Astronomical Society (EAS):

    Členstvo: 9 - A. Antalová, L. Hric, D. Chochol, M. Minarovjech, E. Pittich, J. Pittichová,

    V. Rušin, J. Sýkora, M. Zboril

    International Meteor Organization:

    Členstvo: 1 - V. Porubčan

    Joint Organization for Solar Observations (JOSO):

    Členstvo: 4 - A. Antalová, A. Kučera, V. Rušin, J. Rybák

    Funkcie: viceprezident JOSO - A. Kučera, člen pracovnej komisie WG7 "Solar eclipses" - V. Rušin, člen pracovnej komisie WG2 "Solar instrumentation" - J. Rybák, editori "JOSO Annual Report" - A. Antalová, A. Kučera

    American Astronomical Society:

    Členstvo: 1 - J. Pittichová

    American Geophysical Union:

    Členstvo: 1 - V. Rušin

    Astronomische Gesellschaft:

    Členstvo: 1 - J. Tremko

    The Royal Astronomical Society:

    Členstvo: 2 - A. Skopal, M. Zboril

    Česká astronomická spoločnosť:

    Členstvo: 1 - V. Rušin

    California Alumni Association:

    Členstvo: 1 - M. Saniga

    Národný komitét pre IAU:

    Členstvo : 7 - A. Hajduk, A. Neslušan, V. Porubčan, V. Rušin, J. Sýkora, J. Zverko,

    J. Žižňovský

    Funkcie: predseda - J. Zverko, podpredseda - J. Sýkora, tajomník - J. Žižňovský

    Národný komitét SCOSTEP:

    Členstvo: 2 - J. Rybák, J. Sýkora

    Funkcie: podpredseda : J. Sýkora

    Národný komitét COSPAR:

    Členstvo: 1 - J. Rybák

    Komisia pre výskum a mierové využitie kozmu

    člen Odbornej rady „Satelitná technika a technológia“ : M. Minarovjech

    členovia Odbornej rady „Kozmická fyzika“: E. Pittich, J. Rybák

    1. Zastúpenie v edičných radách časopisov v zahraničí.

    Astronomy and Astrophysics - J. Zverko

    Earth, Moon and Planets - V. Porubčan

    Astronomical and Astrophysical Transactions - D. Chochol

    The Noetic Journal - M. Saniga (Executive Associate Editor)

    Pokroky matematiky, fyziky a astronómie - V.Rušin

    1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia.

    NATO Advanced Research Worshop “On the Optics of Cosmic Dust”, 16. - 19. november 2001, Bratislava

    Medzinárodná konferencia O optike kozmického prachu bola usporiadaná v spolupráci s Fakultou MFI UK Bratislava a US Army Research Laboratory v Adelphi, USA. Bratislava, 16 - 19. 11. 2001. Zodpovedný pracovník: M. Kocifaj. Konferencia mala veľmi dobrú vedeckú i spoločenskú úroveň a dobre reprezentovala naše pracovisko v danej oblasti výskumu.

    1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2002 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka).

    NATO Advanced Research Workshop „The Nature of Time: Geometry, Physics & Perception”, (Podstata času : geometria, fyzika a vnímanie), Tatranská Lomnica, 21. - 24. mája 2002, URL : www.astro.sk/~msaniga/nato_arw, zodpovedný pracovník : M. Saniga, tel. 052/4467866-8, msaniga@astro.sk

    1. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií.

    Počet pracovníkov : 6

    JOSO Annual Meeting 2001, 28.-29. september, 2001, Vico Equenze, Taliansko - A. Kučera

    Meteoroids 2001, 6.-10. august 2001, Kiruna, Švédsko - V. Porubčan

    NATO ARW On the Optics of Cosmic Dust, 16.-19. november 2001, Bratislava - M. Kocifaj

    Variable stars 2001, 20.-24. august 2001, Odesa, Ukrajina - D. Chochol

    NATO ARW The Nature of Time: Geometry, Physics and Perception, 21.-24. máj 2002,

    Tatranská Lomnica - M. Saniga

    International Conference on Variable Star Research, 8.-11. november 2001, Brno - L. Hric

    10. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

    1. Pracovníci Astronomického ústavu SAV (Neslušan, Svoreň a Porubčan) v spolupráci s Medzinárodnou bankou dát meteorov v Lunde ukončili novelizáciu databázy orbitálnych a geofyzikálnych parametrov fotografických meteorov. Informácie o databáze boli zverejnené na medzinárodnej konferencii Meteoroids 2001 v Kirune, kde riaditeľ Medzinárodnej databanky oficiálne oznámil presun tejto databanky na Oddelenie medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV v Bratislave pod vedením Doc. RNDr. V. Porubčana, DrSc., terajšieho prezidenta Komisie Medzinárodnej astronomickej únie pre meteory, meteority a medziplanetárny prach. Tento fakt možno považovať za veľmi významné uznanie výsledkov Astronomického ústavu SAV.

    2. Pomenovanie asteroidu č. 11 657 názvom Antonhajduk (MPC, III, 2001)

    3. Predseda sekcií "Solar Instrumentation" a "Posters" na Eurokonferencii, "Solar Cycle and Space Weather, Vico Equense, Italy, 24.-29. septembra 2001 (A. Kučera)

    4. Pracovníci na dlhodobých štipendijných a pracovných pobytoch (viac ako 60 dní) v zahraničí v rámci individuálnych kontraktov: J. Pittichová, M. Saniga, M. Zboril.

    Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

    1. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh

    1. Prehľad vysokých škôl (fakúlt) a výsledkov spolupráce

    2. Prehľad inštitúcií a výsledkov spolupráce vrátane prípadného finančného efektu

    3. Spolupráca s hospodárskou sférou (napr. pripravované spoločné projekty, členstvo v dozorných radách, prenos technológií do praxe a pod.)

    • Výskumný ústav jadrových elektrární a.s. Trnava

    Environment- Centrum bioštatistiky , Nitra

    Spolupráca na projekte: „Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia v okolí

    jadrových elektrární“ (Klocok, Rybanský).

    • Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava

    Klocok, Ľ., Rybanský, M.: Možné účinky slnečnej aktivity na elektrické rozvodné siete.

    Štúdia, Tatranská Lomnica, september 2001.

    1. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie

    VI. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

    1. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s  vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

    1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, prezidentskej kancelárie a

    pod.

    • delegát vlády SR v Global Science Forum OECD (Zverko)

    • člen Rady Agentúry pre podporu vedy a techniky za SAV (Zverko)

    1. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a miestne samosprávne orgány

    • Člen stálej „Komisie ministra školstva pre pravidelné zhodnocovanie stavu infraštruktúry výskumu a vývoja“ (Rušin)

    VII. Aktivity v orgánoch SAV

    1. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

    Vedecké kolégium pre vedy o Zemi a vesmíre:

    Porubčan - tajomník,

    Rušin, Sýkora, Zverko - členovia

    1. Členstvo vo Výbore Rady vedcov SAV, VEGA a pod.

    Predsedníctvo VEGA:

    Svoreň - člen

    Komisia VEGA č.3 pre vedy o Zemi a vesmíre:

    Svoreň - predseda

    Kučera, Žižňovský - členovia

    1. Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV

    Komisia Predsedníctva SAV spoločnú výpočtovú techniku a počítačovú sieť:

    Rušin - predseda

    Komžík - člen

    Akreditačná komisia SAV:

    Rušin - predseda

    Porubčan - člen

    Akreditačná subkomisia Predsedníctva SAV pre vedy o Zemi a vesmíre:

    Porubčan - predseda

    Komisia Predsedníctva SAV pre nákup drahých prístrojov:

    Rušin - predseda

    Komisia Predsedníctva SAV pre zahraničné styky:

    Rušin - člen

    Porota pre udeľovanie medzinárodných cien SAV:

    Porubčan - člen

    1. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania

    1. Vedecko-popularizačná činnosť (počet monografií, prednášok, príspevkov v tlači, rozhlase, televízii a pod.)

    Prednášky .................... 56

    Články ......................... 28

    Rozhlas ........................ 11

    Televízia ...................... 19

    Vedenie stálej rubriky v Podtatranských novinách (Bendík) - spolu 97 príspevkov.

    Zorganizovanie tlačovej besedy o výsledkoch práce Astronomického ústavu.

    Vypracovanie 3 odborných posudkov na programy pre planetárium (Rušin).

    V priebehu roka 2001 navštívilo pracoviská Astronomického ústavu vyše 700 návštevní-kov najmä v rámci exkurzií základných, stredných škôl a univerzít.

    Astronomický ústav poskytuje svoj sever pre potreby popularizácie astronómie v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a vystavuje na svojej webovej stránke seriál „Žatvy objavov“ dr. J. Grygara.

    1. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu podujatia, dátumu a miesta konania a počtu domácich a zahraničných účastníkov

    Usporiadanie odborného seminára k 100. výročiu narodenia dr. Antonína Bečvářa,

    zakladateľa observatória na Skalnatom Plese:

    1. júna 2001 na Skalnatom Plese (odhalenie pamätnej tabule) a v Starej Lesnej (prednáš-ky a otvorenie výstavy).

    Černáková, Hric, Hubačová, Porubčan, Zverko, Žižňovský - členovia organizačného

    výboru.

    Účasť: 50 účastníkov zo Slovenska, 6 z Čiech.

    1. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu podujatia, dátumu a miesta konania

    1. celoštátny slnečný seminár, 3. - 7. júna 2002, Turčianske Teplice:

    Rybák - člen SOC

    1. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-organizačným a popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne)

    1. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

    Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso:

    Zverko - do 30. 6. 2001 vedecký redaktor, od 1. 7. 2001 člen redakčnej rady

    Svoreň - do 30. 6. 2001 výkonný redaktor, od 1. 7. 2001 vedecký redaktor

    Komžík - od 1. 7. 2001 výkonný redaktor

    Kučera, Porubčan - členovia redakčnej rady

    Antalová, Chochol - do 30. 6. 2001 členovia redakčnej rady

    Sýkora - od 1. 7. 2001 člen redakčnej rady

    Acta Astronomica et Geophysica:

    Porubčan - člen redakčnej rady

    Meteorické správy SAS:

    Porubčan - predseda redakčnej rady

    Hajduk, Svoreň - členovia redakčnej rady

    Kozmos:

    Rybanský - predseda redakčnej rady

    Hric, Chochol, Svoreň, Zverko - členovia redakčnej rady

    Astronomická ročenka:

    Pittich - editor

    Astronomický cirkulár SAS:

    Svoreň - editor do 20. 9. 2001

    Husárik - editor od 21. 9. 2001

    1. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach

    Výkonný výbor Rady vedeckých spoločností:

    Rušin - člen

    Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV:

    Porubčan - predseda

    Hric - vedecký tajomník a predseda Stelárnej sekcie,

    Žižňovský - hospodár

    Klocok, Rušin - členovia Hlavného výboru

    Rybák - predseda Slnečnej sekcie,

    Pribulla - predseda odbočky v Tatranskej Lomnici

    Pittich - predseda Terminologickej komisie

    IX. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

    1. Uviesť, či ide o knižnicu alebo základné informačné stredisko, s akým počtom pracovníkov prepočítaných na plný úväzok

    Základné informačné stredisko (ZIS) zamestnáva 3 pracovníkov na celkový uväzok 1,2.

    1. Prehľad poskytovaných knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a pod.)

    ZIS poskytovalo služby vo forme výpožičiek a xerokópií článkov v rámci MVS. Napĺňala sa databáza ASEP a ISIS. Rozoslalo sa 448 výtlačkov časopisu „Contributions of the Astronomical Observatory Skalanté Pleso (CAOSP)“ (Vol.31, No.1, 2).

    Je zabezpečený on-line prístup do časti katalógu KKF prostredníctvom CDS/ISIS a

    Websis (Komžík).

    Časopis CAOSP je prístupný aj v elektronickej forme (abstrakty: HTML, full-text: Post-

    Script, PDF) na http://www.astro.sk/caosp.html a taktiež v rámci ADS, Harvard, USA.

    1. Najdôležitejšie publikácie knižnice (bibliografie, príručky, prehľady, bulletiny a pod.)

    ZIS nevydalo samostatné publikácie ani iné materiály.

    1. Stav knižničných fondov (počet titulov dochádzajúcich periodík, počet dizertácií, fotodo-kumentov a pod.)

    V roku 2001 dosiahol počet kníh 9776. Novozaevidovaných bolo 58, z ktorých 2 sa získali výmenou, 47 ks darom a 9 kúpou. Získalo sa 6 CD ROM, z toho 2 výmenou, 1 darom a 3 kúpou. Získalo sa 51 titulov časopisov, z toho 12 kúpou (3 z ČR, jeden domáci), 27 výmenou, 10 darom, 2 v elektronickej forme. Zaevidovala sa 1 dizertačná práca.

    1. Hospodárenie organizácie

    1. Rozpočtové organizácie SAV

    1. Výdavky RO SAV

    v tis. Sk

    Kategória

    Posledný

    upravený

    rozpočet r. 2001

    Čerpanie

    k 31.12.2001

    celkom

    z toho:

    z rozpočtu

    z mimoroz.

    zdrojov

    Výdavky celkom

    15 091

    15 104

    15 091

    13

    z toho:

    - kapitálové výdavky

    884

    884

    884

    -

    - bežné výdavky

    14 207

    14 220

    14 207

    13

    z toho:

    - mzdové výdavky

    7 424

    7 424

    7 424

    -

    - odvody do poisťovní a NÚP

    2 927

    2 927

    2 927

    -

    - tovary a ďalšie služby

    2 608

    2 621

    2 608

    13

    z toho:

    - výdavky na projekty

    (VEGA, VTP, ŠO, MVTP)

    803

    803

    803

    -

    - výdavky na periodickú tlač

    38

    38

    38

    -

    - transfery na vedeckú výchovu

    407

    407

    407

    -

    1. Príjmy RO SAV

    v tis. Sk

    Kategória

    Posledný upravený

    rozpočet r. 2001

    Plnenie

    k 31.12.2001

    Príjmy celkom:

    189

    205

    z toho:

    rozpočtované príjmy (účet 19)

    z toho:

    - príjmy za nájomné

    189

    205

    mimorozpočtové príjmy (účet 780)

    Rozpočtové organizácie

    1. Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje = 296 tis. Sk

    prepočítaný počet pracovníkov organizácie

    1. Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje = 583 tis. Sk

    prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie

    XI. Nadácie a fondy pri pracovisku

    (s uvedením názvu, zamerania, hospodárenie v roku 2001)

    Ústav nemá nadácie ani fondy.

    XII. Iné významné činnosti pracoviska

    Bol podaný návrh na účasť v projekte Aristarchos (2,3 m ďalekohľad v Grécku), pričom možným vkladom by bol spektrograf zhotovený v rámci projektu Trvale udržateľného rozvoja financovaného z deblokácií dlhu Ruskej federácie. V štádiu prípravy a odsúhlasenia projektov sú tiež návrhy na stavbu 0,53-m koronografu a 1,2-m zrkadlového ďalekohľadu financované z rovnakého zdroja.

    XIII. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV

    Astronomický ústav SAV dlhodobo zápasí s nedostatkom bežných finančných prostriedkov čo sa prejavuje aj v stále sa zhoršujúcom stave budov všetkých pracovísk. Z tohto dôvodu koncom roka 2001 Astronomický ústav SAV spolu s Ústavom experimentálnej fyziky SAV predložili spoločnú požiadavku dlhodobého charakteru na mimoriadny prídel finančných prostriedkov na údržbu pre spoločné pracovisko na Lomnickom štíte.

    Druhým závažným problémom je vykurovanie budovy v Starej Lesnej. Opláštenie budovy s veľkou tepelnou priepustnosťou a technicky zastaralá kotolňa spôsobujú, že pri veľkých finančných nákladoch je budova trvale podchladená. V blízkej budúcnosti bude potrebné problém riešiť zavedením lokálneho plynového kúrenia. Vzhľadom na vysokú účinnosť dnes vyrábaných kotlov sa táto investícia vráti v priebehu niekoľkých rokov.

    Správu o činnosti Astronomického ústavu SAV spracovali:

    Ján Svoreň

    Jozef Žižňovský - kapitolu VIII. a prílohu 3

    Ján Rybák - kapitoly IV., IX. a prílohu 5

    Margita Hubačová - kapitolu X

    Tel.: 052 - 4467 866

    Fax : 052 - 4467 656

    E-mail: astrinst@ta3.sk

    10