Príloha č. 2  

 

Projekty riešené na pracovisku

 

P2.1  Aktívne medzinárodné dohody Astronomického ústavu SAV

 

(1) Slovensko-chorvátsky projekt

Solar Active Phenomena – Aktívne slnečné javy.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: Hvar Observatory – 8 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Chorvátsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1

Publikované práce č.: 50.

 

P2.2 Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické dohody

 

(2) Česká republika: Projekt AV ČR – SAV

Research of cataclysmic variables – project INTEGRAL – Výzkum kataklyzmických premenných – projekt INTEGRAL

Vedúci projektu:  L. Hric

Trvanie projektu: 01/2003-12/2005

Finančné zabezpečenie:  AV ČR – 12 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Česko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 21, 22.

 

(3) Francúzsko: Projekt EGIDE 411867G/P392152B Sejour Scietifique de Haut Niveau Fellowship

Applications of Finite Geometries in Physics – Aplikácia finitných geometrií vo fyzike.

Vedúci projektu:  M. Saniga

Trvanie projektu: 09/2004 – 12/2004

Financovanie: MJENR, Francúzsko – 350 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Francúzsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1

Publikované práce č.: 84.

 

(4) Taliansko: Projekt CNR-SAV

PHYSICAL PROCESSES IN ACTIVE STARS AND SEARCH FOR THEIR STAR AND PLANETARY COMPANIONS – Fyzikálne procesy v aktívnych hviezdach a hľadanie ich hviezdnych a planetárnych súputníkov.

Vedúci projektu: D. Chochol

Trvanie projektu: 1/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: CNR, Taliansko – 54 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

 

 

 

(5) Taliansko: Projekt CNR-SAV

INTERPLANETARY BODIES AND ATMOSPHERIC PHENOMENA – Medziplanetárne telesá a atmosferické javy.

Vedúci projektu:  V. Porubčan

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Financovanie:   CNR, Taliansko – 48 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 34, 37.  

 

(6) Taliansko: Projekt CNR – SAV

Physical and dynamical aspects of the evolution of short-period comets  –  Fyzikálne a dynamické aspekty evolúcie krátkoperiodických komét.

Vedúci projektu:  E. Pittich

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  CNR, Taliansko – 52 800,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

Publikované práce č.: 33.

 

(7) Taliansko: Projekt  CNR-SAV

SPACE WEATHER AND CLIMATOLOGY –  Vesmírne počasie a klimatológia.

Vedúci projektu:  M. Storini, J. Sýkora

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:   v roku 2004 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1

 

(8) Veľká Británia: Spoločný projekt s Astrophysics Research Institute, John Moores University, Liverpool

Processes of interaction in classical novae and symbiotic stars

Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal, M.F. Bode

Trvanie projektu: 06/2002-05/2005

Finančné zabezpečenie: The Royal Society –  49 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Veľká Británia)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1

 

P2.3 Multilaterálne projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

 

(9) Projekt HPRN-CT-2002-00313  (5RP EÚ)

European Solar Magnetic Network – Európska slnečná magnetická sieť.

Vedúci projektu:  R. Rutten, A. Kučera

Trvanie projektu: 11/2002-11/2006

Finančné zabezpečenie:  5RP Európskej únie      –  229 000,- Sk,

       Štátny rozpočet (SAV) –    83 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  10  (1 Česko, 2 Francúzsko, 1 Holandsko, 1 Maďarsko, 

                                                    1 Nemecko, 1 Nórsko, 1 Španielsko, 1 Švédsko, 1 Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  4

Publikované práce č.: 39.

(10) Projekt  OPTICON  2004/030 – DOT  (6RP EÚ)

Dynamics of the solar photosphere - Dynamika slnečnej fotosféry.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu: 06/2004-08/2004

Finančné zabexpečenie: 6RP EÚ – 27 600,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (Holandsko, Španielsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1

Publikované práce č.: 66.

 

(11)  Projekt  508 963 (6RP EÚ)

VENUS TRANSIT 2004 - Prechod Venuše pred slnečným diskom 2004.

Vedúci projektu:  R. West, J. Koza.

Trvanie projektu:  03/2004 – 07/2004

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ – 120 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  25 európskych a 17 iných krajín

 

(12) Projekt HPMT-CT-2001-00245 Marie Curie Host Fellowship programme (6RP EÚ)

Vedúci projektu: R. Rutten, P. Gőmőry

Trvanie projektu:  11/2004 – 08/2005

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ – 91 200,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Holandsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1

Publikované práce č.: 80.

 

(13)  Projekt NSF DGE-0312144 USA NSF-NATO fellowship

DOPPLER TOMOGRAPHY AND RADIATIVE TRANSFER IN ALGOL TYPE BINARIES – Dopplerovská tomografia a prenos žiarenia v dvojhviezdach typu Algol.

Pracovník: J. Budaj

Trvanie projektu: 07/2003 – 06/2004

Finančné zabezpečenie:  USA NSF –  453 800,- Sk.

Pracovisko: Dept. of Astronomy and Astrophysics, Pennstate University, Davey, USA

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2

Publikované práce č.: 12.

 

(14) NATO Science Programme, Sub-Programme: EXPERT VISIT

Understanding the outburst stage of the symbiotic binary  Z And – Analýza aktívneho stavu symbiotickej dvojhviezdy Z And.

Vedúci projektu: A. Skopal, A.A. Vittone

Trvanie projektu: 04/2004 – 05/2004

Finančné zabezpečenie:  NATO Scientific Affairs Division –  65 400,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

 

P2.4 Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

 

(15)  Projekt DFG  436 SLK113/7/0-1

solar granulation – Slnečná granulácia.

Vedúci projektu:  H. Wohl,  A. Kučera, J. Rybák

Trvanie projektu: 01/2001-12/2004

Finančné zabexpečenie:  Deutsche Forschung Gemeinschaft – 80 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2  (1 Nemecko, 1 Rakúsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1

Publikované práce č.: 78.

 

(16)  Slovensko-čínsky projekt v rámci medzivládnej dohody o VTS, 11-2-15

ŠTÚDIUM SLNEČNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA V KORÓNE A JEJ SÚČASTI – Study of magnetic fields, corona and prominences in the solar corona over a solar cycle.

Vedúci projektu: V. Rušin

Trvanie projektu:  01/2003-12/2005

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (MŠ SR) – 56 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Čína)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2

Publikované práce č.: 28.

 

(17)  Slovensko – český projekt MVTS 128/2004-12-20

PEMENNOSŤ CHLADNÝCH MAGNETICKÝCH HVIEZD A JEJ PRÍČINY – The variability of cool magnetic stars and its origin.

Vedúci projektu: J. Zverko

Trvanie projektu: 01/2004 –12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (MŠ SR) – 30 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 1 (Česko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2

Publikované práce č.:  82, 87, 88.

 

(18)  Projekt NSF USA 0407375

SPACE WEATHER: NUMERICAL MHD STUDY OF CMES: INICIALIZATION AND PROPAGATION -Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky

Vedúci projektu: S.T. Wu, J. Rybák

Trvanie projektu: 04/2004-03/2007

Finančné zabezpečenie:   NSF USA – 550 200,- Sk.

                       Štátny rozpočet (SAV) – 110 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3

Publikované práce č.: 77.

 

P2.5  Iné medzinárodné projekty

 

(19)  Projekt ZiF (AG)205-2/2005

Endophysics, Time, Quantum and the Subjective – Endofyzika, čas, kvantovosť a subjektivita.

Vedúci projektu:  M. Saniga

Trvanie projektu: 04/2004 – 10/2005

Financovanie: Bielefeld University – 608 000,- Sk.

            sponzor Sky Europe Airlines –  20 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2  (Izrael, Taliansko)

 

 

 

 

 

P2.6  Projekty  VEGA  a  APVT    

 

Projekt VEGA 2/3014/23

ROZLOŽENIE CHEMICKÝCH PRVKOV NA POVRCHU CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD – Distribution of chemical elements on the surface of chemically peculiar stars

Vedúci projektu: J. Zverko

Trvanie projektu: 01/2003 –12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 90 000,- Sk

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 1 (Ukrajina)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2

Publikované práce č.:  11, 13,  55,  57.

 

Projekt VEGA 2/3015/23

Dynamické procesy a prenos energie v slnečnej atmosfére – Dynamical processes and energy transfer in the solar atmosphere.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu:  01/2003 – 12/2005

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 137 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 

Publikované práce č.: 72, 83, 86.

 

Projekt VEGA 3024/23

Kozmický prach, medziplanetárne a medzihviezdne prostredie a ich vplyv na Zem a jej atmosféru – Cosmic dust, interplanetary and interstellar medium and their effect on the Earth and its atmosphere.

Vedúci projektu: A. Hajduk

Trvanie projektu: 01/2003 – 12/2005

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA) – 110 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 6

Publikované práce:  25, 26, 27, 58, 59, 60, 63, 65, 70.

 

Projekt VEGA 2/4002/24

DYNAMIKA A VÝVOJ KOMÉT A ASTEROIDOV Z HĽADISKA ICH MIGRÁCIE DO OBLASTÍ DRÁH PLANÉT –Dynamics and evolution of comets and asteroids from the point of their migration into regions of planetary orbits.

Vedúci projektu: E. Pittich

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 65 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  3  (2 Rusko, 1 USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  5

Publikované práce č.: 48.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt VEGA 2/4011/24

slneČNÁ aktivitA v koróne  A PROTUBERANCIÁCH – Solar activity in the corona and prominences.

Vedúci projektu:  V. Rušin

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA):  65 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  5

Publikované práce č.: 38, 40.

 

Projekt VEGA 2/4012/4

Dynamický vývoj a aktivita medziplanetárnych telies –

The dynamical evolution and activity of the interplanetary bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 90 000,- Sk,

               Univ. Western Ontario, London, Kanada   – 23 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Švédsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  10 

Publikované práce č.: 29, 30, 49, 61, 62, 68, 69, 73, 74, 75, 76.

 

Projekt VEGA 2/4013/24

ZONÁLNE ZVLÁŠTNOSTI V EVOLUČNÝCH PROCESOCH NA SLNKU – Zonal pecularities in the evolutionary processes on the Sun.

Vedúci projektu: J. Sýkora

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 34 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  8

 

Projekt VEGA 2/4014/04

ŠTÚDIUM AKTIVITY V INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZDACH  -  Study of the activity in the interacting binaries.

Vedúci projektu: A. Skopal

Trvanie projektu: 01/2004-12/2006

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 82 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  7

Publikované práce č.: 10, 31, 32, 36, 44, 45, 46, 51, 56, 67, 71.

 

Projekt VEGA 2/4015/24

ŠTRUKTÚRA PRENOSOVÝCH OBLASTÍ KATAKLIZMATICKÝCH A PRÍBUZNÝCH  INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD – The structure of the transmission reagions of the  cataclysmic and related binaries.

Vedúci projektu:  L. Hric

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 37 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  3

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3

Publikované práce č.: 14, 15, 16.

 

 

 

PROJEKT APVT-20-014402

FOTOMETRIA INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD - Photometry of interacting binaries.

Vedúci projektu: D.Chochol

Trvanie projektu: 07/2002-06/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVT):  530 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 - Rusko, 1 – Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5

Publikované práce č.: 23, 24, 35, 43, 47, 52.

 

Projekt APVT-51-000802

SLOVENSKÁ SIEŤ FOTOMETRICKÝCH ĎALEKOHĽADOV NA ŠTÚDIUM VYBRA-NÝCH FYZIKÁLNYCH PROCESOV V PREMENNÝCH HVIEZDACH – Slovak photometric telescopes network for studies of selected physical processes in variable stars.

Vedúci projektu:  L. Hric

Trvanie projektu:  08/2002 – 7/2005

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVT) – 303 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  3

Publikované práce č.: 17, 18, 19, 20, 81.

 

 

Poznámka.:  Čísla projektov sú v súlade s kapitolou č. IV.

                     Čísla publikovaných prác sú v súlade s Prílohou č. 3

 

 

P2.7  Ústavné projekty

 

Projekt AsÚ SAV číslo  M-01/02

Radarový výskum meteorov a jemnej zložky MPH

Vedúci projektu:  A. Hajduk

 

Projekt AsÚ SAV číslo M-02/02

Výskum štruktúry meteorických rojov

Vedúci projektu:  V. Porubčan

 

Projekt AsÚ SAV číslo  M-03/02

Výskum kozmického prachu

Vedúci projektu:  I. Kapišinský

 

Projekt AsÚ SAV číslo  M-04/02

Dynamika komét a asteroidov a výskum prachovej zložky komét

Vedúci projektu:  E. Pittich

 

Projekt AsÚ SAV číslo M-05/02

Astrometria asteroidov a výskum vzájomných interakcií medziplanetárnej hmoty

Vedúci projektu:  L. Neslušan

 

Projekt AsÚ SAV číslo M-06/02

Fotometrický výskum komét a asteroidov a astrometria komét

Vedúci projektu:  J. Svoreň

 

Projekt AsÚ SAV číslo  P-07/02

Výskum premenných javov hviezd ranného spektrálneho typu a  automatizácia stelárnych pozorovaní

Vedúci projektu:  J. Žižňovský

 

Projekt AsÚ SAV číslo P-08/02

Výskum chemicky pekuliárnych hviezd

Vedúci projektu:  J. Zverko

 

Projekt AsÚ SAV číslo P-09/02

Výskum tesných dvojhviezd

Vedúci projektu:  D. Chochol

 

Projekt AsÚ SAV číslo P-10/02

Výskum kataklizmických premenných hviezd

Vedúci projektu:  L. Hric

 

Projekt AsÚ SAV číslo P-11/02

Výskum symbiotických hviezd

Vedúci projektu:  A. Skopal

 

Projekt AsÚ SAV číslo S-12/02

Výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení

Vedúci projektu:  V. Rušin

 

Projekt AsÚ SAV číslo S-14/02

Výskum slnečných protuberancií a automatizácia  slnečných pozorovaní

Vedúci projektu:  M. Minarovjech

 

Projekt AsÚ SAV číslo S-15/02

Výskum dynamiky slnečnej fotosféry a chromosféry

Vedúci projektu:  A. Kučera

 

Projekt AsÚ SAV číslo S-16/02

Výskum slnečného cyklu a vzťahov Slnko-Zem

Vedúci projektu:  J. Sýkora

 

Projekt AsÚ SAV číslo S-17/03

VÝSKUM VONKAJŠÍCH VRSTIEV SLNEČNEJ ATMOSFÉRY

Vedúci projektu:  J. Rybák