Príloha č. 6 –             Prínosy z pracovných pobytov v zahraničí mimo konferencií

 

 

BELGICKO

 

T. Pribulla počas 11-dňového pobytu sa venoval modelovaniu fotometrických a spektroskopických pozorovaní tesnej dvojhviezdy V 1034 Sco v otvorenej hviezdokope NGC 6321 za účelom prípravy spoločnej publikácie.

 

 

ČESKO

 

J. Žižňovský a J. Zverko počas 10-dňového pobytu v Brne pokračovali v analýze fotometric-kých dát chladných magnetických hviezd.

 

L. Hric počas 12-dňového pobytu v Ondřejove získal optické dáta vybraných CVs hviezd z družice Integral.

 

A. Kučera sa počas 2-dňového  pobytu zúčastnil, ako člen komisie, atestácií vedeckých pracovníkov Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove.

 

J. Svoreň a  M. Husárik počas 5–dňového pobytu v Ondřejove pracovali na aplikácii  fotometrického softvéru pre 0,61-m reflektor na Skalnatom plese. Boli tiež získané testovacie fotometrické série asteroidu MP 787 skúmaného v rámci doktorandského štúdia.

 

J. Svoreň sa počas prvého polroka zúčastnil ako zahraničný  člen na 3 zasadnutiach komisie pre hodnotenie výskumnej  činnosti vedeckých ústavov AV ČR a ich výskumných zámerov.

 

J. Svoreň sa počas 1-dňového pobytu v Prahe zúčastnil na zasadnutí komisie pre výber riaditeľa Astronomického ústavu AV ĆR .

 

J. Rybák sa počas 2-dńového pobytu  zúčastnil  pracovného stretnutia koordinátorov podujatia Britisch/Czech – Slovak  INYS  Workshop. Na stretnutí sa urobil výber účastníkov a pripravil program podujatia.

 

M. Kocifaj počas 10-dňového pobytu v Ondřejove vykonal experimentálne meranie hustoty toku priameho slnečného žiarenia použitím 6 interferenčných filtrov.

 

 

ČÍNA

 

V. Rušin počas 9-dňového pobytu v Pekingu pracoval na spoločných problémoch vo výskume Slnka.

 

 

ESTÓNSKO

 

L.Hric počas 14-dňového pobytu na Tartu Obseratory analyzoval spektroskopický materiál symbiotickej hviezdy AG Dra a predniesol dva referáty pre vedeckých pracovníkov ústavu.

 

FRANCÚZSKO

 

Počas 14-dňového pobytu L. Hrica  v Paríži bola študovaná aktivita symbiotického systému AG Dra a bol pripravený spoločný projekt v rámci MAD na roky 2005-2006.

 

M. Saniga počas 3-týždňového a 4-mesačného pobytu v Besancone študoval konečné projektívne geometrie a príbuzné kombinatorické štruktúry a ich aplikácie vo fyzike a astrofyzike.

 

P.Gömöry počas 11-dňového pobytu v Orsay sa zúčastnil pozorovacej kampane slnečných družíc SOHO a TRACE. Zároveň prezentoval na seminári svoje výsledky.

 

J. Koza počas 3-dňového pobytu v Paríži sa zúčastnil hodnotenia projektu Venus transit.

 

 

IZRAEL

 

M.Saniga počas 12–dňového pobytu v Tel Avive a Rehovote diskutoval so svojimi zahraničnými partnermi otázky týkajúce sa podstaty času v rámci kvantových geometrií.

 

 

NEMECKO

 

A. Kučera a J. Koza počas 14-dňového pobytu vo Freiburgu pracovali na modelovaní slnečnej fotosféry a chromosféry a tiež na archivácii pozorovacích dát z roku 1992-1996 získaných vákuovým vežovým ďalekohľadom na Tenerife.

 

M. Vaňko počas 5-dňového pobytu v Jene študoval problematiku redukcie a spracovania dát

 

J. Koza sa zúčastnil l-dňového stretnutia národných koordinátorov projektu Venus transit v Garchingu.

 

 

POĽSKO

 

T. Pribulla, R. Komžík a V. Kollár počas 1-dňovej cesty dojednali podmienky uzatvorenia spolupráce medzi Pedagogickou univerzitou v Krakove a  Astronomickým ústavom SAV v oblasti výskumu premenných hviezd. Súčasťou dohody je dlhodobé zapožičanie dvojkanálového fotoelektrického fotometra.

 

T. Pribulla a J.Tremko sa počas 7-dňového pobytu zaoberali alalýzou (O-C) diagramov 90 kontaktných dvojhviezd za účelom detekcie viacnásobných sústav. Získali kompletnú databázu miním zákrytových dvojhviezd v elektronickej podobe. 

 

 

RAKÚSKO

 

A. Kučera a  J. Rybák počas 14-dňového pobytu v Grazi pokračovali v spracovaní spektroskopických pozorovaní slnečnej granulácie. Materiál bude použitý pre štúdium dynamiky slnečnej granulácie a výskum slnečných erupcií a slnečných škvŕn.

 

M. Saniga počas 3-dńového pobytu vo Viedni pripravoval spoločný projekt na hlbšie štúdium extraordinárskych štruktúr časovej dimenzie.

 

 

RUSKO

 

E. Pittich počas 27-dňového pobytu študoval evolúciu dráh krátkoperiodických komét od roku 1750 do roku 2050 s uvážením možných negravitačných síl. Časť výsledkov je priebežne publikovaná v elektronickej forme.

 

 

ŠPANIELSKO

 

A. Kučera počas 21-dňového pobytu a J. Rybák, J. Koza, P. Gömöry a F.Tomasz počas 14-dňového pobytu vykonali pozorovania slnečnej fotosféry na vákuovom vežovom ďalekohľade Observatória del Teide. Počas pozorovaní bola zaznamenaná aj slnečná erupcia.

 

 

TALIANSKO

 

A. Hajduk a V. Porubčan  počas 8–dňového pobytu v Bologni pripravili spoločnú publikáciu o meteorickom prúde Geminíd.

 

A.Skopal počas 28–dňového pobytu v Neapole študoval  vysokorýchlostný odtok hmoty, zvýšenie svietivosti horúcej hviezdy a produkcie žiarenia okolohviezdnej látky v sústave  Z And počas maxima jej aktívnej fázy 2000-2004.

 

E.Pittich počas 17–dňového pobytu v Ríme skúmal vplyv negravitačných síl na pohyb krátkoperiodických komét 42P Neujmin 3 a 53P van Biesbroeck.

 

D. Chochol a T. Pribulla počas 17–dňového pobytu pracovali na príprave spoločnej práce o nove V475 Sct a pripravvovali elektronickú databázu CCD pozorovaní v pavilóne G1 a výber vhodných polí na hľadanie extrasolárnych planét.

 

 

USA

 

V. Rušin počas 8-dňového pobytu v Hanscome pracoval na príprave súborného článku o koronálnom indexe.

 

 

VEĽKÁ  BRITÁNIA

 

A. Skopal počas 14–dňového pobytu vypracoval diagnostiku kombinovaných spektier symbiotických  hviezd s prachovými obálkami.