Astronomický ústav SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti Astronomického ústavu SAV

za rok 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatranská Lomnica

január 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomický ústav SAV ďakuje

 

Ministerstvu školstva SR, Slovenskej ústrednej hvezdárni, Hurbanovo, Univerzite Mateja Bela a mestu Poprad za podporu prípravy a realizácie vedeckej konferencie.

 

Environmentu Nitra a Slovtepmontu Partizánske za sponzorské poskytnutie monitorov pre meraciu aparatúru na observatóriu Lomnický štít.

 

Ministerstvu financií SR za poskytnutie príspevku z „Fondu výnosu z lotérií a iných podobných hier“ na nákup PC Pentium II a digitálneho fotoaparátu Canon pre pozorovanie protuberancií na korónografe na Lomnickom štíte.

 

            Mestu Vysoké Tatry a Štátnym lesom TANAPu, Tatranská Lomnica za sponzorské poskytnutie propagačných materiálov pre medzinárodnú školu mladých slnečných fyzikov.

 

Obsah osnovy Správy o činnosti Astronomického ústavu SAV za rok 2004

 

 

I.                    Základné údaje o organizácii   4                                                                    

II.                 Vedecká činnosť   6                                                                                                 

III.               Vedecká výchova a pedagogická činnosť   15

IV.              Medzinárodná vedecká spolupráca      18                                                                  

V.                 Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh         24                                         

VI.              Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné subjekty   25                                                                                                      

VII.            Aktivity v orgánoch SAV   26                                                                       

VIII.         Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania   27      

IX.              Činnosť knižnično-informačného pracoviska   29                                                       

X.                 Hospodárenie organizácie   30                                                                      

XI.              Nadácie a fondy pri organizácii   31                                                                          

XII.            Iné významné činnosti   31                                                                 

XIII.         Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2004 (mimo SAV)   31

XIV.         Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií   31

XV.           Problémy a podnety pre činnosť SAV   32                            

 

 

PRÍLOHY

1.      Menný zoznam zamestnancov k 31. 12. 2004   33                                                        

2.      Projekty riešené na pracovisku   35                                                                             

3.      Vedecký výstup - bibliografické údaje výstupov  - publikované práce   43

                        - citácie   51

4.      Údaje o pedagogickej činnosti organizácie   85                       

5.      Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci   87

6.      Prínosy z pracovných pobytov v zahraničí mimo konferencií    91

7.      Referáty   95

8.      Vedecko-popularizačné aktivity   103

 

 

I.       Základné údaje o organizácii

1.         Kontaktné údaje

  Názov:                                    Astronomický ústav SAV

  Riaditeľ:                                Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

  Zástupca riaditeľa:               RNDr. Jozef  Žižňovský, CSc.

  Vedecký tajomník:                RNDr. Ján Rybák, CSc.         

  Predseda vedeckej rady:      RNDr. Aleš Kučera, CSc.

  Adresa sídla:                          059 60  Tatranská Lomnica

 

Názov a adresa detašovaného pracoviska:

            Oddelenie medziplanetárnej hmoty, Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava

Vedúci detašovaného pracoviska:

            Prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc.

Typ organizácie:   rozpočtová

 

2.         Počet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

K

K

do 35 rokov

K

ved. prac.

     F       

    P

M

Ž

M

Ž

Celkový počet zamestnancov

62

9

2

49

13

60

55,0

Vedeckí pracovníci

29

3

1

27

2

28

25,54

Odborní pracovníci VŠ

12

5

-

9

3

12

10,98

Odborní pracovníci ÚS

15

1

1

11

4

14

13,48

Ostatní pracovníci

6

-

-

2

4

6

5,00

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia

3

2

1

2

1

3

3

Vysvetlivky:

K - kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2004 (uvedení sú zamestnanci v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)

F - fyzický stav zamestnancov k 31.12.2004 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch a na základnej vojenskej službe)

P - celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

M. Ž – muži, ženy

 

 

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31.12. 2004:   48,7 roka

 

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31.12.2004:    52,0 roka

 

V Prílohe č. 1 je uvedený menný zoznam pracovníkov k 31.12.2004 s vyznačením úväzku a riešiteľskej kapacity.

 

 

3.         Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l.l2.2004)

 

       Pracovníci s hodnosťou

 Vedeckí pracovníci v 

  stupňoch

 DrSc.     

  CSc.,

PhD.         

  prof.

  doc.

      I.

    IIa.

   IIb.

10

19

2

1

11

10

8

 

4.                  Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné            obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

 

V roku 2004 nenastali zmeny v zameraní ani v organizačnej štruktúre Astronomického ústavu SAV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.      Vedecká činnosť

 

1. Domáce projekty :

 

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

 Počet

Pridelené financie na r.  2004

1. Vedecké projekty  VEGA, na ktoré bol v r. 2004 udelený grant

9

710 000,- Sk.

2. Projekty APVT, na ktoré bol v roku 2004 udelený grant  

2

833 000,- Sk

3. Vedecko-technické projekty, na ktoré bol v r. 2004 udelený grant

4

279 000,- Sk

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV a ŠO

-

-

5. Projekty riešené v centrách excelentnosti SAV

-

-

6. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)

16

-

Zoznam riešených projektov je v Prílohe č. 2

 

2.   Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:

 

a) základného výskumu

 

Výsledok:       Vplyv elektromagnetického žiarenia na dynamiku medzihviezdnych

kozmických častíc v slnečnej sústave

Influence of the electromagnetic radiation on dynamics of the interstellar cosmic dust particles in the Solar System

Dynamické zmeny v toku medzihviezdnych prachových častíc interagujúcich so slnečnou sústavou sú spôsobené predovšetkým gravitáciou centrálneho telesa – Slnka, tlakom žiarenia a elektromagnetickými efektami. Dráhy sub-mikrometrových zrniek sú navyše ovplyvnené Lorentzovou silou, ktorá sa vo všeobecnosti prejavuje pri pohybe nabitých čiastočiek v magnetickom poli. Zvyčajne sa predpokladá, že sila radiačného tlaku pôsobí v radiálnom smere (teda od Slnka) a tak redukuje príťažlivú gravitačnú silu. Vzhľadom k nesférickému tvaru medzihviezdnych častíc sa však k radiálnej sile pridávajú aj neradiálne zložky, ktoré majú zásadný vplyv na zmenu hybnosti týchto častíc. Takým spôsobom sa stáva dynamický vývoj v systéme nesférických a sférických častíc celkom odlišným, čo má za následok evidentne rozdielne trajektórie a  rozdielnu životnosť takýchto častíc v slnečnej sústave. Podarilo sa nám dokázať, že na rozdiel od častíc ideálne sférického tvaru môžu realisticky tvarované zrnká medzihviezdneho kozmického prachu zotrvať v slnečnej sústave podstatne dlhšiu dobu ako sa predpokladalo a tak prispieť k zvýšeniu hustoty prachu v okoloslnečnej zóne. Sila radiačného tlaku sa pritom ukázala ako najdôležitejší faktor ovplyvňujúci možnosť záchytu kozmického prachu v slnečnej sústave. Následne sme tiež ukázali, že pohyb zachytených nesférických častíc prežívajúcich v slnečnej sústave môže byť charakterizovaný veličinou analogickou s tretím Keplerovým zákonom. Tento fakt je možné efektívne využiť v astrofyzikálnom modelovaní dynamiky prachových častíc v okoloslnečnej zóne.

Interstellar grains entering the Solar System (SS) are mainly affected by solar gravity, radiation pressure, and electromagnetic effects. The trajectories of sub-micron dust particles in the SS are also strongly influenced by Lorentz force, which, in general, influences the motion of charged dust in the magnetic field. It is usually accepted that the radiation pressure force is directed radially away from the Sun and thus reduces the solar gravitational attraction. Nevertheless, any irregularity of the particle shape generates non-radial momentum components in the particle's frame of reference. Finally, the character of motion may significantly differ from the corresponding motion known for ideally spherical particles. The effect of particle morphology implies relevant consequences for the evolution of the particle‘s trajectory and its lifetime in the SS. In contrary to the results known for spherical particles, we have shown that the charged irregularly shaped grains can be captured in a very narrow belt near the ecliptic plane and may then definitely contribute to the density increase of circumsolar dust cloud. The solar radiation force appears to be the most dominant factor affecting the capture of the interstellar grains. In addition, we found that survived non-spherical interstellar dust particles orbiting around the Sun are characterized by a quantity analogous to Kepler’s third law. This fact can efficiently be utilized in various astrophysical modelling of interstellar dust particle dynamics in the circumsolar region.

·        Výsledok bol získaný v rámci projektu VEGA 2/3024/23 a bol publikovaný v :

- Kocifaj, M., Klačka, J., The capture of interstellar dust: The Lorentz force case, Planet. Space Sci. Vol. 52, p. 839-847, 2004.

- Kocifaj, M., Klačka, J., Dynamical behaviour of interstellar dust particles in the Solar System, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer,  Vol. 89, p.165-177, 2004.

- Kocifaj, M. - Klačka, J. The capture of interstellar dust: The pure electromagnetic

         radiation case, In Planetary and Space Science. Vol. 51, p. 617-626, 2003.

 

b)  aplikačného typu

 

c)  medzinárodných vedeckých projektov (uviesť zahraničného partnera alebo medzinárodný program)

 

Výsledok: Štúdium medzihviezdnej hmoty a akrečných diskov v interagujúcich   

                  dvojhviezdach.

                  Study of the circumstellar matter and accretion discs in the interacting binary 

                  stars.

Interagujúce dvojhviezdy oplývajú bohatou škálou rôznych foriem okolohviezdnej hmoty či už vo forme akréčnych diskov, prúdov súvisiacich s prenosom hmoty, výtryskov či obálok. Zdrojom informácií sú spektrá a svelné krivky, no žiaľ, väčšina súčasných programov a modelov je obmedzená na štúdium geometrie problému a výpočet svetla (spektra, svetelných kriviek) z nepriehľadných objektov - jednej či dvoch deformovaných hviezd. Následne, rôzne vlastnosti tejto okolohviezdnej hmoty nie sú veľmi prebádané. Nám sa podarilo vyvinúť svojho druhu jediný program, ktorý dokáže vziať do úvahy prítomnosť čiastočne  priehľadnej okolohviezdnej látky v interagujúcej dvojhviezde. Program rieši rovnicu prenosu žiarenia pozdĺž zorného lúča v 3-rozmernom pohybujúcom sa prostredí za predpokladu lokálnej termodynamickej rovnováhy  (LTE) a dokáže započítať aj rozptyl svetla za predpokladu opticky tenkého prostredia. Výstupom môže byt spektrum objektu z ľubovoľného smeru alebo svetelná krivka. Program sme aplikovali na štúdium emisnej čiary H alfa z akrečného disku podobného tomu, ako u zákrytovej dvojhviezdy TT Hya. Disk mal v priereze tvar kruhovej výseče a Kepplerovské rýchlostné pole. Zistili sme, že vypočítaná  spektrálna čiara H alfa má formu emisie s dvomi vrcholmi a centrálnou depresiou, čo kvalitatívne zodpovedá pozorovanému tvaru spektrálnej čiary. Hĺbka depresie závisí najmä od teploty a sklonu disku. Vzdialenosť medzi vrcholmi emisie je ovplyvnená najmä vonkajším polomerom disku, sklonom a radiálnym gradientom hustoty v disku. Výška emisie je daná najma teplotou a hustotou disku. Predpokladalo sa chemické zloženie disku ako na Slnku. Začína sa éra modelovania skutočných pozorovaných emisných čiar v interagujúcich dvojhviezdach.

Interacting binaries exhibit various forms of circumstellar matter. Accretion discs, gas streams, jets and shells  galore. It is all footprinted in their spectra. Unfortunately, most of the current models treate only the binary stars and their geometry and the stars are stripped of any circumstellar matter. Consequently, properties of such a matter are not very well understood. We have succeeded to develop a computer code which is, to our knowledge, so far the only tool for interacting binaries capable to take into account the semi-transparent circumstellar matter. The code solves the equation of radiative transfer along the line of sight in 3D moving

media under the assumption of LTE. Scattered light can be taken into account assuming optically thin environment. A light curve or spectrum of the system from any angle can be calculated. The code was applied to the H alpha line originating from an accretion disc similar to that in TT Hya - an eclipsing Algol type binary. The wedge shaped disc with Kepplerian velocity field was assumed. The calculated spectral line has a shape of a double peaked emission with a central deppresion which is really observed. The temperature and inclination of the disc have the strongest effect on the depth of the central depression while the outer radius of the disc, the radial density profile, and the inclination affect mainly the position and separation of the emission peaks. The overall strength of the emission is regulated mainly by the density and temperature. The era of modelling the observed emission lines in interacting binaries begins.

·        Výsledok bol získaný v rámci grantu NSF (Ján Budaj & Mercedes Richards, AsÚ SAV, Pennstate University USA, grant NSF DGE-0312144) a bol publikovaný v:

- BUDAJ, J. – RICHARDS, M.T. A description of the SHELLSPEC code. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. Vol. 34, no. 3 (2004), p. 167-196.

 

Výber najvýznamnejších výsledkov bol urobený v súčinnosti s Vedeckou radou ústavu.

 

d)  Ostatné významné výsledky

 

Výskum transferových dráh medzi Jupiterovou rodinou komét a dráhami podobnými dráhe Enckeho kométy ukázal, že niektoré modelové dráhy Jupiterovej rodiny komét sa zmenia na dráhy typu Enckeho kométy za čas, porovnateľný s periódou aktivity typickej krátkoperiodickej kométy. Kľúčovým faktorom pre zmenu dráhy Jupiterovej rodiny na dráhu typu Enckeho kométy sú rezonancie a negravitačné sily. (VEGA 4002, Pittich, práca č. 33)

 

Využitím novopublikovanej Lynchovej metódy bola vyhodnotená štatistická významnosť korelácie medzi pozorovanou postupnosťou stredných heliocentrických dráh planét a mocninným radom. Pre 8 známych planetárnych vzdialeností (Merkúr až Neptún) s pridanou strednou vzdialenosťou asteroidov sa ukázalo, že pozorovaná zhoda zodpovedá oveľa viac náhode ako zákonitosti. Opak je pravdou v prípade, ak sa vynechá vzdialenosť Zeme, čo naznačuje pekuliárne postavenie jej dráhy. (VEGA 4012, Neslušan, práca č. 29)

 

Uskutočnila sa analýza spoločných radarových pozorovaní meteorických rojov na základni Lecce-Bologna-Modra z obdobia r. 1996-2002 pre roj Leoníd a 1997-2004 pre roj Quadrantíd. Pozorovania presvedčivo ukázali vláknitú štruktúru prúdov a zmenu hmotového indexu. Najvýraznejšie maximum hmotnejších častíc v prúde Quadrantíd bolo zistené v r. 1997. (VEGA 3024, Porubčan, Hajduk, práce č. 34 a 37)

 

Riešil sa problém dynamickej stability extra-solárnych planét v dvojhviezdnych sústavách v rámci obecného problému troch telies. Pritom sa použil Hamiltonián bez krátkoperiodických členov, ktoré boli vylúčené metódou von Zeipela. Ukázalo sa, že vypracovaná analytická metóda vhodne popisuje pohyb extra-solárnych planét a dáva porovnateľné výsledky s numerickou integráciou pohybových rovníc. Teória bola aplikovaná na dvojhviezdne systémy Gliese 86, gama Cephei a 61 Cygni. (VEGA 4002, Pittich,  Solovaya, práca č. 48)

           

Uskutočnila sa analýza poruchy od galaktických slapov na kométy v Oortovom oblaku s ohľadom na stanovenie radiálnej štruktúry tohto útvaru a odhadu jeho populácie. V rámci práce bola nájdená frekvencia prechodu dlhoperiodických komét planetárnou oblasťou ako funkcia perihéliovej vzdialenosti komét q za predpokladu, že q je v tejto oblasti rozdelené lineárne. (VEGA 4012, Neslušan, Jakubík, práca č. 30)

 

V rámci získavania astrometrických polôh vybraných komét a asteroidov bolo napozo-rovaných a zredukovaných 70 polôh komét a 480 polôh malých planét (VEGA 4012, Svoreň, Neslušan, Husárik, Červák, Rychtarčík, Jakubík, Ambróz, Kaňuchová, práce č. 49, 75 a 76)

Analýzou meteoritu Fermo (Taliansko) boli odvodené dosiaľ neanalyzované vlastnosti tohto meteoritu a uskutočnené porovnanie s inými známymi chondritmi. (VEGA 3024, Kapišinský, práca č. 63)

 

Využitím meteorickej databanky IAU sa zistilo, že doterajšie hodnotenia výskytu interstelárnych meteoroidov sú precenené o viac než 1 rád v oblasti skúmaných fotografických ako aj radarových magnitúd. (VEGA 3024, Hajduková, práce č.  59 a 60)

 

V rámci analýzy vplyvu prístrojových a ďalších faktorov na škály jasností komét bola podrobne analyzovaná veličina DC - stupeň kondenzácie kometárneho obrazu. Namiesto nejednoznačných kvalitatívnych definícií jednotlivých stupňov bola navrhnutá kvantitatívna metóda na ich stanovenie. (VEGA 4012, Svoreň, Husárik, práca č. 73)

 

Bol študovaný špecifický model Kremonovského časo-priestoru v rámci ktorého existuje možnosť, že signatúra Vesmíru v jeho rannom štádiu mohla byť opačná, ako pozorujeme teraz.  (EGIDE 411867G, Saniga, práca č. 42)

 

Bola vyslovená hypotéza, že maximálne sústavy vzájomne nepredpojatých báz v Hilbertovom priestore dimenzie n existujú len vtedy, ak existujú konečné projektívne roviny radu n. (EGIDE 411867G, Saniga, práca č. 41)

Na základe analýzy koronálneho indexu v rokoch 1939-2001 sa určila dlhodobá variácia svietivosti zelenej (530,3 nm) koróny, ktorá v maxime niektorých cyklov slnečnej aktivity nie je v súlade s výskytom slnečných škvŕn. V priebehu koronálneho indexu bola pomocou Fourierovej analýzy nájdená nielen základná 27,3 dňová rotácia koróny, ale aj podružné rotačné rýchlosti okolo 25 a 33 dní.(VEGA 4011, Rušin, Minarovjech, práca č. 38)

 

Na základe údajov o rozptýlenom svetle (aureole), ktoré sa súbežne získavajú s pozorovaním intenzít zelenej (530,3 nm) koróny na koronálnej stanici Lomnický štít, sa vyvrátila hypotéza, podľa ktorej intenzita rozptýleného svetla v zemskej atmosfére sa mení v závislosti od stavu slnečnej aktivity. (VEGA 4011, Rušin Minarovjech, práca č. 40)

 

Porovnaním denných hodnôt koronálnych dier, určených podľa intenzít z homogénneho radu intenzít zelenej koróny v rokoch 1953-2002 a kozmického žiarenia sa našla veľmi dobrá korelácia medzi oboma študovanými parametrami. „Koronálne diery“ sa vyskytujú asi o 200-270 dní skôr, s maximom 230 dní, ako je vzrast kozmického žiarenia, čo umožňuje s vysokou pravdepodobnosťou predpovedať hladinu kozmického žiarenia. (Slovensko-čínsky projekt 11-2-15, Minarovjech, Rušin, Kollár, práca č. 28)

 

Analýzou pozorovaní slnečnej fotosféry bol získaný pozorovací dôkaz existencie rázových vĺn v slnečnej fotosfére, ktoré vznikajú na hraniciach granúl. Po prvýkrát bol dokumentovaný vývoj takéhoto javu a jeho súvis s koncentráciou magnetického toku v medzigranulárnom priestore. Porovnanie pozorovaného prejavu rázovej vlny v spektrálnom profile čiary ionizovaného železa s výsledkami numerického magnetohydrodynamického modelovania slnečnej fotosféry vedie k významnej zhode, ktorá je dôležitým overením výsledkov numerických simulácií konvekcie na povrchu Slnka. (DFG 436 SLK113/7/0-1, Rybák, Kučera, práca č. 39)

 

Na základe spektroskopie z obdobia 1996-2000 boli odhadnuté vlastnosti a štruktúra atmosféry hlavnej zložky dvojhviezdy UZ Lib. Hlavná zložka je červený obor s rýchlou rotáciou a škvrnami v atmosfére, druhá zložka má podstatne menšiu svietivosť. Statické, sférické modely odhalili základné vertikálne členenie atmosféry hlavnej zložky na: fotosféru, chromosféru a korónu, sporadické energetické vzplanutia a komplexné rýchlostné polia. (Zboril, práca č. 54)

 

Dlhodobý nárast orbitálnej periódy kontaktnej dvojhviezdy AK Her v rokoch 1892-2003 bol vysvetlený prenosom hmoty medzi zložkami sústavy alebo prítomnosťou tretieho telesa v sústave. 57 ročná modulácia tohto nárastu je dôsledkom prítomnosti štvrtého telesa v sústave o hmotnosti 0,22 hmotností Slnka. 17,7 ročné variácie orbitálnej periódy boli vysvetlené cyklickými zmenami výskytu škvŕn na povrchu kontaktnej dvojhviezdy. (VEGA 4014, Chochol  a Pribulla, práca č. 10)

 

Z analýzy dlhodobej fotometrie symbiotickej novy HM Sge získanej v rokoch 1975-2003 bolo ukázané, že po vzplanutí novy s maximum jasnosti v auguste 1975 došlo k dvom minimám jasnosti v dĺžke trvania 750 a 2100 dní. Prvé minimum bolo vysvetlené zákrytom horúcej zložky červeným obrom typu Mira. Mirida bola zodpovedná aj za druhé minimum (detegované len v U oblasti), keď zakrývala horúcu oblasť vzniknutú zrážkou vetrov zložiek.  (APVT-20-014402, Chochol, Pribulla, práca č. 23)

 

Dlhodobá fotometria klasickej novy V723 Cas a symbiotických nov V1329 Cyg, PU Vul, V1016 Cyg a HM Sge bola využitá na diskusiu ich orbitálnych periód. Boli predložené argumenty v prospech prítomnosti tretích telies v týchto sústavách a diskutované fyzikálne procesy zodpovedné za zmeny jasnosti zložiek sústav (APVT-20-014402, Chochol, Pribulla, Vaňko, práca č. 24)

Dokázala sa prítomnosť tretieho telesa v polodotykovej dvojhviezdnej sústave UX Her. Určili sa dráhové elementy a stanovila minimálna hmotnosť tretieho telesa. (VEGA 4014,  Tremko a Pribulla, práca č. 51)

Fotometrické pozorovania 15 symbiotických hviezd urobené prevažne na observatóriách  Skalnaté pleso a Stará Lesná ukázali neočakávané zmeny v ich svetelných krivkách: vzplanutia, vlnové variácie a zákrytové javy. (VEGA 4014, Skopal, Pribulla, Vaňko, práca č. 46)

 

Bol skúmaný efekt emisných čiar v spektrách symbiotických hviezd a nov počas ich nebulárnych fáz. Pre symbiotickú novu V1016 Cyg sa zistilo, že 68, 78 a 66 percent pozorovaného toku žiarenia v U, B a V filtroch je vyžarované v emisných čiarách. ( APVT – 20 – 014402, Skopal, práca č. 43)

 

V rámci fotometrického výskumu symbiotických hviezd bola diskutovaná podstata periodických zmien jasnosti viazaná orbitálnym pohybom zložiek dvojhviezdy a popísaný efekt zdanlivých zmien obežných periód. (VEGA 4014, Skopal, práca č. 44)

 

Model rozdelenia energie v ultrafialovej, optickej a infračervenej oblasti spektra symbiotických hviezd BF Cyg a AG Dra počas ich aktívnych fáz identifikoval dva typy vzplanutí. (VEGA 4014, Skopal, práca č. 45)

 

UBVRI CCD pozorovaniami symbiotickej novy V1329 Cygni, získanými 50cm ďalekohľadom v Starej Lesnej sme v auguste 2004  zaznamenali prudké zjasnenie objektu najvýraznejšie v U filtri (0.41 mag). Jedná sa o prvé podobné zjasnenie u tohto objektu (okrem hlavného vzplanutia). Pokles jasnosti na pôvodnú úroveň trval zhruba 3 mesiace.

( VEGA 4014, Pribulla, Chochol a Vaňko, práca č. 71)

 

Bolo zistené, že hĺbka miním zákrytovej sústavy V685 Cen zistená pozorovaniami z databázy ASAS 3 a Hipparcos a staršími pozorovaniami publikovanými v práci van Houtena et al. (2003) sa výrazne zmenila. Pozorovací fakt bol interpretovaný precesiou roviny dráhy dvojhviezdy vyvolanej prítomnosťou tretej zložky v relatívne tesnej trojhviezde. Rýchlosť precesie naznačuje, že orbitálna perióda tretej zložky je kratšia ako jeden rok a precesná perióda je niekoľko sto rokov. Predpoklad tretieho svetla výrazne zlepšil riešenia svetelnej krivky. (VEGA 4014, Pribulla, Chochol, práca č. 67)

 

Svetelné krivky kontaktných dvojhviezd YY CrB EQ Tau boli analyzované programom ROCHE, ktorého autorom je T. Pribulla. Svetelná krivka YY CrB je prvou pozemskou svetelnou krivkou vôbec. Po analýze boli získané fotometrické elementy sústav. Po prebratí spektroskoipických elementov z literatúry, v kombinácii s fotometrickými elementami boli vypočítané absolútne parametre sústav. Na základe týchto výpočtov boli zostrojené 3D modely dvojhviezd a bol diskutovaný ich evolučný stav. (APVT-20-014402, Vaňko, Pribulla, Chochol, práca č. 52)

 

Bol objavený nový zákrytový symbiotický systém YY Her a  detailne odpozorované sekundárne minimum. Na základe CCD fotometrických pozorovaní v BVRI farbách bola po období primárneho minima zaregistrovaná zvýšená fotometrická aktivita v sústave s následným vzplanutím. Bola spočítaná energetická bilancia a časové škály uvedených javov. V rámci medzinárodnej fotometrickej kampane sa získal pozorovací materiál na observatóriách v Českej republike a na Slovensku. (Projekty INTEGRAL a APVT-51-000802, Hric, práce č. 21 a 22)

 

 

 

Na základe CCD fotometrických a spektroskopických pozorovaní Novy Aql 1999 (V1493 Aql) bola určená orbitálna perióda sústavy s hodnotou 3,7 hod, extrémne veľká vzdialenosť novy 34,4 ± 6,2 kpc a expanzná rýchlosť obálky 1660 ± 60 km/s. (VEGA 4015, Hric, práca č. 16)

 

Fotometrické a spektroskopické pozorovania hviezdy HD 6226 viedli k objavu, že ide o novú jasnú Be hviezdu so zrejmou koreláciou medzi jej premenlivou jasnosťou a intenzitou emisných spektrálnych čiar. Charakteristiky pozorovaných fotometrických a spektroskopic-kých zmien zaraďujú túto hviezdu do skupiny Be hviezd typu Gama CMa. (VEGA 3014, Žižňovský, práca č. 11)

 

Na analýzu CCD spektier extrémne héliovej sdO hviezdy BD+254655 sme použili NLTE model atmosféry a určili základné parametre hviezdy.(VEGA 3014, Budaj, práca č. 13)

 

Analyzovali sa Zeemanovské spektrá Am dvojhviezdy HR 6611, existencia premenlivého magnetického poľa sa však jednoznačne nepreukázala (VEGA 3014, Zverko, Žižňovský, práca č. 82)

 

Pozorované zmeny v spetrálnych čiarach kovov v okolí čiary H-alfa sme vysvetlili rotáciou hviezdy s nerovnomerným rozložením chemických prvkov na povrchu chladnej chemicky pekuliárnej hviezdy HR 3831 (VEGA 3014, Žižňovský, Zverko, práca č. 55)

 

Na vysokodisperzných spektrách Am dvojhviezdy HD 861 boli objavené veľmi slabé spektrálne čiary sekundárnej zložky systému. Rotačná rýchlosť sekundárnej zložky je podstatne nižšia ako u primárnej zložky. Pomer hmotností zložiek je 2:1. (VEGA 3014, Budaj, práca č. 57)

 

e) Využitie ďalekohľadov

 

Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte: Snímky protuberancií v 139 dňoch, emisné čiary koróny 176 pozorovaní, špeciálne pozorovania (vrátane prechodu Venuše popred slnečný disk) 415 krát.

 

Slnečný ďalekohľad v Starej Lesnej: Pozorovania fotosféry v 166 dňoch – 225 kresieb pre svetovú banku údajov.

 

0,6-m fotometrický reflektor v Starej Lesnej: 161 hodín čistého pozorovacieho času v 54 nociach.

 

0,6-m fotometrický reflektor na Skalnatom plese: 277 hodín čistého pozorovacieho času v 65 nociach.

 

0,5-m reflektor s CCD kamerou v Starej Lesnej: 571 hodín čistého pozorovacieho času v 114 nociach.

 

0,61-m Newton na Skalnatom plese: 70 pozícií komét a 480 pozícií asteroidov. Fotometria asteroidov 3125 Hay, 787 Moskva a 1257 Mora  (spolu 196 snímok).

 

Celooblohová komora: získalo sa 28 snímok.

 

3.  Vedecký výstup (Knižné publikácie sú uvedené v Prílohe č. 3)

 

PUBLIKAČNÁ*, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet  v r. 2004 a doplnky  z r. 2003

1. Vedecké monografie vydané doma

-

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí

-

3. Knižné odborné publikácie vydané doma

-

4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí

-

5. Knižné popularizačné publikácie vydané doma

-

6. Knižné popularizačné publikácie vydané v zahraničí

-

7. Kapitoly v publikáciách ad 1/

-

8. Kapitoly v publikáciách ad 2/

-

9. Kapitoly v publikáciách ad 3/

8

10. Kapitoly v publikáciách ad 4/

1

11. Kapitoly v publikáciách ad 5/

-

12. Kapitoly v publikáciách ad 6/

-

13. Vedecké práce v časopisoch evidovaných v Current Contents

46

14. Vedecké práce  v ostatných časopisoch

24

15. Vedecké práce v zborníkoch

       15a/ recenzovaných

       15b/ nerecenzovaných

 

9

4

16. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch

-

17. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou

87

18. Ostatné prednášky a vývesky

17

19. Vydávané periodiká evidované v Current Contents

1

20. Ostatné vydávané periodiká

-

21. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí

1

22. Vysokoškolské učebné texty

-

23. Vedecké práce uverejnené na internete

-

24. Preklady vedeckých a odborných textov

-

* Uviesť, ak je publikácia aj na elektronickom nosiči alebo iba na elektronickom nosiči

 

 

 

4. Vedecké recenzie, oponentúry

 

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných časopisoch, príspevkov na konferencie s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov

Počet v r. 2004 a doplnok z r. 2003

                       56

 

5. Citácie       

 


                   CITÁCIE

Počet v r. 2003

a doplnok za r. 2002

Citácie vo WOS

139

Citácie podľa iných indexov a báz                  SCI

s uvedením prameňa                                        ADS

4

43

Citácie v monografiách, učebniciach a iných knižných publikáciách

12

Citácie v iných publikáciách

52

 

 

6. Patentová a licenčná činnosť

 

Astronomický ústav SAV v roku 2004 neprihlásil vynálezy, nezískal patent ani nepredal licencie.

 

 

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám pracoviska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    Vedecká výchova a pedagogická činnosť

1.      Údaje o doktorandskom štúdiu

 

Forma

Počet k 31.12.2004

Počet ukončených doktorantúr v r. 2004

 

Doktoranti

 

Predčasné ukončenie z dôvodov

 

celkový počet

z toho novoprijatí

úspešnou obhajobou

uplynutím času určeného na štúdium

neobhájením dizertačnej práce alebo neudelením vedeckej hodnosti

rodinných, zdravotných a iných, resp. bez udania dôvodu

nevykonania odbornej skúšky

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Denná

2

1

1

-

2

1

-

-

-

-

Externá

5

-

-

-

-

1

-

-

-

1

 

2. Zmena formy doktorandského štúdia

 

 

Počet

Preradenie z dennej formy na externú

-

Preradenie z externej formy na dennú

-

 

 

3.   Prehľad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

 

Meno doktoranda

Forma DŠ

Deň,mesiac, rok nástupu na DŠ

Deň,mesiacrok obhajoby

Číslo a názov vedného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Katarína Brčeková

denná

1. 9. 2000

27. 2. 2004

11-41-9 Astrofyzika

Aleš Kučera Astronomický ústav SAV

Fakulta FMI UK Bratislava

Július               Koza

denná

1. 7. 2000

27. 2. 2004

11-41-9 Astrofyzika

Aleš Kučera Astronomický ústav SAV

Fakulta FMI UK Bratislava

Mária Csatáryová

externá

27. 6. 1995

26. 2. 2004

11-41-9 Astrofyzika

Augustín Skopal Astronomický ústav SAV

Fakulta FMI UK Bratislava

Martin Vaňko

denná

1. 9. 2000

27.5.2004

11-41-9 Astrofyzika

Drahomír Chochol Astronomický ústav SAV

Fakulta FMI UK Bratislava

 

 

 

 

 

4. Údaje o pedagogickej činnosti

 

PEDAGOGICKÁ

          Prednášky

            Cvičenia *

ČINNOSŤ

   doma

    v zahraničí

   doma

   v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení**

 

6

 

-

 

3

 

-

Celkový počet hodín v r. 2004

220

-

194

-

 *    – vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

**  – neuvádzať pracovníkov, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4

·      Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác: 7

·      Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác: 10

·      Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.): 10

·      Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác: 8

·      Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce: 6

·      Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác:  7

·      Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác:  4

·      Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách: 3

·      Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre doktorandské štúdium. A. Hajduk, D. Chochol, E. Pittich, V. Porubčan, V. Rušin, J. Svoreň, J. Zverko, J. Žižňovský

·      Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt a univerzít    V. Rušin

·      Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa)

Vladimír Porubčan vedecko-pedagogická hodnosť Profesor (UK, Bratislava)

Ján Svoreň –  vedecko-pedagogická hodnosť Docent (UPJŠ, Košice)

     Miroslav Kocifaj – vedecký kvalifikačný stupeň IIa. – samostatný vedecký pracovník

 

5. Zoznam spoločných pracovísk SAV s vysokými školami  s uvedením stručných výsledkov spolupráce

 

Astronomický ústav SAV nemá spoločné pracoviská s vysokými školami.

 

 

 

 

 

 

6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

 

a) Pracovníci Astronomického ústavu SAV pôsobili ako členovia komisií pre štátne záverečné skúšky z astronómie a astrofyziky:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice:  A. Kučera, J. Svoreň, J. Zverko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava: J. Svoreň, J. Žižňovský

 

b) Astronomický ústav SAV má uzavretú dohodu o podieľaní sa na doktorandskom štúdiu v študijných odboroch  4.1.7. Astronómia a 4.1.8. Astrofyzika s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

c) Astronomický ústav SAV podal žiadosť na akreditáciu externej vzdelávacej inštitúcie v doktorandských študijných programoch:

                  a) v študijnom odbore  4. 1. 7.  Astronómia

garant:             Doc. RNDr. Ján Svoreň,  DrSc.

spolugaranti:  RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

                                        RNDr. Aleš Kučera, CSc.

                                        RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

                  b) v študijnom odbore  4. 1. 8.  Astrofyzika

                  garant:           RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

                  spolugaranti:  RNDr. Ladislav Hric, CSc.

                                        RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

                                        RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Medzinárodná vedecká spolupráca

 

1. Aktívne medzinárodné dohody organizácie s uvedením partnerského pracoviska v zahraničí, doby platnosti, náplne a dosiahnutých výsledkov, vrátane publikácií, ktoré zo spolupráce vyplynuli.

 

Poznámka: Detailnejšie informácie o projektoch uvedených v bodoch 1., 2. a 3., vrátane

                    finančného  zabezpečenia  a dosiahnutých výsledkov, sú v Prílohe č. 2.

                   Čísla projektov sú v súlade s Prílohou č. 2.

 

              Počet dohôd:  1

 

(1) Slovensko-chorvátsky projekt

Solar Active Phenomena – Aktívne slnečné javy.

Partnerské pracovisko: Hvar Observatory, Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Zagreb

 

 

2. Aktívne bilaterálne medzinárodné projekty nadväzujúce na medziakademické dohody (MAD)

 

 Počet projektov:  7

 

(2) Česká republika: Projekt AV ČR – SAV

Research of cataclysmic variables – project INTEGRAL – Výzkum kataklyzmických premenných – projekt INTEGRAL.

 

(3) Francúzsko: Projekt EGIDE 411867G/P392152B Sejour Scietifique de Haut Niveau Fellowship

Applications of Finite Geometries in Physics – Aplikácia finitných geometrií vo fyzike.

 

(4) Taliansko: Projekt CNR-SAV

PHYSICAL PROCESSES IN ACTIVE STARS AND SEARCH FOR THEIR STAR AND PLANETARY COMPANIONS – Fyzikálne procesy v aktívnych hviezdach a hľadanie ich hviezdnych a planetárnych súputníkov.

 

(5) Taliansko: Projekt CNR-SAV

INTERPLANETARY BODIES AND ATMOSPHERIC PHENOMENA – Medziplanetárne telesá a atmosferické javy.

 

(6) Taliansko: Projekt CNR – SAV

Physical and dynamical aspects of the evolution of short-period

Comets  –  Fyzikálne a dynamické aspekty evolúcie krátkoperiodických komét.

 

(7) Taliansko: Projekt  CNR-SAV

SPACE WEATHER AND CLIMATOLOGY –  Vesmírne počasie a klimatológia.

 

(8) Veľká Británia: Spoločný projekt s Astrophysics Research Institute, John Moores University, Liverpool

Processes of interaction in classical novae and symbiotic stars

Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach.

 

3. Účasť pracoviska na riešení multilaterálnych projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS).

 

a/ Projekty 5. rámcového programu EÚ

 

Počet projektov: 1

 

(9) Projekt HPRN-CT-2002-00313  (5RP EÚ)

European Solar Magnetic Network – Európska slnečná magnetická sieť.

 

b/ Projekty 6. rámcového programu EÚ – stav riešenia, resp. evaluácie a kontraktovania

 

  Počet projektov:  4

 

(10) Projekt  OPTICON  2004/030 – DOT  (6RP EÚ)

Dynamics of the solar photosphere - Dynamika slnečnej fotosféry.

Výsledok: Udelenie pozorovacieho času a úhrada všetkých nákladov súvisiacich s pozorovacou kampaňou na ďalekohľade Dutch Open Telescope (DOT) – júl 2004

 

(11)  Projekt  508 963 (6RP EÚ)

VENUS TRANSIT 2004 - Prechod Venuše pred slnečným diskom 2004.

 

(12) Projekt HPMT-CT-2001-00245 Marie Curie Host Fellowship programme (6RP EÚ)

Hostiteľská inštitúcia: The Netherlands Research School for Astronomy

Štipendium pre doktoranda na dobu 10 mesiacov. 

 

Projekt FP6-2002-Mobility-5 N° 011379-MULTIDOT (6RP EÚ)

Solar fibrils and spicules at high resolution - Slnečné fibrily a spikuly vo veľkom rozlíšení.

Stav evaluácie: návrh na 2-ročný post-doc úspešne prešiel evaluačným procesom a je v kontraktačnej fáze, realizácia od júla 2005 do júna 2007.

 

 

c/ Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné.

 

              Počet projektov: 2

 

(13)  Projekt NSF DGE-0312144 USA NSF-NATO fellowship

DOPPLER TOMOGRAPHY AND RADIATIVE TRANSFER IN ALGOL TYPE BINARIES – Dopplerovská tomografia a prenos žiarenia v dvojhviezdach typu Algol.

 

(14) NATO Science Programme, Sub-Programme: EXPERT VISIT

Understanding the outburst stage of the symbiotic binary  Z And – Analýza aktívneho stavu symbiotickej dvojhviezdy Z And.

 

 

 

 

d/ Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráce

 

              Počet projektov:  4

           

(15)  Projekt DFG  436 SLK113/7/0-1

solar granulation – Slnečná granulácia.

 

(16)  Slovensko-čínsky projekt v rámci medzivládnej dohody o VTS, 11-2-15

ŠTÚDIUM SLNEČNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA V KORÓNE A JEJ SÚČASTI – Study of magnetic fields, corona and prominences in the solar corona over a solar cycle.

 

(17)  Slovensko – český projekt MVTS 128/2004-12-20

PEMENNOSŤ CHLADNÝCH MAGNETICKÝCH HVIEZD A JEJ PRÍČINY – The variability of cool magnetic stars and its origin.

 

(18)  Projekt NSF USA 0407375

SPACE WEATHER: NUMERICAL MHD STUDY OF CMES: INICIALIZATION AND PROPAGATION -Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky.

 

 

4. Najvýznamnejšie prínosy  MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov.

 

MVTS umožnila efektívnu spoluprácu so zahraničnými partnermi na témach spoločného záujmu s nasledovným výstupom:

 

Analýzou pozorovaní slnečnej fotosféry bol získaný pozorovací dôkaz existencie rázových vĺn v slnečnej fotosfére, ktoré vznikajú na hraniciach granúl. Po prvýkrát bol dokumentovaný vývoj takéhoto javu a jeho súvis s koncentráciou magnetického toku v medzigranulárnom priestore. Porovnanie pozorovaného prejavu rázovej vlny v spektrálnom profile čiary ionizovaného železa s výsledkami numerického magnetohydrodynamického modelovania slnečnej fotosféry vedie k významnej zhode, ktorá je dôležitým overením výsledkov numerických simulácií konvekcie na povrchu Slnka. (DFG  436 SLK113/7/0-1, Rybák, Kučera, práca č. 39)

 

Bol objavený nový zákrytový symbiotický systém YY Her a detailne odpozorované sekundárne minimum. Na základe CCD fotometrických pozorovaní v BVRI farbách bola po období primárneho minima zaregistrovaná zvýšená fotometrická aktivita v sústave s následným vzplanutím. Bola spočítaná energetická bilancia a časové škály uvedených javov. V rámci medzinárodnej fotometrickej kampane sa získal pozorovací materiál na observatóriách v Českej republike a na Slovensku. (Projekt INTEGRAL, Hric, práce č. 21 a 22)

 

V tomto odseku sú uvedené len najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility a riešenia medzinárodných projektov. Kompletný prehľad za všetky vyslania je uvedený v Prílohe 6.

 

 

5. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR.

International Astronomical Union (IAU):

Členstvo: 23 – J. Budaj, A. Hajduk, L. Hric, D. Chochol, I. Kapišinský, Ľ. Klocok, A. Kučera, R. Komžík, M. Minarovjech, L. Neslušan, E. Pittich, V. Porubčan, T. Pribulla, V. Rušin, J. Rybák, M. Saniga, A. Skopal, N. Solovaya, J. Svoreň, J. Sýkora, J. Tremko, J. Zverko, J. Žižňovský

Funkcie: člen výkonného výboru komisie IAU č. 22 – V. Porubčan

               člen pracovnej skupiny komisie IAU č. 22 pre spoluprácu profesionálov

                                                                  s amatérmi – V. Porubčan

               člen edičnej rady IAU pre  rok 2004 – J. Zverko

 

Scientific Committee on solar-Terrestrial Physics of ISCU (SCOSTEP)

Funkcie:  1 – národný reprezentant SR v SCOSTEPe - J. Sýkora

 

European Astronomical Society (EAS)

Členstvo: 7 – L. Hric, D. Chochol, J. Pittichová, E. Pittich, N. Solovaya, J. Sýkora, M. Zboril

 

COSPAR:

International Meteor Organization

 

Astronomische Gesellschaft:

Členstvo: 1 - J. Tremko

 

The Royal Astronomical Society

Členstvo: 2 - A. Skopal, M. Zboril

 

Ruská astronomická spoločnosť

Členstvo: 1 – N.A. Solovaya

 

International Symmetry Association

 

American Astronomical Society

Česká astronomická spoločnosť:

Členstvo: 3 – V. Rušin, A. Skopal, J. Žižňovský

 

Národný komitét IAU (International Astronomical Union)

Členstvo: 6 – L. Neslušan, V. Porubčan, V. Rušin, J. Sýkora, J. Zverko,

                      J. Žižňovský

Funkcie:  3 – predseda J. Zverko, podpredseda J. Sýkora, tajomník J. Žižňovský

 

Národný komitét SCOSTEP

Členstvo: 2 – J. Rybák, J. Sýkora

Funkcie:  1 – podpredseda J. Sýkora

 

Národný komitét COSPAR

Členstvo: 1 – J. Rybák

Komisia pre výskum a mierové využitie kozmu

 

6. Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí.

 

Astronomy and Astrophysics: 1 - J. Zverko

Astronomical and Astrophysical Transacions: 1 – D.Chochol

Earth, Moon, Planets: 1 – V. Porubčan

 

7. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré ústav organizoval alebo sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia.

 

„The A-star Puzzle“ (Záhada A hviezd), Sympózium č. 224 Medzinárodnej astronomickej únie, Poprad 8.-13. júla 2004. Predseda SOC: J. Zverko,  predseda LOC: J. Žižňovský. Sympózia sa zúčastnilo 128 (118 zahraničných) účastníkov z 26 krajín. Sympózium bolo účastníkmi hodnotené veľmi pozitívne po stránke vedeckej i  spoločenskej. Hlavným editorom a spolueditorom zborníka zo sympózia sú pracovníci AsÚ SAV.  Sympózium bolo organizované spolu s Ministerstvom školstva SR za významnej finančnej podpory Medzinárodnej astronomickej únie vo forme cestovných grantov pre  účastníkov.

 

 „Seminár Venus Transit 2004“ (Prechod Venuše 2004), 21.-22. mája 2004, Tatranská Lomnica. Astronomický ústav SAV bol poverený konzorciom európskych astronomických inštitúcií na čele s ESO byť národným koordinačným centrom vedecko-popularizačného projektu "Venus Transit 2004" zameraného na pozorovanie prechodu Venuše popred slnečný disk 8. júna 2004. Zodpovední pracovníci: J. Koza, A. Kučera, J. Rybák. Projekt bol finančne podporený Európskou komisiou z fondov 6RP. Do projektu sa aktívne zapojilo 25 európskych a 17 mimoeurópskych krajín. V rámci Slovenska sa do projektu zapojilo 85 škôl, 45 individuálnych účastníkov, 19 klubov a 30 ostatných účastníkov. Astronomický ústav usporiadal v rámci projektu Venus Transit 2004 seminár určený pre školských koordinátorov projektu, na ktorom sa zúčastnilo 58 učiteľov a učiteliek a 8 lektorov. V rámci seminára AsÚ SAV vydal zborník referátov.

 

“3rd ESMN School on Solar Magnetometry and Solar Magnetism” (ESMN škola o slnečnej magnetometrii a slnečnom magnetizme). 3-10 November 2004, Tatranská Lomnica, Slovakia. Zodpovední pracovníci: A. Kučera a J. Rybák (členovia SOC a predsedovia LOC). AsÚ bol spoluorganizátorom tejto prestížnej medzinárodnej školy mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti slnečnej fyziky organizovanej v rámci 5.RP EU projektu ESMN. Školy sa zúčastnilo 60 účastníkov z celej Európy a z USA, Indie a Malajzie. Podujatie bolo mimoriadne pozitívne hodnotené zo strany hlavného koordinátora projektu ESMN prof. R. Ruttena z Utrechtskej univerzity. Na škole odznelo 11 pozvaných prehľadových prednášok a 41 príspevkov zúčastnených študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Z celej školy bolo vydané DVD.

 

8. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2005

 

Conference on Achievments of Stellar Astronomy – Bezovec 2005 (Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2005), Bezovec, 27.-29.5.2005, L. Hric, telefón: 0524467866, e-mail: hric@ta3.sk

 

ZiF Interdisciplinary Research Workshop „Endophysics, Time, Quantum and the Subjective“ (Endofyzika, Čas, Kvantovosť a Subjektivita), January 17-22, 2005, Bielefeld, Germany, Metod Saniga, 052-4467-866, msaniga@astro.sk

 

 

9. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií.

 

Počet pracovníkov : SOC – 6

                                LOC  – 20

 

10. Účasť expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.

 

J. Svoreň – zahraničný člen Komisie Akadémie vied ČR pre hodnotenie výskumnej činnosti pracovísk AV ČR a ich výskumných zámerov (september 2003 – apríl 2004).

 

J. Svoreň, A. Kučera – členovia komisie pre atestácie vedeckých pracovníkov Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Ondřejově.

 

11. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

 

V roku 2004 boli 4 pracovníci ústavu na dlhodobých štipendijných a pracovných pobytoch (viac ako 60 dní) v zahraničí v rámci individuálnych kontraktov – J. Budaj, P. Gőmőry, J. Pittichová, M. Saniga.

 

Prehľad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

 

Medzinárodné projekty

 

 

Druh multilaterálneho projektu MVTS

Pridelené financie na r. 2004

(prepočítané na Sk)

 MVTS - Projekty slovensko – čínskej a

                              slovensko –  českej spolupráce

 

                    86 000,-

 NATO

                  453 800,-

 5RP EU

                  310 000,-

 6RP EU – Opticon

                    27 600,- 

 6RP EÚ – Venus Transit

                  120 000,-

 DFG  436 SLK113/7/0-1

                    80 000,-

 NSF USA

                  110 000,-

 

V. Spolupráca s vysokými školami, inými domácimi výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sférou pri riešení výskumných úloh

 

1a. Prehľad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce

 

Astronomický ústav SAV v roku 2004 spolupracoval s

-         Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,

-         Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košicich,

-         Prírodovedeckou fakultou Masarykovej univerzity v Brne,

-         Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave,

-         Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe.

 

Spolupráca je orientovaná na nasledovné oblasti

-         prednášanie špecializovaných predmetov pre študentov astronómie,

-         uskutočňovanie praktík a prázdninových praxí na zariadeniach AsÚ SAV,

-         vedenie diplomových prác pracovníkmi AsÚ SAV,

-         členstvo v komisiách  pre štátne záverečné skúšky a habilitačné konanie,

-         spoločnú výchovu doktorandov,

-         spoločné riešenie projektov VEGA (1 spoločný projekt) a APVT (2 spoločné projekty),

-         prípravu spoločných publikácií do časopisov a referátov na medzinárodné konferencie,

-         vzájomné zastúpenie v redakčných radách časopisov vydávaných AsÚ SAV a FMFI  UK.

 

1b. Členstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt

 

V. Rušin je členom Vedeckej rady Fakulty prírodných vied Žilinskej univezity v Žiline.

 

2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi

 

3. Úplný prehľad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, s uvedením finančného efektu

 

Astronomický ústav SAV neriešil v roku 2004 problémy pre mimoakademické organizácie.

 

4. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou, s uvedením výsledkov spolupráce

 

Astronomický ústav SAV nemá spoločné pracoviská s aplikačnou sférou.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 

1.      Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

 

2.      Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod.

 

 - člen komisie Ministerstva školstva na periodické hodnotenie výskumu a vývoja (V. Rušin)

 

3.      Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

 

-         expert vlády SR v Global Science Forum OECD (J. Zverko)

-         členovia Odborných rád Komisie pre výskum a mierové využitie kozmu (M. Minarovjech, E. Pittich, J. Rybák)

-         členovia odbornej skupiny pri Rezortnej koordinačnej skupine Ministerstva školstva SR pre európske záležitosti  (J. Rybák, A. Skopal)

-         expertíza pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa o slnečnej činnosti (J. Sýkora)

 

4.  Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO.

 

-         podpredseda komisie ŠPVV „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“ (V. Rušin)

-         zástupca Slovenskej akadémie vied v SAIA, n.o. (V. Rušin)

-         člen odbornej komisie APVT pre oblasť matematiky, fyziky, astronómie a informatiky (J. Zverko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Aktivity v orgánoch SAV

 

1.  Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

 

      Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre:

      J. Svoreň – predseda 

      J. Sýkora – člen

 

2.  Členstvo vo výbore Snemu SAV

 

3.  Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV

 

       Komisia Predsedníctva SAV pre spoločnú výpočtovú techniku a počítačovú sieť:

       V. Rušin – predseda

       R. Komžík – člen

 

       Akreditačná komisia SAV:

       V. Rušin – predseda

       J. Zverko – člen

 

       Akreditačná subkomisia Predsedníctva SAV pre vedy o Zemi a vesmíre:

       J. Zverko – predseda

      

       Komisia Predsedníctva SAV  pre nákup drahých prístrojov:

       V. Rušin – predseda

 

       Komisia Predsedníctva SAV pre zahraničné styky:

       V. Rušin – člen

 

       Komisia Predsedníctva SAV pre vednú politiku a prognózy vývoja vedy a spoločnosti:

       J. Svoreň – člen

           

       Porota pre udeľovanie medzinárodných cien SAV:

       V. Porubčan – člen

      

       Rada programu Centier excelentnosti SAV:

       D. Chochol – člen (do novembra 2004)

 

4. Členstvo v orgánoch VEGA

 

       Predsedníctvo VEGA:

       A. Kučera – člen

 

       Komisia VEGA č. 3 pre vedy o Zemi a vesmíre:

       A. Kučera – podpredseda

       J. Žižňovský - člen

 

 

 

VIII. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania

 

1. Vedecko-popularizačná činnosť (počet monografií, prednášok, príspevkov v tlači,  rozhlase, televízii a pod.)   

 

      Prednášky: ..................     19

      Články:  ......................     73

      Rozhlas:  .....................     42

      Televízia: ....................     14

      Tlačové besedy: ..........       2

 

V roku 2004 usporiadal ústav dve akcie Dní otvorených dverí. Prvú pri príležitosti prechodu Venuše popred disk Slnka dňa 8.6.2004, druhú v rámci Európskeho týždňa vedy a technológií v dňoch 12.-14.11.2004. Ústav počas týchto akcií navštívilo viac ako 200 záujemcov.

Mimo akcií Dní otvorených dverí navštívilo pracoviská ústavu vyše 700 návštevníkov,

najmä účastníkov školských exkurzií z celého Slovenska aj zo zahraničia.

 

Popularizácia vedy na Internete:

 

R. Komžík: sprístupňovanie Žatvy objavov dr. Grygara na WWW stránkach AsÚ SAV: (http://www.astro.sk/zne/)

 

M. Husárik a J. Koza: Prezentácia noviniek z astronomickej oblasti pre širšiu verejnosť na WWW stránkach AsÚ SAV: (http://www.ta3.sk/news/)

                                                          

 

2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov  a škôl), s uvedením názvu podujatia, dátumu a miesta  konania a počtu domácich a zahraničných účastníkov

 

Celoslovenský astronomický seminár pozorovateľov premenných hviezd a vedúcich astronomických krúžkov: Zimné Roztoky (ZIRO) 2004, Vyšná Písaná, okr. Svidník, v dňoch 22.-24. apríla 2004. Počet domácich účastníkov: 20, počet zahraničných účastníkov: 1.

 

 

3. Členstvo v organizačných výboroch domácich vedeckých podujatí, s uvedením názvu podujatia, dátumu a miesta konania

 

Koza, J., Kučera, A., Rybák, J - členovia organizačného výboru seminára "VENUS TRANSIT 2004", s podporou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 21.-22.5.2004 (58 účastníkov, 8 lektorov).

 

4. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť a iné dôležité informácie k vedecko-organizačným a  popularizačným aktivitám (uviesť konkrétne)

 

T. Pribulla – Cena SAV za rok 2004 v oblasti pre mladých vedeckých pracovníkov.

V. Rušin – ocenenie ZSVTS Propagátor vedy a techniky za rok 2003.

T. Pribulla – Cena ministra školstva SR pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.

5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

 

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso:

J. Svoreň –  vedecký redaktor,

R. Komžík – výkonný redaktor,

A. Kučera, V. Porubčan, J. Sýkora, J. Zverko – členovia redakčnej rady.

 

Acta Astronomica et Geophysica:

V. Porubčan, J. Svoreň – členovia redakčnej rady.

 

Meteorické správy SAS:

V. Porubčan – predseda redakčnej rady,

A. Hajduk, J. Svoreň – členovia redakčnej rady.

 

Kozmos:

L. Hric, D. Chochol, J. Svoreň – členovia redakčnej rady.

 

Astronomická ročenka:

E. Pittich – editor.

 

Astronomický cirkulár SAS:

M. Husárik – editor.

 

 

6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach

 

Výkonný výbor  Rady vedeckých spoločností:

V. Rušin – člen.

 

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV:

J. Zverko – predseda ,

L. Hric – vedecký tajomník a  predseda Stelárnej sekcie,

L. Neslušan – hospodár,

V. Porubčan, V. Rušin, J. Žižňovský – členovia Hlavného výboru,

E. Pittich – predseda terminologickej komisie,

T. Pribulla – predseda odbočky v Tatranskej Lomnici.

J. Rybák – predseda Slnečnej sekcie.

 

 

7. Účasť na výstavách a jej zhodnotenie

 

J. Svoreň - príprava panelu č. 8 o Astronomickom ústave SAV pre náučný chodník okolo Skalnatého plesa – v máji 2004 realizovala výskumná stanica TANAPu.

Hodnotenie: trvalá akcia v navštevovanej lokalite s mimoriadnym dosahom na verejnosť.

 

 

 

 

IX.    Činnosť knižnično-informačného pracoviska

 

1. Uviesť, či ide o knižnicu alebo základné informačné stredisko (počet pracovníkov, prepočítaný na plný úväzok)

 

Základné informačné stredisko (ZIS) zamestnáva jednu pracovníčku na plný úväzok.

 

 

2. Prehľad poskytnutých knižnično-informačných služieb (rešerše, výpožičky, reprografie a pod.)

 

ZIS poskytovalo služby vo forme prezenčných a absenčných výpožičiek a xérokópií článkov v rámci Medziknižničnej výpožičnej služby. Rozoslalo sa 717 výtlačkov  časopisu  Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (Ročník 34, čísla 1, 2, 3).

 

Je zabezpečený on-line prístup do katalógu KKF knižnice AsÚ prostredníctvom CDS/ISIS a Websis (http://www.library.astro.sk/library.html).

 

Časopis CAOSP je prístupný aj v elektronickej forme (full-text: Postscript, PDF – všetky ročníky) na adrese http://www.astro.sk/caosp.html. Časopis je tiež prístupný v rámci databázy ADS (Harvard, USA) na adrese http://adsabs.harvard.edu/bulletin_service.html.

 

 

3. Stav knižničných fondov (počet titulov dochádzajúcich periodík, počet dizertácií, fotodokumentov a pod.)

 

V roku 2004 dosiahol počet kníh 8932 kusov a počet elektronických médií 130 kusov. Novozaevidovaných bolo 84 kníh – 1 ks kúpou, 2 ks výmenou a 81 ks darom. Pribudlo 11 CD ROM, z toho 2 ks kúpou a 9 ks darom. Získalo sa 36 titulov časopisov, z toho 7 ks kúpou, 20 ks výmenou, 6 ks darom a 3 ks v elektronickej forme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.               Hospodárenie organizácie

 

1. Výdavky rozpočtovej organizácie SAV

v tis. Sk

Kategória

Posledný

upravený

rozpočet r. 2004

Čerpanie

k 31.12.2004

celkom

z toho:

z rozpočtu

z mimoroz.

zdrojov

Výdavky celkom

       25 893

        26 156

      25 891

          265

z toho:

 

 

 

 

- kapitálové výdavky

         3 927

          3 927

        3 927

             -

- bežné výdavky

       21 966

        22 229

      21 964

          265 

   z toho:

 

 

 

 

   - mzdové výdavky

       12 168

        12 277

      12 168

          109

-          odvody do poisťovní a NÚP   

 

         4 246

 

          4 283

 

        4 244  

 

            39

   - tovary a ďalšie služby

         5 552

          5 669

        5 552

          117

   z toho:

 

 

 

 

-          výdavky na projekty                           (VEGA, APVT, ŠO, ŠPVV , MVTP )

 

         1 626

 

          1 743

 

        1 626

 

          117

-          výdavky na periodickú   tlač

    

              77

 

             118

 

           118

 

            -

-          transfery na vedeckú výchovu

 

            388

 

             388

 

           388

 

            -

 

2. Príjmy rozpočtovej organizácie SAV

v tis. Sk

Kategória

Posledný upravený

rozpočet r. 2004

Plnenie

k 31.12.2004

Príjmy celkom:

48

367

z toho:

 

 

rozpočtované príjmy (účet 19)

48

116

z toho:

 

 

- príjmy za nájomné

48

  94

mimorozpočtové príjmy (účet 780)

            

                -

 

251

 

Rozpočtové organizácie

 

1)       Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje =    451 tis.Sk

prepočítaný počet pracovníkov organizácie

 

2)       Podiel: Celkové pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu + mimorozpočtové zdroje = 1 024 tis.Sk

prepočítaný počet vedeckých pracovníkov organizácie

 

 

 

XI. Nadácie a fondy pri pracovisku  

 

Astronomický ústav SAV nemá nadácie ani fondy.

 

 

XII. Iné významné činnosti pracoviska

 

V roku 2004 sme pokračovali v modernizácii primárneho prístrojového parku. Bola urobená prestavba montáže 0,61-m reflektora na Skalnatom plese, ktorá umožňuje vyhľadávanie pozorovaných objektov (asteroidov a komét) automaticky na základe vloženia súradníc objektov do riadiaceho počítača. Výsledkom je efektívnejšie využívanie priaznivých pozorovacích podmienok. Výsledný efekt sa dosiahol kombináciou špeciálneho hardvéru dodaného vybranou organizáciou a softvérových produktov vytvorených našimi pracovníkmi (Ambróz, Pribulla). 

 

Rozšírili sme intranet v Starej Lesnej. Prepojenie pozorovacieho pavilónu G1 optickým vláknom s hlavnou budovou ústavu umožňuje efektívne spracovanie materiálu získavaného 0,5-m ďalekohľadom vybaveného CCD kamerou.

 

 

XIII. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2004 (mimo SAV)

 

V. Rušinovi bolo udelené ocenenie ZSVTS Propagátor vedy a techniky za rok 2003.

 

T. Pribulla dostal Cenu ministra školstva SR pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.

 

 

XIV. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií

 

Astronomický ústav SAV sprístupňuje informácie v súlade so Zákonom číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Podľa tohto zákona je AsÚ povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 3. Takejto povinnej osobe § 3 ods. 2 stanovuje povinnosť sprístupniť informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. Interné nariadenie riaditeľa AsÚ určuje osobu (J. Žižňovský) zodpovednú za poskytovanie informácií. V jej kompetencii je posúdiť oprávnenosť žiadostí o informácie a zabezpečiť ich vydanie v zákonom stanovenej lehote a forme. V záujme čo najlepšieho, okamžitého a bezplatného poskytovania informácií záujemcom AsÚ sprístupňuje väčšinu dokumentov na svojej WEB stánke www.astro.sk. Informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu sú každoročne zverejňované vo výročných správach AsÚ (http://www.astro.sk/annual_reports/). Okrem týchto informácií je možné na WEBe AsÚ nájsť aj všeobecnú charakteristiku AsÚ, základné kontakty, organizačnú schému a mnohé ďalšie informácie. Väčšina týchto on-line dokumentov je zverejnená dvojjazyčne (v slovenskej a anglickej verzii).

V roku 2004 Astronomickému ústavu SAV neboli doručené žiadne žiadosti o sprístupnenie informácií.

XV. Závažné problémy pracoviska a podnety pre činnosť SAV

 

V roku 2004 prebehla významná rekonštrukcia vysokohorských pracovísk Astronomického ústavu SAV, v prípade observatória na Skalnatom plese najvýznamnejšia od spustenia prevádzky v roku 1943. Pre pracoviská SAV na Lomnickom štíte bol zakúpený náhradný zdroj energie a boli vylepšené prevádzkové priestory. Na Skalnatom plese sa uskutočnila výmena 60 ročných okien a vonkajších dverí, výmena rozvodov vody a elektriny v rozsahu, aby boli splnené požiarne predpisy a časť prostriedkov sa použila na skvalitnenie prevádzkových priestorov. Vzhľadom na náročné klimatické podmienky i dlhodobo neriešené problémy bude potrebné aj v ďalších rokoch pokračovať v postupnej obnove najmä interiéru. Finančne i materiálovo najnáročnejšia časť však bola vďaka pochopeniu Predsedníctva SAV už zrealizovaná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu o činnosti  Astronomického ústavu SAV spracovali:

 

Ján Svoreň

Jozef Žižňovský – kapitolu  VIII. a prílohy 3b, 7 a 8

Ján Rybák – kapitoly IV.,  IX. a prílohu 3a

Marta Šoltýsová a Terézia Griešová – prílohy 5 a 6

Miroslav Alman - kapitolu X

Richard Komžík a Daniel Novocký – kapitolu XIV

 

Tel.:  052 – 4467 866

Fax : 052 – 4467 656

 

e-mail: astrinst@ta3.sk