Príloha č. 2  

 

Projekty riešené na pracovisku

 

P2.1. Projekty 5. rámcového programu EÚ

 

(1) Projekt HPRN-CT-2002-00313  (5RP EÚ)

European Solar Magnetic Network – Európska slnečná magnetická sieť.

Vedúci projektu:  R. Rutten, A. Kučera

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 11/2002-11/2006

Finančné zabezpečenie:  5RP Európskej únie      –  139 000,- Sk,

       Štátny rozpočet (SAV) –    62 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  11  (1 Česko, 2 Francúzsko, 1 Holandsko, 1 Maďarsko, 

                             1 Nemecko, 1 Nórsko, 1 Slovensko, 1 Španielsko, 1 Švédsko, 1 Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  3.

Publikované práce č.:  96 a 100.

 

 

P2.2. Projekty 6. rámcového programu EÚ

 

(2) Projekt FP6-2002-Mobility-5 N° 011379-MULTIDOT (6RP EÚ)

Vedúci projektu: R. Rutten

Riešiteľ projektu: J. Koza

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 07/2005 – 06/2007

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ – 503 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikovaná práca č.:  107.

 

(3) Projekt HPMT-CT-2001-00245 Marie Curie Host Fellowship programme (6RP EÚ)

MHD WAVES IN THE SOLAR OUTER ATMOSHEREMagnetohydrodynamické vlny vo vonkajšej slnečnej atmosfére.

Vedúci projektu: R. Rutten, P. Gőmőry

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu:  11/2004 – 09/2005

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ – 492 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Holandsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikované práce č.:  68 a 92.

 

(4) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2005/028+029 (6RP EÚ)

SPECTROSCOPY AND IMAGING TOMOGRAPHY OF THE SOLAR FIBRILS: PHOTOSPHERIC DRIVERS AND CORONAL CONSEQUENCES - Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie meachnizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne.

Vedúci projektu: J. Rybák

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 10/2005 – 11/2005

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ: 105 000,- Sk.

Výsledky:  pozorovacia kampaň na prístrojoch SST a DOT (observatórium Rogue de Los Muchachos, ostrov La Palma, Španielsko) a družiciach SOHO (ESA/NASA) a TRACE (Lockheed/USA), http://www.astro.sk/~choc/05_campaign/05_campaign.html

 

P2.4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

 

(5) Česká republika: Projekt AV ČR – SAV

Research of cataclysmic variables – project INTEGRAL – Výzkum kataklyzmických premenných – projekt INTEGRAL

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 01/2003-12/2005

Finančné zabezpečenie:  v roku 2005 nefinancovaný.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Česko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 1.

Publikovaná práca č.: 24.

 

(6)  Slovensko – český projekt MVTS 128/2004-12-20

PEMENNOSŤ CHLADNÝCH MAGNETICKÝCH HVIEZD A JEJ PRÍČINY – The variability of cool magnetic stars and its origin.

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 –12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (MŠ SR) – 30 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 1 (Česko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  3.

Publikované práce č.: 131a 132.

 

(7)  Slovensko-čínsky projekt v rámci medzivládnej dohody o VTS, 11-2-15

ŠTÚDIUM SLNEČNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA V KORÓNE A JEJ SÚČASTI – Study of magnetic fields, corona and prominences in the solar corona over a solar cycle.

Vedúci projektu: V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2003-12/2005

Finančné zabezpečenie:  v roku 2005 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Čína)

 

(8)  Slovensko – grécky projekt MVTS 1/2005

Medzinárodná Grécko-Slovenská on-line sieť vybraných astronomických observatóriÍ - International Greek-Slovak On-Line Network of Selected Astronomical Observatories.

Vedúci projektu: L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 –12/2007

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (MŠ SR) – 63 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 6 (2 Grécko, 4 Slovensko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikovaná práca č.: 83.

(9) Taliansko: Projekt CNR-SAV

PHYSICAL PROCESSES IN ACTIVE STARS AND SEARCH FOR THEIR STAR AND PLANETARY COMPANIONS – Fyzikálne procesy v aktívnych hviezdach a hľadanie ich hviezdnych a planetárnych súputníkov.

Vedúci projektu: D. Chochol

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 1/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: CNR, Taliansko – 52 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (Slovensko, Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2.

Publikovaná práca č.:  26.

 

(10) Taliansko: Projekt CNR-SAV

INTERPLANETARY BODIES AND ATMOSPHERIC PHENOMENA – Medziplanetárne telesá a atmosferické javy.

Vedúci projektu:  V. Porubčan

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Financovanie:   CNR, Taliansko – 48 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikované práce č.: 45 a 48.

 

(11) Taliansko: Projekt CNR – SAV

Physical and dynamical aspects of the evolution of short-period comets  –  Fyzikálne a dynamické aspekty evolúcie krátkoperiodických komét.

Vedúci projektu:  E. Pittich

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  CNR, Taliansko – 53 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2.

Publikovaná práca č.:  35.

 

(12) Taliansko: Projekt  CNR-SAV

SPACE WEATHER AND CLIMATOLOGY –  Vesmírne počasie a klimatológia.

Vedúci projektu:  M. Storini, J. Sýkora

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: v roku 2005 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikované práce č.: 63.

 

(13)  USA: Projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce NSF USA 0407375

SPACE WEATHER: NUMERICAL MHD STUDY OF CMES: INICIALIZATION AND PROPAGATION -Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky

Vedúci projektu: S.T. Wu, J. Rybák

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 04/2004-03/2007

Finančné zabezpečenie:   NSF USA – 627 000,- Sk,

                       Štátny rozpočet (SAV) – 170 000,- Sk,

                     Štátny rozpočet (MŠ SR) – 92 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2  (1 USA, 1 Slovensko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  4.

Publikovaná práca č.: 72.

 

(14)  Projekt DFG  436 SLK113/7/0-1

solar granulation – Slnečná granulácia.

Vedúci projektu:  H. Wohl,  A. Kučera, J. Rybák

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 01/2001-12/2005

Financovanie: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemecko – 149 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  3  (1 Nemecko, 1 Rakúsko, 1 Slovensko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách3.

Publikované práce č.: 23 a 75.

 

 

P2.5. Iné projekty financované zo zahraničných zdrojov

 

(15)  Projekt ZiF (AG)205-2/2005

Endophysics, Time, Quantum and the Subjective – Endofyzika, čas, kvantovosť a subjektivita.

Vedúci projektu:  M. Saniga

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 04/2004 – 10/2005

Financovanie: Bielefeld University, Nemecko – 725 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  3  (Izrael, Nemecko, Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách3.

Publikované práce č.:  52, 53, 54 a 127.

 

(16) Projekt MENRT – No. 05 M 5010, CNRS SPM Grant (Pilote 20) –Notification

200191 a ACI Programme Nanosciences -- Subventions Colloques

Squeezed States and Uncertainty Relations – Stlačené stavy a vzťahy neurčitosti.

Vedúci projektu: M. Planat

Spoluriešiteľ: M. Saniga

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 05/2003 – 12/2005

Financovanie: CNRS Francúzsko – 61 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Francúzsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikované práce č.:  43, 55 a 97.

 

 (17) Projekt School of Mathematics and Systems Engineering - Mathematical Modeling in Physics, Biology, Economy and Cognitive Sciences

Matematické modelovanie vo fyzike, biológii, ekonomike a kognitívnych vedách.

Vedúci projektu: A. Chrennikov

Spoluriešiteľ:  M. Saniga

Ústav nie je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 – 12/2007

Financovanie: Växjö University, Švédsko – 87 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Švédsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikovaná práca č.: 98.

 

 

P2.6. Bilaterálne projekty

 

(19) Slovensko-chorvátsky projekt

Solar Active Phenomena – Aktívne slnečné javy.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Ústav je nositeľom projektu.

Finančné zabezpečenie: v roku 2005 nefinancovaný.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (1 Chorvátsko, 1 Slovensko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:   3.

Publikované práce č.: 64 a 77.

 

(20) Veľká Británia: Spoločný projekt s Astrophysics Research Institute, John Moores University, Liverpool

Processes of interaction in classical novae and symbiotic stars

Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach.

Vedúci projektu: A. Skopal, M.F. Bode

Ústav je spoluriešitelom projektu.

Trvanie projektu: 06/2002-05/2005

Finančné zabezpečenie: John Moores University, Liverpool, UK –  20 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Veľká Británia)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikovaná práca č.:  101.

 

(21) Poľsko: slovensko-poľský medziústavný projekt

PHOTOMETRIC INVESTIGATION OF CONTACT BINARIES AND SHORT-PERIOD ECLIPSING BINARIES –  Fotometrický výskum kontaktných dvojhviezd a krátko-periodických zákrytových dvojhviezd.

Vedúci projektu: T. Pribulla

Ústav je nositeľom projektu.

Trvanie projektu: 01/2005 – 12/2007

Finančné zabezpečenie:  v roku 2005 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Poľsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikovaná práca č.:  46.

 

 

P2.7  Projekty APVT    

 

(22) PROJEKT APVT-20-014402

FOTOMETRIA INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD - Photometry of interacting binaries.

Vedúci projektu: D.Chochol

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 07/2002-11/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVT):  260 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 11  (3 - Slovensko, 1 - Belgicko, 2 - Česko, 1 - Chile,

                                                                   1- Grécko, 1 - Poľsko, 1 - Rusko, 1 - Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 3.

Publikované práce č.: 17, 25, 27, 41, 42, 56, 58, 59 a 86. 

 

(23) Projekt APVT-51-000802

SLOVENSKÁ SIEŤ FOTOMETRICKÝCH ĎALEKOHĽADOV NA ŠTÚDIUM VYBRA-NÝCH FYZIKÁLNYCH PROCESOV V PREMENNÝCH HVIEZDACH – Slovak photometric telescopes network for studies of selected physical processes in variable stars.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  08/2002 – 12/2005

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVT) – 126 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  3.

Publikované práce č.: 22, 82 a 130.

 

(24) Projekt APVT-51-012704

EMISNÁ KORÓNA A PROTUBERANCIE: INDIKÁTORY SLNEČNEJ AKTIVITY A KOZMICKÉHO POČASIA – The solar emission corona and prominences: solar activity and space weather indicators

Vedúci projektu: V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 – 12/2007

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVT): 769 000,- Sk.

Počet referátov na  medzinárodných konferenciách: 1.

Publikované práce č.: 16, 33, 50 a 110.

 

 

P2.8  Projekty VEGA    

 

(25) Projekt VEGA 2/3014/23

ROZLOŽENIE CHEMICKÝCH PRVKOV NA POVRCHU CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD – Distribution of chemical elements on the surface of chemically peculiar stars

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2003 –12/2005

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 104 000,- Sk

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 2 (Bulharsko, Ukrajina) 

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  5.

Publikované práce č.:  18, 93, 129 a 135.

 

(26) Projekt VEGA 2/3015/23

Dynamické procesy a prenos energie v slnečnej atmosfére – Dynamical processes and energy transfer in the solar atmosphere.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu:  01/2003 – 12/2005

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 218 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4 (Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Turecko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  5.

Publikované práce č.:  12, 40, 51, 71, 104, 105, 108 a 111.

 

(27) Projekt VEGA 3024/23

Kozmický prach, medziplanetárne a medzihviezdne prostredie a ich vplyv na Zem a jej atmosféru – Cosmic dust, interplanetary and interstellar medium and their effect on the Earth and its atmosphere.

Vedúci projektu: A. Hajduk, od 20. 6. 2005 M. Hajduková, Jr.

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2003 – 12/2005

Financovanie: Štátny rozpočet (VEGA) – 126 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2.

Publikované práce č.:  30, 31, 32, 44, 69, 70, 79, 80, 81, 85, 87, 88 a 94.

 

(28)  Projekt VEGA 2/4002/24

DYNAMIKA A VÝVOJ KOMÉT A ASTEROIDOV Z HĽADISKA ICH MIGRÁCIE DO OBLASTÍ DRÁH PLANÉT –Dynamics and evolution of comets and asteroids from the point of their migration into regions of planetary orbits.

Vedúci projektu: E. Pittich

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 74 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  3  (2 Rusko, 1 USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  5.

Publikované práce č.: 76, 133 a 134.

 

(29) Projekt VEGA 2/4011/24

slneČNÁ aktivitA v koróne  A PROTUBERANCIÁCH – Solar activity in the corona and prominences.

Vedúci projektu:  V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA):  74 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 1 (USA)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikované práce č.: 29, 36, 106 a 109.

 

(30) Projekt VEGA 2/4012/24

Dynamický vývoj a aktivita medziplanetárnych telies –

The dynamical evolution and activity of the interplanetary bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 107 000,- Sk,

         Observatório National, Rio de Janeiro, Brazília – 46 000,- Sk,

                                          University of Hawaii, USA – 31 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (USA, Švédsko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách: 5.

Publikované práce č.: 2, 28, 34, 37, 38, 39, 62, 73, 74, 84, 89 a 95.

 

(31) Projekt VEGA 2/4013/24

ZONÁLNE ZVLÁŠTNOSTI V EVOLUČNÝCH PROCESOCH NA SLNKU – Zonal pecularities in the evolutionary processes on the Sun.

Vedúci projektu: J. Sýkora

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 38 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  1.

Publikované práce: 13, 14, 15, 67, 91, 102 a 103.

 

(32) Projekt VEGA 2/4014/04

ŠTÚDIUM AKTIVITY V INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZDACH  -  Study of the activity in the interacting binaries.

Vedúci projektu: A. Skopal

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004-12/2006

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 104 000,- Sk.

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  3.

Publikované práce č.: 19, 47, 49, 57, 60, 61 a 99.

 

(33) Projekt VEGA 2/4015/24

ŠTRUKTÚRA PRENOSOVÝCH OBLASTÍ KATAKLIZMATICKÝCH A PRÍBUZNÝCH  INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD – The structure of the transmission reagions of the  cataclysmic and related binaries.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 39 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  4 (1 Francúzsko, 3 Slovensko)

Počet referátov na medzinárodných konferenciách:  2.

Publikované práce č.:  20 a 21.

 

Poznámka.:  Čísla projektov sú v súlade s kapitolou č. IV.

                     Čísla publikovaných prác sú v súlade s Prílohou č. 3a

 

 

P2.9  Ústavné projekty

 

(34) Projekt AsÚ SAV číslo  M-01/02

Radarový výskum meteorov a jemnej zložky MPH

Vedúci projektu:  A. Hajduk do apríla 2005

 

(35) Projekt AsÚ SAV číslo M-02/02

Výskum štruktúry meteorických rojov

Vedúci projektu:  V. Porubčan

 

 

(36) Projekt AsÚ SAV číslo  M-03/02

Výskum kozmického prachu

Vedúci projektu:  I. Kapišinský

 

(37) Projekt AsÚ SAV číslo  M-04/02

Dynamika komét a asteroidov a výskum prachovej zložky komét

Vedúci projektu:  E. Pittich

 

(38) Projekt AsÚ SAV číslo M-05/02

Astrometria asteroidov a výskum vzájomných interakcií medziplanetárnej hmoty

Vedúci projektu:  L. Neslušan

 

(39) Projekt AsÚ SAV číslo M-06/02

Fotometrický výskum komét a asteroidov a astrometria komét

Vedúci projektu:  J. Svoreň

 

(40) Projekt AsÚ SAV číslo  P-07/02

Výskum premenných javov hviezd ranného spektrálneho typu a  automatizácia stelárnych pozorovaní

Vedúci projektu:  J. Žižňovský

 

(41) Projekt AsÚ SAV číslo P-08/02

Výskum chemicky pekuliárnych hviezd

Vedúci projektu:  J. Zverko

 

(42) Projekt AsÚ SAV číslo P-09/02

Výskum tesných dvojhviezd

Vedúci projektu:  D. Chochol

 

(43) Projekt AsÚ SAV číslo P-10/02

Výskum kataklizmických premenných hviezd

Vedúci projektu:  L. Hric

 

(44) Projekt AsÚ SAV číslo P-11/02

Výskum symbiotických hviezd

Vedúci projektu:  A. Skopal

 

(45) Projekt AsÚ SAV číslo S-12/02

Výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení

Vedúci projektu:  V. Rušin

 

(46) Projekt AsÚ SAV číslo S-14/02

Výskum slnečných protuberancií a automatizácia  slnečných pozorovaní

Vedúci projektu:  M. Minarovjech

 

(47) Projekt AsÚ SAV číslo S-15/02

Výskum dynamiky slnečnej fotosféry a chromosféry

Vedúci projektu:  A. Kučera

 

(48) Projekt AsÚ SAV číslo S-16/02

Výskum slnečného cyklu a vzťahov Slnko-Zem

Vedúci projektu:  J. Sýkora

 

(49) Projekt AsÚ SAV číslo S-17/03

VÝSKUM VONKAJŠÍCH VRSTIEV SLNEČNEJ ATMOSFÉRY

Vedúci projektu:  J. Rybák