Príloha č. 2                

 

Projekty riešené na pracovisku

 

 

P2.1. Projekty 5. rámcového programu EÚ

 

(1) Projekt HPRN-CT-2002-00313  (5RP EÚ)

European Solar Magnetic Network – Európska slnečná magnetická sieť.

Vedúci ústavnej časti projektu: A. Kučera

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 11/2002-11/2006

Finančné zabezpečenie:  5RP Európskej únie      –  219 000,- Sk,

       Štátny rozpočet (SAV) –    55 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  11  (1 Česko, 2 Francúzsko, 1 Holandsko, 1 Maďarsko, 

                             1 Nemecko, 1 Nórsko, 1 Slovensko, 1 Španielsko, 1 Švédsko, 1 Taliansko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  27, 52.

Publikovaná práca č.:  51.

 

 

P2.2. Projekty 6. rámcového programu EÚ

 

(2) Projekt FP6-2002-Mobility-5 N° 011379-MULTIDOT (6RP EÚ)

Slnečné fibrily a spikuly vo veľkom rozlíšení – Solar fibrils and spicules at high resolution.

Vedúci ústavnej časti projektu:  J. Koza

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 07/2005 – 06/2007

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 243 000,- Sk.

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  28, 29.

Publikovaná práca č.:  31.

 

(3) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2005/028+029 (6RP EÚ)

SPECTROSCOPY OF THE QUIET PHOTOSPHERE: PROPERTIES OF THE SHOCKS AND LOCATION OF ACOUSTIC FLUX GENERATION – Spektroskopia pokojnej fotosféry: vlastnosti rázových šokov a miesta tvorenia akustického toku.

Vedúci ústavnej časti projektu: A. Kučera

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 11/2006-11/2006

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 187 000,- Sk.

Výsledky:  pozorovacia kampaň na prístroji VTT (observatórium Izana ostrov Tenerife, Španielsko) web: http://www.astro.sk/~choc/open/06_opticon_vtt/06_opticon_vtt.html

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2005/028 (6RP EÚ)

SPECTROSCOPY AND IMAGING TOMOGRAPHY OF THE SOLAR FIBRILS: PHOTOSPHERIC DRIVERS AND CORONAL CONSEQUENCES – Swedish Solar Telescope - Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Švédsky slnečný ďalekohľad

Vedúci ústavnej časti projektu: J. Rybák

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 04/2006                            

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 454 000,- Sk.

Výsledky:  pozorovacia kampaň na Švédskom slnečnom ďalekohľade (observatórium Rogue de Los Muchachos, ostrov La Palma, Španielsko), spolupráca s ďalekohľadom DOT a s družiciami SOHO a TRACE

web:  http://www.astro.sk/~choc/06_campaign/06_campaign.html

 

(5) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2005/029 (6RP EÚ)

SPECTROSCOPY AND IMAGING TOMOGRAPHY OF THE SOLAR FIBRILS: PHOTOSPHERIC DRIVERS AND CORONAL CONSEQUENCES – Dutch Open Telescope - Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Holandský otvorený ďalekohľad.

Vedúci ústavnej časti projektu: J. Rybák

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 04/2006                          

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 288 000,- Sk.

Výsledky:  pozorovacia kampaň na Holandskom otvorenom ďalekohľade (observatórium Rogue de Los Muchachos, ostrov La Palma, Španielsko), spolupráca s ďalekohľadom SST a družiciami SOHO a TRACE 

web:   http://www.astro.sk/~choc/06_campaign/06_campaign.html

 

 

P2.3. Multilaterálne projekty v rámci  vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAFA, ESF a iné

 

 

P2.4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

 

(6)  Slovensko – grécky projekt MVTS 1/2005

Medzinárodná Grécko-Slovenská on-line sieť vybraných astronomických observatóriÍ - International Greek-Slovak On-Line Network of Selected Astronomical Observatories.

Vedúci projektu: L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 –12/2007

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (MŠ SR) – 80 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 6 (2 Grécko, 4 Slovensko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  6, 7.

Publikovaná práca č.:  19.

 

 

 

 

(7) Taliansko: Projekt CNR-SAV

PHYSICAL PROCESSES IN ACTIVE STARS AND SEARCH FOR THEIR STAR AND PLANETARY COMPANIONS – Fyzikálne procesy v aktívnych hviezdach a hľadanie ich hviezdnych a planetárnych súputníkov.

Vedúci projektu: D. Chochol

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 1/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: CNR, Taliansko – 51 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 (1 SR, 1 Taliansko)

Publikované práce č.:  22, 46.

 

(8) Taliansko: Projekt CNR – SAV

Physical and dynamical aspects of the evolution of short-period comets  –  Fyzikálne a dynamické aspekty evolúcie krátkoperiodických komét.

Vedúci projektu:  E. Pittich

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  CNR, Taliansko – 53 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Publikovaná práca č.:  77. 

 

(9) Taliansko: Projekt CNR-SAV

INTERPLANETARY BODIES AND ATMOSPHERIC PHENOMENA Medziplanetárne telesá a atmosférické javy.

Vedúci projektu:  V. Porubčan

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Financovanie:   CNR, Taliansko – 48 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  42.

Publikované práce č.:  39, 42.

 

(10)  USA: Projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce NSF USA 0407375

SPACE WEATHER: NUMERICAL MHD STUDY OF CMES: INICIALIZATION AND PROPAGATION -Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky

Vedúci projektu:  J. Rybák

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 04/2004-03/2007

Finančné zabezpečenie:   NSF USA – 627 000,- Sk,

                       Štátny rozpočet (SAV) – 231 000,- Sk,

                     Štátny rozpočet (MŠ SR) – 100 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2  (1 USA, 1 Slovensko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  10, 46, 53.

Publikované práce č.:  11, 88.

 

 

 

 

 

(11)  Projekt DFG  436 SLK 13/70-1

TEMPORAL EVOLUTION OF THE PHOTOSPHERE AND CHROMOSPHERE IN A QUIET AND ACTIVE REGIONS – Časový vývoj fotosféry a chromosféry v pokojných a aktívnych oblastiach na Slnku.

Vedúci ústavnej časti projektu:  A. Kučera

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 5/2006-12/2009

Financovanie: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemecko – 77 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2  (1 Nemecko, 1 Slovensko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  9, 32.

Publikované práce č.:  16, 89.

 

(12)  Rakúsko: Projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce SK-AT-00706

SOLAR FLARES: TRIGERRING MECHANISM AND CONSEQUENCES FOR SPACE WEATHER - Slnečné erupcie: spúšťací mechanizmus a dôsledky pre vesmírne počasie

Vedúci projektu: J. Rybák

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006-12/2007

Finančné zabezpečenie: Östereichische Akademie der Wissenschaften – 52 000,- Sk,                

                                         Štátny rozpočet (APVV) – 28 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2  (1 Rakúsko, 1 SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  8.

Publikované práce č.:  36, 56, 60, 61.

 

(13) Slovensko – český projekt APVV SR-ČR 01506

PEMENNOSŤ CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD HLAVNEJ POSTUPNOSTI – The variability of chemically peculiar stars of the Main Sequence.

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 –12/2007

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – 24 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 1 (Česko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  30, 35, 36.

 

 

P2.5. Iné projekty financované zo zahraničných zdrojov

 

 (14) Slovensko-česko-francúzsky projekt ECO-NET No. 12651NJ

GEOMETRIES OVER FINITE RINGS AND THE PROPERTIES OF MUTUALLY UNBIASED BASES – Geometrie nad konečnými okruhmi a vlastnosti vzájomne nepredpojatých báz

Vedúci ústavnej časti projektu:  M. Saniga

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 – 12/2007

Finančné zabezpečenie: Ministerstvo zahraničných vecí Francúzska: 250 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií podľa krajín, vrátane SR: 3 (Francúzsko, ČR a SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  48.

Publikované práce č.:  43, 44, 98.

 

 

P2.6. Bilaterálne projekty

 

(15) Slovensko-chorvátsky projekt

Solar Active Phenomena – Aktívne slnečné javy.

Vedúci projektu: A. Kučera

Ústav je nositeľom projektu.

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: v roku 2006 nefinancovaný.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (1 Chorvátsko, 1 Slovensko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  31.

Publikovaná práca č.:  86.

 

(16) Slovensko-bulharský medziústavný projekt

ABUNDANCE ANOMALIES IN SINGLE AND BINARY STARS – Anomálie chemického zloženia hviezd a dvojhviezd.

Vedúci projektu: J. Žižňovský

Ústav je nositeľom projektu.

Trvanie projektu: 01/2006– 12/2008

Finančné zabezpečenie:  v roku 2006 nefinancovaný

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Bulharsko)

 

 

P2.7  Projekty APVT    

 

(17) Projekt APVT-51-012704

EMISNÁ KORÓNA A PROTUBERANCIE: INDIKÁTORY SLNEČNEJ AKTIVITY A KOZMICKÉHO POČASIA – The solar emission corona and prominences: solar activity and space weather indicators

Vedúci projektu: V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 – 12/2007

Finančné zabezpečenie:    Štátny rozpočet (APVV): 1 370 000.- Sk

Referáty na  medzinárodných konferenciách č.:  5, 23, 43, 44.

Publikovaná práca č.:   14.

 

(18) Projekt APVV  LPP-0172-06

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA – Olympiad for astronomy for scholars.

Vedúci projektu:  L. Hric                             

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu:  10/2006 – 10/2010

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – financované cez hlavného riešiteľa Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV.

 

 

 

 

 

 

 

 

P2.8  Projekty VEGA    

 

(19) Projekt VEGA 1/3067/26    

KOMPLEXY MALÝCH TELIES SLNEČNEJ SÚSTAVY – Complexes of small bodies of the Solar System

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Hajduková

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 47 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Taliansko)

Publikované práce č.:  17, 38, 65, 69, 72.

 

(20) Projekt VEGA 1/3074/26

DYNAMIKA MALÝCH TELIES V KOZMICKOM PRIESTORE – FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI TELIES - Dynamics of small bodies in cosmic space, physico-chemical properties of the bodies

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Kocifaj

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 41 000,- Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (Rakúsko, SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  11, 12, 24, 25, 26.

Publikované práce č.:  18, 26, 27, 28, 29, 30, 64, 68.

 

(21)  Projekt VEGA 2/4002/24

DYNAMIKA A VÝVOJ KOMÉT A ASTEROIDOV Z HĽADISKA ICH MIGRÁCIE DO OBLASTÍ DRÁH PLANÉT –Dynamics and evolution of comets and asteroids from the point of their migration into regions of planetary orbits.

Vedúci projektu: E. Pittich

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 82 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  3  (2 Rusko, 1 USA)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  41, 49.

Publikované práce č.:  25, 47, 79.

 

(22) Projekt VEGA 2/4011/24

slneČNÁ aktivitA v koróne  A PROTUBERANCIÁCH – Solar activity in the corona and prominences.

Vedúci projektu:  V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA):  99 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií:  2 (1 USA, 1 Česká republika)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  34, 37, 45.

Publikovaná práca č.:  37.

 

 

 

 

(23) Projekt VEGA 2/4012/24

Dynamický vývoj a aktivita medziplanetárnych telies – The dynamical evolution and activity of the interplanetary bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 152 000,- Sk,

                                          NSF USA –                           31 000,- Sk.        

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  6 (Čechy, USA, Kanada, Taliansko, Portugalsko,           

                                                                 Ukrajina) 

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  20, 21, 22, 38, 39, 40, 50, 51.

Publikované práce č.:24, 33, 34, 35, 48, 49, 50, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 97, 99.

 

(24) Projekt VEGA 2/4013/24

ZONÁLNE ZVLÁŠTNOSTI V EVOLUČNÝCH PROCESOCH NA SLNKU – Zonal pecularities in the evolutionary processes on the Sun.

Vedúci projektu: J. Sýkora

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 43 000,- Sk.

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  2, 4, 47.

Publikované práce č.:  12, 54, 59, 81, 82.

 

(25) Projekt VEGA 2/4014/04

ŠTÚDIUM AKTIVITY V INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZDACH  -  Study of the activity in the interacting binaries.

Vedúci projektu: A. Skopal

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2004-12/2006

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 152 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  9 (2 Čechy, Taliansko, Rusko, Chile, Kanada, Polsko,

                                                                 Japonsko, Slovensko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  3.

Publikované práce č.:  21, 40, 41, 45, 52.

 

(26) Projekt VEGA 2/4015/24

ŠTRUKTÚRA PRENOSOVÝCH OBLASTÍ KATAKLIZMATICKÝCH A PRÍBUZNÝCH  INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZD – The structure of the transmission regions of the  cataclysmic and related binaries.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2004 – 12/2006

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 71 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  4 (1 Francúzsko, 3 Slovensko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Publikované práce č.:  13, 15, 20, 84, 87.

 

 

 

 

(27) Projekt VEGA 2/6195/26

 MULTISPECTRAL ANALYSIS AND MODELING OF DEVELOPMENT OF ACTIVE AND QUIET SOLAR ATMOSPHERE - Multispektrálna analýza a modelovanie časového vývoja pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry.

Vedúci projektu: A. Kučera

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 177 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 5 (Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Turecko, USA)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  1, 33.

Publikované práce č.:  80, 83, 85.

 

(28) Projekt VEGA 2/6036/26

VÝSKUM VLASTNOSTÍ CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD – Investigation of properties of chemically peculiar (CP) stars

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 –12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 115 000,- Sk

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 4 (1 Bulharsko, 1 Rusko, 2 ČR) 

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  54, 55.

Publikovaná práca č.:  23.

 

Poznámka.:  Čísla projektov sú v súlade s kapitolou č. IV.

                     Čísla publikovaných prác sú v súlade s Prílohou č. 3a

                     Čísla referátov sú v súlade s Prílohou č. 7 časť 7.1.

 

 

P2.9  Ústavné projekty

 

(29) Projekt AsÚ SAV číslo M-02/02

Výskum štruktúry meteorických rojov

Vedúci projektu:  V. Porubčan

 

(30) Projekt AsÚ SAV číslo  M-03/02

Výskum kozmického prachu

Vedúci projektu:  I. Kapišinský

 

(31) Projekt AsÚ SAV číslo  M-04/02

Dynamika komét a asteroidov a výskum prachovej zložky komét

Vedúci projektu:  E. Pittich

 

(32) Projekt AsÚ SAV číslo M-05/02

Astrometria asteroidov a výskum vzájomných interakcií medziplanetárnej hmoty

Vedúci projektu:  L. Neslušan

 

(33) Projekt AsÚ SAV číslo M-06/02

Fotometrický výskum komét a asteroidov a astrometria komét

Vedúci projektu:  J. Svoreň

 

(34) Projekt AsÚ SAV číslo  P-07/02

Výskum premenných javov hviezd ranného spektrálneho typu a  automatizácia stelárnych pozorovaní

Vedúci projektu:  J. Žižňovský

 

(35) Projekt AsÚ SAV číslo P-08/02

Výskum chemicky pekuliárnych hviezd

Vedúci projektu:  J. Zverko

 

(36) Projekt AsÚ SAV číslo P-09/02

Výskum tesných dvojhviezd

Vedúci projektu:  D. Chochol

 

(37) Projekt AsÚ SAV číslo P-10/02

Výskum kataklizmických premenných hviezd

Vedúci projektu:  L. Hric

 

(38) Projekt AsÚ SAV číslo P-11/02

Výskum symbiotických hviezd

Vedúci projektu:  A. Skopal

 

(39) Projekt AsÚ SAV číslo S-12/02

Výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení

Vedúci projektu:  V. Rušin

 

(40) Projekt AsÚ SAV číslo S-14/02

Výskum slnečných protuberancií a automatizácia  slnečných pozorovaní

Vedúci projektu:  M. Minarovjech

 

(41) Projekt AsÚ SAV číslo S-15/02

Výskum dynamiky slnečnej fotosféry a chromosféry

Vedúci projektu:  A. Kučera

 

(42) Projekt AsÚ SAV číslo S-16/02

Výskum slnečného cyklu a vzťahov Slnko-Zem

Vedúci projektu:  J. Sýkora

 

(43) Projekt AsÚ SAV číslo S-17/03

VÝSKUM VONKAJŠÍCH VRSTIEV SLNEČNEJ ATMOSFÉRY

Vedúci projektu:  J. Rybák