Príloha č. 2                

 

Projekty riešené na pracovisku                             

 

 

P2.1. Projekty 6. rámcového programu EÚ

 

(1) Projekt FP6-2002-Mobility-5 N° 011379-MULTIDOT (6RP EÚ)

Slnečné fibrily a spikuly vo veľkom rozlíšení – Solar fibrils and spicules at high resolution.

Vedúci ústavnej časti projektu:  J. Koza

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 07/2005 – 06/2007

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ – 1 088 000,-Sk

Referát na medzinárodnej konferencii č.:   24.

Publikovaná práca č.:  60.

 

(2) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2005/028 (2007/017) (6RP EÚ)

SPECTROSCOPY AND IMAGING TOMOGRAPHY OF THE SOLAR FIBRILS: PHOTOSPHERIC DRIVERS AND CORONAL CONSEQUENCES – Swedish Solar Telescope - Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Švédsky slnečný ďalekohľad

Vedúci ústavnej časti projektu: A. Kučera

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 05/2007                            

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 293 000,- Sk.

Výsledky:  pozorovacia kampaň na Švédskom slnečnom ďalekohľade (observatórium Rogue de Los Muchachos, ostrov La Palma, Španielsko), spolupráca s ďalekohľadom DOT.

 

(3) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2005/029 (6RP EÚ)

SPECTROSCOPY AND IMAGING TOMOGRAPHY OF THE SOLAR FIBRILS: PHOTOSPHERIC DRIVERS AND CORONAL CONSEQUENCES – Dutch Open Telescope - Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne – Holandský otvorený ďalekohľad.

Vedúci ústavnej časti projektu: A. Kučera

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 05/2007                          

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 147 000,- Sk.

Výsledky:  pozorovacia kampaň na Holandskom otvorenom ďalekohľade (observatórium Rogue de Los Muchachos, ostrov La Palma, Španielsko), spolupráca s ďalekohľadom SST)

 

(4) Projekt FP6-2007-MERG-CT-2007-046475 (6RP EÚ)

DYNAMIKA SLNEČNEJ CHROMOSFÉRICKEJ SIETE – Solar network dynamics.

Vedúci ústavnej časti projektu:  A. Kučera

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 07/2007 – 06/2008

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  v roku 2007 nečerpané.

 

 

 

P2.2. Projekty 7. rámcového programu EÚ

 

(5) Projekt FP7-2007-MIRG-CT-2007-200297 (7RP EÚ)

HNEDÍ Trpaslíci a extrasolárne planéty – Brown dwarfs and extrasolar planets.

Vedúci ústavnej časti projektu:  J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 10/2007 – 09/2010

Finančné zabezpečenie:  7RP EÚ –  v roku 2007 nečerpané.

 

 

P2.4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

 

(6)  USA: Projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce NSF USA 0407375

SPACE WEATHER: NUMERICAL MHD STUDY OF CMES: INICIALIZATION AND PROPAGATION -Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky

Vedúci projektu:  J. Rybák

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 04/2004-03/2008

Finančné zabezpečenie:  NSF USA – 126 000,- Sk,

                                          Štátny rozpočet (MŠ SR) – 70 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2  (USA a SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  27, 55.

Publikované práce č.:  63, 72.

 

(7) Slovensko – grécky projekt MVTS 1/2005

Medzinárodná Grécko-Slovenská on-line sieť vybraných astrono-MIckých observatóriÍ - International Greek-Slovak On-Line Network of Selected Astronomical Observatories.

Vedúci projektu: L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 –12/2007

Finančné zabezpečenie:  University of Athens: 85 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 6 (2 Grécko, 4 SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:   10.

Publikovaná práca č.:  52, 56.

 

(8) Rakúsko: Projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce SK-AT-00706

SOLAR FLARES: TRIGERRING MECHANISM AND CONSEQUENCES FOR SPACE WEATHER - Slnečné erupcie: spúšťací mechanizmus a dôsledky pre vesmírne počasie

Vedúci projektu: J. Rybák

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006-12/2007

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – 60 000,- Sk,

                                         Östereichische Akademie der Wissenschaften – 49 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Rakúsko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  26, 56.

Publikovaná práca č.:  59.

 

 

 

(9) Slovensko – český projekt APVV SR-ČR 01506

PREMENNOSŤ CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD HLAVNEJ POSTUPNOSTI – The variability of chemically peculiar stars of the Main Sequence.

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 –12/2007

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – 29 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií: 1 (Česko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  13, 14.

Publikované práce č.:  29, 32, 61, 66, 67.

 

(10) Projekt DFG  436 SLK 13/70-1

TEMPORAL EVOLUTION OF THE PHOTOSPHERE AND CHROMOSPHERE IN A QUIET AND ACTIVE REGIONS – Časový vývoj fotosféry a chromosféry v pokojných a aktívnych oblastiach na Slnku.

Vedúci ústavnej časti projektu:  J. Rybák

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 5/2006-12/2009

Financovanie: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemecko – 145 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (Nemecko a SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  47, 48, 59.

Publikované práce č.:  54.

 

(11) Francúzsko: Projekt CNRS-SAV

PROJECTIVE AND RELATED GEOMETRIES FOR QUANTUM INFORMATION – Projektívne a príbuzné geometrie pre kvantovú informáciu.

Vedúci projektu: M. Saniga

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2007 –12/2008

Finančné zabezpečenie: CNRS, Francúzsko – 88 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (Francúzsko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  37, 49.

Publikovaná práca č.:  43, 44, 45.

 

(12) Taliansko: Projekt CNR-SAV

METEOROIDS AND SPACE DEBRIS: AN IMPORTANT COMPONENT OF THE NEAR-EARTH SPACE ENVIRONMENT – Meteoroidy a kozmické úlomky: dôležitá zložka blízko - zemského okolia.

Vedúci projektu:  V. Porubčan

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2007 – 12/2009

Financovanie:   CNR, Taliansko – 48 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  5, 38.

Publikované práce č.:  23, 39.

 

 

 

P2.5. Bilaterálne projekty

 

(13) Slovensko-chorvátsky projekt

TIME EVOLUTION OF ACTIVE PROCESSES IN THE SOLAR ATMOSPHERE – Časový vývoj aktívnych procesov v slnečnej atmosfére.

Vedúci projektu: A. Kučera

Ústav je nositeľom projektu.

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  University Zagreb, Chorvátsko – 11000, - Sk

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Chorvátsko)

Publikovaná práca č.:  51. 

 

 

P2.6. Iné projekty financované zo zahraničných zdrojov

 

(14) Slovensko-česko-francúzsky projekt ECO-NET No. 12651NJ

GEOMETRIES OVER FINITE RINGS AND THE PROPERTIES OF MUTUALLY UNBIASED BASES – Geometrie nad konečnými okruhmi a vlastnosti vzájomne nepredpojatých báz

Vedúci ústavnej časti projektu:  M. Saniga

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 – 12/2007

Finančné zabezpečenie: Ministerstvo zahraničných vecí Francúzska – 364 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 3 (Francúzsko, ČR a SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  36.

Publikované práce č.:   70, 79.

 

(15) Akcia Rakúsko-Slovensko: Projekt No. 57s02 (SAIA)

Adaptation of astrophysical light scattering techniques for environmental aerosol research – Adaptácia astrofyzikálnych techník rozptylu svetla pre výskum environmentálnych aerosolov

Vedúci projektu:  M. Kocifaj

Ústav je nositeľom projektu.

Trvanie projektu: 02/2007-12/2007

Finančné zabezpečenie:  SAIA – 44 000,- Sk,

       Östereichische Akademie der Wissenschaften – 79 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (Rakúsko a SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  9.

Publikovaná práca č.:  3, 97.

 

(16)  Akcia Rakúsko-Slovensko: Projekt No. 58s2 (SAIA)

FINITE GEOMETRIES BEHIND HILBERT SPACES – Konečné geometrie v pozadí Hilbertových priestorov

Vedúci projektu: M. Saniga

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 07/2007 –06/2008

Finančné zabezpečenie: SAIA – 37 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Rakúsko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  35.

Publikovaná práca č.:  21.

 

P2.7  Projekty APVT    

 

(17) Projekt APVT-51-012704

EMISNÁ KORÓNA A PROTUBERANCIE: INDIKÁTORY SLNEČNEJ AKTIVITY A KOZMICKÉHO POČASIA – The solar emission corona and prominences: solar activity and space weather indicators

Vedúci projektu: V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2005 – 12/2007

Finančné zabezpečenie:    Štátny rozpočet (APVV): 581 000,- Sk.

Referáty na  medzinárodných konferenciách č.: 2, 45, 46.

Publikované práce č.:   35, 36, 84.

 

(18) Projekt APVT-0066-06   

Ohrev slnečnej koróny: observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov – Heating of the solar corona: observational verification of the physical mechanisms

Vedúci projektu: J. Rybák

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 02/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:    Štátny rozpočet (APVV): 2 371 000,- Sk.

Referáty na  medzinárodných konferenciách č.:  4, 6, 60, 61.

Publikovaná práca č.:  31.

 

(19) Projekt APVV-LPP-0068

 ASTRONÓMIA – VEDA PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV– Astronomy – science for teachers and pupils.

Vedúci projektu:  A. Kučera                             

Ústav je riešiteľom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 10/2009

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – 630 000,- Sk,

  na spoluriešiteľské organizácie prevedené 276 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  5 (SR)

 

(20) Projekt APVV-LPP-0146

STRETNUTIA  S  VESMÍROM – Meetings with Universe

Vedúci projektu: V. Rušin

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2007 – 10/2009

Finančné zabezpečenie:    Štátny rozpočet (APVV):  988 000,- Sk.

Referáty na  medzinárodných konferenciách č.:   12, 41, 43.

 

(21) Projekt APVV-LPP-0172

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA – Olympiad for astronomy for scholars.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu:  10/2006 – 10/2010

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVV) – financované cez nositeľa projektu Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV

 

P2.8  Projekty VEGA    

 

(22) Projekt VEGA 1/3067/27    

KOMPLEXY MALÝCH TELIES SLNEČNEJ SÚSTAVY – Complexes of small bodies of the Solar System

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Hajduková

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 51 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (Taliansko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  7.

Publikované práce:  20, 76, 78.

 

(23) Projekt VEGA 1/3074/27

DYNAMIKA MALÝCH TELIES V KOZMICKOM PRIESTORE – FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI TELIES - Dynamics of small bodies in cosmic space, physico-chemical properties of the bodies

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Kocifaj

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 34 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  1 (SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  17, 18.

Publikované práce č.:  26, 27, 28, 98.

 

(24) Projekt VEGA 2/6036/27

VÝSKUM VLASTNOSTÍ CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD – Investigation of properties of chemically peculiar (CP) stars

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 –12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) –  91 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií:  

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  3, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 62, 63.

Publikované práce č.:  18, 19, 25, 33, 50, 62, 64, 65.

 

(25) Projekt VEGA 2/6070/27  

QUANTUM THEORY OF INFORMATION FOR MULTIPARTICLE SYSTEMS – Kvantová teória informácie viacčasticových systémov.

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Saniga

Ústav je spoluriešiteľom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 30 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  50.

Publikovaná práca č.:  80.

 

 

 

 

(26) Projekt VEGA 2/6195/27  

MULTISPECTRAL ANALYSIS AND MODELING OF DEVELOPMENT OF ACTIVE AND QUIET SOLAR ATMOSPHERE - Multispektrálna analýza a modelovanie časového vývoja pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry.

Vedúci projektu: A. Kučera

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 194 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 5 (Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Turecko a USA)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  19.

Publikované práce č.:  55, 58.

 

(27) Projekt VEGA 2/7009/27

Štruktúra a vlastnosti prúdov meteoroidov a ich materských telies –The structure and characteristics of meteoroid streams and their parent bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 131 000,- Sk,

                                          Institut d'Estudis Espacials, Španielsko –  20 000,- Sk.   

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  5 (Austrália, Čechy, SR, Ukrajina a USA)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  16, 39, 54.

Publikované práce č.:  71, 74, 77, 81, 82, 96, 99, 100, 101.

 

(28) Projekt VEGA 2/7010/27

ŠTÚDIUM  ŠTRUKTÚRY  INTERAGUJÚCICH  DVOJHVIEZD  A VIACNÁSOBNÝCH  SÚSTAV – Structural studies of interacting binaries and multiple systems.

Vedúci projektu: A. Skopal

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu: 01/2007-12/2009

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 210 000,- Sk.

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  8, 40, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 69.

Publikované práce č.:  22, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 68, 69, 73.

 

(29) Projekt VEGA 2/7011/27

AKTIVITA AKO DôSLEDOK FYZIKÁLNYCH MECHANIZMOV, SPOJENÝCH S PRENOSOM A AKRÉCIOU HMOTY VO VYBRANÝCH INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZDACH – Activity as a consequence of physical processes connected with mass transfer and accretion of matter in selected interacting binaries.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 77 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  4 (1 Francúzsko, 3 SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  11.

Publikované práce č.:  53, 57.

 

 

 

 

(30) Projekt VEGA 2/7012/27

Výskum magnetických polí v slneČNej koróne A ich odozvy v heliosfére – Research of magnetic fields in the solar corona and their reply in heliosphere

Vedúci projektu:  M. Minarovjech

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA):  127 000,- Sk.

Počet spoluriešteľských inštitúcií:  2 (USA a Česká republika)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  1, 42, 44.

Publikované práce č.:  17, 34, 38, 83.

 

(31)  Projekt VEGA 2/7040/27

Úloha negravitačných síl v evolúcii dráh asteroidov a komét Role of non-gravitational forces in evolution of orbits of asteroids and comets

Vedúci projektu: E. Pittich

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2007   – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 60 000,- Sk.

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:  2 (Rusko a USA)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  33.

Publikovaná práca č.:  48.

 

(32) Projekt VEGA 2/7047/27

Vplyv medzihviezdnych molekulárnych oblakov na dynamiku telies v Oortovom oblaku a Kuiperovom páse – Influence of interstellar molecular clouds on dynamics of bodies in the Oort cloud and Kuiper belt

Vedúci projektu: L. Neslušan

Ústav je nositeľom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 109 000,- Sk,

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 (Taliansko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  15.

Publikované práce č.:  24, 30, 37.

 

Poznámka.:  Čísla projektov sú v súlade s Prílohou č. 2.

                     Čísla publikovaných prác sú v súlade s Prílohou č. 3a.

                     Čísla referátov sú v súlade s Prílohou č. 7.

 

 

P2.9  Ústavné projekty

 

(33) Projekt AsÚ SAV číslo M-02/02

Výskum štruktúry meteorických rojov

Vedúci projektu:  V. Porubčan

 

(34) Projekt AsÚ SAV číslo  M-03/02

Výskum kozmického prachu

Vedúci projektu:  I. Kapišinský

 

 

(35) Projekt AsÚ SAV číslo  M-04/02

Dynamika komét a asteroidov a výskum prachovej zložky komét

Vedúci projektu:  E. Pittich

 

(36) Projekt AsÚ SAV číslo M-05/02

Astrometria asteroidov a výskum vzájomných interakcií medziplanetárnej hmoty

Vedúci projektu:  L. Neslušan

 

(37) Projekt AsÚ SAV číslo M-06/02

Fotometrický výskum komét a asteroidov a astrometria komét

Vedúci projektu:  J. Svoreň

 

(38) Projekt AsÚ SAV číslo  P-07/02

Výskum premenných javov hviezd ranného spektrálneho typu a  automatizácia stelárnych pozorovaní

Vedúci projektu:  J. Žižňovský

 

(39) Projekt AsÚ SAV číslo P-08/02

Výskum chemicky pekuliárnych hviezd

Vedúci projektu:  J. Zverko

 

(40) Projekt AsÚ SAV číslo P-09/02

Výskum tesných dvojhviezd

Vedúci projektu:  D. Chochol

 

(41) Projekt AsÚ SAV číslo P-10/02

Výskum kataklizmických premenných hviezd

Vedúci projektu:  L. Hric

 

(42) Projekt AsÚ SAV číslo P-11/02

Výskum symbiotických hviezd

Vedúci projektu:  A. Skopal

 

(43) Projekt AsÚ SAV číslo S-12/02

Výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení

Vedúci projektu:  V. Rušin

 

(44) Projekt AsÚ SAV číslo S-14/02

Výskum slnečných protuberancií a automatizácia  slnečných pozorovaní

Vedúci projektu:  M. Minarovjech

 

(45) Projekt AsÚ SAV číslo S-15/02

Výskum dynamiky slnečnej fotosféry a chromosféry

Vedúci projektu:  A. Kučera

 

 

 

(46) Projekt AsÚ SAV číslo S-16/02

Výskum slnečného cyklu a vzťahov Slnko-Zem

Vedúci projektu:  J. Sýkora

 

(47) Projekt AsÚ SAV číslo S-17/03

VÝSKUM VONKAJŠÍCH VRSTIEV SLNEČNEJ ATMOSFÉRY

Vedúci projektu:  J. Rybák