Príloha č. 2                

 

Projekty riešené na pracovisku                             

 

 

P2.1. Projekty 6. rámcového programu EÚ

 

(1) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2008/020 (6RP EÚ)

Dynamické fibrily vo vrchnej fotosfére, chromosfére a vyššie – Dynamic fibrils in the upper photosphere, chromosphere and above.

Vedúci ústavnej časti projektu: A. Kučera

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 05/2008-06/2008                            

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  668 000,- Sk. 

Výsledky:  pozorovacia kampaň na nemeckom Vákuovom vežovom ďalekohžade (observatórium Izaňa, ostrov Tenerife), spolupráca s družicou TRACE.

 

(2) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2008/055  (6RP EÚ)

Spektroskopia pokojnej slnečnej fotosféry: vlastnosti rázových vĺn a generovanie akustického toku – Spectroscopy of the quiet solar photosphere: properties of the shocks and the acoustic flux generation

Vedúci ústavnej časti projektu: J. Rybák

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 06/2008                         

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –   668 000,- Sk.  

Výsledky: pozorovacia kampaň na Vákuovom vežovom ďalekohžade (Observatorio del Teide, ostrov Tenerife, Španielsko) v spolupráci s družicou TRACE.

 

(3) OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2008/055  (6RP EÚ)

Fyzikálne mechanizmy spôsobujúce slnečné miktroerupcie a dynamiku sieových fibríl - význam pre ohrev a dopĺňanie hmoty koróny – Physical mechanisms driving solar microflares and network dynamics fibrils - relevance for coronal heating and mass supply

Vedúci ústavnej časti projektu: J. Rybák

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 10/2008                         

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ –  1 091 000,- Sk.

Výsledky: pozorovacia kampaň na Holandskom otvorenom ďalekohžade DOT (Observatorio Roque de los Muchachos, ostrov La Palma, Španielsko) v spolupráci s prístrojmi na družiciach SOHO, TRACE, Hinode, STEREO a RHESSI.

 

(4) Projekt FP6-2007-MERG-CT-2007-046475 (6RP EÚ)

DYNAMIKA SLNEČNEJ CHROMOSFÉRICKEJ SIETE – Solar network dynamics

Vedúci ústavnej časti projektu:  A. Kučera

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 07/2007 – 06/2008

Finančné zabezpečenie:  6RP EÚ                                 – 1 072 000,- Sk,

                                          Štátny rozpočet (MVTS SAV) – 168 000,- Sk.

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  23.

 

P2.2. Projekty 7. rámcového programu EÚ

 

(5) Projekt FP7-2007-MIRG-CT-2007-200297 (7RP EÚ)

HNEDÍ Trpaslíci a extrasolárne planéty – Brown dwarfs and extrasolar planets

Vedúci ústavnej časti projektu:  J. Zverko

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 10/2007 – 09/2010

Finančné zabezpečenie:  7RP EÚ  –  560 000,- Sk,

                     Štátny rozpočet (SAV) – 193 000,- Sk.

Publikovaná práca č.:  18.

 

(6) Projekt FP7- INFRASTRUCTURES-2007-1, SP4-Capacities, Collaborative project - 212482 (7RP EÚ)

Európsky slnečný ďalekohžad – European solar telescope

Vedúci ústavnej časti projektu:  A. Kučera

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 02/2008 – 01/2011

Finančné zabezpečenie:  7RP EÚ – 18000,- Sk.

Výsledky: Bola vykonaná prvá fáza projektu – spracovaný dokument „Science and technical EST requirements“.

 

 

P2.4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

 

(7)  USA: Projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce NSF USA 0407375

SPACE WEATHER: NUMERICAL MHD STUDY OF CMES: INICIALIZATION AND PROPAGATION -Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky

Vedúci projektu:  J. Rybák

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 04/2004-03/2008

Finančné zabezpečenie:  v roku 2008 nefinancovaný

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 2  (USA a SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.: 59.

 

(8) Projekt DFG  436 SLK 13/70-1

Časový vývoj fotosféry a chromosféry v pokojných a aktívnych oblastiach na Slnku – Temporal evolution of the photosphere and chromosphere in a quiet and active regions

Vedúci ústavnej časti projektu:  J. Rybák

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 5/2006-12/2009

Financovanie: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemecko – 122 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  2 (Nemecko a SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  25.

 

 

 

 

(9) Projekt DAAD D/07/01266 (SAV 350/OMS/Fun/07)

Radiačný tlak na nesférické častice – Radiation pressure on nonspherical particles

Vedúci projektu: M. Kocifaj

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2008-12/2009

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – 95 000,- Sk

                                          DAAD, Nemecko           – 95 000,- Sk

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 2 (SR a Nemecko)

Publikované práce č.:  25, 29 a 63.

 

(10) Francúzsko: Projekt CNRS-SAV

PROJECTIVE AND RELATED GEOMETRIES FOR QUANTUM INFORMATION – Projektívne a príbuzné geometrie pre kvantovú informáciu.

Vedúci projektu: M. Saniga

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2007 –12/2008

Finančné zabezpečenie: CNRS, Francúzsko – 60 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  2 (Francúzsko)

Publikované práce č.:  41 a 42.

 

(11) Taliansko: Projekt CNR-SAV

Meteoroidy a kozmické úlomky: dôležitá zložka blízkozemského okolia – Meteoroids and space debris: an important component of the near-Earth space environment

Vedúci projektu:  V. Porubčan

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2007 – 12/2009

Financovanie:   CNR, Taliansko –  48 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  1  (Taliansko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  3, 42 a 58.

Publikované práce č.: 71, 92 a 94.

 

(12) Slovensko – český projekt APVV SK-CZ-0011-07

Vlastnosti medziplanetárnych objektov v tesnej blízkosti Zeme –

Characteristics of interplanetary objects in the close proximity of the Earth

Vedúci projektu: J. Svoreň

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 02/2008-12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVV) – 36 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 1 (ČR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.: 13.

Publikované práce č.: 55, 74, 76, 82 a 87.

 

 

 

 

 

 

 

(13) Slovensko – český projekt APVV SK-CZ-0019-07

Svetelné znečistenie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky

– Light pollution in Slovakia and Czech republic

Vedúci projektu: M. Kocifaj

Ústav je nositežom projektu.

Trvanie projektu: 02/2008-12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVV) – 39 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 2 (SR a ČR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.: 62.

Publikované práce č.: 26 a 95.

 

 (14) Slovensko – český projekt APVV SK-CZ-0090-07

Rozloženie energie v spektrách chemicky pekuliárnych hviezd a jeho premennos  –  Energy distribution in the spectra of  chemically peculiar stars and its variability.

Vedúci projektu: J. Žižňovský

Ústav je nositežom projektu.

Trvanie projektu: 02/2008-12/2009 

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVV) – 26 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 1 (ČR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.: 28 a 33. 

Publikované práce č.: 66 a 97.

 

 

P2.5. Bilaterálne projekty

 

(15) Slovensko-chorvátsky projekt

TIME EVOLUTION OF ACTIVE PROCESSES IN THE SOLAR ATMOSPHERE – Časový vývoj aktívnych procesov v slnečnej atmosfére.

Vedúci projektu: A. Kučera

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  v roku 2008 nečerpané

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  2 (Chorvátsko, SR)

Referáty na medzinárodnej konferencii č.: 56.

 

(16) Slovensko-ukrajinský projekt NAS-SAV

Fyzikálne procesy v aktívnych dvojhviezdach a chromosférická aktivita hviezd s planétami – Physical processes in active binaries and chromospheric activity of stars with planets

Vedúci projektu:  D. Chochol

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2008 – 12/2010

Financovanie:   Štátny rozpočet (SAV):  13 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 1 (Ukrajina)

Publikovaná práca č.: 21.

 

 

 

 

P2.6. Iné projekty financované zo zahraničných zdrojov

 

(17) Akcia Rakúsko-Slovensko: Projekt No. 58s2 (SAIA)

Konečné geometrie v pozadí Hilbertových priestorov – Finite geometries behind Hilbert spaces

Vedúci projektu: M. Saniga

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 07/2007 –06/2008

Finančné zabezpečenie:  SAIA – 37 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  1 (Rakúsko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  8.

Publikované práce č.:  24 a 88.

 

(18)Slovensko-nemecký projekt  SLA/1039115

Symbiotické hviezdy: O podstate vzplanutia RS Oph – Symbiotic stars: on the nature of the RS Oph outburst

Vedúci ústavnej časti projektu:  A. Skopal

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 10/2008

Finančné zabezpečenie: Nadácia Alexandra von Humboldta – 69 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 1 (Nemecko)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  49.

Publikovaná práca č.:  84.

 

(19) Projekt EÚ programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG – 84100468/p-PO

POLÁRNA ŽIARA (Partnerská príležitos pre učenie sa: Astronomické zdroje pre inšpiráciu seniorov) – Aurora polaris (Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors)

Vedúci slovenskej časti projektu: D. Chochol

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 8/2008 – 7/2010

Finančné zabezpečenie:   EÚ –  95 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  10 (Anglicko 2, Grécko 3, Požsko 2, SR 3)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  65.

Výsledky: Na stretnutí riešitežov multilaterálneho projektu AURORA POLARIS v  Aténach bol prednesený referát.

 

 

P2.7  Projekty APVT    

 

(20) Projekt APVT-0066-06   

Ohrev slnečnej koróny: observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov – Heating of the solar corona: observational verification of the physical mechanisms

Vedúci projektu: J. Rybák

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 02/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:    Štátny rozpočet (APVV):   416 000,- Sk.

Referáty na  medzinárodných konferenciách č.:  2, 31, 32, 46 a 53.

Publikovaná práca č.:  56.

 

(21) Projekt APVV-LPP-0068

ASTRONÓMIA – VEDA PRE UČITEźOV A ŽIAKOV– Astronomy – science for teachers and pupils.

Vedúci projektu:  A. Kučera                              

Ústav je riešitežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 10/2009

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (APVV) – 362 000,- Sk,                                                

                 na spoluriešitežské organizácie prevedené 119 500,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  5 (SR)

 

(22) Projekt APVV-LPP-0146

STRETNUTIA  S  VESMÍROM – Meetings with Universe

Vedúci projektu: V. Rušin

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2007 – 10/2009

Finančné zabezpečenie:    Štátny rozpočet (APVV):  950 000,- Sk.

Publikované práce č.: 2, 3, 4, 6, 7, 13 a 14.

 

(23) Projekt APVV-LPP-0172

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA – Olympiad for astronomy for scholars.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu:  10/2006 – 10/2010

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (APVV) – financované cez nositeža projektu Slovenskú astronomickú spoločnos pri SAV

 

 

P2.8  Projekty VEGA    

 

(24) Projekt VEGA 1/3067/27    

KOMPLEXY MALÝCH TELIES SLNEČNEJ SÚSTAVY – Complexes of small bodies of the Solar System

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Hajduková

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) –  58 000,-  Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  2 (Taliansko, SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  4 a 5.

Publikované práce: 22, 43, 57, 98 a 99.

 

(25) Projekt VEGA 1/3074/27

DYNAMIKA MALÝCH TELIES V KOZMICKOM PRIESTORE – FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI TELIES - Dynamics of small bodies in cosmic space, physico-chemical properties of the bodies

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Kocifaj

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 42 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  1 (SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  22 a 67.

Publikované práce č.: 27, 28, 30, 31 a 96.

 

 (26) Projekt VEGA 2/6036/27

VÝSKUM VLASTNOSTÍ CHEMICKY PEKULIÁRNYCH HVIEZD – Investigation of properties of chemically peculiar (CP) stars

Vedúci projektu: J. Zverko

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2006 –12/2008

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) –  102 000,- Sk.

Počet spolurieštežských inštitúcií:  3  (Bulharsko, ČR, Rusko) 

Referáty na medzinárodných konferenciách č:  34, 60 a 61.

Publikované práce č.:  35, 60, 69, 70.

 

 (27) Projekt VEGA 2/6070/27  

QUANTUM THEORY OF INFORMATION FOR MULTIPARTICLE SYSTEMS – Kvantová teória informácie viacčasticových systémov.

Vedúci ústavnej časti projektu: M. Saniga

Ústav je spoluriešitežom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 30 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 1 (SR)

Referát na medzinárodnej konferencii č.:  47.

Publikované práce č.:  34 a 89.

 

(28) Projekt VEGA 2/6195/27  

Multispektrálna analýza a modelovanie časového vývoja pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry – Multispectral analysis and modeling of development of active and quiet solar atmosphere

Vedúci projektu: A. Kučera

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2006 – 12/2008

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 178 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 5 (Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Turecko a USA)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.: 1, 7, 24, 26, 68, 69, 70, 76, 77 a 78.

Publikované práce č.:  17, 23, 101 a 102.

 

(29) Projekt VEGA 2/7009/27

Štruktúra a vlastnosti prúdov meteoroidov a ich materských telies –The structure and characteristics of meteoroid streams and their parent bodies.

Vedúci projektu: J. Svoreň

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 148 000,- Sk,

                            Isaac Newton Group (Španielsko) –   16 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  6 (Čechy, SR, Rusko, Španielsko, Ukrajina a USA)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  15, 19, 54, 55 a 66.

Publikované práce č.:  44, 54, 59, 62, 75, 79, 80, 81, 86, 90 a 93.

 

 

(30) Projekt VEGA 2/7010/27

ŠTÚDIUM  ŠTRUKTÚRY  INTERAGUJÚCICH  DVOJHVIEZD A VIACNÁSOBNÝCH  SÚSTAV – Structural studies of interacting binaries and multiple systems.

Vedúci projektu: A. Skopal

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu: 01/2007-12/2009

Finančné zabezpečenie: Štátny rozpočet (VEGA) – 237 000,- Sk.

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  6, 16, 20, 21, 38, 43, 44, 48, 50, 72 a 73.

Publikované práce č.:  20, 32, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 64, 72, 73, 77, 78, 83, 85 a 106.

 

(31) Projekt VEGA 2/7011/27

AKTIVITA AKO DôSLEDOK FYZIKÁLNYCH MECHANIZMOV, SPOJENÝCH S PRENOSOM A AKRÉCIOU HMOTY VO VYBRANÝCH INTERAGUJÚCICH DVOJHVIEZDACH – Activity as a consequence of physical processes connected with mass transfer and accretion of matter in selected interacting binaries.

Vedúci projektu:  L. Hric

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 87 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  4 (1 Francúzsko, 3 SR)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  9, 10, 11, 12, 27, 63 a 64.

 

(32) Projekt VEGA 2/7012/27

Výskum magnetických polí v slneČNej koróne A ich odozvy v heliosfére – Research of magnetic fields in the solar corona and their reply in heliosphere

Vedúci projektu:  M. Minarovjech

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA):  111 000,- Sk.

Počet spolurieštežských inštitúcií:  3 (USA, Francúzsko a Česká republika)

Referáty na medzinárodných konferenciách (6)  č.: 30, 45, 74 a 75.

Publikované práce č.: 16, 36, 37, 39, 50, 51, 52, 53, 58 a 68.

 

(33)  Projekt VEGA 2/7040/27

Úloha negravitačných síl v evolúcii dráh asteroidov a komét – Role of non-gravitational forces in evolution of orbits of asteroids and comets

Vedúci projektu: E. Pittich

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007  – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 68 000,- Sk.

Počet spoluriešitežských inštitúcií:  1 (USA)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  14, 39, 40, 41, 51 a 52.

Publikovaná práca č.: 40.

 

(34) Projekt VEGA 2/7047/27

Vplyv medzihviezdnych molekulárnych oblakov na dynamiku telies v Oortovom oblaku a Kuiperovom páse – Influence of interstellar molecular clouds on dynamics of bodies in the Oort cloud and Kuiper belt

Vedúci projektu: L. Neslušan

Ústav je nositežom projektu

Trvanie projektu:  01/2007 – 12/2009

Finančné zabezpečenie:  Štátny rozpočet (VEGA) – 123 000,- Sk,

Počet spoluriešitežských inštitúcií: 2 (Taliansko, Požsko)

Referáty na medzinárodných konferenciách č.:  17, 18, 29, 35, 36, 37, 57 a 71.

Publikované práce č.: 19, 33, 61, 91,100, 103 a 104.

 

Poznámka.: Čísla publikovaných prác sú v súlade s Prílohou č. 3a.

                     Čísla referátov sú v súlade s Prílohou č. 7.

 

 

P2.9  Ústavné projekty

 

(35) Projekt AsÚ SAV číslo S-18/07

Fyzika slnečnej atmosféry

Vedúci projektu: A. Kučera

 

(36) Projekt AsÚ SAV číslo S-19/07

Slnečná koróna a slnečno-zemské vzahy

Vedúci projektu: V. Rušin

 

(37) Projekt AsÚ SAV číslo M-20/07

Interakcia elektromagnetického žiarenia s kozmickým prachom

Vedúci projektu: M. Kocifaj

 

(38) Projekt AsÚ SAV číslo M-21/07

Dynamický vývoj malých telies vo vonkajších častiach Slnečnej sústavy

Vedúci projektu: L. Neslušan

 

(39) Projekt AsÚ SAV číslo M-22/07

Štruktúra prúdov meteoroidov, evolúcia a fyzikálne charakteristiky ich materských telies

Vedúci projektu: J. Svoreň

 

(40) Projekt AsÚ SAV číslo M-23/07

Komplexy malých telies Slnečnej sústavy

Vedúci projektu: V. Porubčan

 

(41) Projekt AsÚ SAV číslo P-24/07

Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy

Vedúci projektu: T. Pribulla

 

(42) Projekt AsÚ SAV číslo P-25/07

Symbiotické hviezdy a novy

Vedúci projektu:  A. Skopal 

 

(43) Projekt AsÚ SAV číslo M-26/07

Migrácia malých telies v slnečnej sústave

Vedúci projektu: E. Pittich

 

(44) Projekt AsÚ SAV číslo P-27/07

Horúce hviezdy – hviezdne atmosféry – vznik a vývoj chemickej  pekuliarity

Vedúci projektu: J. Zverko

 

(45) Projekt AsÚ SAV číslo P-28/07

Štúdium kataklizmatických javov

Vedúci projektu: L. Hric