Astronomický ústav SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o činnosti Astronomického ústavu SAV

za rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatranská Lomnica

január 2009

 

Obsah osnovy Správy o činnosti Astronomického ústavu SAV za rok 2008

 

 

I.                   Základné údaje o organizácii                                                                                     3

II.                Vedecká činnos                                                                                                        5

III.             Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnos a budovanie žudských                zdrojov pre vedu a techniku                                                                             17

IV.             Medzinárodná vedecká spolupráca                                                                                     20

V.                Vedná politika                                                                                                         25

VI.             Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR 26

VII.          Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou                                                      27

VIII.       Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy                       SR a iné subjekty                                                                                                             27

IX.             Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity; ceny a vyznamenania                    28

X.                Činnos knižnično-informačného pracoviska                                                          32

XI.             Aktivity v orgánoch SAV                                                                                        33

XII.          Hospodárenie organizácie                                                                                        34

XIII.       Nadácie a fondy pri organizácii                                                                               35

XIV.       Iné významné činnosti                                                                                             35

XV.          Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku                       2008 (mimo SAV)                                                                                                             35

XVI.       Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií                      36

XVII.    Problémy a podnety pre činnos SAV                                                                     37

 

 

PRÍLOHY

1.      Menný zoznam zamestnancov k 31. 12. 2008                                                                 39

2.      Projekty riešené na pracovisku                                                                                       41

3.      Vedecký výstup – bibliografické údaje výstupov                                                              51

4.      Údaje o pedagogickej činnosti organizácie                                                                   109

5.      Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci                                                                 110

6.      Prínosy z pracovných pobytov v zahraničí mimo konferencií                                        113

7.      Referáty                                                                                                                         117

8.      Vedecko-popularizačné aktivity                                                                                     124

 

I.                  Základné údaje o organizácii

1.         Kontaktné údaje 

 Názov:                                    Astronomický ústav SAV

 Riaditež:                                 Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Zástupca riaditeža:                RNDr. Jozef  Žižňovský, CSc.

 Vedecký tajomník:                RNDr. Ján Rybák, CSc.        

 Predseda vedeckej rady:       RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Adresa sídla:                          059 60  Tatranská Lomnica

 

   Tel.:                                       052-7879111

   E-mail:                                   astrinst@ta3.sk

   http:                                       www.astro.sk

 

 Názov a adresa detašovaného pracoviska:

            Oddelenie medziplanetárnej hmoty, Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava

          Vedúci detašovaného pracoviska:

            Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

          Typ organizácie:  rozpočtová

 

2. Údaje o zamestnancoch  

Tabužka I.1: Počet a štruktúra zamestnancov

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

K

K

do 35 rokov

K

ved. prac.

     F       

    P

M

Ž

M

Ž

Celkový počet zamestnancov

63

7

3

30

4

60

53,28

Vedeckí pracovníci

34

4

1

30

4

31

27,50

Odborní pracovníci VŠ

4

1

-

-

-

4

  3,50

Odborní pracovníci ÚS

9

2

-

-

-

9

  9,00

Ostatní pracovníci

16

-

-

-

-

16

13,28

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia

6

4

2

-

-

6

  4,67

Vysvetlivky:

K –  kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2008 (uvedení sú zamestnanci v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky a zamestnanci pôsobiaci v zahraničí).

F – fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2008 (bez riadnej materskej dovolenky a zamestnancov pôsobiacich v zahraničí).

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov,

M, Ž – muži, ženy

 

Tabužka I.2: Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2008)

 

Rodová

skladba

Pracovníci s hodnosou

Vedeckí pracovníci

v stupňoch

 

 

 DrSc.     

CSc.,

PhD.

  prof.

  doc.

      I.

    IIa.

   IIb.

Muži

8

22

1

1

10

11

9

Ženy

1

3

-

-

-

1

3

 

Tabužka I.3: Štruktúra pracovníkov podža veku a rodu zo stĺpca F v tabužke I.1. zaradených do riešenia projektov (domácich alebo medzinárodných)

Veková štruktúra

(roky)

< 30

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>65

Muži

1

4

2

4

3

3

2

5

6

Ženy

1

-

1

1

-

-

-

1

1

Pozn.: Pracovníci sú zaradení podža veku, ktorí dosiahli v priebehu roka 2008.

 

Priemerný vek riešitežov projektov podža vyššie uvedenej tabužky:      

muži:   51,1 roka

ženy:   46,8 roka

Priemerný vek všetkých kmeňových zamestnancov k 31. 12. 2008:      50,7 roka

Priemerný vek kmeňových vedeckých pracovníkov k 31. 12. 2008:      51,1 roka

 

V Prílohe č. 1 je uvedený menný zoznam pracovníkov k 31.12.2008 s vyznačením titulov, úväzku v %  a riešitežskej kapacity v hod/rok.

 

3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné  obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

 

            V roku 2008 došlo v Astronomickom ústave SAV k zmene v obsadení funkcie vedúceho hospodársko-správneho úseku – od 1. júna 2008 Teréziu Griešovú nahradila ing. Anna Bobulová.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.               Vedecká činnos

a.                              Domáce projekty

Tabužka II.1: Zoznam domácich projektov riešených v roku 2008

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Pridelené financie na

rok 2008

A

organizácia je nositežom projektu *

B

organizácia sa zmluvne podieža na riešení projektu

A

B

celkom

pre organi-záciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli r. 2008 financované VEGA

8

3

1 054 000

1 054 000

130 000

2. Projekty, ktoré boli  r. 2008 financované APVV**

3

1

1 728 000

1 608 500

-

3. Účas na nových výzvach APVV r. 2008***

-

-

-

-

-

4. Projekty riešené v rámci ŠPVV

-

-

-

-

-

5. Projekty centier excelentnosti SAV

-

-

-

-

-

6. Vedecko-technické projekty,  ktoré boli v roku 2008 financované

-

-

-

-

-

7. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom

-

-

-

-

-

8. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)

11

-

-

-

-

* Organizácia vedúceho projektu alebo zodpovedného riešiteža projektu.

** Netýka sa to medzinárodných projektov z výziev APVV (medzištátne zmluvy, COST a pod.).

*** Uvies projekty so začiatkom financovania v roku 2008 z výziev 2008.

 

Tabužka II.2: Zoznam domácich projektov podaných v roku 2008

Štruktúra projektov

Miesto

podania

A

organizácia je nositežom projektu

B

organizácia sa zmluvne podieža na riešení projektu

1. Účas na nových výzvach APVV r. 2008*

 

-

-

2. Projekty výziev OP ŠF 2.1., 4.1., 5.1. podané r. 2008

Bratislava

-

-

regióny

1

-

3. Projekty výziev FM EHP**

 

-

-

* Uvies projekty so začiatkom financovania v roku 2009 z výziev 2008.

Projekt v rámci výzvy OP ŠF 2.1. podaný v roku 2008:

Názov projektu:  Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia

Podávatež projektu:  Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Partneri projektu:    Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

                                   Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Stav projektu:  projekt schválený,  pripravuje sa akceptačný list a podpísanie zmluvy.

 

Medzinárodné projekty sú uvedené v kapitole IV.

Zoznam riešených domácich a medzinárodných projektov je v Prílohe č. 2.

 

2. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

 

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce, ktoré vybrala a poradie stanovila Vedecká rada Astronomického ústavu SAV 13.1.2009 v súčinnosti s riaditežom Astronomického ústavu SAV sú uvedené v poradí dôležitosti pre výber do Správy o činnosti SAV.

 

 

a) výsledky základného výskumu:

 

1. výsledok:   

Teoretické spektrá a svetelné krivky tesných obrých extrasolárnych planét a ich konfrontácia  s pozorovaniami (J. Budaj)

V tomto článku sme vypracovali, spočítali a publikovali teoretické modely atmosfér, spektrá a svetelné krivky pre prvých (doteraz všetkých) 6 extrasolárnych planét, pre ktoré boli nedávno publikované prvé spektroskopické a fotometrické pozorovania (družica Spitzer). Porovnaním modelov s dátami sme objavili, že viaceré planéty majú v atmosfére tepelnú inverziu a teda stratosféru. Tiež sme ukázali, že v ich atmosférach je prítomná voda a je to plne v súlade so všetkými doterajšími dátami z družice Spitzer. V planétach so stratosférami sa vodná absorpcia premení na emisiu a tok v infračervenej oblasti môže až 2x stúpnu. Objavili sme tiež istú koreláciu medzi prítomnosou stratosféry a tokom energie z hviezdy dopadajúcim na planétu. To naznačuje, že planéty sa budú rozdežova na 2 skupiny, tie so stratosférami a tie bez nej. Projekty: VEGA 6036 a Projekt FP7-2007-MIRG-CT-2007-200297 (Astronomický ústav SAV).

Theoretical Spectra and Light Curves of Close-in Extrasolar Giant Planets and Comparison with Data.

BURROWS, Adam - BUDAJ, Ján - HUBENY, Ivan. Theoretical spectra and light curves of close-in extrasolar giant planets and comparison with data. In The Astrophysical Journal. ISSN 0004-637X, 2008, vol. 678, p. 1436-1457. (6.405 - IF2007). Počet citácií 25.

 

2. výsledok:

AG Draconis pozorovaná s XMM-Newton (A. Skopal)

Pre symbiotickú hviezdu AG Draconis bola zistená antikorelácia medzi tokmi žiarenia v oblasti spektra mäkkých X-lúčov a optickej oblasti počas jej kžudných a aktívnych fáz. Táto antikorelácia predstavuje všeobecnú vlastnos, ktorá je nezávislá na mohutnosti a type vzplanutia. Behom vzplanutia sa svietivos bieleho trpaslíka zvyšuje, ale žiarenie je silno absorbované okolohviezdným materiálom. Naopak, v optickej oblasti spektra dochádza k zvýšeniu jasnosti, indikovanej priamo fotometrickými meraniami a presne kalibrovanými nízkodisperznými spektrami. Je to dôsledok zvýšenia opacity materiálu v blízkom okolí bieleho trpaslíka v dôsledku zvýšenej produkcie hviezdneho vetra. Projekt: VEGA č. 2/7010/27 (Astronomický ústav SAV).

AG Draconis observed with XMM-Newton

GONZÁLEZ-RIESTRA, Rosario – VIOTTI, Roberto, F. – IIJIMA, Takashi – ROSSI, Corinne – MONTAGNI, Franco – BERNABEI, Stefano – FRASCA, Antonio – SKOPAL, Augustin. In Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, 2008, vol. 481, No. 3, p. 725-734. (4.259 – IF2007).

 

3. výsledok:

Neurčitos fyzikálnych charakteristík prachových obálok AGB hviezd (M. Kocifaj)

Vlastnosti vzdialených plynoprachových objektov sú zvyčajne získavané nepriamo – spektroskopicky alebo spracovaním meraných optických charakteristík ako sú extinkcia, fázová funkcia rozptylu alebo polarizácia. Optická hrúbka hustých prachových obálok AGB hviezd je inými autormi počítaná pomocou Mieho teórie rozptylu, pričom sa tradične predpokladá, že tvar mikrometrových čiastočiek sa príliš neprejaví na meranej intenzite žiarenia vo viditežnej časti spektra. Naša práca vôbec prvý krát ukázala, že tento doposiaž prijímaný predpoklad nie je správny a že neurčitos v detegovanej intenzite žiarenia z dôvodu neurčitosti tvaru častíc kozmického prachu môže by až 30%. Tento fakt indikuje, že skutočné a pôvodne predpokladané rozmery čiastočiek prachu sa môžu navzájom značne odlišova. Dôsledkom toho sa bude meni aj dynamický vývoj ako aj doba života populácie prachových zŕn v AGB obálkach. Projekty: VEGA 1/3074/06 a APVV SK-CZ-0019-07 (Astronomický ústav SAV).

Uncertainty of the physical characteristics of AGB dust shells

KOCIFAJ, M. - KLAČKA, J. - POSCH, T. On uncertainty of the transmission function of the optically thick AGB dust shells. In Astrophys. Space Sci. Vol. 317, no. 1-2 (2008), p. 31-38. (0.834 – IF 2007)

Výsledok bol získaný v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

b)  výsledky aplikačného typu (uvies používateža, napr. SME, spin off a p.)

 

Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov - 2008 (J. Rybák a kolektív)

Pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici v rámci projektu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV LPP-0146 Stretnutia s vesmírom pripravili seminár v dňoch 4.-6. decembra 2008 pre učitežov základných a stredných škôl. Seminár sa niesol v duchu prípravy na Medzinárodný rok astronómie, ktorý vyhlásilo UNESCO na rok 2009. Na seminári odzneli prednášky o slnečnej koróne a zatmeniach Slnka, asteroidoch, joviálnych planétach Slnečnej sústavy, galaxiách, vývoji vesmíru a jeho budúcnosti a o výuke astronómie ako významného motivačného prvku na pochopenie rôznych oblastí fyziky. Všetci účastníci seminára obdržali CD nosič s prednáškami, ktoré boli prednesené na seminári, ako i zborník prednášok zo seminára. Hlavným ciežom seminára bolo poskytnú učitežom nové poznatky o vesmíre, ktoré budú aplikova v ich pedagogickej praxi pri výuke astronómie a fyziky na školách. Projekt APVV LPP-146 (Astronomický ústav SAV).

www.astro.sk/~choc/open/08_casu/str.

            Odborná knižná publikácia: Zborník prednášok z Celoslovenského astronomického seminára pre učitežov – 2008, zostavovatelia: J. Rybák, J. Svoreň, Astronomický ústav SAV, ISBN 978-80-970059-0-0, 80 strán.

Používatelia: 60 stredných a základných škôl z celého Slovenska.

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s  projektom APVV Stretnutia s vesmírom.

 

 

c)  výsledky medzinárodných vedeckých projektov (uvies zahraničného partnera alebo  medzinárodný program)

 

1. výsledok:

Simulácia tvorby Oortovho oblaku komét (M. Jakubík, T. Paulech, L. Neslušan)

Pochopenie vzniku vzdialeného rezervoára komét je dôležité pri vypracovaní detailného scénara vzniku celej našej planetárnej sústavy. Najefektívnejší a dostatočne spožahlivý spôsob, ako študova dynamický vývoj oblaku, je numerické simulovanie. V práci sme uskutočnili simuláciu dynamického vývoja proto-planetárneho disku, ktorý bol reprezentovaný doteraz najväčším počtom 10038 testovacích častíc. Simulácia pokryla čas prvých 2 miliárd rokov. Výpočty boli realizované gridovým počítaním, pričom sa využilo 240 rýchlych procesorov počas asi 5 mesiacov. Pre zvládnutie úlohy bola nevyhnutná spolupráca astronómov z troch krajín a taktiež s prevádzkovatežmi gridu na Slovensku a v Taliansku. Medzi mnohými zaujímavými výsledkami sa ukázala nízka účinnos formovania sa kometárneho oblaku, silné zastúpenie vysokých galaktických sklonov kometárnych dráh, ako aj to, že kométy prichádzali do oblaku nielen z oblasti Urána-Neptúna, ale aj Jupitera-Saturna a z transneptúnickej oblasti. Projekty: VEGA 7047 a projekt Enabling Grids for E-sciencE II (Astronomický ústav SAV), Polish Ministry of Science and High Education, year 2008, grant No. N203 302335 (Požsko) a PI2S2 Project, Consorzio COMETA (Taliansko).

            The simulation of the Oort cloud formation

DYBCZYŃSKI, Piotr A. - LETO, Giuseppe – JAKUBÍK, Marián – PAULECH, Tomᚠ– NESLUŠAN, Luboš. The simulation of the outer Oort formation. The first giga-year of the evolution. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2008, vol. 487, s. 345-355. (4.259 - IF2007)

LETO, Giuseppe – JAKUBÍK, Marián – PAULECH, Tomᚠ– NESLUŠAN, Luboš – DYBCZYŃSKI, Piotr A. The structure of the inner Oort cloud from the simulation of its formation for 2 Gyr. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711, 2008, vol. 391, s. 1350-1358. (5.249 - IF2007)

            Výsledok sa dosiahol v spolupráci Astronomical Institute of the Adam Mickiewicz University, Poznań, Požsko a Catania Astrophysical Observatory, Catania, Taliansko.                                                                                                           

2. výsledok:

Extrémne rýchle brzdenie rotácie magnetickej hviezdy HD 37776. (Zverko, Žižňovský)

Svetelné a spektrálne zmeny chemicky pekuliárnych hviezd vysvetžuje model nakloneného rotátora s rotačnou periódou, ktorá je dlhodobo stabilná. Porovnanie historických pozorovaní so súčasnými naznačilo, že v prípade magnetickej CP hviezdy héliového typu HD 37776 došlo k predĺženiu rotačnej periódy. Analyzovali sme všetky dostupné pozorovania od roku 1976, t. j. 1707 fotometrických meraní v sytémoch uvby, UBV, Tycho fotometrie satelitu Hipparcos, ako aj 550 vlastných pozorovaní z rokov 2006 a 2007, 53 spektrofotometrických meraní čiary He I 4026 A, intenzít a radiálnych rýchlostí spektrálnych čiar na 23 Reticonových spektrách z CFHT, 35 CCD Zeemanovských spektrách zo 6-m ďalekohžadu SAO, 8 spektrách 2-m ďalekohžadu na Rožene a 6 spektrách 2-m ďalekohžadu v Ondřejove. Zistili sme, že za 31 rokov sa rotačná perióda predĺžila o takmer 18 sekúnd a že spomažovanie zrejme ďalej pokračuje. Po vylúčení dvojhviezdnosti, precesie rotačnej osi a vývojových zmien sme dopeli k záveru, že spomalenie rotácie sa týka prinajmenšom povrchových vrstiev a je dôsledkom straty rotačného momentu procesmi prebiehajúcimi v rozsiahlej magnetosfére hviezdy. Projekty: MVTS SK-CZ-0090-07 a VEGA 6036 (Astronomický ústav SAV).

The extremely rapid rotational braking of the magnetic star HD 37776.

MIKULÁŠEK, Zdeněk - KRTIČKA, Jiří - HENRY, Gregg W. - ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - BOHLENDER, David - ROMANYUK, Iosif I. - JANÍK, Jan - BOŽIĆ, Hrvoje - KORČÁKOVÁ, Daniela - ZEJDA, Miloš - ILIEV, Ilian Kh. - ŠKODA, Petr - ŠLECHTA, Miroslav - GRÁF, Tomᚠ- NETOLICKÝ, Martin - CENIGA, Miloš. The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD37776. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2008, vol. 485, p. 585-597. (4.259 - IF2007).

Citácia: UD-DOULA, Asif - OWOCKI, Stanley P. - TOWNSEND, Richard H.D. Dynamical simulations of magnetically channeled line-driven  stellar winds: III. Angular momentum loss and rotational spindown. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ISSN 0035-8711, 2009, vol. 392, p. 1022 - 1033.

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Ústavom teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

 

3. výsledok:

Účinnos radiačného tlaku na mikročastice – experiment vs. teória (M. Kocifaj)

Primárnym ciežom projektu je experimentálne overenie teoreticky získaných účinností radiačného tlaku pôsobiaceho na mikrometrové čiastočky prachu. V roku 2008 boli vykonané merania v laboratóriách nemeckého partnera. Ukázalo sa, že v prípade nevýrazného zníženia tlaku vzduchu v aparatúre je efekt tlaku žiarenia potlačený inými efektami, hlavne fotoforézou. Zmenou konfigurácie systému sa dosiahlo zníženie tlaku o ďalšie dva rády a radiačný tlak sa stal dominantným efektom. Po interakcii s laserovým žiarením sa levitujúce častice pohybovali v závislosti od ich tvaru, vežkosti a chemického zloženia – práve tak ako to predpokladali teoretické výsledky. Využitím výsledkov relativisticky kovariantných formulácií sme boli schopní odvodi nerovnosti obsahujúce aj účinné prierezy extinkcie, absorpcie a rozptylu. Tieto výsledky budú v ďalšom roku konfrontované s detailnými numerickými výpočtami reprezentujúcimi riešenia Maxwellových rovníc a následne budú verifikované aj experimentálne. Projekt: 350/OMS/Fun/07 (DAAD referencia D/07/01266).

Radiation pressure forces on micrometric particles – experiment vs. theory

KLAČKA, Jozef - KOCIFAJ, Miroslav. Times of inspiralling for interplanetary dust grains. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711, 2008, vol. 390, p. 1491-1495. (5.249 - IF2007).

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Institut für Planetologie, University Münster.

 

 

d)     zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach

 

Astronomický ústav SAV sa plánuje uchádza o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v nasledovných projektoch:

 

ˇ              V rámci operačného programu Výskum a vývoj,

Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

 

1.      ako riešitežská organizácia Centra kozmických výskumov (spolu s partnermi Centra) o dobudovanie (dofinancovanie) centra kozmických výskumov vo Vysokých Tatrách a Košiciach

 

ˇ         V rámci operačného programu Výskum a vývoj,

Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

 

2.      ako spoluriešitežská organizácia projektu v rámci SAV o prostriedky na obnovu budov AsÚ SAV vo Vysokých Tatrách

 

ˇ         V rámci operačného programu Vzdelávanie

Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania,  Priorita 2 – Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp vedomostnej spoločnosti

 

3.      ako riešitežská organizácia projektu Dobudovanie komplexného centra astronomického a prírodovedného vzdelávania vo Vysokých Tatrách

 

Názvy projektov, spoluriešitežské organizácie i jednotlivé priority sú predbežné a budú sa upravova v súlade so znením vyhlásených výziev.                           

 

 

e) ostatné významné výsledky                               

 

Unikátne dáta, ktoré zachytávali moment vzniku ako aj dobu impulzívnej akcelerácie výronov koronálnej hmoty (CME), nám umožnili po prvý krát analyzova celkovú kinematiku týchto dynamických javov. Zistili sme, že fáza maximálnej akcelerácie CME a hlavné uvožnenie energie z prislúchajúcej erupcie nastáva takmer simultánne v rámci časového intervalu kratšieho ako 5 minút. (APVV 0066-06, Rybák, Gömöry, práca č. 56)

 

Analyzovali sme zmeny charakteristík magnetického poža v závislosti od narastajúcej výšky nad oblasou slnečnej škvrny. Zistili sme, že kým vo vnútri škvrny dochádza s nárastom výšky k poklesu celkovej vežkosti magnetického poža, mimo škvrny dochádza naopak k jeho nárastu. Ukázali sme, že typické hodnoty prúdových hustôt sa v oblasti slnečnej škvrny menia v intervale ą40 mA m-2 a že vežkosti prúdových hustôt a magnetických helicít závisia od jemnej štruktúry slnečnej škvrny. (VEGA 6195, Gömöry, práca č. 17)

 

Urobili sme 2D analýzu turbulencie v slnečnej plazme na povrchu Slnka. Z variácií intenzity kontinua a polšírky spektrálnych čiar, bolo zistené, že výskyt turbulencie nie je limitovaný len na intergranulárne priestory ale je lokalizovaný i v niektorých miestach v jasných granulách. Tento fakt potvrdzuje predpovede najnovších numerických modelovaní konvekcie v slnečnej fotosfére, kde supersonické horizontálne pohyby plazmy v granulách môžu spôsobova turbulenciu plazmy. (VEGA 6195, Kučera, Rybák, práca č. 23)

 

Na základe pozorovaní bielej koróny počas úplného zatmenia Slnka 29. marca 2006, a snímok zo sondy SOHO, sa analyzovalo náhle zjasnenie v jednom z polárnych lúčov vo výške 50-200 tisíc km nad povrchom Slnka. Radiálna rýchlos zjasnenia, bola okolo 65 km s-1, čo je v s súlade s teoretickými modelmi šírenia sa pomalých magneticko-zvukových vĺn v polárnych lúčoch. Životnos lúča bola menej ako 24 hodín. Takáto analýza zo zatmeňových pozorovaní sa urobila po prvý raz. (VEGA 7012, Rušin, Saniga, Minarovjech, práca č. 39)

 

Bolo ukázané, že nehomogénne častice rozptyžujú elektromagnetické žiarenie v závislosti na vnútornej konfigurácii jednotlivých zložiek. V prípade kozmických častíc s uhlíkovým jadrom a žadovou obálkou navyše dochádza k časovej zmene rozhrania medzi týmito dvoma zložkami. S približovaním sa častice k Slnku sa žad začína odparova, čo vedie nielen k zmene rozmeru, ale aj optických vlastností častice a tým aj k zmene rýchlosti špirálovania (aj doby života) častice. (VEGA 3074 a DAAD 350/07, Kocifaj, práca č. 63)

 

Nárast množstva elektromagnetickej energie spotrebovanej na nočné svietenie evidentne obmedzuje možnosti pozorovania na observatóriách. K zmene režimu svietenia sa však dá pristúpi len na základe realistických analýz. Za týmto účelom bol vypracovaný teoretický model pre rozloženie žiary na nočnej oblohe pri definovaných pozemných zdrojoch svetla. Model umožňuje vypočíta úroveň „svetelného šumu“ v ktorejkožvek časti oblohy a na ktoromkožvek mieste. (VEGA 3074 a APVV SK-CZ-0019-07, Kocifaj, práca č. 26)

 

Medziplanetárny prach sa môže dostáva do orbitálnych rezonancií s planétami slnečnej sústavy. Stabilita takýchto rezonancií závisí aj na charaktere interakcie elektromagnetického žiarenia s časticami. Skutočná efektivita záchytu častíc v rezonanciách je však neznáma, nakožko reálne častice nie sú ani sférické ani homogénne, pre ktoré boli doteraz robené výpočty. Numericky sme modelovali záchyt častíc reálneho tvaru v orbitálnej rezonancii s Neptúnom. (VEGA 3074, Kocifaj, práca č. 28)

 

Uhlíkaté častice v atmosfére Zeme spôsobujú radiačné ohrievanie z dôvodu efektívnej absorpcie. Modelovanie optických vlastností takýchto častíc je preto vo všeobecnosti dôležité – predovšetkým pre ohodnotenie radiačnej bilancie planetárnej atmosféry. Práca ukázala, že obsah uhlíkových prímesí v mikročasticiach sa prejaví hlavne v účinnosti spätného rozptylu. V praxi to znamená, že takéto častice budú dobre identifikovatežné metódami diažkového prieskumu, teda napr. z družíc. (VEGA 3074 a SAIA 57s02, Kocifaj, práca č. 31)

 

Analyzovali sme optické a infračervené pozorovania kométy 21P/Giacobini-Zinner z roku 2005. Predperihéliová aktivita jadra začala vo vzdialenosti 3,80 AU a končila vo vzdialenosti väčšej ako 3,30 AU od Slnka. Priemer kométy sme určili na 1,82ą0.05 km. Kométa mala rozsiahlu kómu s dominujúcim prachovým chvostom. Zaznamenali sme molekuly CO a CO2. Pretože sme nezaregistrovali prachové stopy,  hustota prachu v nich musela by menšia ako 7.10-11 častice na 1 m3. (VEGA 7040, Pittichová, práca č. 40)

 

Bolo preskúmané dynamické správanie sa komét v Oortovom oblaku počas preletu Slnečnej sústavy sféricky symetrickým gigantickým molekulárnym oblakom, ktorého radiálne rozdelenie hustoty bolo aproximované Gaussovským rozdelením. Na škále vzdialeností typických pre Oortov oblak nebola zistená výraznejšia erózia, ani iná významnejšia zmena jeho štruktúry. (VEGA 7047, Jakubík a Neslušan, práca č. 61)

 

Analýzou fotografických dráh meteorov roja Lyríd sme odvodili strednú dráhu prúdu, vežkos a tvar radiačnej plochy a identifikovali v prúde tri zretežne odlišné skupiny dráh nachádzajúce sa na krátkoperiodickej,  dlhoperiodickej a extrémnej (hyperbolickej) dráhe. Konzistentnos filamentov sme overovali analýzou dráhového vývoja ich členov. Dlhoperiodická dráha je takmer identická s materskou kométou 1861 Thatcher. Hyperbolické dráhy sú pravdepodobne dôsledkom chybných meraní. (VEGA 3067, Porubčan, práca č. 43)

 

Na základe dvanásročných rádiových pozorovaní dopredným meteorickým radarom na základni Bologna-Modra  (1996-2007) sme zistili priamu závislos medzi variáciou aktivity meteorov sporadického pozadia a variáciou slnečnej aktivity v rámci jedného slnečného cyklu. (VEGA 3067, Porubčan, práca č. 92)  

 

Pri určení výskytu a zachytenia interstelárnych meteoroidov (ISM) v blízkom okolí Zeme s ohžadom na rýchlos Slnka v blízkom hviezdom okolí sme dostali pre heliocentrickú rýchlos ISM vo vzdialenosti Zeme hodnotu vH = 46.6 km s-1. Podža tohto kritéria je medzi zaregistrovanými dráhami meteoroidov v IAU MDC pre populáciu meteoroidov hmotností väčších ako 10-3 kg pomerné zastúpenie ISM 2.5 x 10-4 a ich tok 7 x 10-19m-2s-1.

(VEGA 3067, Hajduková, práce č. 22, 98, 99)

 

Analýzou presných fotografických dráh s použitím metódy indexov sme zistili, že 249 meteorov z 387 uvažovaných Geminíd je v 16 vláknach. Geminidy sú kompaktným prúdom a 4 vetvy dráh je možné identifikova len na základe priestorovej vizualizácie so zahrnutím málopočetných vlákien. Dve pozorované maximá sú podža našich analýz tvorené aktivitou dvoch rôznych skupín vláken, ktoré by mohli by považované za dva rôzne meteorické prúdy, ak by podobnos ich dráh nebola taká vysoká. (VEGA 7009, Kaňuchová, Svoreň, práca č. 62)

 

V rámci fotometrie objektov medziplanetárnej hmoty boli na  Skalnatom plese získané fotometrické údaje o 19 asteroidoch. Fotometrický program bol zameraný na potenciálne binárne asteroidy, vytváranie priestorových modelov asteroidov a objekty prelietavajúce v blízkosti Zeme. Bolo tiež získaných 95 astrometrických pozícií 12 komét a 164 pozícií 28 asteroidov. (VEGA 7009 a APVV SK-CZ-0011-07, Husárik, Pikler, Tirpák, Červák, Kaňuchová, práce č. 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 86, 87)

 

V spolupráci s Astronomickým ústavom AV ČR v Ondřejove boli analyzované výsledky CCD fotometrie na observatóriu na Skalnatom plese. Boli určené synodické rotačné periódy a amplitúdy svetelných zmien zo zložených svetelných kriviek 7 asteroidov z vnútorného hlavného pásu: (1314) Paula, (2257) Kaarina, (3541) Graham, (4080) Galinskij, (4155) Watanabe, (12081) 1998 FH115 a (15415) Rika. (VEGA 7009, Husárik, práca č. 59)

 

Vysokodisperzná spektroskopia interagujúcej dvojhviezdy TX UMa získaná počas primárneho zákrytu bola použitá na výpočet rotačnej rýchlosti zložky prijímajúcej hmotu. Ukázalo sa, že táto zložka v dôsledku impaktu plynu prúdiaceho zo susednej zložky na jej povrch rotuje dvakrát rýchlejšie než v prípade synchrónnej rotácie. (VEGA 2/7010/27, Komžík, Chochol, práca č. 64)

 

Previedli sme analýzu vysoko presnej fotometrie starej otvorenej hviezdokopy M67 získanej kanadskou družicou MOST. Pozorovania pokrývali zákrytové dvojhviezdy, delta Scuti pulzujúce premenné a tzv. "blue stragglers". V poli M67 sme našli dve nové zákrytové dvojhviezdy a určili fotometrické elementy tesných dvojhviezd AH Cnc a ES Cnc. Periódová analýza EX Cnc a EW Cnc (delta Scuti premenné) viedla k nájdeniu 26 a 8 frekvencií s vysokou časovou stabilitou. (VEGA 7010, Pribulla, práca č. 47)

 

Analyzovali sme spektroskopické a fotometrické pozorovania najtesnejšej známej štvorhviezdy VW LMi pozostávajúcej z dvoch dvojhviezd. Rozmotanie spektier všetkých 4 zložiek a využitie okamihov miním zákrytového páru umožnilo spožahlivo urči absolútne parametre zložiek, nájs apsidálny pohyb, a zisti, že vzájomná dráha a dráha nezákrytovej dvojhviezdy majú rovnaký sklon. Systém je unikátnym prípadom tesnej viacnásobnej sústavy.

(VEGA 2/7010/27, 2/7011/27, Pribulla, práca č. 45)

 

Fotometrické a spektroskopické pozorovania z David Dunlap Observatory viedli k nájdeniu kontaktnej dvojhviezdy s najkratšou orbitálnou periódou (mimo galaktických hviezdokôp). GSC 1387 475 s periódou len 0,2178 dňa potvrdzuje existenciu ohraničenia orbitálnych periód a teplôt kontaktných dvojhviezd. Analýza pozorovaní je komplikovaná treou zložkou, ktorá je premenná a prispieva k celkovej jasnosti sústavy asi 1/3. (VEGA 7010, Pribulla, práca č. 48)

 

Presné radiálne rýchlosti 10 tesných dvojhviezd EG Cep, V1191 Cyg, V1003 Her, BD+7°3142, V357 Peg, V407 Peg, V1123 Tau, V1128 Tau, HH UMa a PY Vir umožnili urči spektroskopické dráhy a objavi dve viacnásobné sústavy (PY Vir a BD+7°3142).

(VEGA 7010, Pribulla, práca č. 49)

 

Spektroskopia tesnej dvojhviezdy AW UMa, ktorá je prototypom kontaktných sústav raných spektrálnych typov s malými pomermi hmotností ukázala výrazné odchýlky od Rocheho modelu. Tvar rotačných profilov naznačuje prítomnos diferenciálnej rotácie alebo abnormálneho okrajového stemnenia a existenciu prúdu hmoty obopínajúceho obe zložky. Je možné, že zložky AW UMa sú oddelené, ale v okolí orbitálnej roviny sú obklopené obálkou vyplňajúcou vonkajší Rocheho povrch. (VEGA 7010, Pribulla, práca č. 46)

 

Zdanlivé zmeny periódy troch tesných dvojhviezd TW And, TT Her a W UMi vykazujúcich cyklické zmeny boli študované využitím okamihov miním z Krakowskej databázy. Najpravdepodobnejšou interpretáciou je prítomnos tretieho telesa neskorého spektrálneho typu u všetkých troch sústav. (VEGA 7010, Pribulla, Tremko, práca č. 32)

 

Analýza pozorovaní novoobjavenej kontaktnej dvojhviezdy GSC 00008 901 s orbitálnou periódou 0,28948 dňa v poli DV Psc ukazuje na občasnú prítomnos fotosférických škvŕn na povrchu zložiek a ich slabý tepelný kontakt. (VEGA 7010 a 7011,  APVT- 20/014402, Pribulla, Vaňko, Hambálek práca č. 38)

 

 Zhrnuli sme predbežné výsledky hžadania tretích zložiek, ktoré ukazujú, že až 2/3 tesných dvojhviezd sú členmi viacnásobných hviezdnych sústav. Konečné výsledky výskumu a ich diskusia boli prezentované v práci Pribulla, T., Rucinski, S.M., 2006, AJ, 131, 2986. (VEGA 4014, Pribulla, práca č. 72)

 

Nové elektronické spektrá s vysokým rozlíšením a pomerom signálu k šumu umožnili rozlúšti spektrum predtým nedostatočne klasifikovanej CP hviezdy 53 Aur. Ide o spektroskopickú dvojhviezdu, ktorej spektrum je zložené z CP hviezd B9-Mn a F0-m. (VEGA 6036, Zverko, Žižňovský, práca č. 70)

 

V teoretickej štúdii sme analyzovali vplyv nerovnomerného rozloženia rôznych chemických prvkov na povrchu CP hviezdy. Ukázali sme, že najmä v dôsledku viazano-vožných prechodov dochádza k redistribúcii žiarivého toku z vysokých frekvencií do optickej oblasti. Takto rotujúca hviezda (čo je všeobecnou vlastnosou všetkých hviezd) prejavuje periodickú premennos svetla, ktorú registrujeme pomocou fotometrických pozorovaní. (VEGA 6036 a APVV SK-CZ 0090-07, Zverko, Žižňovský, práce č. 65 a 97)

 

Na základe štúdia tvarov svetelných kriviek magnetických CP hviezd, zhromaždených v našej databáze a ich analýzou metódou hlavných komponent (PCA), sme definovali 4 hlavné typy svetelných kriviek CP hviezd. Hlavné zložky získané metódou PCA charakterizujú fyzikálny pôvod svetelných zmien v jasných alebo tmavých fotometrických škvrnách na povrchu CP hviezd. (VEGA 6036 a APVV SK-CZ 0090-07, Zverko, Žižňovský, práca č. 67)

   

Ukázali sme, že zmeny svetelných kriviek mladých hviezd typu UX Ori: CG Tau a V1184 Tau  sú spôsobené variáciami v tempe akrécie v okolohviezdnom disku a náhlymi zmenami okolohviezdnej extinkcie, spôsobenej osove nesymetrickou distribúciou okolohviezdneho prachu. Vežké množstvo prachu sa môže vyskytnú v blízkosti mladej hviezdy aj v dôsledku zrážok planetezimál. (Shugarov, práca č. 21)

 

Zistili sme, že geometria projektívnych priamok na modulárnymi okruhmi plne popisuje komutačnú algebru zovšeobecnených Pauliho matíc pre qudity žijúce v irreducibilných Hilbertových priestoroch. Ukázal sa fundamentálny rozdiel medzi Hilbertovými priestormi, ktorých dimenzia je súčinom prvočísiel a priestormi, ktorých dimenzia obsahuje nejakú mocninu prvočísla (Action Austria-Slovakia Projekt 58s2, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 24)

 

Bola urobená komplexná graf-teoretická a algebraicko-geometrická analýza mnoho-qubitových systémov. Geometria dvoj-qubitových systémov a ich subštruktúr je identická s geometriou zovšeobecneného štvoruholníka rádu dva a jeho geometrickými hyperrovinami. Geometriu troch- a viac-qubitových sústav popisujú symplektické polárne priestory opovedajúceho ranku (CNRS-SAV 20246, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 42).

 

Vykonali sme detailné štúdium vlastností zovšeobecnených Pauliho matíc qubit-qutritového systému, kde sa súvis s geometriou projektívnych priamok dosiahol až prechodom k duálnemu Pauliho grafu a zavedení pojmu tzv. multi-priamky (CNRS-SAV   20246, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 41).

 

Bolo urobené vôbec prvé štúdium projektívnej roviny nad požom Galoisových dvojných čísel, ktorá vykazuje zaujímavý princíp komplementarity pri redukcii modulo jeden z dvoch maximálnych ideálov poža. Boli tiež diskutované možné (astro)fyzikálne aplikácie uvedeného princípu (CNRS-SAV 20246, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 52).

 

Študovali sme detailne projektívnu priamku nad okruhom, ktorý je priamym súčinom troch polí Galoisa rádu dva. Odhalili sme vežmi intrikatívnu štruktúru, ktorá odráža existenciu dvoch odlišných typov delitežov nuly (CNRS-SAV Projekt No. 20246, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 51).

 

Odhalili sme sub-štruktúru vnútri projektívnej priamky nad okruhom matíc 2 x 2 s koeficientmi z poža Galoisa rádu dva, ktorá plne popisuje geometriu zovšeobecnených Pauliho matíc dvoj-qubitových systémov. Uvedená sub-geometria je izomorfná projektívnej priamke na Jordanovým systémom uvedeného okruhu a tiež zovšeobecnenému štvoruholníku rádu dva (CNRS-SAV 20246, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 53).

 

Objavili sme nový typ konečnej projektívnej geometrie, ktorý sme nazvali „Fanovou snehovou vločkou“ (Fano-Snowflake). Uvedená geometria je tvorená neunimodulárnymi vožnými cyklickými submodulmi nad najmenším okruhom terniónov, a môže ma fundamentálne aplikácie v rôznych oblastiach fyziky. Bol tiež analyzovaný zaujímavý rdikálový rozklad uvedenej geometrie (Action Austria-Slovakia Projekt 58s2, VEGA 6070 a 7012, Saniga, práce č. 88 a 89).

 

Našli sme unikátny vzah medzi kvantovým previazaním troj-qubitových systémov a entropiou E_7 symmetrických „strunových“ čiernych dier. Uvedený vzah je zosobnený v geometrii tzv. split Cayleyovho hexagonu rádu dva, v ktorom špeciálnu úlohu zohráva subgeometria, odpovedajúca grafu Coxetera (VEGA 6070 a 7012, Saniga, práca č. 34).

 

f) využitie ďalekohžadov

 

Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte – snímky protuberancií v 106 dňoch, emisné čiary koróny 104 pozorovaní, špeciálne pozorovania 7 krát.

Slnečný ďalekohžad v Starej Lesnej – 147 kresieb fotosféry pre svetovú banku údajov.

0,6-m fotometrický reflektor v Starej Lesnej – 185 hodín čistého pozorovacieho času v 40 nociach.

0,6-m fotometrický reflektor na Skalnatom plese – 335 hodín čistého pozorovacieho času v 75 nociach.

0,5-m reflektor s CCD kamerou v Starej Lesnej – 940 hodín čistého pozorovacieho času v 173 nociach.

0,61-m Newton na Skalnatom plese: fotometrický program – 406 hodín čistého pozorovacieho času v 91 nociach.

Celooblohová komora na Skalnatom plese – 34 snímok v 30 nociach.

            Automatická bolidová komora na Lomnickom štíte – 32 snímok v 23 nociach.

 

 

3.Vedecký výstup (bibliografické údaje výstupov sú uvedené v Prílohe č. 3)

 

Tabužka II.3: Zoznam publikácií a edícií

 

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOS

 Počet v r. 2008 a doplnky z r. 2007

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavatežstvách

(AAB, ABB, CAB)

-

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavatežstvách
(AAA, ABA, CAA)

-

3. Odborné monografie vydané v domácich vydavatežstvách
(BAB)

2

4. Odborné monografie vydané v zahraničných vydavatežstvách
(BAA)

-

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach vydané v domácich vydavatežstvách (ABD, ACD)

-

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškol. učebniciach vydané v zahraničných vydavatežstvách (ABC, ACC)

-

7. Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavatežstvách (BBB)

13

8. Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavatežstvách (BBA)

-

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných

 

a/ v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD,CDDA, CDDB)

42

b/ v iných medzinárodných databázach

32

10. Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB)

5

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

 

a/ recenzovaných
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)

3

b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)

7

12. Vedecké a odborné práce v zborníkoch rozšírených abstraktov
(AFE, AFF, BFA, BFB)

-

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch
(EDI)

-

14. Vydané periodiká evidované v Current Contents

-

15. Ostatné vydané periodiká

 

1

16. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

-

17. Vysokoškolské učebnice a učebné texty
(ACA, ACB)

-

18. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)

1

19. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

-

 

Tabužka II.4: Vedecké recenzie, oponentúry a prednášky

 

Počet v r. 2008 a doplnky z r. 2007

Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v zahraničných časopisoch, príspevkov na konferencie s medzinárodnou účasou, oponovanie grantových projektov

56

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasou

61

Ostatné prednášky a vývesky

17

 

Tabužka II.5: Ohlasy

OHLASY

Počet v r. 2007

Doplnky za r. 2006

Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

183

-

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2.)

  22

-

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)

103

2

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (3, 4)

  43

4

Recenzie a umelecké kritiky (5,6,7,8)

-

-

 

Pozn.: Pri všetkých položkách sú uvedené len tie práce, ktorých aspoň jeden autor je spolu s adresou pracoviska uvedený v autorskom kolektíve (týka sa aj autorov uvedených pod čiarou – on leave, etc). Neuvádzajú sa autocitácie.

 

Zoznam pozvaných príspevkov na medzinárodných konferenciách:

 

KOCIFAJ, Miroslav: Light scattering by small particles – astronomical application. GAeF-Meeting 2008: Light Scattering: Mie and More, Karlsruhe, Nemecko, 3.-4.7.2008.

 

RUŠIN, Vojtech:  Historical status in astronomy in Republic of Slovakia and in Czech Republic. World Observatories Forum/140th Anniversary of Kandilli Observatory,  Istanbul, Turecko, 4.-6.9.2008. 

 

 

6. Patentová a licenčná činnos

 

Podža zakladajúcej listiny je Astronomický ústav SAV inštitúciou pracujúcou v oblasti základného výskumu.

 

 

7. Komentáre k vedeckému výstupu a iné dôležité informácie k vedeckým aktivitám

    pracoviska 

 

 

 

 

III.           Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnos a budovanie žudských zdrojov pre vedu a techniku

1. Údaje o doktorandskom štúdiu

 

Tabužka III.1: Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity a fakulty alebo vysokej školy kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandský študijný program uskutočňovaný na: (uvies univerzitu a fakultu alebo vysokú školu)

Astronómia

4.1.7.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Astrofyzika

4.1.8.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

 

 

Tabužka III.2: Počet doktorandov celkovo a počet ukončených v r. 2008

ˇ      Forma

Počet k 31.12.2008

Počet ukončených doktorantúr v r. 2008

 

Doktorandi

 

Ukončenie z dôvodov

 

celkový počet

z toho novoprijatí

úspešnou obhajobou

Uplynutím času určeného na štúdium

neobhájením dizertačnej práce alebo neudelením vedeckej hodnosti

Rodinných, zdravotných a iných, resp. bez udania dôvodu

nevykonania odbornej skúšky

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Denná

4

2

-

2

-

-

-

-

-

-

Externá

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2. Zmena formy doktorandského štúdia

 

Tabužka III.3: Preradenie z dennej formy na externú

 

Počet

Preradenie z dennej formy na externú

-

Preradenie z externej formy na dennú

-

 

3. Prehžad údajov o doktorandoch, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

 

Tabužka III.4: Menný zoznam ukončených doktorandov v r. 2008

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov vedného odboru

Meno a organizácia školiteža

Fakulta udežujúca vedeckú hodnos

Zuzana

Kaňuchová

externá

09/2003

04/2008

11-40-9

Astronómia

Ján Svoreň  Astronomický ústav SAV

FMFI UK Bratislava

Andrej

Dobrotka

externá

09/2002

10/2008

11-41-9

Astrofyzika

Ladislav Hric  Astronomický ústav SAV

FMFI UK Bratislava

4. Údaje o pedagogickej činnosti

 

 

Tabužka III.5: Prednášky a cvičenia vedené  v r. 2008

PEDAGOGICKÁ

Prednášky

Cvičenia *

ČINNOS

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášatežov alebo vedúcich cvičení**

5

-

3

-

Celkový počet hodín v r. 2008

202

-

56

-

* vrátane seminárov, terénnych cvičení a preddiplomovej praxe

**  nie sú uvedení pracovníci, ktorí sú na dlhodobých stážach na univerzitách

Prehžad prednášatežov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry a vysokej školy je uvedený v Prílohe č. 4.

 

Tabužka III.6: Aktivity pracovníkov na VŠ                                          

1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových prác

4

 

 

2.

 

 

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových prác

 

4

 

 

3.

 

 

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

 

10

 

4.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

4

 

5.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

5

 

6.

 

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác

 

6

 

 

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác

10

 

8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabužka III.7: Členstvá v odborových komisiách pre doktorandské štúdium

Menný prehžad pracovníkov, ktorí boli menovaní do odborových komisií pre doktorandské štúdium

Menný prehžad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád fakúlt, VŠ a univerzít*

a správnych rád VŠ a univerzít

Menný prehžad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnos alebo vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa) *

 RNDr. D. Chochol, DrSc.

 

 

RNDr. Milan Zboril, CSc. –kvalifikačný stupeň IIa

 

 RNDr. A. Kučera, CSc.

 

 

 RNDr. L. Neslušan, CSc.

 

 

 RNDr. E. Pittich, DrSc.

 

 

 Prof. RNDr. V. Porubčan, DrSc.

 

 

 RNDr. V. Rušin, DrSc.

 

 

 RNDr. A. Skopal, DrSc.

 

 

 Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 

 

 RNDr. J. Zverko, DrSc.

 

 

 RNDr. J. Žižňovský, CSc.

 

 

* V zátvorke uvies aj príslušné VŠ a univerzity. 

5. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

(najmä skúsenosti s doktorandským štúdiom)

 

a)      Pracovníci Astronomického ústavu SAV pôsobili ako členovia komisií pre štátne záverečné skúšky z astronómie a astrofyziky:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice:  J. Svoreň, J. Zverko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava: J. Svoreň, J. Žižňovský

 

b)   Astronomický ústav SAV má akreditáciu pre externú vzdelávaciu inštitúciu v doktorandských študijných programoch pre odbory 4.1.7. Astronómia a 4.1.8. Astrofyzika

garant: J. Svoreň,

spolugaranti:  D. Chochol, A. Skopal, L. Hric, A. Kučera, L. Neslušan.

 

      c)   Mimo doktorandov školených na Astronomickom ústave SAV (Tabužka III.2) pôsobili 4 pracovníci AsÚ SAV ako školitelia celkovo 5 doktorandov na

Univerzite Komenského v Bratislave,

Masarykovej univerzite v Brne (Česká Republika),

Univerzite Claude Bernard v Lyone (Francúzsko),

Univerzite de Franche-Comté v Besançone (Francúzsko).

 

 

IV.    Medzinárodná vedecká spolupráca

 

1. Medzinárodné projekty

Tabužka IV.1: Informácie o medzinárodných projektoch                   

DRUH PROJEKTU

Počet projektov

Pridelené financie na rok 2008 zo zahraničných zdrojov (prepočítané na Sk)

Pridelené financie na rok 2008 z domácich zdrojov (Sk)

A

organizácia je nositežom projektu *

B

organizácia sa podieža na riešení projektu

A

B

A

B

1. Projekty 6. rámcového programu EÚ

 

1

 

 

3

 

 

1 072 000

 

 

2 427 000

 

 

 168 000

 

 

-

 

2. Projekty 7. rámcového programu EÚ  

 

1

 

 

1

 

 

   560 000

 

     18 000

 

 193 000

 

   20 000

3.Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, ESF INTAS, EUREKA, ESPIRIT, IAEA, PHARE, NATO, UNESCO, CERN

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (USA, ČR, Nemecko, Taliansko, Francúzsko).

 

7

 

 

1

 

 

203 000

 

  

   122 000

 

196 000

 

 

-

5. Bilaterálne projekty

 

2

 

 

-

 

-

 

 

-

 

   13 000

 

-

6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov

 

3

 

 

-

 

164 000

     

 

-

  

   37 000

 

 

-

*Koordinátor alebo analogicky ako pri tabužke II.1

 

Úspešnos v získavaní projektov 7. RP EÚ:

počet akceptovaných, resp. financovaných projektov / počet podaných návrhov.

7FP EU – Research Infrastructures – Capacities       1 / 2

7FP EU – SP3                                             –  People            1 / 1

7FP EU -                                         –  Ideas               0 / 1

 Spolu                                                                                    2 / 4

 

Financované projekty:

 

FP Projekt FP7-2007-MIRG-CT-2007-200297

Názov projektu:  Brown dwarfs and extrasolar planets.

Vedúci projektu: J. Zverko

 

FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1

Názov projektu: EST – THE LARGE APERTURE EUROPEAN SOLAR TELESCOPE

Vedúci projektu za Astronomický ústav: A. Kučera

 

Údaje k projektom sú spracované v Prílohe č. 2.

 

 

2. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z uskutočnenej mobility   a riešenia medzinárodných projektov

 

Významným prínosom k spoznaniu vlastností a rozloženia medziplanetárnej hmoty v okolí Zeme vyplývajúcim z dlhodobej spolupráce s Oddelením medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu AV ČR je spoločné štúdium blízkozemných asteroidov. Pozorovania  získavané ďalekohžadmi podobných parametrov sa koordinujú, spoločne vyhodnocujú a publikujú - projekt MVTS SK-CZ-0011-07 „Vlastnosti medziplanetárnych objektov v tesnej blízkosti Zeme“ (J. Svoreň, M. Husárik, Z. Kaňuchová a M. Pikler).

            V rámci projektu MVTS „Meteoroids and space debris: an important component of the near-Earth space environment” s ISAC (FISBAT) CNR, Bologna, Taliansko boli spracované a pripravené do tlače výsledky analýzy aktivity meteorov sporadického pozadia v závislosti od slnečnej aktivity (V. Porubčan).

            Prínosom vyplývajúcim z uskutočnenej mobility je tiež zvýšenie efektívnosti výskumu Ap hviezd na AsÚ SAV (J. Zverko a J. Žižňovský) komplementaritou pozorovacích programov s českým partnerom a dostupnosou softvéru – projekt MVTS SK-CZ-0090-07  „Rozloženie energie v spektrách chemicky pekuliárnych hviezd a jeho premennos“.

Prístup k pozorovacím dátam najvyššej svetovej úrovne. Financovanie tohto prístupu bolo umožnené vďaka úspešným aplikáciám na pridelenie a financovanie pozorovacieho času v rámci projektu 6.RP EÚ OPTICON (P. Gömöry, J. Koza, A. Kučera, J. Rybák).

 

 

3. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných

     komitétoch SR.

 

European Association for Solar Telescopes (Consortium EAST)

Členstvo: 1 – A. Kučera

 

European Astronomical Society (EAS)

Členstvo: 6 – L. Hric, D. Chochol, E. Pittich, J. Pittichová, N. Solovaya, M. Zboril

 

International Astronomical Union (IAU)

Členstvo: 24 - J. Budaj, L. Hric, D. Chochol, I. Kapišinský, ź. Klocok, M. Kocifaj, A. Kučera, R. Komžík, M. Minarovjech, L. Neslušan, E. Pittich, J. Pittichová, V. Porubčan, T. Pribulla, V. Rušin, J. Rybák, M. Saniga, A. Skopal, N. Solovaya, J. Svoreň, J. Sýkora, J. Tremko, J. Zverko, J. Žižňovský.

Funkcie: člen výkonného výboru komisie IAU č. 22 – V. Porubčan

               člen pracovnej skupiny komisie IAU č. 22 pre spoluprácu profesionálov s amatérmi

                      – V. Porubčan  

Kontaktná osoba: pre Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA 2009): D. Chochol

           

International Meteor Organization

Členstvo: 1 – V. Porubčan

 

International Symmetry Association

Členstvo: 1 – M. Saniga

 

Joint Organization for Solar Observations (JOSO)

Funkcie: 3 – národný reprezentant SR – A. Kučera

                     viceprezident (od 9/2008) – J. Rybák

                     člen pracovnej skupiny WG2 Observing techniques – J. Rybák

 

American Astronomical Society

Členstvo:  2 – J. Budaj, J. Pittichová

 

Astrobiological Society of Britain

Členstvo:  1 – M. Zboril

 

Astronomische Gesellschaft

Členstvo: 1 - J. Tremko

 

Česká astronomická spoločnos

Členstvo:  1 – A. Skopal

 

Optical Society of America

Členstvo: 1 – M. Kocifaj

 

Ruská astronomická spoločnos

Členstvo: 1 – N.A. Solovaya

 

The Royal Astronomical Society

Členstvo: 2 - A. Skopal, M. Zboril

 

Národný komitét COSPAR

Členstvo: 1 – J. Rybák

 

Národný komitét IAU

Členstvo:  7 – E. Pittich, V. Porubčan, V. Rušin, J. Rybák, A. Skopal,  J. Svoreň, J.

                       Žižňovský.

Funkcie:   predseda  - J. Žižňovský

                 podpredseda -  V. Porubčan

                  tajomník  - J. Rybák

 

Národný komitét SCOSTEP

Členstvo: 1 – J. Rybák

Funkcie:  predseda  - J. Rybák

 

 

4. Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí

 

Astronomical and Astrophysical Transactions:   D.Chochol

Astronomy and Astrophysics:   A. Skopal

Central European Astrophysical Bulletin: A. Kučera

Earth, Moon, Planets:    V. Porubčan

Frontier Perspectives:    M. Saniga

Pokroky matematiky, fyziky a astronómie:   V. Rušin

Symmetry: Culture and Science:   M. Saniga

 

 

5. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiadal ústav v r. 2008

 

Czech and Slovak Workshop on Interplanetary Matter – Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote

Modra, 12.-16. máj 2008, 30 účastníkov z ČR, Požska a SR.

Predseda SOC, LOC: V. Porubčan (052/7879189, astropor@savba.sk)

 

International conference about successes of  stellar astronomy – Bezovec 2008 - Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2008

Bošáca, 30. máj – 1. jún 2008, 44 účastníkov z ČR, Indonézie, Maďarska, Srbska a SR.

Predseda SOC: L. Hric, (052/7879148, hric@astro.sk)

 

 

6. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada ústav v r. 2009

 

ARW konferencia (NATO)  - Optical Characterization of Atmospheric Aerosols – Optické charakteristiky atmosférických aerosolov

Smolenice, 12.-16. december 2009.

Zodpovedný pracovník: M. Kocifaj (052/7879185, astromir@savba.sk)

 

3. transnational meeting of participants of the multilateral project AURORA POLARIS of the program GRUNDTVIG – learning partnership - 3. nadnárodné stretnutie účastníkov multilaterálneho projektu AURORA POLARIS programu GRUNDTVIG - učiace sa partnerstvá).

Tatranská Lomnica, 30. september – 5. október 2009   

Zodpovedný pracovník: D.Chochol, (052/7879127, chochol@astro.sk)

 

International conference about successes of  stellar astronomy – Bezovec 2009 - Konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2009

Bezovec, 29.-31. máj 2009

Predseda SOC: L. Hric, (052/7879148,  hric@astro.sk)

 

 

 

 

 

7. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných

    konferencií.

 

SOC:   9 

LOC:   3 

 

 

 

 

8. Účas expertov na hodnotení projektov RP, ESF, prípadne iných.

 

J. Svoreň – člen komisie pre periodické atestácie vedeckých pracovníkov Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Ondřejově

M. Saniga, ESF: a member of Pool of Reviewers (05/2008 – 04/2009)

 

9. Medzinárodné ocenenia a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

 

V roku 2008 boli 5 pracovníci AsÚ na dlhodobých štipendijných a pracovných pobytoch (viac ako 60 dní) v zahraničí v rámci individuálnych kontraktov –  P. Gömöry, Z. Kaňuchová, J. Pittichová, T. Pribulla, M. Vaňko.

 

            Eliptický model času pracovníka AsÚ dr. M. Sanigu bol vybratý ako súčas amerického video-animačného projektu „Chiros“ (http://melaniecrean.com/chiros.html) autorky Melanie Crean (New York). Uvedený projekt je od 3. 12. 2008 do 17. 1 . 2009 aj súčasou výstavy v Longwood Arts Gallery (New York, USA.)

 

 

Prehžad údajov o medzinárodnej vedeckej spolupráci je uvedený v Prílohe č. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.               Vedná politika

 

Astronomický ústav SAV sa v roku 2008 podiežal na príprave materiálov pre Ministerstvo školstva SR v súvislosti s prípravami pre vstup Slovenskej republiky do European Space Agency (Svoreň, Rybák, Kučera). K. Kudela (ÚeF SAV) a J. Svoreň pripravili prezentáciu Space sciences in Slovakia: Space Physics na rokovanie zástupcov Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR, zástupcov slovenských organizácií výskumu a vývoja a vybraných ministerstiev s delegáciou European Space Agency (ESA), 10.12.2008 v Bratislave.

 

Astronomický ústav SAV sa v roku 2008 tiež venoval príprave na akciu, ktorá bude rezonova vo vede, médiách i verejnosti celý rok 2009 - Medzinárodný rok astronómie (IYA2009), ktorý vyhlásila OSN z príležitosti 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohžadom, uskutočneného Galileom Galileim. Pretože vo vybraných oblastiach slovenská astronómia už viac ako 60 rokov patrí do klubu popredných svetových hráčov, Slovensko bolo jedným z inciátorov návrhu a pripravuje aj množstvo akcií na splnenie ciežov. Medzinárodný rok astronómie 2009 je oslavou prvého použitia astronomického ďalekohžadu Galileom Galileim v roku 1609, udalosti, ktorá ovplyvnila celý svet. V súčasnosti sledujú vesmír zo Zeme i z vesmíru stovky ďalekohžadov 24 hodín denne. Mottom IYA2009 je: „Vesmír – objavuj ho pre seba“. IYA2009 predstavuje šancu pre národy sveta by účastníkmi úžasných vedeckých objavov a grandióznych technických riešení. Bude to rok globálnej spolupráce pre mierové účely – hžadanie nášho kozmického pôvodu a spoločného dedičstva, ktoré spája všetkých žudí na Zemi. IYA2009 má umožni obyvatežom Zeme uvedomi si svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a získa tak osobný vnem krásy z jeho objavovania. Očakáva sa, že IYA2009 stimuluje celosvetový záujem o astronómiu a príbuzné vedy, obzvl᚝ u mladej generácie. Pôjde o celosvetovú oslavu astronómie a jej príspevku pre spoločnos a kultúru, s podujatiami na globálnej,  národnej, regionálnej a lokálnej úrovni po celý rok 2009. Na Slovensku koordinuje akcie k IYA2009 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Zástupcom Slovenska pri Medzinárodnej astronomickej únii pre organizovanie IYA2009 je RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV. Na 15. zjazde Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV bol ustanovený 20–členný Slovenský koordinačný výbor, ktorý má za úlohu zabezpeči prípravu a koordináciu akcií spojených s IYA2009 na Slovensku. Vo výbore sú zastúpení pracovníci Astronomického ústavu SAV, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Slovenského zväzu astronómov amatérov, Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, regionálnych hvezdární a planetárií. V roku 2008 sme sa podiežali na príprave informačnej kartičky pre Slovenskú poštu, ktorá  pripravuje k Medzinárodnému roku astronómie 2009 vydanie tematickej známky dňa 28.5.2009. Astronomický ústav SAV vydal k Medzinárodnému roku astronómie 2009 pohžadnicu. Všetky potrebné informácie sú k dispozícii na celosvetovej webovej stránke www.astronomy2009.org a slovenskej webovej stránke www.astronomia2009.vesmir.sk. Ku koncu roku 2008 sa do príprav IYA2009 zapojilo 136 krajín z celého sveta.

 

 

 

 

 

 

 

VI.           Spolupráca s univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

 

1. Prehžad spolupracujúcich vysokých škôl (fakúlt) a výsledky spolupráce.

 

Astronomický ústav SAV v roku 2008 spolupracoval s

-          Astronomickým ústavom Univerzity Erlangen-Nuernberg, Nemecko,

-          Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,

-          Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe,

-          Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave,

-          Prírodovedeckou fakultou Masarykovej univerzity v Brne,

-          Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košicich,

-          Technickou univerzitou vo Viedni, Rakúsko,

-          Univerzitou Claude Bernard v Lyone, Francúzsko,

-          Univerzitou de Franche-Comté, Besançon, Francúzsko,

-          Univerzitou v Grazi, Rakúsko,

-          Univerzitou v Zagrebe, Chorvátsko

-          Univerzitou Wien, Rakúsko.

 

Spolupráca je orientovaná na nasledovné oblasti

-          prednášanie špecializovaných predmetov pracovníkmi ústavu pre študentov astronómie,

-          uskutočňovanie praktík a prázdninových praxí na zariadeniach AsÚ SAV,

-          vedenie diplomových prác pracovníkmi AsÚ SAV,

-          členstvo v komisiách  pre štátne záverečné skúšky a habilitačné konanie,

-          spoločnú výchovu doktorandov,

-          spoločné riešenie projektov (2 spoločné projekty VEGA a jeden spoločný projekt v rámci medzivládnej vedecko-technickej spolupráce s USA),

-          prípravu spoločných publikácií do časopisov a referátov na medzinárodné konferencie (v roku 2008 celkove 25 spoločných prác a 12 spoločných referátov),

-          vzájomné zastúpenie v redakčných radách časopisov vydávaných AsÚ a FMFI  UK.

 

Spoločne s Katedrou teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (a Ústavom experimentálnej fyziky SAV) podal Astronomický ústav SAV úspešný projekt v rámci štrukturálnych fondov EÚ.

2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi (pozn. ako k bodu 1.)

 

3.  Úplný prehžad vyriešených problémov pre mimoakademické organizácie, s uvedením       finančného efektu

           

4. Spoločné pracoviská s univerzitami

 

             Astronomický ústav SAV prevádzkuje spoločne s Katedrou astronómie, fyziky Zeme a meteorológie  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského prijímaciu stanicu meteorického radaru v Modre. Spolupráca nie je formalizovaná písomnou dohodou.

 

 

 

VII.        Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

 

Astronomický ústav SAV nemá spoločné pracoviská s aplikačnou sférou.

 

 

 

 

 

VIII.    Aktivity pre vládu SR, Národnú radu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 

1.  Prehžad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

 

 

2. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR a pod.

 

 

3. Expertízna činnos a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

 

Odborná skupina pri Rezortnej koordinačnej skupine Ministerstva školstva SR pre

európske záležitosti 

Členovia – J. Rybák, A. Skopal

 

 

4.  Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

 

Rada komisie ŠPVV „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“

Podpredseda – V. Rušin                                            

 

Správna rada SAIA, n.o.

Člen – V. Rušin

 

Odborná komisia APVV pre oblas matematiky, fyziky, astronómie a informatiky

Člen – A. Kučera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.           Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

 

1. Vedecko-popularizačná činnos (počet knižných publikácií, prednášok, príspevkov v  

    tlači, rozhlase, televízii a pod.)

 

Články ...........................          49

            Prednášky ......................       117

            Rozhlas .........................          22

            Televízia .......................           24

            Tlačová konferencia .....             1     

            Príspevky na internete ..           60

 

Zoznam príspevkov je v Prílohe č. 8.

 

Najvýznamnejšie popularizačné akcie Astronomického ústavu SAV v roku 2008:

 

Plnenie 3 popularizačných grantov APVV: LPP-0146 Stretnutia s vesmírom, LPP-068-06 Astronómia - veda pre učitežov a žiakov a LPP-0172-06 Astronomická olympiáda (nositežom projektu je Slovenská astronomická spoločnos pri SAV, Astronomický ústav SAV je spoluriešitežskou organizáciou).

 

Dni otvorených dverí na Skalnatom plese a Lomnickom štíte v rámci projektu APVV v dňoch 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 16.8. a 20.9.2008 a deň otvorených dverí v Starej Lesnej v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 16. novembra 2008 

P. Bendík, ź. Hambálek, P. Havrila, L. Hric, M. Husárik, D. Chochol, Z. Kaňuchová, ź. Klocok, E. Kundra, R. Mačura, K. Maník, V. Rušin, M. Sekeráš, J. Svoreň, J. Zverko, J. Žižňovský

Počas otvorených dverí prehliadka ďalekohžadov, pozorovanie hviezdnej oblohy a Slnka a informácie o pracovisku pre 65 skupín návštevníkov, prevažne žiakov stredných a základných škôl Prešovského VÚC.

 

Tlačová konferencia Astronomického ústavu SAV 12.11.2008, RO SSN Košice

V. Rušin, J. Svoreň, D. Chochol

Témy: akcie na Slovensku k Medzinárodnému roku astronómie 2009, výsledky expedície za zatmením Slnka do Mongolska, astronomické novinky a aktuality, výsledky popularizačného projektu APVV Stretnutia  s vesmírom, pozvánka na deň otvorených dverí Astronomického ústavu SAV v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky.

Účas: 8 médií (z toho 2 tlačové agentúry a 3 rádiá), mediálna odozva je v prílohe 8.

 

Seriál 6 vedecko-popularizačných prednášok pre verejnos v Košiciach, Centrum vožného času Domino

L. Hric, L. Neslušan, J. Rybák, V. Rušin, J. Svoreň, J. Žižňovský

Zoznam prednášok je v Prílohe č. 8.

 

Samostatná príloha populárnovedeckého časopisu Kozmos 5/2008, str. 11-30

M. Hajduková, M. Husárik, M. Jakubík, Z. Kaňuchová, M. Kocifaj, L. Neslušan, E. Pittich, J. Pittichová, V. Porubčan, N. Solovaya, J. Svoreň

Populárne články o výsledkoch Oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV.

Zoznam článkov je v Prílohe č. 8.

 

Spoluúčas na organizovaní Astronomickej olympiády

L. Hric, L. Neslušan, J. Zverko

Víazi celoslovenského kola, ktoré prebehlo na Astronomickom ústave SAV, získali bronzovú medailu a diplom úspešného riešiteža na svetovej astronomickej olympiáde v Indonézii.

 

Popularizácia vedy na internete - najvýznamnejšie akcie Astronomického ústavu SAV v roku 2008:

 

Vytvorenie webových stránok s prezentáciou plánovaných aktivít Astronomického ústavu SAV v rámci popularizačných projektov APVV

Z. Kaňuchová, A. Kučera, E. Kundra

http://www.astro.sk

 

Vytvorenie webových stránok Celoslovenského astronomického seminára pre učitežov

J. Rybák

http://www.astro.sk/~choc/open/08_casu

 

Prezentácia astronomických noviniek pre verejnos na webovej stránke AsÚ SAV

M. Husárik, J. Koza

http://www.ta3.sk/news/

 

Vytvorenie heslára astronomických pojmov pre učitežov základných škôl

L. Hric, M.Husárik, D. Chochol. Z. Kaňuchová, ź. Klocok, V. Rušin, J. Svoreň, J. Zverko, J. Žižňovský

http://www.astro.sk/~mjakubik/wwwheslar/

 

Zostavenie textu na informačnú kartičku FDC k emisii poštovej známky EUROPA 2009 – Astronómia

J. Svoreň

 

Vytvorenie a doplňovanie webovej stránky k Medzinárodnému roku astronómie IYA 2009

D. Chochol

www.astronomia2009.vesmir.sk

 

Sprístupňovanie Žatvy objavov dr. Grygara na webovej stránke AsÚ SAV

R. Komžík

http://www.astro.sk/zne

           

Vytvorenie a doplňovanie webovej stránky k Astronomickej olympiáde

E. Kundra

http://www.sas.astro.sk/Akcie/AO/

 

 

 

 

 

 

2. Usporiadanie domácich vedeckých podujatí (vrátane kurzov a škôl), s uvedením názvu podujatia, dátumu, miesta konania a počtu účastníkov

 

Celoslovenský astronomický seminár pre učitežov 2008

J. Rybák – organizátor, lektori:  P. Bendík, P. Gömöry, ź. Hambálek, L. Hric, M. Husárik, D. Chochol, ź. Klocok, V. Rušin, M. Sekeráš, J. Svoreň,

4.-6.12.2008, Stará Lesná, projekt APVV LPP-0146 Stretnutia s Vesmírom, 60 účastníkov.

Na seminári odzneli prednášky o vývoji vesmíru, asteroidoch, joviálnych planétach, astronómii ako motivačnom prvku vo výuke fyziky, Medzinárodnom roku astronómie, galaxiách a slnečnej koróne. Prednášatelia: pracovníci AsÚ SAV a Vysokej školy báňskej v Ostrave.

Zoznam prednášok je v Prílohe č. 8.

 

Medzinárodné vedecké podujatia organizované v roku 2008 a pripravované na rok 2009 sú uvedené v kapitole IV.

 

 

4. Účas na výstavách a jej zhodnotenie

 

Výstava fotografií V. Rušina a A. Kučeru  v spoločenských priestoroch  SAV v Košiciach na Watsonovej a v Bratislave na Patrónke na fotografickej výstave uskutočnenej v rámci celoeurópskeho projektu 7RP EÚ Noc výskumníka 2008. Vežmi dobrý mediálny ohlas.

 

 

5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

 

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso:

J. Svoreň  –  vedecký redaktor,

R. Komžík  –  výkonný  redaktor,

J. Koza, A. Kučera, V. Porubčan, J. Zverko – členovia redakčnej rady.

 

Acta Astronomica et Geophysica Universitatis Comenianae:

V. Porubčan, J. Svoreň – členovia redakčnej rady.

 

Meteorické správy SAS:

V. Porubčan – predseda redakčnej rady a editor,

L. Neslušan, J. Svoreň – členovia redakčnej rady.

 

Kozmos:

L. Hric, D. Chochol, J. Svoreň – členovia redakčnej rady.

 

Astronomická ročenka:

E. Pittich – editor.

 

Astronomický cirkulár SAS:

M. Husárik – editor.

 

 

 

 

6. Činnos v domácich, resp. v česko-slovenských vedeckých spoločnostiach

 

Rada slovenských vedeckých spoločností:

V. Rušin - člen Výkonného výboru

 

Učená spoločnos SAV:

V. Porubčan – člen

 

Slovenská astronomická spoločnos pri SAV:

J. Zverko –  predseda a člen  výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku,

L. Hric – vedecký tajomník od 1.11.2008, predseda Stelárnej sekcie a predseda Výkonného

výboru Astronomickej olympiády na Slovensku,

P. Gömöry – člen Predsedníctva a vedecký tajomník do 31.10.2008,

E. Kundra– člen Predsedníctva a hospodár,

L. Neslušan, V. Porubčan, J. Žižňovský – členovia Hlavného výboru,

E. Pittich –  predseda terminologickej komisie,

T. Pribulla – predseda pobočky v Tatranskej Lomnici,

J. Rybák – predseda Slnečnej sekcie,

M. Hajduková ml. – členka revíznej komisie.

 

Poradný zbor konferencie českých a slovenských fyzikov:

J. Svoreň – člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.               Činnos knižnično-informačného pracoviska

 

Tabužka X.1: Knižničný fond

Knižničné jednotky spolu

9822

z toho

knihy a zviazané periodiká

9564

audiovizuálne dokumenty

0

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)

163

mikroformy

0

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

95

Počet titulov dochádzajúcich periodík

33

       z toho zahraničné periodiká

32

Ročný prírastok knižničných jednotiek

289

v tom

Kúpou

48

darom

239

výmenou

2

bezodplatným prevodom

0

Úbytky knižničných jednotiek

0

Knižničné jednotky spracované automatizovane

9727

 

 Tabužka X.2: Výpožičky a služby

Výpožičky spolu

380

z toho

odborná literatúra pre dospelých

135

výpožičky periodík

245

prezenčné výpožičky

130

MVS iným knižniciam

0

MVS z iných knižníc

1

MMVS iným knižniciam

0

MMVS z iných knižníc

0

Počet vypracovaných bibliografií

0

Počet vypracovaných rešerší

0

 

 Tabužka X.3: Používatelia

Registrovaní používatelia

53

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)

340

 

 Tabužka X.4: Iné údaje

On-line katalóg knižnice na internete (kódy: 1=áno, 0=nie)

1

Náklady na nákup knižničného fondu v tisícoch Sk

164

Iné informácie o knižničnej činnosti :

V roku 2008 sa rozoslalo 468 výtlačkov časopisu CAOSP – Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (ročník 38, čísla 1, 2, 3). Dr. Komžík sprístupnil v elektronickej forme 37. ročník časopisu (full-text vo formátoch PS a PDF, abstrakty vo formáte html) na adrese http://www.astro.sk/caosp.html. Časopis je tiež prístupný v rámci databázy NASA Astrophysical Data Service (Harvard, USA) na adrese http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html. 

XI.           Aktivity v orgánoch SAV

 

 

1. Členstvo vo výbore Snemu SAV

 

2. Členstvo v komisiách Predsedníctva SAV

 

      Komisia Predsedníctva SAV pre informačné a komunikačné technológie:

      R. Komžík – člen

             

      Akreditačná komisia 1. oddelenia vied SAV:                  

      D. Chochol – člen

 

      Komisia Predsedníctva SAV  pre nákup drahých prístrojov:

      V. Rušin – člen

                                                                                                         

      Komisia Predsedníctva SAV pre zahraničné styky:

      V. Rušin – člen

 

      Komisia pre udežovanie medzinárodnej ceny SAV:

      V. Porubčan – člen

 

3. Členstvo v orgánoch VEGA

 

       Komisia VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre a environmentálne vedy:

       D. Chochol – podpredseda

       J. Rybák – člen

 

4.  Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV

 

      Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre:

      J. Svoreň – predseda 

      V. Porubčan, J. Sýkora – členovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.        Hospodárenie organizácie

 

Rozpočtová organizácia SAV

 

Tabužka XI.1: Výdavky RO SAV (v tis. Sk)

Kategória

Posledný

upravený

rozpočet r. 2008

Čerpanie

k 31.12.2008

celkom

z toho:

z rozpočtu

z mimoroz.

zdrojov

Výdavky celkom

27 561

31 211

27 560

3 651

z toho:

 

 

 

 

- kapitálové výdavky

     987

  1 952

    987

  965

- bežné výdavky

26 574

29 259

26 573

2 686

z toho:

 

 

 

 

   - mzdové výdavky

14 913

15 579

14 913

  666

odvody do poisovní a NÚP    

             5 112

  5 344

   5 112

   232

   - tovary a ďalšie služby

 6 549

  8 336

   6 548

1 788

   z toho:

 

 

 

 

výdavky na projekty                           (VEGA, APVV, ŠPVV, MVTP, ESF )

 

1 154

 

  3 840

 

  1 154

 

2 686

výdavky na periodickú   tlač

    35

    (105)*

       75

      (145)*

        75

        (145)*

-

transfery na vedeckú výchovu

1 031

  1 031

    1 031

-

suma odvedená pre spoluriešitežské organizácie na hradenie nákladov spoločných projektov

 

-

 

     119

 

-

 

   119

 

* vrátane prostriedkov prevedených na vydavatežstvo VEDA za tlač vedeckého časopisu

 

 

Tabužka XI.2: Príjmy RO SAV (v tis. Sk)

Kategória

Posledný upravený

rozpočet r. 2008

Plnenie

k 31.12.2008

Príjmy celkom:

3 918

3 938

z toho:

 

 

rozpočtované príjmy (účet 19)

   267

   287

z toho:

 

 

- príjmy za nájomné

  267

   272

mimorozpočtové príjmy (účet 780)

3 651

3 651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.    Nadácie a fondy pri pracovisku 

 

Astronomický ústav SAV nemá nadácie ani fondy.

 

 

XIV.    Iné významné činnosti pracoviska

 

Najvýznamnejšou aktivitou Astronomického ústavu SAV v roku 2008, mimo vedeckej činnosti, bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. Astronomický ústav ako žiadatež (Svoreň, Kučera, Bobulová) s partnermi Ústavom experimentálnej fyziky SAV (Kudela) a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (Parimucha) bol úspešný a získal projekt s názvom Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia s celkovým objemom 39,96 milióna Sk. Prostriedky sú plánované na zásadnú modernizáciu prístrojov všetkých 3 pracovísk Centra.

            V roku 2008 sa objavila výnimočná možnos vybudovania optického pripojenia observatória na Skalnatom plese. Vďaka pochopeniu Komisie pre pre informačné a komunikačné technológie SAV sa realizovala prvá etapa, v ktorej si Astronomický ústav zakúpil od Tatranských lanových dráh, a.s. dva páry optických vlákien na 70% plánovanej trasy (Svoreň, Alman, Komžík). Celá trasa z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso bude ukončená v roku 2010.

V roku 2008 došlo k výmene technológie čističky odpadových vôd na Lomnickom štíte za modernejšie a účinnejšie zariadenie. Astronomický ústav SAV a Ústav experimentálnej fyziky SAV sa podiežali na financovaní modernizácie 15% nákladov, čo zodpovedá potrebám pracovísk SAV na Lomnickom štíte (Svoreň, Alman, Bobulová).

            V roku 2008 sa realizovala druhá, záverečná, čas výmeny 65-ročnej vodovodnej prípojky na Skalnatom plese (Alman).

            V roku 2008 sa previedlo naparenie primárneho a sekundárneho zrkadla 0,6-m ďalekohžadu na Skalnatom plese hliníkovou a ochrannou kremíkou vrstvou na naparovacom zariadení AsÚ SAV v Starej Lesnej, uvedenom do prevádzky v roku 2007 (Pribulla, Kundra, Hambálek, Klein).   

 

 

 

 

XV.        Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2008 (mimo SAV)

 

V. Rušin – Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, najmä výskum slnečnej koróny a protuberancií.

           

V. Rušin – Cena obce Spišské Hanušovce za vynikajúce výsledky vo vedeckej a publicistickej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

XVI.         Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v  znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)

 

 

Astronomický ústav SAV sprístupňuje informácie v súlade so Zákonom číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Podža tohto zákona je AsÚ povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 3. Takejto povinnej osobe § 3 ods. 2 stanovuje povinnos sprístupni informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. Interné nariadenie riaditeža AsÚ určuje osobu (J. Žižňovský) zodpovednú za poskytovanie informácií. V jej kompetencii je posúdi oprávnenos žiadostí o informácie a zabezpeči ich vydanie v zákonom stanovenej lehote a forme.

V záujme čo najlepšieho, okamžitého a bezplatného poskytovania informácií záujemcom AsÚ sprístupňuje väčšinu dokumentov na svojej WWW stránke http://www. astro.sk. Informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom štátu sú každoročne zverejňované vo výročných správach AsÚ na adrese http://www.astro.sk/ 12_sk.php?part=general&cont=annualrep v slovenskej, resp. http://wwwastro.sk/12.php? part=general&cont=annualrep v anglickej verzii. Okrem týchto informácií je možné na webstránke Astronomického ústavu SAV nájs aj všeobecnú charakteristiku pracoviska, základné kontakty, organizačnú schému a mnohé ďalšie informácie. Väčšina týchto on-line dokumentov je zverejnená dvojjazyčne (v slovenskej i anglickej verzii).

V roku 2008 Astronomickému ústavu SAV neboli doručené žiadne žiadosti o sprístupnenie informácií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.     Problémy a podnety pre činnos SAV

           

Astronomický ústav SAV (Neslušan, Komžík, Sanigová a Svoreň) vypracoval už v roku 2007 obsiahle pripomienky k návrhu Interného predpisu SAV, ktorým sa upravuje automatizované spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov SAV v centrálnej databáze (v prostredí ARL).

Napriek tomu dnes môžeme konštatova, že súčasná osnova výročnej správy vyžaduje údaje, ktoré sú z hžadiska vedeckých ústavov zbytočné. Napr. pri vykazovaní citácií vyžadovanie krstných mien spoluautorov citovaných prác, ISSN / ISBN čísla v ktorých boli publikované citujúce práce, názvy citujúcich prác apod. sú celkom nepotrebné údaje, ktoré zbytočne zaažujú najproduktívnejších vedeckých pracovníkov, pretože tí majú najviac ohlasov a aj najviac zbytočnej práce s ich nezmyselnou úpravou.

            Ďalšou položkou, ktorá možno spĺňa predstavy bibliografie, ale je v diametrálnom nesúlade s potrebami vedeckých pracovníkov je delenie tak prác ako aj citácií na množstvo kategórií (WOS, SCOPUS – domáci / zahraničný), ako aj špekulovanie čo je a čo nie je databáza. Priam komické na tom je naše rigorózne posudzovanie, či je príslušná položka v danej databáze, keď samotní zostavovatelia databázy tomu prikladajú oveža menšiu váhu. A tak nájdete vo Web of Science z dvoch citácií v jednom a tom istom článku jednu zaradenú, druhú zabudnutú, alebo citáciu v časopise s impaktom 5 na časopis s impaktom 5 (obidva časopisy vo Web of Science) celkom odignorovanú. Ide o databázu nehomogénnu v čase, kde u rôznych zdrojov alebo autorov je odlišné pokrytie. Má to logiku v tom, že túto databázu, ani žiadnu inú nikto nebudoval na to, aby sa na základe otrockého spočítania toho čo sa v nej vyskytuje, pridežovali financie na vedu. Dnes, keď aj na Slovensku prevláda úradnícke spočítavanie čiarok, čo je iste jednoduchšie, než skutočné pochopenie výsledkov a až potom ich hodnotenie, sa pomaly ale isto stráca zmysel takéhoto hodnotenia. Riešenie je pritom jednoduché, ktoré vyspelé krajiny uplatňujú už dávno – stačí delenie na referované a nereferované práce a to tak v publikáciách ako aj citujúcich prácach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu o činnosti  Astronomického ústavu SAV spracovali:

 

Ján Svoreň

Jozef Žižňovský – kapitolu  IX. a prílohy 3a, 3b, 7 a 8

Ján Rybák – kapitolu IV.

Ján Rybák a Andrea Sanigová - kapitolu X.

Anna Bobulová – kapitolu XII.

Marta Šoltýsová – prílohy 5 a 6

Daniel Novocký – kapitolu XVI.

Tel.:  052 – 78 791 42

Fax : 052 – 4467 656

e-mail: astrinst@astro.sk

 

Správu o činnosti schválila Vedecká rada Astronomického ústavu SAV 21.1.2009.