Astronomický ústav SAV
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatranská Lomnica
január 2010

Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2009

 1.     Základné údaje o organizácii

 2.     Vedecká činnosť

 3.     Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku

 4.     Medzinárodná vedecká spolupráca

 5.     Vedná politika

 6.     Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

 7.     Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

 8.     Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 9.     Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

 10.   Činnosť knižnično-informačného pracoviska

 11.   Aktivity v orgánoch SAV

 12.   Hospodárenie organizácie

 13.   Nadácie a fondy pri organizácii SAV

 14.   Iné významné činnosti organizácie SAV

 15.   Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV

 16.   Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

 17.   Problémy a podnety pre činnosť SAV

 PRÍLOHY

 A     Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2009

 B      Projekty riešené v organizácii

 C     Publikačná činnosť organizácie

 D     Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

 E     Medzinárodná mobilita organizácie


1. Základné údaje o organizácii
 

1.1. Kontaktné údaje
 
Názov: Astronomický ústav SAV
Riaditeľ: RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Zástupca riaditeľa: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.
Adresa: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
 
http://www.ta3.sk
 
Tel.: 052 7879111
Fax: 052 4467656
E-mail: astrinst@ta3.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

·        Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava

Vedúci detašovaných pracovísk:

·        Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

 Štruktúra zamestnancov

 K


do 35
rokov


ved.
prac.

 F

 P

 T

M

Ž

M

Ž

 Celkový počet zamestnancov

71

11

3

 

 

67

54,76

27,17

 Vedeckí pracovníci

31

4

1

28

3

28

25,25

24,25

 Odborní pracovníci VŠ

11

3

0

 

 

11

10,42

2,92

 Odborní pracovníci ÚS

14

2

2

 

 

13

11,44

0

 Ostatní pracovníci

15

2

0

 

 

15

7,66

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2009 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2009 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2009)

 Rodová skladba

 Pracovníci s hodnosťou

 Vedeckí pracovníci v stupňoch

 

 DrSc.

CSc./PhD.

 prof.

 doc.

 I.

 IIa.

 IIb.

 Muži

7

21

1

1

9

11

8

 Ženy

1

2

0

0

0

1

2

 
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí su riešiteľmi projektov

 Veková štruktúra (roky)

 < 30

 31-34

 35-39

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60-64

 > 65

 Muži

2

2

1

4

3

4

2

5

5

 Ženy

0

0

0

1

0

0

0

1

1

 
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2009

 

 Kmeňoví zamestnanci

 Vedeckí  pracovníci

 Riešitelia projektov

 Muži

49,9

52,0

52,0

 Ženy

49,1

47,0

57,3

 Spolu

49,8

51,5

52,5

  
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

 

V priebehu roka 2009 došlo ku zmenám v obsadení vedúcich funkcií na ústave.

V období do 31. mája 2009:

- riaditeľ: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

- zástupca riaditeľa: RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

- vedecký tajomník: RNDr. Ján Rybák, CSc.

- predseda vedeckej rady: RNDr. Aleš Kučera, CSc.

V období od 1. júna 2009:

- riaditeľ: RNDr. Aleš Kučera, CSc.

- zástupca riaditeľa: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

- vedecký tajomník:  RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

- predseda vedeckej rady:  RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

 
2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty
 
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2009

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2009 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

 1. Vedecké projekty, ktoré boli
    r. 2009 financované VEGA

9

2

41955

41955

2669

 2. Projekty, ktoré boli r. 2009
    financované APVV

4

1

57725

51269

-

 3. Projekty OP ŠF

1

0

277522

247836

-

 4. Projekty FM EHP

0

0

-

-

-

 5. Projekty riešené v rámci ŠPVV

0

0

-

-

-

 6. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

 7. Vedecko-technické projekty,
    ktoré boli v roku 2009
    financované

0

0

-

-

-

 8. Projekty podporované
    Európskym sociálnym fondom

0

0

-

-

-

 9. Podpora medzinárodnej
    spolupráce z národných zdrojov
    (MVTS, APVV,...)

3

0

7772

7772

-

 10. Iné projekty (ústavné,
    na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

 

Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2009

 Štruktúra projektov

 Miesto podania

 Organizácia je nositeľom projektu

 Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

 1. Účasť na nových výzvach APVV

 r. 2009

 -

  1

  

 2. Projekty výziev OP ŠF

 podané r. 2009

 Bratislava

  

  

 Regióny

  1

  

 3. Projekty výziev FM EHP

 podané r. 2009

 -

  

  

 

2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2009

Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2009

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2009 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

1. Projekty 6. rámcového programu EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred r. 2009)

0

0

-

-

-

2. Projekty 7. rámcového programu EÚ

1

1

25000

25000

3674

3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a iné

1

1

33400

7200

9974

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko a iné)

5

0

10302

7879

-

5. Bilaterálne projekty

7

0

7068

2545

-

6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2009

 

Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2009

  

 A

 B

 Počet podaných projektov

 v 7. RP EÚ  

  

  1

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

 

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.

 

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce, ktoré vybrala a poradie stanovila Vedecká rada Astronomického ústavu SAV 8.1.2009 v súčinnosti s riaditeľom Astronomického ústavu SAV sú uvedené v poradí dôležitosti pre výber do Správy o činnosti SAV.

 

2.3.1. Základný výskum

  1. Výsledok.

   Stabilná konfigurácia ultra relativistických materiálnych sfér: riešenie pre extrémne horúci plyn (L. Neslušan)

   V práci sú korigované všeobecne známe závery Oppenheimera a Volkoffa, publikované v roku 1939, o tom, že posledné štádium vývoja najhmotnejších hviezd po vyhasnutí termonukleárnych reakcií je gravitačný kolaps až do bodových rozmerov a že nijaká hmota, ani žiarenie nemôže uniknúť spod gravitačného polomeru skolabovaného objektu. Konkrétne sme dokázali, že stavová rovnica pre plyn v povrchovej vrstve objektu sa stáva identickou s relativistickou rovnicou hydrostatickej rovnováhy, keď sa polomer objektu stane identickým s jeho Schwarzschildovým gravitačným polomerom. To znamená, že celkový gradient tlaku na povrchu takéhoto objektu úplne vykompenzuje gravitáciu. Objekt sa vtedy stane stabilným. Vnútorná energia jeho povrchovej vrstvy pritom vystúpi nad všetky medze, takže horizont udalostí nie je pre takto energetickú hmotu neprekonateľnou bariérou. Inými slovami, únik hmoty a tým aj žiarenia z čiernych dier je možný.

   Stable configuration of ultrarelativistic material spheres: The solution for an extremely hot gas

Projekt: VEGA 2/7047/27. (Astronomický ústav SAV)

Práca: NESLUŠAN, Luboš. Stable configuration of ultrarelativistic material spheres: The solution for an extremely hot gas. In Physical Review D. ISSN 1550-7998, 2009, vol. 80, article no. 024015, 11 p.. (5.050 - IF2008).

 

   2. Výsledok.

   Záhadná dvojhviezda HD 143418 (J. Zverko, J.Žižňovský)

  Hviezda HD 143418 bola v minulosti často používaná ako fotometrický štandard pri pozorovaniach Be hviezd. Po objave jej fotometrickej nestabilnosti a následnom odhalení, že ide o dvojhviezdu, bola označená za chemicky pekuliárnu (CP) hviezdu. V tejto práci sme analyzovali všetky jej dostupné fotometrické, ako aj nové vysokodisperzné spektroskopické pozorovania a zistili sme, že táto hviezda nie je chemicky pekuliárnou hviezdou, pretože: 1) fotometrická premennosť a pomerné zastúpenie chemických prvkov v jej atmosfére nenesie znaky charakterizujúce CP hviezdy, 2) nemá silné magnetické pole, ktoré fotometricky premenné CP hviezdy vždy majú, 3) intenzita spektrálnych čiar sa nemení. Náš záver je, že HD 143418 je prototypom vzácnej oddelenej interagujúcej dvojhviezdy so silne subsynchrónnou rotáciou primárnej zložky, ktorá sa nachádza v štádiu synchronizácie. Jej sezónna fotometrická premennosť môže súvisieť s výskytom okolohviezdnej látky, unikajúcej z povrchu primárnej zložky, ktorej rotácia je urýchľovaná slapovým pôsobením sprievodcu.

   The puzzling binary HD 143418

Projekt: VEGA 2/0074/9 (Astronomický ústav SAV).

Práca: ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - MIKULÁŠEK, Zdeněk - KRTIČKA, Jiří - ILIEV, Ilian Kh. - STATEVA, Ivanka - ROMANYUK, Iosif I. - KUDRYAVTSEV, D.O. The puzzling binary HD 143418. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2009, vol. 506, p. 845-856. (4.153 - IF2008).

 

   3. Výsledok.

   Podstata antikorelácie žiarenia symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis v oblasti veľmi mäkkých X-lúčov a optickej/UV oblasti spektra (A. Skopal, M. Sekeráš)

   AG Draconis je silným zdrojom veľmi mäkkých X-lúčov. Počas jej kľudných a aktívnych fáz sú toky jej žiarenia v oblasti mäkkých X-lúčov a optickej oblasti v antikorelácii. Použitím družicových pozorovaní v oblasti X-žiarenia (XMM-Newton), ďalekej UV oblasti (FUSE), UV oblasti (IUE) a optickej fotometrie sme vypracovali model rozdelenia energie v spektre AG Dra počas rôznych úrovní jej jasnosti. Model umožnil kvantitatívne vysvetliť pozorovanú antikoreláciu ako dôsledok variabilného úniku hmoty z centrálnych oblastí akréčneho disku. Zistili sme, že optické zjasnenia sú dôsledkom zosilneného hviezdneho vetra, ktorý procesom ionizácie a rekombinácie transformuje svetelnú energiu z X-oblasti spektra do UV/optickej oblasti, a tak spôsobuje pozorovanú antikoreláciu. Modelovanie širokých krídiel rezonančných emisných čiar OVI 1032, 1038 angströmov a HeII 1640  angströmov  tento výsledok nezávisle potvrdil. Porozumenie inverzného vzťahu medzi optickými a röntgenovými tokmi žiarenia reprezentuje dôležitý poznatok pre výskum vzplanutí hviezd typu Z And.

   The origin of the supersoft X-ray - optical/UV flux anticorrelation in the symbiotic binary AG Draconis

Projekt: VEGA 2/7010/27 (Astronomický ústav SAV).

Práca: SKOPAL, Augustin - SEKERÁŠ, Matej - GONZÁLEZ-RIESTRA, Rosalio - VIOTTI, Roberto. The origin of the supersoft X-ray - optical/UV flux anticorrelation in the symbiotic binary AG Draconis. In Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, 2009, vol. 507, No. 3, p. 1531-1539. (4.153 - IF2008)

 

   4. Výsledok.

   Slnečný vietor a záchyt častíc medzihviezdneho prachu v slnečnej sústave (M. Kocifaj)

   Pohyb častíc medzihviezdneho prachu v slnečnej sústave je ovplyvnený gravitačnými a negravitačnými silami. V dôsledku interakcie so slnečným žiarením (Poyntingov-Robertsonov efekt) sú niektoré z týchto častíc zachytené a môžu tak istú dobu zotrvať v slnečnej sústave. Ide o častice s polomermi 0.3-0.6 mikrometrov. Zachytené častice prispievajú k zvýšeniu koncentrácie prachovej zložky v okoloslnečnej zóne. Teoretické a numerické modelovanie ukázalo, že aj slnečný vietor môže výrazne spomaliť pohyb častíc obiehajúcich okolo Slnka podobne ako P-R efekt. Účinkom slnečného vetra však podlieha širšie spektrum častíc s polomermi 0.3-1.0 mikrometrov. Celkové množstvo zachytených častíc, v dôsledku ich interakcie so slnečným vetrom, sa v porovnaní s P-R efektom môže zvýšiť až o 60% - 70%. Záchyt medzihviezdnych častíc je najefektívnejší pre zrnká s charakteristickým polomerom 0.4 mikrometrov. Táto veľkosť korešponduje s maximom rozmerovej distribúcie častíc detegovaných sondami Galileo a Ulysses. Teoretické výsledky preto dobre interpretujú experimentálne získané dáta, teda štatisticky najpravdepodobnejší rozmer detegovaných častíc.

   A solar wind and a capture of interstellar dust in the solar system.

Projekt: VEGA 2/3074/09 (Astronomický ústav SAV).

Práca: KOCIFAJ, Miroslav - KLAČKA, Jozef. A role of the solar wind in dynamics of interstellar dust in the solar system. In Solar Wind: Effects, Dynamics and Interactions. ISBN 978-1-60692-572-0, 2009, p. 275-289, (kapitola v zahraničnej monografii).

 

 

2.3.2. Aplikačný typ

   Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009 (J. Rybák a kolektív)

 Pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, v rámci projektu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV LPP-0146 Stretnutia s vesmírom, pripravili v dňoch 23. - 25. apríla 2009 seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Seminár sa konal v Medzinárodnom roku astronómie, ktorý vyhlásilo UNESCO na rok 2009. Na seminári odzneli prednášky o moderných astronomických prístrojoch a metódach, o základných fyzikálnych parametroch hviezd, kométach, temnej oblohe, hviezdnych explóziách, aj o súvise kozmického žiarenia a kozmického počasia. Všetci účastníci seminára dostali CD nosič s prednáškami, ktoré boli prednesené na seminári, ako i zborník prednášok zo seminára. Hlavným cieľom seminára bolo poskytnúť učiteľom nové poznatky o vesmíre, ktoré budú aplikovať v ich pedagogickej praxi pri výučbe astronómie a fyziky na školách. Projekt APVV LPP-146 (Astronomický ústav SAV).

www.astro.sk/choc/open/09_casu/

Odborná knižná publikácia: Zborník prednášok z Celoslovenského astronomického seminára pre učiteľov - 2009, zostavovatelia: J. Rybák, J. Svoreň, Astronomický ústav SAV, ISBN 978-80-970059-1-7, 84 strán.

Používatelia: 60 stredných a základných škôl z celého Slovenska.

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s projektom APVV Stretnutia s vesmírom.

 

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty

  

   1. Výsledok.

   Úkaz úzko smerovaných výtryskov hmoty zo symbiotického prototypu Z Andromedae (A. Skopal, T. Pribulla, J. Budaj)

   Fotometrickými meraniami pomocou ďalekohľadov AsÚ SAV sme zistili, že prototyp symbiotických hviezd, Z And, dosiahol historické maximum jasnosti v lete r. 2006. V rámci širokej medzinárodnej spolupráce sme získali spektroskopické pozorovania, ktoré ukázali prítomnosť úzko smerovaných, bipolárne lokalizovaných výtryskov hmoty zo systému. Pre Z And išlo o vôbec prvú detekciu tohto nezvyčajného javu. Výtrysky boli pozorovateľné len do konca r. 2006. Počas ich trvania sme v svetle Z And merali vlnové variácie, ktoré boli dôsledkom zbortenia vnútorných častí akréčneho disku okolo bieleho trpaslíka. Výtrysky boli vystrelené rýchlosťami okolo 5000 km/s do kužela s uhlom otvorenia len asi 6 stupňov, a unikala nimi hmota tempom dvoch milióntin hmotností Slnka za rok.

   Transient jets in the symbiotic prototype Z Andromedae

   Výsledok sa dosiahol v spolupráci s David Dunlap Observatory (Kanada), Pensylvania State University (USA), INAF Capodimonte Observatory (Taliansko), Karlova Universita Praha (Česká republika), Okayama Astrophysical Observatory (Japonsko) a Masarykova Universita Brno (Česká republika).

Projekty: VEGA 2/7010/27, FP7-2007-MIRG-CT-2007-200297 (Astronomický ústav SAV), 205/06-0217, 205/08/H005 (Česká republika), NSF-NATO: DGE-0312144 (USA).

Práca: SKOPAL, Augustin - PRIBULLA, Theodor - BUDAJ, Ján - VITTONE, Alberto - ERRICO, Luigi - WOLF, Marek - OTSUKA, Masaaki - CHRASTINA, Marek - MIKULÁŠEK, Zdeněk. Transient jets in the symbiotic prototype Z Andromedae. In The Astrophysical Journal, ISSN 0004-637X, 2009, vol. 690, p. 1222-1235. (6.331 - IF2008).

 

   2. Výsledok

   Podstata variability svetla kremíkovej hviezdy HR 7224 (J. Zverko, J.Žižňovský)

   Aj keď fotometrická variabilita chemicky pekuliárnych hviezd slúži na určovanie ich rotačných periód, jej mechanizmy stále nie sú dostatočne vysvetlené. V tejto práci sme simulovali povrch hviezdy modelmi atmosféry typu TLUSTY, s pomerným zastúpením kremíka a železa, charakteristickým pre CP hviezdu HR 7224. Zistili sme, že pozorované svetelné zmeny sa dajú vysvetliť nerovnomerným rozložením kremíka a železa na povrchu a prerozdelením ultrafialového toku do vizuálnej oblasti spektra, čo v dôsledku rotácie tejto hviezdy vytvára periodicky sa opakujúce zmeny jej jasnosti. Súčasne sme ukázali, že množstvo spektrálnych čiar železa vznikajúcich pri vysokom nadbytku tohto prvku, významne prispieva k tvorbe známej depresie kontinua v okolí vlnovej dĺžky 5200 ?.

   The nature of the light variability of the silicon star HR 7224.

Projekt:  VEGA 2/0074/9 a APVV SK-CZ-0090-07.

Práca: KRTIČKA, Jiří - MIKULÁŠEK, Zdeněk - HENRY, Gregg W. - ZVERKO, Juraj - ŽIŽŇOVSKÝ, Jozef - SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, Pavel. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2009, vol. 499, p. 567-577. (4.153 - IF2008).

   Práca bola vyhodnotená ako najvýznamnejší výsledo týždňa v sekcii "Stellar structure and evolution" časopisu Astronomy and Astrophysics. Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Ústavom teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

 

   3. Výsledok

   Odlišnosti dynamického vývoja sférických a nesférických častíc kozmického prachu (M. Kocifaj)

   Dynamický vývoj morfologicky odlišných častíc sa môže dramaticky meniť v dôsledku vzájomného pôsobenia gravitácie, elektromagnetického žiarenia a Lorentzovej sily. Na rozdiel od idealizovných sférických častíc, pre realisticky tvarované častice nemožno predpovedať vývoj trajektórie ani na krátke časové obdobie. Detailné výpočty ukázali, že pohyb častíc závisí nielen na ich tvare a veľkosti, ale aj na ich chemickom zložení a vnútornej topológii. Ak sa napr. z materského telesa kométy uvoľní sférická častica, tak monotónnym špirálovaním zaniká na Slnku. Avšak nesférická častica rovnakého pôvodu môže byť dočasne stabilizovaná  v istej heliocentrickej vzdialenosti a preto jej doba života v slnečnej sústave bude oveľa dlhšia. Niektoré prachové častice sa tiež stabilizujú v rezonanciách s planétami. Kým pre sférickú časticu v blízkosti rezonancie je vždy charakteristický sekulárny pokles hlavnej polosi, pre nesférickú časticu to neplatí. Chaoticky tvarovaná častica sa tak zachytáva vo vnútorných aj vonkajších rezonanciách s planétami.

   Discrepancies in dynamical evolution of spherical and nonspherical cosmic dust particles.

Projekt: DAAD: D/07/01266;  350/OMS/Fun/07 (Radiation pressure on nonspherical particles)

Práca: KOCIFAJ, Miroslav. A review of the effects of light scattering on the dynamics of irregularly

shaped dust grains in the Solar System. In Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. ISSN 0022-4073, 2009, vol. 110, p. 879-888. (1.635 - IF2008).

   Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Institut für Planetologie, University Münster

 

2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach

 Astronomický ústav SAV nemá zatiaľ zámery na čerpanie štrukturálnych fondov v ďalších známych výzvach.

 

 

2.3.5. Ostatné významné výsledky

     Analýzou dát, získaných simultánne viacerými prístrojmi, sme poukázali na veľmi komplexné dynamické vlastnosti slnečných mikroerupcií (GOES klasifikácia: <A9/0,7). Zistili sme, že počas hlavnej impulznej fázy vykazovali všetky analyzované mikroerupcie viaczložkové spektrálne profily poukazujúce na priestorovo nerozlíšené toky plazmy s rýchlosťami až 180 km/s.

Projekty: APVV 0066-06, SK-AT-0004-08, autori: Gömöry, Rybák, práca č.: ADCA01

 

     Analyzovali sme snímky získané pomocou teleskopu VAULT zachytávajúce dynamické výtrysky na Slnku v spektrálnej čiare vodíka Ly-alfa. Merali sme trajektórie ich vrcholov a v prípade 30 Ly-alfa výtryskov sme trajektórie fitovali parabolami, z ktorých boli odvodené ich počiatočné rýchlosti a zrýchlenia. Podobnosť medzi dynamickými Ly-alfa výtryskami a H-alfa fibrilami naznačuje, že nárazové vlny, vyvolávajúce H-alfa fibrily, tiež ovplyvňujú Ly-alfa výtrysky.

Projekt: FP6-2007-MERG-CT-2007-046475, autor: Koza,  práca č.: ADCA09

 

     Analýza rádiových pozorovaní slnečnej erupcie z 11. júla 2005 v decimetrovej oblasti pomocou vlnkovej analýzy ukázala driftujúce štruktúry pre rozsah frekvencií 1602-1780 Mhz s charakteristickou periódou 81,4 s a frekvenčným driftom -6.8 MHz za sekundu. Tieto štruktúry boli interpretované ako prejavy magnetoakustických vlnových balíkov pohybujúcich sa pozdĺž hustého vlnovodu plazmy.

Projekt: APVV 0066-06,  autor: Rybák, práca č.: ADCA15

 

   Semiempirický 3D magnetohydrodynamický MHD model bol použitý na modelovanie erupčnej a výronovej aktivity aktívnej oblasti AR 10720 z 15. 1. 2005. Dáta pozorovaní z viacerých observatórií boli použité pre výpočet zmien nepotenciálového magnetického poľa v koróne a vývoj elektrického prúdu pre a po eruptívnych javoch. Bola určená energia ktorá sa transformovala z magnetickej na kinetickú počas eruptívnych javov .

Projekt: NSF ATM-0754278, VEGA 2/0064/09, autori: Kučera, Rybák, práca č.: ADCA34

 

   V zázname rádiovej emisie typu IV v decimetrovej oblasti z 13. júna 2001 boli zaznamenané po prvýkrát vlnkové štruktúry, ktoré boli iterpretované ako dôsledky magnetoakustických vĺn pohybujúcich sa pozdĺž erupčných slučiek modulujúcich gyrosynchrotrónnu emisiu slnečnej plazmy.

Projekt: APVV-0066-06 autor: Rybák, práca č.: ADCA16

 

   Skorigovali sme faktor účinnosti formovania sa vonkajšieho Oortovho oblaku komét v počítačovej simulácii tohto procesu. Pôvodný faktor  účinnosti bol podcenený asi  2,5 krát. Zároveň sme odhadli typickú mieru neurčitosti simulácie s tým záverom, že typický priebeh tvorby oblaku možno nasimulovať len vtedy, ak počet testovacích častíc dosiahne alebo presiahne sto tisíc.

Projekt: VEGA 2/7047/27, autori: Jakubík, Neslušan, práca č.: ADCA03

 

   Bol urobený odhad, že prelet Slnečnej sústavy hustou kondenzáciou obrieho medzihviezdneho molekulárneho oblaku významne neochudobní Oortov oblak komét v heliocentrických vzdialenostiach menších než asi sto tisíc astronomických jednotiek. Pomerne výrazne sa však zmenia dráhy komét s veľkými polosami nad asi desať tisíc astronomických jednotiek. Čiže, v dôsledku preletu sa môže zmeniť štruktúra kometárneho oblaku.

Projekt: VEGA 2/7047/27, autori: Jakubík, Neslušan, práca č.: ADFB03

 

   Porovnaním modelových a skutočne pozorovaných pôvodných dráh dynamicky nových komét je možné odhadnúť hustotu galaktickej hmoty v okolí Slnečnej sústavy. Vykonaním takéhoto modelovania a porovnania sme získali indície, že hodnota tejto veličiny by mala byť asi dvojnásobná v porovnaní s hodnotou odvodenou z pozorovaní hviezd a medzihviezdnej látky družicou Hipparcos.

Projekt: VEGA 2/7047/27, autor: Neslušan, práca č.: ADFB04

 

   Dokázali sme, že kolízie telies Kuiperovho pásu s inými malými telesami slnečnej sústavy, sú jedným z možných mechanizmov transféru telies z Kuiperovho pásu do vnútornej a vonkajšej časti slnečnej sústavy.

Projekt: VEGA 2/7040/27, autori: Pittich, Solovaya, práca č.: ADFB06

 

  Z rádiových pozorovaní dopredným radarom Bologna-Modra  bola zistená priama korelácia medzi aktivitou sporadických meteorov a relatívnym počtom slnečných škvŕn R (koef. 0,71) ako i koronálnym indexom CI (koef. 0,73) pomocou analýzy variácie aktivity meteorov sporadického pozadia v rámci 23 cyklu slnečnej aktivity. Hmotový exponent podobnú variáciu nevykazuje ,čo svedčí o relatívne stabilnej populácii meteorov sporadického pozadia v analyzovanom období.

Projekt: VEGA 1/3067/06, autor: Porubčan, práca č.:ADCA23

 

   Globálna krivka aktivity meteorického roja Geminíd, odvodená z radarových pozorovaní v rokoch 1996-2007, pre dlhotrvajúce ozveny s trvaním väčším ako 1 s (resp. 8 s) vykazuje zreteľné dvojité maximum pre dĺžky Slnka 261,7 stupňov  a 262,3 stupňov  (resp. 261,9 stupňov  a 262,3 stupňov). Hmotnejšie častice sú koncentrované viac k stredu prúdu. Stredný hmotový exponent Geminíd je 1,73.

Projekt: VEGA 1/3067/06 autor: Porubčan,  práce č.: ADCA38, ADFB12

 

   V rámci fotometrie objektov medziplanetárnej hmoty boli na Skalnatom plese získané fotometrické údaje o 11 asteroidoch a 16 kométach. Fotometrický program bol zameraný na potenciálne binárne asteroidy, vytváranie priestorových modelov asteroidov, objekty prelietavajúce v blízkosti Zeme a odozvy aktivity komét na slnečnú činnosť. Bolo tiež získaných 58 astrometrických pozícií komét a asteroidov.

Projekt: VEGA 2/7009/27, a APVV SK-CZ-0011-07, autori: Husárik, Svoreň, Pikler, Červák, Ambróz, Krišandová, práce č.: ADCA32, ADEB03, ADEB10, ADEB12, ADEB17, ADFB01

 

   Dlhodobá UBV RC fotometria dvojhviezdy V1197 Ori, v ktorej jednou zo zložiek je červený obor, odhalila zmeny jasnosti vo V a RC oblasti, spôsobené elipsoidálnym tvarom obra. Nepravidelné variácie jasnosti sú spôsobené slapmi, vyvolanými orbitálnou excentricitou dráhy. Teplota obra bola určená zo spektier, ktoré sme získali na DDO v Kanade. Nová metóda inverzného odhadu vzdialenosti sústavy, využívajúca simultánnu analýzu svetelných kriviek a kriviek radiálnych rýchlostí sa dá využiť aj pri ďalších elipsoidálnych premenných.

Projekt: 2/7010/27, autori: Chochol, Komžík, Pribulla, Volkov, práca: ADCA33

 

   Fotometria trpaslíčej novy Tri 2008, získaná počas supervzplanutia, ktoré nastalo v októbri 2008 ukázala, že objekt je možné klasifikovať ako trpaslíčiu novu typu WZ Sge. Bola určená perióda raných superhrbov 0.05307 d, detegovaná v prvom týždni supervzplanutia. Perióda ordinárnych superhrbov 0.053663 d, detegovaná v dňoch 8-23 supervzplanutia, je najkratšou medzi objektmi typu WZ Sge. Po mesiaci sa trpaslíčia nova vrátila do stavu pred vzplanutím. Náhly rast aktivity objektu počas kľudnej fázy bol detegovaný 11. januára 2009.

Projekt: 2/7010/27, autori: Chochol, Shugarov, Volkov, práca: ADFB02

 

   Systematický prieskum zmien periód superhrbov v trpasličích novách typu SU UMa, založený na nových ale aj publikovaných údajoch umožnil stanoviť ich typické observačné charakteristiky a podstatne zlepšil štatistiku. Je prezentovaná interpretácia, že predĺženie periódy superhrbov je dôsledkom šírenia excentrickej vlny v disku.

Projekt: 2/7010/27, autori: Chochol, Shugarov,  Volkov, práca: ADCA06

 

   Urobili sme  spektroskopickú prehliadku 103 objektov, pozorovaných fotometrickou družicou MOST. Analýza 241 stredne-disperzných spektier viedla k určeniu radiálnych a rotačných rýchlostí a odhadu spektrálnych typov. Bolo objavených 7 nových SB2 objektov.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADCA26

 

   Určili sme funkcie rozšírenia, radiálne rýchlosti a orbitálne parametre pre 10 tesných dvojhviezd: TZ Boo, VW Boo, EL Boo, VZ CVn, GK Cep, RW Com, V2610 Oph, V1387 Ori, AU Ser, a FT UMa. Pozorovania odhalili dve spektroskopické štvorhviezdy, TZ Boo a V2610 Oph. Bolo zistené, že tri premenné hviezdy, vykazujúce malé fotometrické amplitúdy, EL Boo, V1387 Ori, a FT UMa, nie sú pulzujúce premenné ale trojhviezdy. Veľké percento troj- a štvor-hviezdnych sústav vo vzorke podporuje hypotézu, že tesné dvojhviezdy vznikajú vo viacnásobných sústavách.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADCA24

 

   Určili sme funkcie rozšírenia, merania radiálnej rýchlosti a orbitálne parametre pre 8 zákrytových sústav: QX And, DY Cet, MR Del, HI Dra, DD Mon, V868 Mon, ER Ori, a Y Sex, ďalej pozorovania niekoľkých komplikovaných sústav: medzi nimi aj V857 Her, ktorá okrem kontaktnej dvojhviezdy obsahuje sdA alebo sdB zložku. Bolo zistené, že CU CVn a V752 Mon nie sú zákrytové sústavy, ale vykazujú neradiálne pulzácie.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADCA25

 

     CCD fotometria dvoch krátkoperiodických premenných hviezd (nájdených prehliadkou oblohy ASAS) na observatóriu v Starej Lesnej ukázala, že ide o kontaktné dvojhviezdy. Zatiaľ čo J071829-0336.7 má rekordne krátku obežnú periódu medzi známymi kontaktnými dvojhviezdami, P = 0.211249 dňa, skutočná perióda J113031-0101.9, P = 0.270961 dňa, je podstatne dlhšia ako je uvedené v databáze ASAS.

Projekt: 2/7010/27, autor: Pribulla, práca: ADEB13.

 

   Pozorovania mladej otvorenej hviezdokopy NGC2264 fotometrickou družicou MOST viedli k objavu pulzácií v štyroch A a F hviezdach pred dosadnutím na hlavnú postupnosť. 26 ďalších objektov iných spektrálnych typov vykazuje premennosť typu  Gamma Doradus, pulzácie červených obrov, zákryty alebo rotačnú moduláciu.

Projekt: 2/7010/27, autori: Hambálek, Pribulla, práca: ADCA40

 

   Určili sme 353 okamihov miním pre 104 zákrytových dvojhviezd odpozorovaných na niekoľkých observatóriách na Slovensku, Nemecku a v Kanade v rokoch 2001-2009.

Projekt: 2/7010/27, autori: Hambálek, Pribulla, práca: ADEB11

 

   Analýza optickej fotometrie supervzplanutí trpaslíčej novy SW UMa ukázala, že vývoj superhrbov je riadený parametrami dvojhviezdy. Boli detegované periodicity na svetelnej krivke po skončení supervzplanutia. V záverečnom štádiu supervzplanutia boli nájdené kvázi-periodické oscilácie. Super kvázi-periodické oscilácie, v minulosti pozorované u SW UMa neboli potvrdené.

Projekt: 2/7010/27, autor: Shugarov, práca: ADCA31

 

     Pozorovanie supervzplanutia SDSS J080434 počas fázy konštantnej jasnosti, fázy zjasnenia a konečného poklesu jasnosti po supervzplanutí ukázalo, že sústava je zákrytová s periódou 0.0590048 d a periódou superhrbov 0.059539 d. Amplitúdy orbitálnych hrbov naznačujú, že nevznikajú v klasickej horúcej škvrne, ale sú dôsledkom projekčného efektu v sústave s vysokým uhlom sklonu.

Projekt: 2/7010/27, autor: Shugarov, práca: ADCA05

 

   V455 And je kataklizmatickou premennou hviezdou typu WZ Sge. Je jednou z mála pulzujúcich hviezd typu ZZ Ceti v kataklizmatických premenných o čom svedčia výsledky pozorovaní V455 And v období 2004-6, pred supervzplanutím, ktoré nastalo v roku 2007.

Projekt: 2/7010/27, autor: Shugarov, práca: ADCA01

 

   Bola vypracovaná metodika rekonštrukcie svetelných kriviek symbiotických dvojhviezd použitím tokov žiarenia týchto objektov v blízkej ultrafialovej oblasti a aplikovaná na hviezdy SY Mus a RW Hya použitím UV spektier z archívu družice IUE. Súhlas medzi takto získanými svetelnými krivkami a priamo meranými fotometricky, je veľmi dobrý.

Projekt: 2/7010/27, autor: Skopal, práca: ADCA29

 

   Vďaka systematickým pozorovaniam symbiotického systému CH Cygni ďalekohľadmi AsÚ SAV sme detegovali optický náprotivok mini-vzplanutia v oblasti tvrdého X-žiarenia meraného družicou RXTE. Časový rozdiel obidvoch maxím umožnil odhadnúť hustotu prostredia ionizovaného X fotónmi na rádovo 107  častíc v kubickom centimetri .

Projekt: 2/7010/27, autor: Skopal, práca: GHG02.

 

   Bol vytvorený katalóg hviezd neskorého spektrálneho typu prístupný cez www, ktorý sumarizuje doterajší výskum týchto hviezd a je zameraný na prítomnosť jasných oblastí/škvŕn na povrchu týchto hviezd. Po asi 25 ročnom intenzívnom výskume tmavých škvŕn na týchto hviezdach, ktorý naďalej pokračuje, katalóg posúva a prípadne predznamenáva ďalší vývoj výskumu v tejto oblasti.

Autor: Zboril,  práca: ADCA37

 

   Našli sme úplný konečno-geometrický popis kubického invariantu E_7-symetrického vzorca pre entropiu čiernych dier prostredníctvom zovšeobecneného štvoruholníka typu GQ(2, 4).

Projekt: VEGA 2/7012/27, autor: Saniga, práca: ADCA12

 

   Vypracovali sme unifikovanú teóriu zovšeobecnených Diracových a Pauliho grúp pomocou konečných geometrií, generovaných faktor-grupami.

Projekt: SK-AT-0001-08, autor: Saniga, práca: ADCB01

 

   Vypracovali sme ucelenú teóriu vektorov z voľného ľavého modulu okruhu terniónov, ako aj cyklických submodulov, ktoré tieto vektory generujú.

Projekty: SK-AT-0001-08 a VEGA 2/7012/27, autor: Saniga, práca: ADEB05

 

 

Využitie ďalekohľadov:

0,6-m fotometrický reflektor v Starej Lesnej - 28 hodín čistého pozorovacieho času v 7 nociach.

0,6-m fotometrický reflektor na Skalnatom plese - 287 hodín čistého pozorovacieho času v 83 nociach.

0,5-m reflektor s CCD kamerou v Starej Lesnej - 860 hodín čistého pozorovacieho času v 165 nociach.

Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte - snímky protuberancií v 98 dňoch, emisné čiary koróny 189 pozorovaní.

Slnečný ďalekohľad v Starej Lesnej - 81 kresieb fotosféry pre svetovú databázu údajov.

0,61-m Newton na Skalnatom plese: fotometrický a astrometrický program - 471 hodín čistého pozorovacieho času v 96 nociach.

Automatická bolidová komora v Starej Lesnej - 212 snímok v 181 nociach.

Automatická bolidová komora na Lomnickom štíte - 61 snímok v 51 nociach.

 

 
2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií  

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

 Počet v r. 2009/ doplnky z r. 2008

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)

0 / 0

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)

0 / 0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)

1 / 0

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)

0 / 0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)

0 / 0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)

2 / 0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)

0 / 0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)

0 / 0

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

41 / 0

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

32 / 2

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

 

a/ recenzovaných
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)

23 / 0

b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)

2 / 0

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents

0

13. Ostatné vydané periodiká

1

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

2/0

15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)

3 / 0

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

0 / 0

 
Tabuľka 2f Ohlasy

 OHLASY

Počet v r. 2008

Doplnky za r. 2007

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

269

1

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

10

0

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)

120

6

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
 indexoch (3, 4)

16

0

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0

0

 
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach

 Tabuľka 2g Konferencie

  Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  

  70

  Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  

  7

 

 Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach.

1. AMBRÓZ, J. - RADZISZEWSKI, K. - RUDAWY, P. - RYBÁK, J. - PHILLIPS, K.: SECIS instrument on the Lomnicky Peak Observatory. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

2. BERKEBILE-STOISER, S. - GÖMÖRY, P. - VERONIG, A. M. - RYBÁK, J. - SÜTTERLIN, P.: High resolution imaging and EUV spectroscopy for RHESSI microflares. 9th RHESSI workshop, Janov, Taliansko, 1.-5.9.2009.

3. BĚLIK, M. - MARKOVÁ, E. - KŘIVSKÝ, L. - DRUCKMÜLLEROVÁ, H. - RUŠIN, V. - DRUCKMÜLLER, M. - ANIOL, P. - ZIMMERMANN, P. - KLOCOK, Ľ. - SLÁDEČEK, J. - MARTIŠEK, K. - DIETZEL, M.: Úplné zatmění Slunce 2008 - první výsledky. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, Česká republika, 19.-21.5.2009.

4.  BODNÁROVÁ, M. - UTZ, D. - RYBÁK, J. - HANSLMEIER, A.: Dynamics of the DOT/LaPalma G-band bright points derived using two fully automated algorithms. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

5. BUDAJ, J.: Atmosféry obrích extrasolárnych planét. Planetární soustavy ve vesmíru. Valašské Meziříčí, Česká republika, 23.-25.10.2009.

6. BUDAJ, J. - RICHARDS, M.T. : Shellspec - a code for modeling the spectra and lightcurves of interacting binaries. Binaries - Key to the comprehension of the universe, Brno, Česká Republika, 8.-12.6.2009.

7. GÁLIS, R. - HRIC, L. - KUNDRA, E.: RS Oph: flickering study for 3 years after the outburst. International conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2009, Bošáca, SR, 29.-31.5.2009.

8. GREEN, R.M. - SANIGA, M.: Near Hexagons and Veldkamp Spaces. Rocky Mountain Algebraic Combinatorics Seminar, Fort Collins, USA, 16.10.2009.

9. HABBAL, R. S. - DAW, A. - MORGAN, H. - JOHSON, J. - DRUCKMÜLLER, M. - RUŠIN, V.: The curious case of the Fe XI 789.2 nm line. American Astronomical Society, Solar Physics Division, Boulder, Colorado, USA, 14.-18.6.2009.

10. HANSLMEIER, A. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - WÖHL, H.: 2D Spectroscopy of the solar photopshere. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

11. HRIC, L.: M. R. Štefánik 90th anniversary of his tragic death - opening of exposition, The 3rd Transnational Meeting of Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

12.  HRIC, L. - GÁLIS, R. - KUNDRA, E.: AG Dra - a symbiotic mystery. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

13. HRIC, L. - GÁLIS, R. - KUNDRA, E.: AG Dra - a symbiotic mystery. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

14.  HRIC, L. - GÁLIS, R. - KUNDRA, E. - ŠMELCER, L.: AG Dra is still mysterious symbiotic. International conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2009, Bošáca, SR, 29.-31.5.2009.

15.  HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: Precataclysmic variable V471 Tau - striking (O-C) diagram. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

16. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: Precataclysmic variable V471 Tau - striking

(O-C) diagram. International conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2009, Bošáca, SR, 29.-31.5.2009.

17. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: RS Oph: flickering study for 3 years after the outburst, The 16th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics, Kiev, Ukrajina, 27.4.-1.5.2009.

18. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: RS Oph: flickering study for 3 years after the outburst. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6. 2009.

19. HRIC, L. - KUNDRA, E. - GÁLIS, R.: Precataclysmic variable V471 Tau - striking

(O-C) diagram. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6. 2009.

20. CHOCHOL, D.: IYA2009 in Slovakia. The 2nd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Olsztyn, Poľsko, 6.-11.5.2009.

21. CHOCHOL, D.: History of the Astronomical Institute SAS. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

22. CHOCHOL, D.: Update on IYA2009 activities and educational resources in Slovakia. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

23. CHOCHOL, D. - ANDREEV, M. - KATYSHEVA, N. - SHUGAROV, S. - VOLKOV, I.: Superoutbursts of V466 And and dwarf nova Tri 2008 - new WZ Sge type objects. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

24. CHOCHOL, D. - HALEY, P.A.: IYA2009 in Slovakia and European Project Aurora Polaris. JENAM 2009, The European Week of Astronomy and Space Science, Hatfield, Anglicko, 20.-23.4. 2009.

25. CHOCHOL, D. - HAMBÁLEK, Ľ.: IYA 2009 in Slovakia, The 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8.2009.

26.  JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L. - LETO, G. The resonant trans-Neptunian objects from the simulation of the dynamical evolution of proto-planetary disc for 2 Gyr. Dynamics of Outer Planetary Systems, Edinburgh, Veľká Británia, 9.-11.11.2009.

27. KAŇUCHOVÁ, Z. - BARATTA, G.A. - GAROZZO, M. - STRAZZULLA, G.: Space weathering of asteroidal surfaces. Influence on the UV-Vis Spectra. IX. Congresso Nazionale di Planetologia. Amalfi, Taliansko, 28.9.-2.10.2009.

28. KATYSHEVA, N.A. - SHUGAROV, S.Y.: The photometric investigation of a dwarf nova with large orbital period VW Vul. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6. 2009.

29. KELLING, T. - WURM, G. - REISS, D. - KOCIFAJ, M. - KLAČKA, J. - TEISER, J.: Dust eruptions on Mars by temperature gradient induced forces. Workshop on the Microstructure of the Martian Surface, Copenhagen, Denmark, 27-29.8.2009.

30. KELLING, T. - WURM, G. - REISS, D. - KOCIFAJ, M. - KLAČKA, J. - TEISER, J.: Dust eruptions on Mars by temperature gradient induced forces. The 41th Meeting of the AAS Division for Planetary Sciences, Fajardo, Puerto Rico, USA, 4-9.10.2009.

31. KOCIFAJ, M.: O príčinách premenlivosti úrovne rušivého svetla. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, Česká republika, 29. 9.-1.10.2009.

32. KRTIČKA, J. - MIKULÁŠEK, Z. - ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - HENRY, G.W.- SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, P.: The mechanism of the light variability of chemically peculiar stars. IAU Symposium 264 Solar and Stellar Variability - Impact on Earth and Planets, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-7.8.2009.

33. KRTIČKA, J. - MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ J. - ZVERKO, J. - HENRY, G.W. - SKALICKÝ, J. - ZVĚŘINA, P.: The nature of the light variability of the silicon star HR 7224, The 27th IAU General Assembly, JD 4, Rio de Janeiro, Brazília 3.-14.8.2009.

34. KUČERA, A. - GÖMÖRY, P.: Temporal evolution of a magnetic field vorticity and horizontal oscillations of sunspots in active regions Hale 17827 and 17823. Workshop on MHD waves and seismology of the solar atmosphere, Leuven, Belgicko, 6.-8.4.2009.

35. KUČERA, A. - GÖMÖRY, P.: Temporal evolution of a horizontal oscillations of sunspots in an active region. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2.11.2009.

36. LÉVAY, P. - SANIGA, M. - VRANA, P.: Three-Qubit Operators, the Split Cayley Hexagon of Order Two and Black Holes. Mathematical Physics Workshop UQ 2009, Coolangatta, Austrália, 3.- 6.2.2009.

37. MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - HUBRIG, S. - ZEJDA, M. - ZVERKO, J. - DUBOVSKÝ, P.A. - KREINER, J.M. - ALBAYRAK, B. - ZOLA, Z. - OGLOZA, W. - JANÍK, J. - KUDZEJ, I.: Phenomenological ephemeris of the HgMn CP eclipsing variable AR Aurigae, Binaries - Key to Comprehension of the Universe. Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

38. MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ZVERKO, J. - ZEJDA, M.: AR Aurigae as an excellent O-C laboratory, Kolos 09, Sninské rybníky, SR, 3.-5.12.2009.

39.  NESLUŠAN, L. - JAKUBÍK, M. - LETO, G. The trans-Neptunian population from the simulation of the dynamical evolution of proto-planetary disc for 2 Gyr. Dynamics of Outer Planetary Systems, Edinburgh, Veľká Británia, 9.-11.11.2009.

40. NESLUŠAN, L. - LETO, G. - DYBCZYŃSKI, P.A. - ASTALOŠ, J. - HLUCHÝ, L. - ŠIPKOVÁ, V. - TRAN, V.D. - PAJOROVÁ, E. - JAKUBÍK, M.: Former and future applications from the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences. EGEE'09 - Uniting our strengths to realise a sustainable European grid, Barcelona, Španielsko, 21.-25.9.2009.

41. PARIMUCHA, Š. -  PRIBULLA, T. - RUCINSKI, S.M. - KALUZNY, J. - THOMPSON, I. - VAŇKO, M. - HAMBÁLEK Ľ.: A preliminary analysis of DV Psc: The spotted, short-period, eclipsing binary. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

42. PITTICH, E.M. - SOLOVAYA, N.A.: Dynamical evolution of classical Kuiper belt bodies after small changes of their orbital velocity. JENAM 2009, The European Week of Astronomy and Space Science, Hatfield, Anglicko, 20.-23.4.2009.

43. PLÁVALOVÁ, E - SOLOVAYA, N.A. - PITTICH, E.M.: Dvojhviezdna sústava HD120136 s extra-solárnou planétou: Modelovanie chýbajúcich dráhových elementov. Konferencia Českej astronomickej spoločnosti, sekcie premenných hvieyd a exoplanét, Praha, Česká republika, 25.-27.11.2009.

44. PLÁVALOVÁ, E - SOLOVAYA, N.A.: About the criterion of the stability of extra-solar planetary orbits near to circular ones. JENAM 2009, The European Week of Astronomy and Space Science, Hatfield, Anglicko, 20.-23.4.2009.

45. PORUBČAN, V. - JULL, A.J.T. - MASARIK, J. - POVINEC, P. - ROJKOVIČ, I. - SCHULTZ, R. - SÝKORA, I.: Rumanova meteorite. Bolides and Meteorite Falls, Praha, Česká republika, 10.-15.5.2009.

46. PORUBČAN, V. - SVOREŇ, J. - HUSÁRIK, M. - KAŇUCHOVÁ, Z.: Bolide Stations in the Slovak Republic. Bolides and Meteorite Falls, Praha, Česká republika, 10.-15.5.2009.

47. PRIBULLA, T. - MINARDI, S. - NEUHÄUSER, R. - PATRICIA, L.R. - KRAEMER, S. - CHIPOULINE, A. - PERTSCH, T. - VAŇKO, M. - MACIEJEWSKI, G.: Photonic solutions for high performance laser metrology of the optical train of an astronomical interferometer. The 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8.2009.

48. PRIBULLA, T. - NEUHÄUSER, R.: WASP12: search for the eclipses of the planet. MOST Science team meeting, Vienna, Rakúsko, 23-25.6.2009.

49.  PRIBULLA, T. - RUCINSKI, S.M. - KUSCHNIG, R.: MOST satellite photometry of eclipsing binaries, Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

50. RICHARDS, M.T. - BUDAJ, J. - AGAFANOV, M. - SHAROVA, O. : Applications of Doppler tomography in 2D and 3D. Binaries - Key to the comprehension of the universe, Brno, Česká Republika, 8.-12.6.2009.

51.  RUŠIN, V.: AISAS 2009 Solar eclipse expedition. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

52. RUŠIN, V.: Astronomer Milan Rastislav Štefánik. The 3rd Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Tatranská Lomnica, SR, 30.9.-5.10.2009.

53. RUŠIN, V. - DRUCKMÜLLER, M. - ANIOL, P. - SANIGA, M. - MINAROVJECH, M.: Poodhalená koróna z 1. augusta 2008. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, Česká republika, 19.-21.5.2009.

54. RUŠIN, V. - SVOREŇ, J.- HUSÁRIK, M.: Stretnutia s vesmírom. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, Úpice, Česká republika, 19.-21.5.2009.

55. RUŠIN, V. - SVOREŇ, J. - HUSÁRIK, M.: Meetings with the Universe. 2009 Joint Assembley, Toronto, Kanada, 24.-27.5.2009.

56. RYBÁK, J. - BOGACHEV, S. - BRAJSA, R. - BENZ, A.: Heating events in the quiet solar corona: UV imaging data of the TESIS/CORONAS PHOTON instrument. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

57. RYBÁK, J. - JURČÁK, J. - HANSLMEIER, A. - KUČERA, A. - WÖHL, H. - WEDEMWYER-BOHM, S. - STEINER, O.: Observational evidence for shocks in the solar photosphere - Hinode SOT/SP data promise. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

58. RYBANSKÝ, M. - KUDELA, K. - MINAROVJECH, M.: Solar corona and cosmic rays 1953 - 2008. The 31st International Cosmic Ray Coference 2009, Lodž, Poľsko, 7.-15.7. 2009.

59. SEKERÁŠ, M. - SKOPAL, A.: Effect of Thomson scattering in symbiotic stars Z And, AG Dra and V1016 Cyg. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

60. SHUGAROV, S. - CHOCHOL, D. - VOLKOV, I.: The outburst activity of classical novae V2467 Cygni and V2468 Cygni. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

61. SHUGAROV, S. - CHOCHOL, D. - VOLKOV, I. - ZEMKO, P.: Photometric investigation of the X-ray nova V2491 Cyg. Variable stars, the Galactic halo and Galaxy formation, B.V. Kukarkin Centenary Conference, Zveningorod, Rusko, 12.-16.10.2009.

62. SKOPAL, A.: The SSS phase of RS Ophiuchii: super-Eddington luminosity and strong nebular emission. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

63.  SKOPAL, A: Recent outbursts of the symbiotic prototype Z And: evidences for a disk, bipolar wind and transient jets. The 14th North American workshop on Cataclysmic Variables and Related Objects, Wild Stars in the Old West - II, Tucson, Arizona, USA, 15.-19.3.2009.

64. SKOPAL, A..: Symbiotic stars from high to low energies. Binaries - Key to comprehension of the Universe, Brno, Česká republika, 8.-12.6.2009.

65. UTZ, D. - HANSLMEIER, A. - MULLER, R. - VERONIG, A. - RYBÁK, J. - MUTHSAM, H.: Lifetime and velocity distributions of small-scale magnetic fields derived from Hinode/SOT G-band filtergrams. The 3rd Hinode Science Meeting. Tokyo, Japonsko, 1.-4.12.2009.

66. UTZ, D. - HANSLMEIER, A. - VERONIG, A. - RYBÁK, J. - MULLER, R. - MUTHSAM, H.: G-band to Blue-Continuum Excess as quasi total field trength magnetogram First Results and Outlook. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kuehdorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

67. VAŇKO, M. - PRIBULLA, T. - ODERT, P. - LEITZINGER, M. - HANSLMEIER, A. - KONOVALENKO, A. - KHODACHEKO, M. - LAMMER, H. - RUCKER, H.: Implications of activity of late-type stars for terrestrial planet finding missions. The 27th IAU General Assembly, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8.2009.

68. VERONIG, A. - RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - BERKEBILE-STOISER, S. - TEMMER, M. - OTRUBA, W. - VRSNAK, B. - PÖTZI, W.: A case study of electron-beam-driven chromospheric evaporation. The 4th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Rakúsko, 30.9.-2. 10.2009.

69. VERONIG, A. M. - RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - BERKEBILE-STOISER, S. - TEMMER, M. - OTRUBA, W. - VRŠNAK, B. - PÖTZI, W.: High cadence observations of chromospheric evaporation in an M2 flare. 9th RHESSI workshop, Janov, Taliansko, 1.-5.9.2009.

70. ŽIŽŇOVSKÝ J. -  ZVERKO, J. - KRTIČKA, J. - MIKULÁŠEK, Z. - ILIEV, I.K. - STATEVA, I.K. - ROMANYUK, I.I. - KUDRYAVTSEV, D.O.: Not a CP star: the primary of the binary HD 143418, The 27th IAU General Assembly, JD 4, Rio de Janeiro, Brazília, 3.-14.8. 2009.

 

 Ostatné prednášky v zahraničí:

71.CHOCHOL, D.: Stellar Explosions. University of Athens, Atény, Grécko, 17.12.2009.

72.LÉVAY, P. - SANIGA, M. - VRANA, P. - PRACNA, P.: Black Hole Entropy, Finite Geometry and Mermin Squares. Princeton University, Princeton, U. S. A., 21.5.2009.

73.SHUGAROV, S.: Astronomy in Slovakia. Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukrajina, 30.10.2009.

 

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach:

74.HRIC, L.: Z histórie činnosti stelárnej sekcie. Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

75.HRIC, L., BARTOLOMEJOVÁ, M.: Astronomická olympiáda - 3 roky úspechov. Odborná konferencia MŠ SR s medzinárodnou účasťou: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 2. - 3. 11. 2009.

76.HRIC, L., BARTOLOMEJOVÁ, M.: Astronomická olympiáda. Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

77.HRIC, L., BARTOLOMEJOVÁ, M., SEJUT, F.: Spomienka na M. R. Štefánika - 90 rokov od smrti - výstava. Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

78.CHOCHOL, D.: Mechanizmus Antikythera. Konferencia: Galileo Galilei a súčasnosť. Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 11.-12.12.2009.

79.KUČERA, A.: Výsledky projektu APVV-LPP-0068-06: Astronómia - veda pre učiteľov a žiakov.Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

80.RUŠIN, V.: Výsledky projektu APVV-LPP-0146-06: Stretnutia s Vesmírom.Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Odborná konferencia k 50. výročiu vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, 5.-7. 11. 2009.

 

2.6. Vyžiadané prednášky

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných konferenciách

1.  JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L. - LETO, G.: The dynamics of outer trans-Neptunian objects from its simulation for 2 Gyr. The 5th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava, Slovensko, 26.-28.10.2009.

2.  SANIGA, M. - LÉVAY, P. - VRANA, P. - PRACNA, P.: GQ(2,4), Split Cayley Hexagon of Order Two and Black Hole Entropy Formulas. Groups, Discrete Geometry and Quantum Information, Lyon, Francúzsko, 11.-12.6.2009.

3.  PLANAT, M. - LÉVAY, P. - SANIGA, M.: Balanced Tripartite Entanglement, the Alternating Group A_4 and the Lie Algebra sl(3,C) + u(1). Algebra, Algorithms, Applications, Galway, Írsko, 30. 11. -10. 12. 2009.

 

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich konferenciách

4.  CHOCHOL, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Medzinárodná konferencia Poľsko-slovenského projektu EÚ: Karpatské nebo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Humenné, 9.-10.10.2009.

5.  CHOCHOL, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Odborná konferencia SAS pri SAV: Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska. Tatranská Lomnica, 5.-7.11.2009.

6.  CHOCHOL, D.: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku. Konferencia: Galileo Galilei a súčasnosť. Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 11.-12.12.2009.

7.  RUŠIN, V.: Úplné zatmenia Slnka - laboratórium pre výskum koróny, planét, komét a testu odchýlky svetla. 17. konferencia slovenských fyzikov, Bratislava, September 9.-11.9.2009.

 

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách

8.  RYBÁK, J. : Observational evidence for shocks in the solar photosphere - new TESOS/VTT result. AsÚ AV ČR, Ondřejov, 9.6.2009.

9.  SANIGA, M.: From Pauli Groups to Stringy Black Holes: Part I - Projective (Near)Ring Lines. ZiF Cooperation Group Finite Projective Ring Geometries, Bielefeld University, Bielefeld, Nemecko, 27. 8.2009.

10. SANIGA, M.: From Pauli Groups to Stringy Black Holes: Part II - Generalized Polygons, Geometric Hyperplanes and Some Distinguished Graphs. ZiF Cooperation Group Finite Projective Ring Geometries, Bielefeld University, Bielefeld, Nemecko, 28. 8.2009.

11. CHOCHOL, D.: International Year of Astronomy 2009 in Slovakia. University of Athens, Atény, Grécko, 17.12.2009.

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

 

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2009

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent

2.7.2. Prihlásené vynálezy

2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2009 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.

2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.

Nasledovné práce AsÚ SAV boli vybrané do významných medzinárodných databáz:

Do "On-Line Encyclopedia of Integer Sequences" (http://www.research.att.com/njas/sequences/Seis.html) pod číslom A164803 (http://www.research.att.com/njas/sequences/A164803) bola zaradená celočíselná postupnosť, predstavujúca kardinalitu geometrických hyperrovín v geometrii L_3 times GQ(2, 2) a publikovaná v práci Saniga, M., Lévay, P., Planat, M., and Pracna, P.: 2010, Geometric Hyperplanes of the Near Hexagon L_3 times GQ(2, 2), Letters in Mathematical Physics, Vol. 91, No. 1, pp. 93-104 (arXiv:0908.3363).

Oceňovateľ: Jonathan Vos Post (jvospost3@gmail.com)

Do January 2009 issue of Virtual Journal of Quantum Information covering a focused area of frontier research bol vybraný článok Lévay, P., Saniga, M., and Vrana, P.: 2008, Three-Qubit Operators, the Split Cayley Hexagon of Order Two and Black Holes, Physical Review D, Vol. 78, No. 12, 124022 (16 pages).

Oceňovateľ: American Physical Society

 

 

Do May 2009 issue of Virtual Journal of Quantum Information covering a focused area of frontier research bol vybraný článok Lévay, P., Saniga, M., Vrana, P., and Pracna, P.: 2009, Black Hole Entropy and Finite Geometry, Physical Review D, Vol. 79, No. 8, 084036 (12 pages) .

Oceňovateľ: American Physical Society

 

 

 
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku
 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2009

Forma

Počet k 31.12.2009

Počet ukončených doktorantúr v r. 2009

 

Doktorandi

 

Ukončenie z dôvodov

 

celkový počet

z toho novoprijatí

úspešnou obhajobou

uplynutím času určeného na štúdium

neobhájením dizertačnej práce alebo neudelením vedeckej hodnosti

rodinných, zdravotných a iných, resp. bez udania dôvodu

nevykonania odbornej skúšky

M

Ž

M

Ž

M

Ž

 Denná

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

 Externá

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 Spolu

5

3

1

1

1

0

0

0

0

0

 
 
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia

 

Tabuľka 3b Preradenie z dennej formy na externú a z externej formy na dennú

 

Počet

Preradenie z dennej formy na externú

2

Preradenie z externej formy na dennú

0

 

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou

Tabuľka 3c  Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2009   

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov vedného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Marek Husárik

Externé štúdium

8 / 2001

3 / 2009

11-40-9,  astronómia

Ján, Svoreň, Doc., RNDr., DrSc. , Astronomicky ustav

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandský študijný program uskutočňovaný na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

 Astronómia

 4.1.7

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 Astrofyzika

 4.1.8

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

   
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese

 Menný prehľad pracovníkov,
 ktorí boli menovaní
 do spoločných odborových
 komisií pre doktorandské
 štúdium

 Menný prehľad pracovníkov,
 ktorí pôsobili ako členovia
 vedeckých rád univerzít,
 správnych rád univerzít a fakúlt

 Menný prehľad pracovníkov,
 ktorí získali vyššiu vedeckú,
 pedagogickú hodnosť
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (astrofyzika)

 

 Mgr. Jaromír Petržala, PhD. (PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

 RNDr. Aleš Kučera, CSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Eduard Pittich, DrSc. (astronómia)

 

 

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astronómia)

 

 

 Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. (astrofyzika)

 

 

 
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2009

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prednášky

Cvičenia

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

7

0

4

0

 Celkový počet hodín v r. 2009

277

0

238

0

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
 

Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ

1.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
 diplomových a bakalárskych prác

2

2.

 Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

2

3.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

10

4.

 Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

7

5.

 Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

6

6.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
 prác

6

7.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
 prác

10

8.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

3

 
 
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

Pracovníci Astronomického ústavu SAV pôsobili ako členovia komisií pre Štátne záverečné skúšky na PF UPJŠ (A. Kučera, J. Svoreň) a na FMFI UK (J. Svoreň, J. Žižňovský). 
 
 
4. Medzinárodná vedecká spolupráca

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2009 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia
 
Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2009, Bošáca, Slovensko, 45 účastníkov, 29.05.-31.05.2009

Tradičná konferencia, na ktorej sa stretávajú poprední odborníci so študentmi a amatérskymi astronómami, ktorí majú záujem podieľať sa na vedeckom výskume v danom obore.

3. Nadnárodné stretnutie projektu AURORA POLARIS programu GRUNDTVIG, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 25 účastníkov, 30.09.-05.10.2009

Z 25 účastníkov konferencie bolo 18 zo zahraničia (Veľká Británia, Grécko a Poľsko). Na konferencii boli prezentované výsledky aktivít zúčastnených krajín týkajúce sa Medzinárodného roku astronómie 2009, príprave a stavu edukačných materiálov pre študujúcich seniorov. Slovensko prezentovalo a distribuovalo DVD: "Dotyky s vesmírom" v slovenskej a anglickej verzii. Počas konferencie sa uskutočnila vernisáž výstavy Mechanizmus Antikythera a výstavy o M. R. Štefánikovi, návšteva observatórií na Skalnatom Plese a v Modre, prvého slovenského orloja v Starej Bystrici, múzea M.R. Štefánika v Košariskách a jeho mohyly na Bradle.  

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2010 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka)
 
Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 35 účastníkov, 26.04.-30.04.2010, (Vladimír Porubčan, 052 7879189, astropor@savba.sk)

International conference about successes of  stellar astronomy – Bezovec 2010/Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2010, Bošáca, Slovensko, 45 účastníkov, 28.05.-30.05.2010, (Ladislav Hric, 052 7879148, hric@ta3.sk)

Going Beyond Metric: Black Holes, Non-Locality and Cognition/Presahujúc metriku: čierne diery, nelokálnosť a poznanie, Tatranská Lomnica, Slovenská republika, 8 účastníkov, 04.10.-08.10.2010, (Metod Saniga, 052 7879128, msaniga@ta3.sk)

The workshop will deal with various novel conceptual models /scenarios pertaining to the inner working of our universe.
 

EAST  Workshop in Solar Physics  „Science with synoptic Solar Telescopes“/EAST míting o Slnečnej fyzike "Veda zo synoptickými slnečnými teleskopmi", Stará Lesná, Slovensko, 60 účastníkov, 04.10.-10.10.2010, (Aleš Kučera, 052 7879157, akucera@ta3.sk)

Druhá konferencia v rámci projektu EST - European Solar Telescope a konzorcia EAST - European Association for Solar Telescopes. Hlavná téma konferencie bude venovaná vedeckému výskumu a významu dlhodobých pravidelných pozorovaní so slnečnými teleskopmi.

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

4

0

2

 
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International board of IOAA  (Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky) (funkcia: člen)

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

European Astronomical Society (EAS) (funkcia: člen)

International Astronomical Union (IAU) (funkcia: člen, kontaktná osoba za Slovensko pre IYA - Medzinárodný rok astronómie)

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Optical Society of America (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

International Astronomical Union (IAU)  (funkcia: člen)

Mgr. Július Koza, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations- JOSO (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Consortium „ EAST – European Association for Solar Telescopes“ (funkcia: člen)

International Astonomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations - JOSO (funkcia: národný reprezentant Slovenska)

Ing. Milan Minarovjech, CSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen Výkonného výboru IAU komisie č. 22, člen pracovnej skupiny IAU komisie č. 22 pre nomenklatúru meteorických rojov)

Mgr. Theodor Pribulla, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen organizačného výboru komisie 42 )

RNDr. Ján Rybák, CSc.

ASTRONET (funkcia: reprezentant za Slovensko)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint  Organiozation for Solar Observation- JOSO (funkcia: viceprezident)

RNDr. Metod Saniga, CSc.

American Institute of Physics/UniPHY (funkcia: člen)

American Mathematical Society / Mathematical Reviews (funkcia: reviewer)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International Symmetry Association (funkcia: člen)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

 Nina Solovaya, DrSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Tremko, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Milan Zboril, CSc.

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen WG IAU „CP and Related Stars“)

4.2.2. Členstvo v redakčných radách medzinárodných časopisov

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Astronomical and Astrophysical Transactions (funkcia: člen)

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: výkonný redaktor)

Mgr. Július Koza, PhD.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Central European Astrophysical Journal (funkcia: člen)

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

Earth, Moon and Planets (funkcia: člen)

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Pokroky matematiky, fyziky a astronómie. (funkcia: člen)

RNDr. Metod Saniga, CSc.

Frontier Perspectives (funkcia: člen)

Symmetry: Culture and Science (funkcia: člen)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

Astronomy and Astrophysics (funkcia: člen Riaditeľskej rady)

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: Vedecký redaktor)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso (funkcia: člen)

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)

Tabuľka 4b Počet pracovníkov hodnotiacich projekty

Meno

Typ programu/projektu

Počet

   Hric Ladislav   

Grantová agentúra Českej republiky

1

   Kučera Aleš   

Grantová agentúra Českej republiky

1

   Saniga Metod   

European Science Foundation (Pool of Reviewers)

1

   Skopal Augustín   

Grantová agentúra Českej republiky

1

   Svoreň Ján   

Grantová agentúra Karlovej univerzity

1

 
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

Spolupráca sa orientuje hlavne na susedné a blízke krajiny (Česko, Rakúsko, Ukrajina, Taliansko a Nemecko). Najväčší záujem je o spoluprácu s Českom (MAD 2x, APVV 3x), z ktorej je aj najlepší publikačný výstup. Ústav je riešiteľom a spoluriešiteľom projektov EÚ v rámci programov FP7, 7RP a Grundtvig.

 

Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
5. Vedná politika

 

 
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
 

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
   

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická spolupráca   

Začiatok spolupráce: 1955   

Zameranie: astronómia - s Fakultou matematiky, fyziky a astronómie   

Zhodnotenie: spoločne organizované doktorandské štúdium, členstvo v štátnicových komisiách, výučba - prednášky, vzájomné zastúpenie v redakčných radách vydávaných časopisov    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická spolupráca   

Začiatok spolupráce: 1997   

Zameranie: astrofyzika    

Zhodnotenie: výučba - prednášky, členstvo v štátnicových komisiách, spoločný projekt zo štrukturálnych fondov EÚ     
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká spolupráca   

Začiatok spolupráce: 2000   

Zameranie: astrofyzika    

Zhodnotenie: spoločné projekty, spoločný predmet výskumu    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Faculty of Physics, University Bielefeld, Germany   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2002   

Zameranie: interdisciplinárny výskum   

Zhodnotenie: spoločné projekty, organizovanie spoločných workshopov    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, ČR   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická spolupráca   

Začiatok spolupráce: 2001   

Zameranie: astronómia a astrofyzika   

Zhodnotenie: prázdninové praxe, posudzovanie vnútrouniverzitných projektov, členstvo v komisiách pre obhajoby    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francúzsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2006   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné školenie doktoranda, spoločné práce, spoločný projekt, členstvo v komisii pre obhajoby    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université de Franche-Comté, Besançon, Francúzsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2004   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné školenie doktorandky, spoločné práce, spoločné projekty    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technische Universität Wien, Wien, Rakúsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2007   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2008   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie, teória strunových čiernych dier   

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty, odborné konzultácie pre doktoranda    
 

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
 
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
 

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
 
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie
 

8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

 Ing. Jaroslav Ambróz

Národný tím technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu pri ministerstve hospodárstva

 člen

 RNDr. Richard Komžík, CSc.

Riadiaci výbor národného projektu „Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid“

 člen

 

Združenie SANET –   Slovenská akademická dátová sieť

 predstaviteľ riadneho člena - AsÚ

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Správna rada SAIA, n.o

 člen

 
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskum a vývoja

 podpredseda Rady Štátneho programu

 
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

 
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť

Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť

Meno

Spoluautori

Názov

Miesto zverejnenia

Dátum

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Detský vesmír.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, MŠ, Stará Lesná 55

10.6.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základné poznatky z astronómie + pozorovanie Slnka.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok

5.6.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základné poznatky z astronómie + pozorovanie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, Gymnázium, Golianova 68, Nitra

3.6.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základné poznatky z astronómie, praktické pozorovanie Slnka.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves

15.6.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základné poznatky z astronómie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Nižná Brána 8, Kežmarok

27.5.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základy astronómie a o práci na AsÚ SAV.

AsÚ SAV, Tatranská Lomnica, ZŠ, Školská 535/5, Lendak

14.5.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základy astronómie a práce na AsÚ SAV.

Tatra Property, s.r.o., Súkromná škola v prírode, Tatranská Lomnica

23.4.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základy astronómie, kozmonautiky + pozorovanie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

4.6.2009

 Pavol Bendík

 

 Prednáška: Základy astronómie.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, ZŠ, Školská 535/5, Lendak

12.5.2009

 Pavol Bendík

 Klocok, Ľ., Rušin, V.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

27.6.2009

 Pavol Bendík

 Klocok, Ľ., Rušin, V.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

29.8.2009

 Pavol Bendík

 Klocok, Ľ., Rušin, V.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

5.9.2009

 Pavol Bendík

 Klocok, Ľ., Rušin, V.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

4.4.2009

 Pavol Bendík

 Klocok, Ľ., Rušin, V.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

6.6.2009

 Pavol Bendík

 Mačura, R., Rušin, V.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Lomnický štít

15.8.2009

RNDr. Ján Budaj, CSc.

 

 Článok: Atmosféry extrasolárnych planét

Kozmos, ročník 40, č. 3, s. 18-20

2009

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Poster: Zo života hviezd

ZŠ  Jarná, Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Prednáška: Technické vybavenie observatória Kanzelhöhe

Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko, študenti a pedagógovia

12.6.2009

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Prednáška: Vedecký výskum na observatóriu Kanzelhöhe

Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko, študenti a pedagógovia

11.6.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Článok: 3. ročník astronomickej olympiády na Slovensku už má víťazov

Kozmos, ročník 40, č. 4, s. 32-33

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Článok: Do ríše stredu za čiernym Slnkom

Kozmos, ročník 40, č. 5, s. 30-32

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Článok: Nový ročník astronomickej olympiády

Quark, ročník 15, č. 2, s. 7

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Článok: SASCIN09 - najväčšia expedícia za zatmením Slnka

Kozmos, ročník 40, č. 4, s. 40

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Interview: Astronomické nádeje sa vrátili z Iránu s bronzom

SITA, Bratislava

5.11.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Expedícia SASCIN09 - za najdlhším zatmením do Číny

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Astronomické observatórium Kolonické sedlo

11.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Galaxie - história a súčasnosť výskumu galaxií

Prešov

16.11.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Medzinárodný rok astronómie IYA 2009

Košický seminár o astronómii, Košice

30.1.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Od galaxií k tmavej hmote

II. kolo AO, Hlohovec

12.5.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Od galaxií k tmavej hmote

II. kolo AO, Prešov

14.5.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Od galaxií k tmavej hmote

II. kolo AO, Žiar nad Hronom

13.5.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Od galaxií ku kvazarom

Banská Bystrica

14.4.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Pán prsteňov a akréčne disky

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Astronomické observatórium Kolonické sedlo

11.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Súčasná kozmológia

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Gymnázium Snina

10.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: V krajine obrov a trpaslíkov - v krajine hviezd

2. Astropraktikum - Vesmír pre pokročilých, Astronomické observatórium Kolonické sedlo

11.12.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prednáška: Výpočty na kalkulačke

Finále AO, Veľká Lomnica

17.6.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Televízia: Expedícia SASCIN09 za úplným zatmením Slnka do Číny

TV Markíza, Televízna Noviny 

5.7.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Televízia: IOAA and Slovak Olympiad

TV BBC, Press, Teherán, Irán

26.10.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Televízia: Our success on the IOAA

Satelit Iranian TV, Teherán, Irán

26.10.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Televízia: Total solar eclipse expedition from Europe

TV Guangde, Čína

22.7.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Televízia: We are from Slovakia

National Iranian TV, Chanel 2, Teherán, Irán

26.10.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Prednáška: Astronomická olympiáda - 3 roky úspechov

II. odborná konferencia MŠ SR s medzinárodnou účasťou: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava

2.11.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Husárik, M., Chochol, D.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

15.8.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Husárik, M., Svoreň, J.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

29.8.2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Kundra, E.

 Internet: Astronomická olympiáda.

http://www.sas.astro.sk/Akcie/AO/

2009

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Zverko, J.

 Vydanie 2 plagátov k IYA2009

SAS pri SAV, Tatranská Lomnica

2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Článok: Rok 2009 sa rozlúči čiastočným zatmením Mesiaca.

Noviny Poprad, č. 54

15.12.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Článok: Vesmírne semä.

Časopis Týždeň, č. 45

8.11.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Internet: Opäť blízko!

Portál SAV, http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2938

12.11.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Internet: Práve vrcholia Perzeidy v roku 2009

Portál SAV, http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2777

12.8.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Asteroidy.

ZŠ Lednické Rovne

10.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: AsÚ SAV - história a práca.

ZŠ s MŠ, Francisciho 832/21, Poprad

5.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Hrozby z vesmíru.

ZŠ Francisciho 832/21, Poprad

5.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Hrozby z vesmíru.

ZŠ, Krosnianska 4, Košice

21.5.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Možné zrážky s asteroidmi.

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

21.4.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Optika ďalekohľadov.

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce

12.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Práca na AsÚ SAV. Asteroidy ako hrozba. 

Stredná odborná  škola zdravotnícka, Levočská 5, Poprad

25.5.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Slnečná sústava pre deti.

MŠ, Školská 231, Huncovce

28.4.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Slnko, kométy, hviezdy a galaxie.

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok

19.5.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Technické vybavenie AsÚ, asteroidy ako hrozba.

ZŠ Opava, Mařádkova 15, Opava, Česko

5.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Vedecký výskum na AsÚ SAV.

ZŠ s MŠ, Jarná, Poprad

19.6.2009

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Prednáška: Zrážky s asteroidmi.

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok

19.5.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Článok: Najväčší ďalekohľad na svete odštartoval prevádzku.

Denník SME

25.7.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Exkurzia na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici.

Základná škola, Ždiar

27.10.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Exkurzia: Observatórium Skalnaté Pleso.

Zahraniční návštevníci MNO

10.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Exkurzie: Deň otvorených dverí na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici  pri príležitosti ETVT.

ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; ZŠ Lendak  a verejnosť

3.11.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Interview: 100 hodín astronómie.

Slovenský rozhlas, Rádio Regina

2.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Interview: Celosvetový astronomický maratón bude rekordný počtom účastníkov.

TASR, Vysoké Tatry

31.3.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Interview: Na Hlavnej ulici v Košiciach leží vesmír.

Informačný servis SAV: http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2810

8.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Interview: Začína sa 100-hodinový astronomický maratón v Starej Lesnej.

SITA, Bratislava

1.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Panely (8 ks) k výstave Mechanizmu Antikythera.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica; SÚH Hurbanovo

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Hviezdne explózie.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.   

24.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Hviezdne explózie.

Hvezdáreň a planetárium, Hlohovec

6.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

25.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009.

Hvezdáreň a planetárium, Hlohovec

6.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009.

Na tlač. konferencii: „Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie“, Úrad SAV,  Bratislava

22.10.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Medzinárodný rok astronómie 2009.

Slovenské národné múzeum, Bratislava

5.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Prednáška: Vybuchujúce hviezdy.

Slovenské národné múzeum, Bratislava

5.2.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Preslov: "Medzinárodný rok astronómie 2009" na tlačovej konferencii pri vernisáži výstavy: Vesmír - dobrodružstvo objavov.

Slovenské technické múzeum, Košice

2.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Televízia: Mimozemšťania hľadajú lásku.

TV JOJ, Televízne noviny

2.7.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Televízia: Mimozemšťania pri Nitre.

TV JOJ, Televízne noviny

9.7.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Bendík, P., Hambálek, Ľ., Hric, L., Koza, J., Kundra, E., Novocký, D., Rušin, V., Sekeráš, M.,  Svoreň, J., Žižňovský, J. 

 Exkurzie: Akcia IYA2009: "100 hodín astronómie" s prednáškami pre školy, verejnosť a pozorovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná, 2.-5.4.2009

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Hambálek, Ľ., Krišandová, Z.,  Kundra, E., Rušin, V., Sekeráš, M., Svoreň, J.

 Exkurzie: Akcia IYA2009 "Galileove noci" s prednáškami pre verejnosť a pozorovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná, 22.-24.10.2009

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Hambálek, Ľ., Kundra, E., Krišandová, Z., Sekeráš, M.

 Exkurzie: Akcia "Noc výskumníka 2009" s  prednáškami pre verejnosť a pozorovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica a Observatórium Stará Lesná, 25.9.2009

25.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Kovaríková, M.

 Článok: Krásu vesmíru objavil na Záhorí

Týždenník: Záhorák

18.3.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Kráčalík, P.

 Internet: Doplňovanie stránky k IYA 2009.

http://astronomia2009.vesmir.sk/iya-2009

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Kráčalík, P.

 Internet: Vytvorenie stránky Európskeho projektu programu Grundtvig: "Aurora Polaris".

http://astronomia2009.vesmir.sk/grundtvig-uvod

2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Kučera, A., Rušin, V.

 Tlačová konferencia: Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie  a novinky z astronómie.

Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Majerčáková, M.

 Článok: Dobývanie veľkého vesmíru malými ďalekohľadmi.

Katolícke noviny č. 17

23.4.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Majerčáková, M.

 Exkurzia na Observatóriu Skalnaté Pleso pre výhercov detskej prázdninovej súťaže Katolíckych novín.

Katolícke noviny, č. 39, s. 3

19.9.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Svoreň, J.

 Článok: Moderná astronómia sa zrodila pred 400 rokmi.

Tatranský Korzár

31.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Svoreň, J.

 Internet: Moderná astronómia sa zrodila pred 400 rokmi.

www.zivotpo.sk, www.cassovia.sk, www.orangeportal.sk

31.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Svoreň, J.

 Interview: Moderná astronómia sa zrodila pred 400 rokmi.

Rozhovor pre TASR

30.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Svoreň, J.

 Televízia: Rozhovor o Medzinárodnom roku astronómie.

TV TA3

30.1.2009

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Svoreň, J., Zverko, J.

 Exkurzia: Deň otvorených dverí.

Observatórium Skalnaté Pleso

4.4.2009

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

 

 Internet: Udržiavanie a doplňovanie webovej stránky AsÚ SAV.

www.ta3.sk

2009

RNDr. Richard Komžík, CSc.

 

 Internet: Žatva objavov dr. J. Grygara, sprístupňovanie a doplňovanie webovej stránky

http://www.astro.sk/zne/

2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Článok: Najkrajšie zatmenie vidí Zem.

denník SME, s. 16

22.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Internet: Biela a zelená koróna nad Marshallovými ostrovmi.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2009.php

19.8.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Internet: Dr. Kocifaj ocenený Medzinárodnou spoločnosťou pre slnečnú energiu.

http://www.astro.sk/news/archive/archive_sk-q4_2009.php

23.11.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Internet: Exoplanéty v priamom zobrazení.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q1_2009.php

18.2.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Internet: Najdlhšie zatmenie 21. storočia len na internete.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2009.php

1.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Internet: Najdlhšie zatmenie Slnka v tomto storočí potrvá viac než šesť minút.

http://veda.sme.sk/c/4942280/najdlhsie-zatmenie-slnka-v-tomto-storoci-potrva-viac-nez-sest-minut.html

21.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Internet: Numerická simulácia slnečnej škvrny a póru.

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q1_2009.php

27.3.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Plagát: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ  Jarná, Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Anatómia Slnka.

 ZŠ a Gymnázium Svidník

19.11.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica, pracovníci hotela

28.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

Stará Lesná, členovia zboru Rímsko-katolíckej cirkvi, Kluknava

12.12.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

Stará Lesná, verejnosť

18.8.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

29.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

28.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Letná 3453/34, Poprad

1.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

27.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: História a vedecké zameranie Astronomického ústavu SAV.

ZŠ Tatranská Lomnica 123

26.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Moderné astronomické prístroje.

Gymnázium Dominika Tatarku 14, Poprad

16.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Moderné astronomické prístroje.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

6.2.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Moderné prístroje a metódy astronomického výskumu.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

24.4.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

19.6.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Letná 3453/34, Poprad

1.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

24.9.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Nobelova cena a hviezdy.

ZŠ Tatranská Lomnica 123

15.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Prednáška: Organizácia astronomických nočných pozorovaní.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad; ZŠ Letná 3453/34, Poprad; ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik; ZŠ Tatranská Lomnica 123, učitelia ZŠ

16.2.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

  Gömöry, P.

 Prednáška: Zo života hviezd.

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

28.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 Kaňuchová, Z.

 Prednáška: Padajúce hviezdy?

ZŠ Jarná 3168/13, Poprad

22.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 Kaňuchová, Z.

 Prednáška: Padajúce hviezdy?

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

27.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 Kaňuchová, Z.

 Prednáška: Padajúce hviezdy?

ZŠ Tatranská Lomnica 123

26.10.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 Ovšonka, R.

 Interview: Zatmenie Slnka bude aj na internete.

SITA

16.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 Svitanová, Z.

 Interview: Úplné a mimoriadne dlhé zatmenie Slnka uvidíme iba na internete.

TASR, Vysoké Tatry

16.7.2009

Mgr. Július Koza, PhD.

 Štrpková, A.

 Internet: Najdlhšie zatmenie 21. storočia u nás len na internete.

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2761

21.7.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Anketa: Aký máš názor na vedu, vedecký výskum a popularizáciu vedeckých výsledkov

ZŠ s MŠ Jarná a Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Exkurzia: Observatórium Lomnický štít.

Návšteva náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generála Ľubomíra Bulíka  s manželkou

19.12.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Exkurzia: Observatórium Lomnický štít.

ZŠ s MŠ Jarná Poprad

29.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Exkurzia: Observatórium Lomnický štít.

ZŠ Spišský Štiavnik

27.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Interview: Globálne otepľovanie

Rozhovor pre TV JOJ

22.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Interview: Spiaci slnečný cyklus.

Rozhovor pre rádio Regina

22.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Plagát: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko - Zem.

ZŠ  Jarná, Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška:  Ďalekohľady pre výskum Slnka na Kanárskych ostrovoch.

Hvezdáreň Rimavská Sobota

25.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Cesta do stredu Slnka.

Gymnázium Hnúšťa

26.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Cesta do stredu Slnka.

Gymnázium Rimavská Sobota

26.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

Hvezdáreň Rimavská Sobota

25.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

ZŠ s MŠ  Letná 3453/34, Poprad

24.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, Poprad

24.11.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem.

ZŠ Slnečná 442, Spišský Štiavnik

24.9.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Slnečná atmosféra.

Verejná prednáška k výstave Vesmír, Slovenské technické múzeum, Košice

9.9.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Prednáška: Výsledky projektu APVV-LPP-0068-06: Astronómia pre žiakov a učiteľov.

Na tlačovej konferencii: „Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie“, Úrad SAV,  Bratislava

22.10.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Babic, M.

 Článok: Nadšenie a úžas z vesmíru.

Quark, č. 12

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Gomory, P.

 Exkurzia: Vedecká práca na zahraničnom astronomickom observatóriu.

Observatórium Kanzelhohoe, Rakúsko, pre ZŠ s MŠ Jarná a Letná a Gymnázium Poprad, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Spišský Štiavnik, 11.-13.6.

2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Koza, J.

 Exkurzia: Nočné astronomické pozorovanie  – „Prechádzka jarnou oblohou“.

Observatórium Stará Lesná, Gymnázium Dominika Tatarku 14,  Poprad

2.4.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Koza, J.

 Exkurzia: Nočné astronomické pozorovanie  – „Prechádzka jarnou oblohou“.

Observatórium Stará Lesná, ZŠ Jarná 3168/13, Poprad; ZŠ Letná 3453/34, Poprad

1.4.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Koza, J.

 Exkurzia: Nočné astronomické pozorovanie  – „Prechádzka jarnou oblohou“.

Observatórium Stará Lesná, ZŠ Tatranská Lomnica 123,

3.4.2009

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Rušin, V.

 Televízia: Slnečná aktivita, exoplanéty, život vo vesmíre.

TV JOJ, Televízne noviny

22.10.2009

Mgr. Emil Kundra

 

 Prednáška: Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV. 

Gymnázium, Študentská 2, Snina

3.11.2009

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

 Husárik, M.

 Televízia: Astronómovia: Koniec sveta sa zatiaľ neblíži.

Slovenská televízia

4.7.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Rozhlas: Extrasolárne planéty.

Slovenský rozhlas

20.2.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Rozhlas: Galileo.

Slovenský rozhlas

20.2.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Televízia: UFO nad Bratislavou

TV JOJ, Televízne noviny

3.6.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 Gregorová, W.

 Televízia:  Medzinárodný rok astronómie.

TV Ružinov

17.2.2009

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 Jančura, V.

 Článok: Ufóni nahrádzajú stredovekých strigôňov.

Pravda, Rozhovor

8.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Článok: Astronóm: Milan Rastislav Štefánik.

Quark č. 5, s. 12-13

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Exkurzia: O vesmíre.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, 2. ročník ZŠ, Banská Bystrica

4.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Exkurzia: Výskum na Astronomickom ústave SAV.

AsÚ SAV Tatranská Lomnica, Ministerstvo školstva, štrukturálne fondy (p. Kovačíková, Fatíková)

12.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: M.R.Štefánik.

Noviny Poprad

22.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: Muž v znamení Slnka.

Teleplus 7.3.-20.3.2009, s. 24

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: O mojej práci v astronómii. Rozhovor pri príležitosti udelenia vyznamenania "Pribinov kríž II. triedy".

TASR a iné médiá

8.1.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: O popularizácií astronómie a zatmení Slnka 2009.

Papier/Polygrafia, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: Putovanie za slnečnou korónou (Marshallove ostrovy).

Správy SAV, č. 9, s. 8-9.

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: Sme závislí od Slnka.

Tatranský dvojtýždenník 17/XX, s. 8- 9.

19.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: Svetlá a tiene nad Enewetakom.

Správy SAV č. 10, s.10-11.

2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Interview: Zo Slnka raz bude len železný šrot.

SME

7.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Astronóm Milan Rastislav Štefánik

Bibliotéka,  INCHEBA, Bratislava

5.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Marshallove ostrovy, Mongolsko a Galapágy.

Klub dôchodcov, Tatranská Lomnica

26.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Milan Rastislav Štefánik – astronóm, cestovateľ a politik.

Hlohovec, Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Moje cesty za čiernym Slnkom.

Malé kongesové centrum VEDY, Štefánikova 3, Bratislava

9.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Centrum vedecko-technických informácií MŠ v Bratislave,  Bratislava

24.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Hvezdáreň a planetárium, Prešov

2.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Kongresové centrum Smolenice, Seminár pre učiteľov organizovaný SFS, Bratislava

21.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Ohrozuje nás Slnko?

Štátna vedecká knižnica a Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica

28.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Slnečná sústava.

ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce

2.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Slnko a pozorovanie koróny počas zatmení.

Gymnázium,  Študentská 2, Snina

19.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Slnko, zatmenia a Marshallove ostrovy.

Areál ústavov SAV v Košiciach,  Watsonova 44, Košice

25.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Slnko, zatmenia a Marshallove ostrovy.

Stará Lesná, Kongresové centrum Academia

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Slnko.

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

15.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Slnko.

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

8.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Strapaté Slnko.

Gymnázium,  Študentská 2, Snina

18.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Štefánik – astronóm, politik a cestovateľ.

Podtatranské múzem (pre Miestny odbor Matice Slovenskej), Poprad

22.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Štefánik a astronómia.

Gymnázium Viliama Paulinyho,  Malá hora 3, Martin

11.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Vesmír okolo nás.

ZŠ a MŠ Spišské Hanušovce

2.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Vesmír okolo; Marshallove ostrovy.

Stará Lesná, Kongresové centrum Academia, verejnosť

19.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Vesmír v ktorom žijeme.

Rotary klub, Poprad

2.3.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Vesmír v ktorom žijeme.

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

8.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Vplyv Slnka na ľudí a jeho budúcnosť.

Pálffyho palác, Bratislava, verejnosť

5.2.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Výskum koróny počas úplných zatmení Slnka a Marshallove ostrovy.

Stará Lesná, Kongresové centrum Academia

2.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Výskumné smery, medzinárodná spolupráca, edukačná, edičná a popularizačná činnosť pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Gymnázium Spišská Stará Ves

14.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Výskumné smery, medzinárodná spolupráca, edukačná, edičná a popularizačná činnosť pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Gymnázium,  Študentská 2, Snina

3.12.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Výsledky projektu APVV-LPP-0068-06: Stretnutia s Vesmírom.

Na tlačovej konferencii: „Výsledky popularizačných projektov APVV, Medzinárodný rok astronómie a novinky z astronómie“, Úrad SAV, Bratislava 

22.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Z ciest za zatmeniami Slnka.

Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, verejnosť

4.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Za zatmeniami Slnka.

Hvezdáreň a planetárium, Prešov

5.3.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prednáška: Zatmenia Slnka a ich pozorovania.

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

8.6.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Astronóm Milan Rastislav Štefánik.

Slovenský rozhlas 1, Nočná pyramída, Bratislava

2.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Astronómia a Štefánik.

Rádio Lumen, Banská Bystrica

16.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Astronomické práce M. R. Štefánika.

Slovenský rozhlas 1, Popoludnie s rozhlasom, Bratislava

4.5.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Cesty za zatmeniami Slnka a astronómia.

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Košice

25.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Rozhovor o vesmíre a mojom povolaní.

Slovenský rozhlas 1, Nočná pyramída, Bratislava

28.1.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Výskum Slnka pri zatmeniach; Marshallove ostrovy.

Slovenský rozhlas 1, Nočná pyramída, Bratislava

2.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Výsledky popularizačného projektu "Stretnutia s vesmírom".

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Bratislava

22.10.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Výsledky pozorovania koróny na atole Enewetak.

Slovenský rozhlas 1, Bratislava

14.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Rozhlas: Zatmenie Slnka na atole Enewetak.

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Košice

10.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Aktivita Slnka a človek.

Slovenská televízia 1, Krajové vysielanie, Bratislava

24.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: M. R. Štefánik.

Galantská televízia, Hlohovec

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Milan Rastislav Štefánik.

TV Poprad

22.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: O zatmení Slnka na Enewetaku.

Slovenská televízia 1, Televízne noviny

14.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Ohrozuje nás Slnko?

TV Markíza, Interview

24.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Päťdesiat rokov môjho pôsobenia na AsÚ SAV.

TV Markíza

14.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Slnko a jeho aktivita.

Slovenská televízia 1,  Dobré ráno

22.9.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Stetnutia s vesmírom, význam astronómie pre spoločnosť.

Slovenská televízia, Televízne noviny

4.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Štefánik a astronómia.

Hlohovecká televízia, Hlohovec

9.11.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Zatmenie Slnka 22. júla 2009.

TV TA3 - živé vysielanie, Bratislava

4.4.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Televízia: Zatmenie Slnka na Marshallovych ostrovoch.

TV TA3

15.8.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Koza, J.

 Článok: Najdlhšie zatmenie storočia cieľom medzinárodných expedícií.

Poprad, noviny občanov mesta, č. 33, s. 1, 4.

21.7.2009

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Kučera, A.

 Scenár k DVD: Slnko - naša najbližšia hviezda.

MEDIA TEAM pre STV

2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 Článok: Iné svety

Časopis Týždeň 44/2009, http://www.tyzden.sk/casopis/2009/44/ine-svety.html

3.11.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 Internet: Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 23.-25.4.2009

http://www.astro.sk/~choc/open/09_casu/str/seminar.html

2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 Prednáška: Slnečná astrofyzika pred 103 rokmi a dnes.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

9.11.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 Prednáška: Slnečná astrofyzika pred 103 rokmi a dnes.

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

24.3.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Mészárosová, H., Karlický, M., Jirička, K.

 Internet: „Highlights of Solar Radio Physics 2009: Signatures of Magnetoacoustic Wave Trains in Solar Decimetric Radio Type IV Bursts“

Organizácia CESRA: http://www.lesia.obspm.fr/cesra/highlights/highlight09-2.html

3.11.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Mojžiš, M., Ballek, V.

 Článok: Vesmírne svetlo, rozhovor

Časopis Týždeň 6/2009, http://www.tyzden.sk/sk/spolocnost/vesmirne_svetlo.php

7.2.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Mojžiš, M., Ballek, V., Hríb, Š., Kušnierik, J.

 Televízia: Vesmír plný tajomstva

TV JOJ Plus, LAMPA, http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-z-1232009.html

12.3.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Mojžiš, M., Petrovič, J., Hríb, Š., Kušnierik, J.

 Televízia: Vesmír plný tajomstva

TV JOJ Plus, LAMPA, http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-z-2562009.html

25.6.2009

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Molnar, C., Štefánik, S., Minarovjech, M.

 Článok: Lomnici praktika

Časopis Magyar Nemzet, http://www.mno.hu/portal/657779

22.8.2009

RNDr. Metod Saniga, CSc.

 Lenzen, M., Havlicek, H.

 Inetrview: Finite Projective Ring Geometries.

Časopis: ZiF Mitteilungen  (Bielefeldská univerzita),  Bielefeld, Nemecko

14.10.2009

 Sergej Shugarov, CSc.

 

 Exkurzie: "Galileove noci". Akcia IYA2009. Prednáška: "Práca na Šternbergovom Astronomickom ústave", nočné pozorovania ďalekohľadom.

GAIŠ  Moskva, 1.-5.9.2009

2009

 Sergej Shugarov, CSc.

 Lamzin, S.

 Televízia: Zvezdy stanovjatsja bliže

TV Rossija 1, Vesti, http://www.vesti-moscow.ru/videos.html?id=45352&type=?page=3

5.9.2009

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

 

 Článok: Úzko smerované výtrysky zo Z Andromedae - Odysea od ich objavu až po publikovanie.

Kozmos, ročník 40, č. 3, s. 24-29

2009

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

 

 Komentár k návratu raketoplánu Atlantis z opravy HST - živý prenos

TV TA3

24.5.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Článok: Tatranskí astronómovia dostanú nový prístroj.

Tatranský korzár

2.3.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Článok: Vesmír sľubuje nádherné divadlo.

Správy SAV, ročník 45, č. 2, s.4-5

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Interview: Centrum kozmických výskumov.

Rozhovor pre TASR Banská Bystrica

19.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Plagát: Centrum kozmických výskumov a koncepcia prezentácie CVK

Výstava Centier excelentnosti, Bratislava, Incheba, 5.-8.11.

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Plagát: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia.

Výstava:  Vesmír, Košice, 4.-30.9.

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška:  Magisterské a doktorandské štúdium astronómie na Slovensku.

Gymnázium Krompachy

9.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška:  Mechanizmus Antikythera a zameranie Astronomického ústavu SAV.

Novinári bratislavských redakcií, Stará Lesná

24.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška:  Perspektívy a trendy výskumu medziplanetárnej hmoty vo svete a na Slovensku.

Verejná prednáška k výstave Vesmír, Slovenské technické múzeum Košice

16.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Asteroidy.

ZŠ Lednické Rovne

10.6.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Centrum kozmických výskumov – ciele a zameranie projektu.

Seminár „Osobnosti“. Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

19.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Centrum kozmických výskumov – ciele a zameranie projektu.

Seminár Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ „Príklady dobrej praxe“, ASFEÚ Bratislava

17.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Kométy, včera a dnes.

Verejná prednáška, Hvezdáreň a planetárium, Prešov

7.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Kométy.

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov, Stará Lesná, 23.-25.4.2009.

24.4.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Kométy.

ZŠ Lednické Rovne

10.6.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Možné zrážky asteroidov so Zemou.

Verejná prednáška v rámci projektu Hodina vedy, Teledom, Košice

12.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Prednáška: Svet komét.

Krajská hvezdáreň a Vedecká knižnica, Banská Bystrica

7.4.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Rozhlas:  Hodina vedy - Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica - Možné zrážky asteroidov so Zemou.

Rádio Slovensko, Rádio Regina Košice, Zelená vlna

12.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Rozhlas: Medzinárodný rok astronómie a zaujímavé úkazy na oblohe v roku 2009.

Rádio Slovensko

8.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

 Rozhlas: Na Silvestra uvidíme zatmenie Mesiaca.

Rádio Viva

30.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Bendík, P., Urbančok, Ľ., Štrpková, A.

 Internet: S novinármi o Medzinárodnom roku astronómie.

www.savba.sk

4.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Bucha, T., Mikolaj, J., Šuran, A., Slivenský, J.

 Televízia: Euroškolstvo  a výskum - Centrá excelentnosti – Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

TV TA3

3.3.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Drutarovská, Ľ.

 Rozhlas: Riaditeľ Astronomického ústavu SAV o úlohách slovenskej astronómie. 

Rádio Regina, Panoráma, 30 min.

31.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Drutarovská, Ľ., Kučera, A., Rušin, V., Rybák, J., Žižňovský, J.

 Rozhlas: Medzinárodný rok astronómie.

Rádio Regina, Panoráma, 110 min.

12.12.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ďuríček, A.

 Článok: Najstarší počítač sveta je na Slovensku!

Nový čas Nedeľa

29.11.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Grman, M., Dusza, J.

 Interview: Vedci chcú za peniaze prístroje, ktorými by konkurovali svetu.

Rozhovor pre ČTK

19.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Grman, M., Dusza, J., Čelko, J.

 Internet: Vedci chcú za peniaze prístroje, ktorými by konkurovali svetu.

www.sme.sk, www.atlantislabs.sk

19.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Hudák, P., Chochol, D., Zverko, J.

 Článok: Medzinárodný rok astronómie.

Farmár 8/2009

19.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Husárik, M.

 Plagát: Astronomický ústav SAV

Výstava Centier excelentnosti, Bratislava, Incheba, 5.-8.11.

2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Karlík, K., Kučera, A.

 Televízia: Doma v histórii (400 rokov od prvého astronomického pozorovania – história pozorovania a skúmania hviezd).

TV Lux

2.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Koroni, B., Rušin, V., Svoreň, J., Žižňovský, J.

 Rozhlas: Astronómia na Slovensku v Medzinárodnom roku astronómie.

Rádio Lumen, Vyhňa, 210 min.

19.6.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Kubáni, J.

 Televízia: Tatranský meteorit.

TV JOJ, Televízne noviny

21.9.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Kučera, A., Talavášek, M.

 Rozhlas: Historický kalendár - docent doktor Ján Svoreň.

Rádio Regina

22.7.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Laučík, P.

 Článok: Na Lomnickom štíte vymenia koronograf.

Podtatranské noviny

24.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Luby, Š., Kúdela, K., Chochol, D., Rušin, V., Zverko, J., Rapavý, P., Vidovenec, M.

 Tlačová beseda k Medzinárodnému roku astronómie, výsledkom SAV a slovenskému kozmickému výskumu.

Tatranská Lomnica

30.1.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ovšonka, R.

 Článok: Lomnický štít dostane prístroj na pozorovanie Slnka.

Pravda

2.3.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ovšonka, R.

 Internet: Astronómovia na Lomnickom štíte dostanú nový koronograf.

www.webnoviny.sk, denne.sk, health.sk, inzeraty.pozri.sk, magazin.epark.sk, monitoring.mracik.sk, news.server.sk, sahy.virtualne.sk, spravy.infotv.sk,

28.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ovšonka, R.

 Interview: Centrum kozmického výskumu.

Rozhovor pre SITA

27.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ratkovská, I.

 Rozhlas: Galileove noci.

Rádio Slovensko,  Boli sme pri tom

23.10.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ratkovská, I., Chochol, D.

 Rozhlas: Tento rok je vedcami vyhlásený ako Medzinárodný rok astronómie.

Rádio Regina, Rozhlasový denník

2.2.2009

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 Ratkovská, I., Chochol, D.

 Televízia:  Medzinárodný rok astronómie.

Slovenská televízia, Televízne noviny

3.2.2009