Astronomický ústav SAV
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatranská Lomnica
január 2011

Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2010

 1.     Základné údaje o organizácii

 2.     Vedecká činnosť

 3.     Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku

 4.     Medzinárodná vedecká spolupráca

 5.     Vedná politika

 6.     Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

 7.     Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

 8.     Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 9.     Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

 10.   Činnosť knižnično-informačného pracoviska

 11.   Aktivity v orgánoch SAV

 12.   Hospodárenie organizácie

 13.   Nadácie a fondy pri organizácii SAV

 14.   Iné významné činnosti organizácie SAV

 15.   Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV

 16.   Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

 17.   Problémy a podnety pre činnosť SAV

 PRÍLOHY

 A     Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010

 B      Projekty riešené v organizácii

 C     Publikačná činnosť organizácie

 D     Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

 E     Medzinárodná mobilita organizácie


1. Základné údaje o organizácii
 

1.1. Kontaktné údaje
 
Názov: Astronomický ústav SAV
Riaditeľ: RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Zástupca riaditeľa: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.
Adresa: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
 
http://www.ta3.sk
 
Tel.: 052/ 7879 111
Fax: 052/ 4467 656
E-mail: astrinst@ta3.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

·        Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava

Vedúci detašovaných pracovísk:

·        Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

 Štruktúra zamestnancov

 K


do 35
rokov


ved.
prac.

 F

 P

 T

M

Ž

M

Ž

 Celkový počet zamestnancov

65

10

3

 

 

64

54,24

26,95

 Vedeckí pracovníci

33

7

1

30

3

32

26,03

24,2

 Odborní pracovníci VŠ

11

2

1

 

 

11

11,41

2,75

 Odborní pracovníci ÚS

9

1

1

 

 

9

9,16

0

 Ostatní pracovníci

12

0

0

 

 

12

7,64

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)

 Rodová skladba

 Pracovníci s hodnosťou

 Vedeckí pracovníci v stupňoch

 

 DrSc.

CSc./PhD.

 prof.

 doc.

 I.

 IIa.

 IIb.

 Muži

7

23

1

1

9

10

11

 Ženy

1

2

0

0

0

1

2

 
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov

 Veková štruktúra (roky)

 < 30

 31-34

 35-39

 40-44

 45-49

 50-54

 55-59

 60-64

 > 65

 Muži

3

3

0

4

2

6

3

3

6

 Ženy

0

0

0

1

0

0

0

1

1

 
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010

 

 Kmeňoví zamestnanci

 Vedeckí  pracovníci

 Riešitelia projektov

 Muži

50,4

50,2

50,5

 Ženy

45,5

48,0

58,3

 Spolu

49,2

50,0

51,2

  
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

 
2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty
 
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2010 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

 1. Vedecké projekty, ktoré boli
    r. 2010 financované VEGA

8

2

67662

67662

3209

 2. Projekty, ktoré boli r. 2010
    financované APVV

1

1

27520

27520

-

 3. Projekty OP ŠF

2

0

906186

550837

-

 4. Projekty FM EHP

0

0

-

-

-

 5. Projekty riešené v rámci ŠPVV

0

0

-

-

-

 6. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

 7. Vedecko-technické projekty,
    ktoré boli v roku 2010
    financované

0

0

-

-

-

 8. Projekty podporované
    Európskym sociálnym fondom

0

0

-

-

-

 9. Podpora medzinárodnej
    spolupráce z národných zdrojov
    (MVTS, APVV,...)

1

2

2156

2156

2021

 10. Iné projekty (ústavné,
    na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

 

Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010

 Štruktúra projektov

Miesto podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

 1. Účasť na nových výzvach APVV

 r. 2010

-

 

 

 2. Projekty výziev OP ŠF

 podané r. 2010

Bratislava

 

 

Regióny

 

 

 3. Projekty výziev FM EHP

 podané r. 2010

-

 

 

 

2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010

Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2010 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

1. Projekty 6. rámcového programu EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred r. 2010)

0

0

-

-

-

2. Projekty 7. rámcového programu EÚ

1

1

25000

25000

6427

3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a iné

1

1

-

-

4478

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

7

0

6601

6601

-

5. Bilaterálne projekty

3

0

723

723

-

6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010

 

Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010

  

 A

 B

 Počet podaných projektov

 v 7. RP EÚ  

  

  1

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

 

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.

 

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

 2.3.1. Základný výskum

 1. Výsledok.

 

Masívne svetlom-indukované výtrysky prachových častíc z povrchu (pre-)planetezimál (M. Kocifaj) Erupcie malých čiastočiek vyvolané ožiarením prachovej vrstvy boli v laboratórnych podmienkach pozorované len nedávno. Tieto pozorovania vyvolali diskusiu o možných astrofyzikálnych dôsledkoch tohto javu, napr. svetlom-indukovanej deštrukcii planetezimál. V našej práci sme teoreticky vysvetlili tento efekt a ukázali, za akých podmienok k nemu dochádza. Princíp tohto javu možno objasniť nasledovne: elektromagnetické žiarenie prenikajúce prachovou vrstvou spôsobuje jej postupné nahrievanie. Následné podpovrchové zmeny teploty vedú k zmenám v energetickej bilancii prachovej vrstvy a to z dôvodu radiačného ochladzovania a konvekcie. Spoločným účinkom týchto efektov je časovo premenlivý a na hĺbke závislý teplotný gradient. V tých prípadoch, kedy teplota nekulminuje na povrchu ale v určitej hĺbke pod povrchom prachovej vrstvy, dochádza k masívnemu uvoľňovaniu častíc do voľného priestoru (Knudsenov kompresor). Tento efekt môže zohrávať významnú úlohu napr. na Marse, pretože atmosférický tlak na jeho povrchu je len niekoľko milibarov. Prachové erupcie vyvolané zmenami v intenzite ožiarenia sú ešte významnejšie pre (pre-)planetezimály, u ktorých možno z dlhodobého hľadiska hovoriť až o deštruktívnych účinkoch.

Massive Light-Induced Ejections of Dust Particles from (pre-)Planetesimal Surfaces.

Projekty: VEGA 2/0016/09 a Projekty 350/OMS/Fun/07 (Astronomický ústav SAV) a DAAD D0701266 (Nemecko, Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Práca: KOCIFAJ, Miroslav - KLAČKA, Jozef WURM, Gerhard KELLING, Thorben KOHÚT, Igor. Dust ejection from (pre-)planetary bodies by temperature gradients: radiative and heat transfer. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711, 2010, vol. 404, p. 1512-1518. (5.103 - IF2009).

 

 2. Výsledok.

 

Fyzikálne parametre žiarenia symbiotických dvojhviezd odvodené z UBV magnitúd  (Z. Cariková, A. Skopal) V optickej oblasti spektrum symbiotických dvojhviezd pozostáva z príspevkov od chladného obra, symbiotickej hmloviny a horúcej hviezdy. Silné emisné čiary sú preložené cez kontinuum. Navrhli sme jednoduchú metódu, na základe ktorej je možné určiť fyzikálne parametre jednotlivých zložiek žiarenia z fotometrických UBV magnitúd. Metódu sme aplikovali na symbiotické hviezdy AX Per, AG Dra, AG Peg a Z And, symbiotické novy RR Tel a V1016 Cyg, a klasickú novu V1974 Cyg počas jej hmlovinnej fázy. V týchto systémoch sme odhadli elektrónovú teplotu a emisný objem hmloviny a magnitúdu obra vo filtri V. Naše výsledky sú v dobrom súlade s výsledkami získanými nezávisle pomocou presného modelovania rozdelenia energie v UV-IR spektre.

Notices to investigation of symbiotic binaries V. Physical parameters derived from UBV magnitudes.

Projekt: VEGA 2/0038/10 (Astronomický ústav SAV)

Práca: CARIKOVÁ, Zuzana SKOPAL, Augustin. Notices to investigation of symbiotic binaries V. Physical parameters derived from UBV magnitudes. In New Astronomy. ISSN 1384-1076, 2010, vol. 15, p. 637 645. (1.675 IF2009).

 

 3. Výsledok

 

Nová astrofyzikálna metóda na popis vnútornej štruktúry kozmických objektov hľadanie flickeringovej štatistiky T CrB (L. Hric)  Navrhli sme novú metódu v astrofyzike, ktorá umožňuje pomocou úplne lacného fotometrického výskumu (aj bez použitia filtrov) študovať vnútornú štruktúru kozmických objektov a poukázať na prebiehajúce fyzikálne mechanizmy. Neskôr je možné cielene použiť drahšiu spektroskopickú metódu. Základná idea sa opiera o poznatok, že žiarenie niektorých kozmických objektov je charakteristické stochastickým mihotaním (tzv. flickeringom). Predpokladáme, že charakter tohto flickeringu nesie podpis fyzikálnych procesov, ktoré sa vo vnútornej štruktúre študovaného objektu uplatňujú pri premene rôznych foriem energie na jeho žiarenie. Štatistická analýza uvedeného flickeringu a porovnanie pozorovaní so sadou možných modelov umožňuje potom určiť niektoré fyzikálne parametre oblasti, v ktorej dochádza k uvoľňovaniu pozorovaného žiarenia. Túto metódu sme prvýkrát použili v prípade rekurentnej novy T CrB. Analyzovali sme flickering vo V filtri s časovým rozlíšením 45 s. Aplikovali sme jednoduchý predpoklad o prenose momentu hybnosti v akréčnom disku (AD), pričom sme vyvinuli metódu na simulovanie štatistického rozdelenia trvania jednotlivých vzplanutí flickeringu. Predpokladáme, že stochastická premennosť jasnosti je spôsobená turbulentnými oblasťami v AD. Na porovnanie pozorovaní so simulovanými modelmi boli použité kumulatívne histogramy s testom Kolmogorov-Smirnov, ako aj power spektrá. V predloženej práci sme určili dolnú hranicu parametra viskozity, polomer vnútorného AD a flickering sme lokalizovali do centrálnej časti AD. V budúcnosti budeme uvedenú metódu študovať aj na ďalších objektoch, pričom predpokladom je získanie štatisticky významného množstva fotometrických dát, čo zatiaľ spĺňa rekurentná nova RS Oph.

A new astrophysical method for description of the internal structure of cosmic objects - flickering statistics.

Projekt: VEGA 2/7011/7 (Astronomický ústav SAV).

Práca: DOBROTKA, Andrej - HRIC, Ladislav - CASARES, J. - SHAHBAZ, T. - MARTÍNEZ-PAIS, I.G. - MUŇOZ-DARIAS, T. Searching for flickering statistics in T CrB. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2010, vol. 402, p. 2567-2574. (5.103 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.

 

2.3.2. Aplikačný typ

(V základnom výskume uvádzame ako aplikačný typ výsledku - popularizačný výsleok)

 

Astronomická olympiáda (L. Hric) Astronomická olympiáda (AO) je súťaž žiakov základných a stredných škôl na Slovensku z astronómie a príbuzných vied. Organizátorom projektu APVV (LPP-0172-06) je Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV a spoluriešiteľskou organizáciou je aj AsÚ SAV. Do riešenia príkladov a praktických úloh sa zapojili stovky žiakov a študentov zo 45 základných a 35 stredných škôl. Najvyššou formou odmeny pre najlepších riešiteľov zo stredných škôl bola účasť na Medzinárodných olympiádach astronómie a astrofyziky (IOAA). Našou úlohou bolo vyhľadávať talentovaných žiakov a študentov, prehĺbiť ich záujem v oblasti astronómie a v príbuzných vedách, vzdelávať ich formou špeciálnych seminárov a na medzinárodnej súťaži overiť a porovnať získané vedomosti v rámci mnohých krajín z celého sveta. Počas 4 ročníkov IOAA sa jej zo Slovenska zúčastnilo celkove 11 študentov, všetci sa stali jej úspešnými riešiteľmi a pre Slovensko vybojovali 2 bronzové, 1 striebornú a 2 zlaté medaile. 6 študentov spomedzi najlepších riešiteľov sme získali pre štúdium fyziky a astronómie na univerzitách na Slovensku, v Českej republike a vo Veľkej Británii. Najúspešnejším bol rok 2010, keď sme na IOAA v Pekingu získali zlatú aj striebornú medailu a náš študent Peter Kosec sa umiestnil v celkovom poradí na štvrtom mieste vo svete. Na projekte AO sa z AsÚ SAV podieľali: L. Hric vedúci riešiteľ, J. Zverko štatutár, J. Svoreň člen a E. Kundra správca WEB stránky AO (www.sas.astro.sk /Akcie/AO/).

Astronomical Olympiad

Projekt: APVV (LPP-0172-06) (Slovenská astronomická spoločnosť)

Práce: HRIC Ladislav - BARTOLOMEJOVÁ Mária Astronomická olympiáda 3 roky úspechov, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 2. - 3. 11. 2009, MŠ SR, ISBN 978-80-969956-4-6, p. 70 - 72. (vyšlo v r. 2010).

HRIC Ladislav - BARTOLOMEJOVÁ Mária Aktivity Astronomickej olympiády v roku 2010, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29. 11. - 1. 12. 2010, MŠ SR, SBN 978-80-970496-4-5, p. 36-40

BARTOLOMEJOVÁ Mária HRIC Ladislav - Vyhodnotenie projektu Astronomickej olympiády a jej budúcnosť, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29. 11. - 1. 12. 2010, MŠ SR SBN 978-80-970496-4-5, . p. 70-72

Používatelia: vyše 100 účastníkov konferencie a záujemcovia o AO

 

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty

1. Výsledok.

 

Magnetická slučka vynárajúca sa v oblasti vnútra slnečnej granuly. (Gömöry, Rybák, Kučera, Koza) V príspevku sme analyzovali časový vývoj maloškálovej magnetickej slučky vynárajúcej sa v oblasti vnútra slnečnej granuly. Napriek tomu, že priame merania topológie a časových vývojov takýchto slučiek už boli v minulosti uverejnené, ide v našom prípade o prvý takýto popis uskutočnený na základe použitia dát z pozemského ďalekohľadu. V počiatočných fázach existencie slučky sme v miestach jej vynárania zaregistrovali len lineárne polarizované žiarenie čo poukazuje na prítomnosť hlavne horizontálneho magnetického poľa. Neskôr boli na obidvoch koncoch oblasti so zvýšenou lineárnou polarizáciou zaznamenané aj signály zodpovedajúce kruhovo polarizovanému žiareniu. Tieto nové útvary mali navyše opačnú orientáciu vektora polarizácie. Výslednú pozorovanú konfiguráciu je tak možné stotožniť s malou štruktúrou v tvare slučky. Žiarenie pochádzajúce zo strednej časti objavujúcej sa slučky bolo navyše výrazne posunuté do modrej oblasti spektra, čo podporuje hypotézu o jej vynáraní sa. Zistili sme, že stredná hodnota magnetickej indukcie vynárajúcej sa slučky bola približne 450 G a celkový magnetický tok približne 3x10^(17) Mx. Doba výskytu analyzovanej slučky bola 12 min. Pre jednoznačnosť interpretácie získaných výsledkov sme navyše vytvorili aj zjednodušený 3D numerický model vynárajúcej sa slučky. Preukázali sme, že medzi parametrami získanými z pozorovania a zo simulácie panuje veľmi dobrý kvalitatívny súlad, čo výrazne podporuje predchádzajúce tvrdenia. Projekty EU-7RP - OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2008/055,  a  EU-7RP - EST European Large Telescope n. 212482.

Magnetic loop emergence within a granule

Projekty: EU-7RP - OPTICON Trans-national Access Programme 7E1404/2008/055 (Astronomický ústav SAV),  a  EU-7RP - EST European Large Telescope n. 212482, (Instituto de Astrofisica de Canarias, Astronomický ústav SAV).

Práca: GÖMÖRY, Peter - BECK, C. - BALTHASAR, Horst - RYBÁK, Ján - KUČERA, Aleš - KOZA, Július - WÖHL, Hubertus. Magnetic loop emergence with a granule. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2010, vol. 511, art. no. 14, p. 1-10. (4.179 - IF2009).

Počet citácií: 3.

Výsledok sa dosiahol v spolupráci s Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Kanárske ostrovy, Španielsko; Astrophysikalisches Institut Potsdam, Potsdam, Nemecko a Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik, Freiburg, Nemecko.

 

2. Výsledok.

 

Spektrálne charakteristiky rušivého (difúzneho) svetla v blízkosti astronomických observatórií (M. Kocifaj) Každé pozemské astronomické pozorovanie je ovplyvnené difúznym (rušivým) svetlom oblohy, ktoré však nemá konštantnú úroveň ale významne sa mení so smerom pozorovania, atmosférickými podmienkami, vlastnosťami okolitého prostredia a tiež s vlnovou dĺžkou, na ktorej je meranie realizované. Spektrálne charakteristiky rušivého svetla sú dôležité predovšetkým v astrofotometrii a pri spracovaní meraní získaných úzkopásmovými filtrami. V rámci medzinárodnej spolupráce sa nám podarila preukázať závislosť intenzity rušivého svetla na priestorovom rozložení a type pozemných svetelných zdrojov. Špeciálne bol analyzovaný vplyv vysokotlakových sodíkových svietidiel na spektrálnu žiaru oblohy pri uvážení premenlivej koncentrácie znečisťujúcich prímesí v atmosfére. Poznatky tohto typu majú význam pri analýze a korekcii experimentálnych dát, čo napr. umožňuje správne interpretovať tradičné fotometrické merania. Teoretický model bol použitý v numerickej simulácii difúzneho svetla v okolí dvoch slovenských observatórií. Bolo ukázané, že priestorové rozloženie svietidiel ovplyvňuje úroveň šumu v spektre pozorovaných astronomických objektov a to v prípade, že observatórium leží v tesnej blízkosti väčšieho mesta (napr. Vartovka pri Banskej Bystrici).

Light pollution and its spectral behavior close the astronomical observatories.

Projekty: VEGA 2/0016/09 a APVV projekt č. SK-CZ-0019-07.

Práce: KOCIFAJ, Miroslav. Modelling the spectral behaviour of night skylight close to artificial light sources. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711, 2010, vol. 40š, p. 2105-2110. (5.103 - IF2009).

KOCIFAJ, Miroslav - AUBÉ, Martin KOHÚT, Igor. The effect of spatial and spectral heterogeneity of ground-based light sources on night-sky radiances. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 0035-8711, 2010, vol. 409, p. 1203-1212. (5.103 - IF2009).

  Výsledok sa dosiahol v spolupráci s VŠB TU Ostrava, Česká republika.

 

2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach

 

Astronomický ústav SAV nemá zatiaľ zámery na čerpanie štrukturálnych fondov v ďalších známych výzvach.

 

2.3.5. Ostatné významné výsledky.

 

Zistili sme, že energia uvoľnená v dobe maxima pozorovanej slnečnej erupcie bola dostatočná na vyvolanie explozívneho chromosférického vyparovania. Vo vývoji erupcie sme zaznamenali  ďalšie maximum explozívneho vyparovania počas ktorého rýchlosť plazmy bola 280 km/s. Uvedené zistenie dokazuje, že atmosféra Slnka je počas erupcií oveľa komplexnejšia ako naznačujú hydrodynamické simulácie.

Projekty: APVV 0066-06, SK-AT-0004-08, autori: Rybák, Gömöry, práca č.: ADCA27

 

Študovali sme elektromagnetickú emisiu generovanú procesmi delenia a spájania v prúdovej vrstve počas slnečných erupcií. Výsledky ukázali kedy a kde vzniká elektromagnetická emisia. Bola zistená veľká podobnosť modelovanej emisie a driftujúcich pulzujúcich štruktúr v slnečných rádiových spektrách slnečných erupcií.

Projekt: VEGA 2/0064/09, autor: Rybák, práca č.: ADCA09

 

Spracovaním pozorovaní maloškálových koncentrácií magnetických polí v slnečnej fotosfére získaných pomocou prístroja SOT družice Hinode sme zistili rýchlostí pohybov jasných bodov v pokojnej atmosfére Slnka.

Projekt: APVV 0066-06, autor: Rybák, práca č.: ADCA26

 

Analyzovali sme citlivosť vybraných spektrálnych čiar na zmeny rýchlosti v smere zorného lúča pomocou tvaru ich profilov a funkcií citlivosti k rýchlosti vypočítaných v LTE pomocou 1D modelu pokojnej slnečnej atmosféry. V práci sme dokumentovali vhodnosť čiary Ba II 649.7 nm pre diagnostiku rýchlostí v slnečnej fotosfére a spodnej chromosfére, pretože uvedená čiara má veľkú citlivosť na zmeny rýchlosti plazmy.

Projekt: VEGA 2/0064/09, autor: Koza, práca č.: ADCA15          

 

Na základe pozorovaní  bielej koróny a emisných spektrálnych čiar koróny Fe X 637.4 nm, Fe XI 789.2 nm, Fe XIII 1074.7 nm, a Fe XIV 530.3 nm počas úplných zatmení Slnka 29. marca 2006 a 1. augusta sme zistili že chladný protuberančný materiál, pozorovaný v koróne nad slnečným okrajom, je ponorený v horúcej plazme, ktorá má teplotu od  0.9 do 2  milióny K.

Projekt: VEGA 2/7012/27, autor: Rušin, práca č. ADCA06

 

Podarilo sa nám hlbšie preniknúť do geometrickej podstaty veľkej skupiny konečných grúp, z ktorých mnohé sú zviazané s Hilbertovými priestormi konečnej dimenzie. Využili sme pojem tzv. Moebiusovho páru symplexov v konečných nepárno-dimenzionálnych projektívnych priestoroch PG(n, p), kde p je prvočíslo. Obmedziac sa na tie nedegenerované Moebiusove páry, ktoré sú napojené na symplektickú polaritu, najprv sme dokázali ich existenciu, potom pozoruhodnú nestovanú štruktúru, ktorú vytvárajú, a nakoniec perspektivitu z bodu pre p = 2.

Projekt: SK-AT-0001-08, autor: Saniga, práca č. ADEB04

 

Vypracovali sme úplnú klasifikáciu geometrických hyperrovín temer-hexagónu, ktorý je priamym súčinom projektívnej priamky rádu dva a zovšeobecneného štvoruholníka rádu dva.

Projekty: VEGA 2/0092/09 a ZiF CG 1/2009, autor: Saniga, práca  č. ADCA23

 

Existujú také špecifické okruhy, nad ktorými definované projektívne priestory obsahujú dva principiálne odlišné typy bodov unimodulárne a neunimodulárne. Vyslovili sme hypotézu, že tieto dva projektívne stupne volnosti môžu byť previazané s časovou a priestorovými dimenziami vo fyzike.

Projekt: ZiF CG 1/2009, autor: Saniga, práca č. ADEB07

 

Dokázali sme, že Veldkampov priestor zovšeobecneného štvoruholníka typu GQ(2, 4) je izomorfný projektívnemu priestoru PG(5, 2), kde Veldkampove body tvoria dve a Veldkampove priamky štyri orbity vzhľadom na grupu automorfizmov.

Projekty: VEGA 2/0092/09, VEGA 2/0098/10 a ZiF CG 1/2009, autor: Saniga, práca č. ADCA22

 

Odhalili sme zaujímavý vzťah medzi špeciálnym typom kvantového previazania, vlastnosťami grupy A_4 a Lieovou algebrou typu sl (3, C) oplus u(1).

Projekt:  ZiF CG 1/2009, autor: Saniga, ADCA19.

 

Fotometrické pozorovania s družicou MOST viedli k objavu 16 zákrytových dvojhviezd a k vysokopresným svetelným krivkám pre viacero známych sústav. Družicová fotometria je doplnená vysokodisperznou spektroskopiou získanou na observatóriu Las Campañas v Čile. Práca prezentuje aj fotometrickú a spekroskopickú analýzu pozorovaní a výsledné orbitálne elementy skúmaných sústav. Autor: Pribulla, práca: ADCA20.

 

Z UBV( RI) C svetelných kriviek zákrytovej dvojhviezdy BD +66 1663 = GSC 4479 412 s excentrickou dráhou, objavenej v roku 2006, sme upresnili orbitálnu periódu na P = 7.038436dní, určili sme relatívne a absolútne parametre dvojhviezdy a analyzovali sme medzihviezdnu extinkciu smerom k objektu. Z absolútnych parametrov sme určili koeficienty koncentrácie hmoty v smere k centru zložiek k1 = 0.0038, k2 = 0.0073 a zistili periódu apsidálneho pohybu U = 17 800 rokov.

Projekt VEGA 2/7010/27, autori: Volkov, Chochol, práca: ADCA28.

 

V práci sme metódou Dopplerovej tomografie a dynamických výpočtov zistili nové fakty o systéme UZ Lib: hlavná zložka K1 obor má rozsiahlu atmosféru-aspoň 3 násobok polomeru obra, fixovali sme vzdialenosť systému od Slnka, neviditeľný spoločník obieha po dráhe blízkej korotačnej dráhe a blízko bodu Roche L1 systému v koróne hlavnej zložky - K1 obra. Z výpočtov plynie, že neviditeľným spoločníkom by mal byť biely alebo hnedý trpaslík. Vylúčili sme možnosť prítomnosti okolohviezdnej obálky okolo systému.

Autor: Zboril, práca: ADCA29.

 

Podrobili sme kritickému rozboru vlastné merania radiálnych rýchlostí vyše 200 zložiek vizuálnych dvojhviezd. Pre 143 z nich sme publikovali 577 meraní radiálnych rýchlostí a našli príčiny pozorovaných zmien (dvoj- a viachviezdnosť, pulzácie). Pre trojhviezdny systém ADS 7651 sme po prvýkrát publikovali krivku radiálnych rýchlostí a diskutovali hodnoty orbitálnej periódy.

Projekty: VEGA 2/0074/9, VEGA 2/0038/10, autori: Tremko, Žižňovský, Pribulla, práca: ADFA06.

 

Pozičné pozorovania, posuny okamihov miním a radiálne rýchlosti viacnásobnej sústavy V505 Sgr boli vysvetlené dodatočnými poruchami spôsobenými štvrtým, doteraz priamo nedetegovaným, telesom. Numerické simulácie problému N telies umožnili predpovedať vývoj dráh v prípade troch aj štyroch zložiek. Pravdepodobnosť priblíženia štvrtého telesa, ktoré by spôsobilo pozorovanú poruchy dráhy je však nízka a hypotéza vyžaduje potvrdenie pozorovaniami v ďalšom desaťročí.

Autor: Pribulla, práca ADCA01.

 

UBV(RI)C fotometria novej trpasličej novy V466 And, objavenej počas jej supervzplanutia v r. 2008 umožnila jej klasifikáciu ako objekt typu WZ Sge. V prvých 11 dňoch po vzplanutí sme detegovali rané superhrby s periódou 0.056383d, v dňoch 13 - 23 normálne superhrby s periódou 0.05713d a v dňoch 24 33 neskoré superhrby s periódou 0.056d . Potom sa trpasličia nova vrátila do stavu pred vzplanutím. Analýza údajov známych objektov typu WZ Sge umožnila určiť priemerný exces periódy superhrbov   ε = 0.019±0.003.

Projekt: VEGA 2/0038/10, autori: Chochol, Shugarov, Volkov, práca: ADFA02.  

 

Bola študovaná symbiotická sústava AG Draconis počas jej hlavného, 2006-08, vzplanutia.   Analýzou originálnych optických spektier s vysokým ako aj nízkym rozlíšením a archívnych pozorovaní pomocou družíc FUSE a HST, bol zistený vzájomný vzťah medzi chovaním spektra v ultrafialovej a optickej oblasti. Hlavným výsledkom bolo zistenie, že emisná čiara 5x ionizovaného kyslíka, ktorá sa procesom Ramanovho rozptylu transformuje do optickej oblasti spektra, počas maxima aktivity celkom zanikla. (práca ADCA19,

Projekt: VEGA 2/7010/27, autor: Skopal, práca: ADCA24.

 

Fotometrické sledovanie symbiotického systému CH Cyg odhalilo krátke, asi 3 mesiace trvajúce vzplanutie, s amplitúdou približne 1 magnitúdy. Naše merania ukázali na jednoznačnú koreláciu jasnosti CH Cyg v ultrafialovom filtri U s tokom žiarenia, meraným v Roentgenovskej oblasti energií 2-10 keV.

Autori: Skopal, Shugarov, Chochol, práca: GHG02.

 

Na základe modelov atmosfér hviezd vypočítaných pre špecifické chemické zloženie sa simulovali fotometrické zmeny aké sa pozorujú pri chemicky pekuliárnych hviezdach.

Nerovnomerné rozloženie chemických prvkov a redistribúcia toku z UV oblasti spôsobuje variabilitu svetla rotujúcej hviezdy. Bola vytvorená všeobecná teória vzniku fotometrických zmien chemicky pekuliárnych hviezd.

Projekt: VEGA 2/0074/09, autori: Zverko, Žižňovský, práca: AEC02.

 

Získali sme pozorovania štyroch tranzitov extrasolárnej planéty WASP-10b. Analýzou týchto pozorovaní sme určili polomer planéty na 1.22 polomeru Jupiteru, čo je prekvapujúco o 12% viac ako sa najnovšie uvádzané hodnoty. Táto hodnota poslúži teoretikom na skúmanie vnútornej stavby a fyzikálnych procesov vo vnútri extrasolárnych planét.

Autori: Krejčová, Budaj, Krushevska, práca č. ADFA04

 

Bolo ukázané, že rozdielne počiatočné rozloženie telies v proto-planetárnom disku nemá veľký vplyv na formovanie sa Oortovho oblaku komét. Ak sa v tomto disku predpokladajú medzery v oblastiach dráh joviálnych planét, resp. profil povrchovej hustoty planetezimál je úmerný r-2 namiesto pôvodnej úmernosti r-1,5, v rozložení komét v oblaku sú len malé kvantitatívne rozdiely.

Projekt: VEGA 7047, autori: Jakubík, Neslušan, práca č. ADCA17.

 

Z IR spektier v rámci experimentov, v ktorých sme 200 keV H+ ožarovali SO2 a H2S v zmesi s CO alebo navrstvené na vrstvu CO (T=16-20 K) sme zistili, že stĺpcová hustota H2S, SO2 a CO klesá a tvoria sa nové molekuly. Počas existencie molekulárnych mračien je stĺpcová hustota H2S výrazne zredukovaná, čo by mohlo vysvetliť problém detekcie jeho pevnej fázy v smere k mladým hviezdnym objektom. OCS a SO2 v pevnej fáze pozorované v hustých molekulárnych oblakoch môžu byť vytvorené po iónovom ožiarení ľadového povrchu prachových zŕn.

Projekt: Italian Space Agency I/015/07/0, autor: Kaňuchová, práca č.: ADCA04.

 

Na základe výsledkov experimentov, v ktorých boli energetickými iónmi ožarované materiály: polystyrén, olivín a olivín s vrstvou polystyrénu, sme navrhli a úspešne overili optický model na simuláciu efektu kozmického zvetrávania silikátov pokrytých tenkou vrstvou organického materiálu s nízkou výparnosťou, transparentného v UV-NIR oblasti. Zmeraný absorpčný koeficient úplne karbonizovaného polystyrénu bol úspešne použitý na simuláciu UV-NIR časti spektra odrazeného svetla od povrchu kentaura 5145 Pholus.

Projekt: Italian Space Agency I/015/07/0, autor: Kaňuchová, práce č.: ADCA08, GHG01

 

Semi-analyticky bola opísaná gravitačná porucha v nebesko-mechanickom probléme, v ktorom na testovacie teleso pôsobí, okrem centrálneho telesa, aj hmotný tenký prstenec o danom polomere.

Projekt: VEGA 0011, autori: Neslušan, Jakubík, Novocký, práca č. ADFA05.

 

V rámci modelu formovania sa Oortovho oblaku komét bol analyzovaný simultánny vznik Edgeworthovho-Kuiperovho pásu (EKB) a rozptýleného disku za Neptúnom, ich rezonančné zložky zahŕňajúc. Touto analýzou bola demonštrovaná potreba vytvorenia sofistikovanejších modelov vzniku uvedených rezervoárov, ktoré by uvažovali najmä migráciu joviálnych planét. Neprekonateľným nedostatkom jednoduchého modelu je nepozorovaná mohutná, dynamicky chladná zložka EKB.

Projekt: VEGA 0011; autori: Jakubík, Neslušan, práca č. ADFA03.

 

V rámci fotometrie objektov medziplanetárnej hmoty boli na Skalnatom plese získané fotometrické údaje o 15 asteroidoch a 19 kométach. Fotometrický program bol zameraný na potenciálne binárne asteroidy, vytváranie priestorových modelov asteroidov, objekty prelietavajúce v blízkosti Zeme a odozvy aktivity komét na slnečnú činnosť. Bolo tiež získaných 32 astrometrických pozícií komét a asteroidov.

Projekty: VEGA 0022 a APVV SK-CZ-0107-09, autori: Husárik, Pikler, Červák, Krišandová, Tomko, Svoreň,   práce: ADEB02,  ADEB05, ADEB09.

 

Meteorické dráhy z fotografických katalógov IAU MDC boli analyzované s cieľom určiť reálny rozptyl dráh v meteorických prúdoch s heliocentrickými rýchlosťami blízkymi parabolickej hranici. Z vysokého zastúpenia hyperbolických dráh v analyzovaných katalógoch bola určená horná hranica reálneho rozptylu (vyjadreného mediánom absolútnej odchýlky) vo vnútri meteorického prúdu ako približne tretina z rozptylu, aký ukazujú pozorovania.

Projekt: VEGA 0636, autor: Hajduková, práca: ADFB02.

 

Analýza presných fotografických výšok meteorického roja Perzeíd z obdobia štyroch cyklov slnečnej aktivity nevykazuje výraznejšiu variáciu počiatočných ani koncových výšok meteorov, ktorá by korelovala s variáciou slnečnej aktivity.

Projekt: VEGA 0636, autor: Porubčan, práca: ADFB01. 

 

 Využitie ďalekohľadov:

0,6-m reflektor vybavený CCD kamerou v Starej Lesnej 205 hodín čistého pozorovacieho času v 40 nociach.

0,6-m fotometrický reflektor na Skalnatom Plese - 266 hodín v 84 nociach

0,5-m reflektor so CCD kamerou v Starej Lesnej - 883 hodín čistého pozorovacieho času v 152 nociach.

Dvojitý koronograf na Lomnickom štíte - patrolné pozorovania emisných čiar slnečnej koróny - 129 pozorovaní.

Slnečný ďalekohľad v Starej Lesnej - 122 kresieb fotosféry  zo 122 dní pre svetovú databázu údajov.

0,61-m Newton na Skalnatom plese: fotometrický a astrometrický program 467 hodín pozorovacieho času v 101 nociach .

Automatická bolidová komora v Starej Lesnej 193 snímok v 180 nociach.

Automatická bolidová komora na Lomnickom štíte 37 snímok v 26 nociach.

 

 
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií  

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

 Počet v r. 2010/ doplnky z r. 2009

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)

0 / 0

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)

0 / 0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)

0 / 0

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)

0 / 0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)

0 / 0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)

0 / 0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)

0 / 0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)

0 / 0

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

29 / 0

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

21 / 0

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

 

a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)

19 / 0

b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)

12 / 0

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents

0

13. Ostatné vydané periodiká

1

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

3/0

15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)

2 / 0

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

1 / 0

Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie)
Tabuľka 2f Ohlasy

 OHLASY

Počet v r. 2009

Doplnky za r. 2008

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

467

1

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

5

0

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)

14

0

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
 indexoch (3, 4)

7

0

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0

0

Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie)

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

 

1. ANDRONOV, I.L. - ANTONIUK, K.A. - BAKLANOV, A.V. - BREUS, V.V. - BURWITZ, V. -  Chinarova, L.L. - CHOCHOL, D. - DUBOVSKÝ, P.A. - HAN, W. - HEGEDUS, T. - HRIC, L. - CHUN-HWEY, K. - YONGGI, K. - KOLESNIKOV, S.V. - KUDZEJ, I. - LIAKOS, A. - NIARCHOS, P.G. - OKSANEN, A. - PATKOS, L. - PETRÍK, K. - SHAKHOVSKOY, N.M. - VIRNINA, N.A. - YOON, J. - ZOLA, S.: Inter-Longitude Astronomy (ILA) Project: Current Highlights and Perspectives. I. Magnetic vs. Non-Magnetic Interacting Binary Stars. International conference “Variable Stars - 2010”, Odessa, Ukrajina, 16-21.8.2010.

 

2. BARATTA, G.A. - BRUNETTO, R. - FULVIO, D. - GAROZZO, M. - KAŇUCHOVÁ, Z. - LETO, G. - MODICA, P. - PALUMBO, M.E. - SPINELLA, F. - STRAZZULLA, G.: In-situ studies of ion irradiated materials relevant to planetary science. European Planetary Science Congress 2010, Rím, Taliansko, 20.-24.9.2010.

 

3. BARTOLOMEJOVÁ, M. - HRIC, L.: IOAA 2009 in Iran. Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2010, Modrová, SR, 28.-30.5.2010.

 

4. BODNÁROVÁ, M.,  - RYBÁK, J. - KUDELA, K. - GÖMÖRY, P.: Slnečná aktivita a kozmické žiarenie: magnetické pole Slnka a úroveň kozmického žiarenia. 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.-4.6.2010.

 

5.  BODNÁROVÁ, M.  - RYBÁK, J. - HANSLMEIER, A. - UTZ, D.: Dynamika fotosférických bodov v G-páse odvodená použitím dvoch plne automatických algoritmov. 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.- 4.6.2010.

 

6. CARIKOVÁ, Z. - SKOPAL, A..: Probing the symbiotic nebulae by the multicolour photometry. Asymmetric Planetary Nebulae V, Bowness-on-Windermere, Lake District, Veľká Británia, 22.-25.6.2010.

 

7. CEVOLANI, G. -  PUPILLO, G. - GRASSI, G. - TRIVELLONE, G. - PORUBČAN, V.: Systematic radar measurements of atmospheric space debris and meteoroids in 2009. National Meeting of the Societa Italiana Fisica, Bologna, Taliansko, 20.-24.9.2010

 

8. DAW, A. - HABBAL, S.R. - MORGAN, H. - DRUCKMÜLLER, M. - DING, A. - JOHNSON, J. - RUŠIN, V.: Eclipse observations of the Fe XI 789.2 nm line. 215th AAS Meeting, Washington, USA, 3.-7.1.2010.

 

9. DOROTOVIČ, I. - RYBÁK, J. - GARCIA, A. - JOURNOUD, P.: Severojužná asymetria oblastí Ca II K3 určená zo spektroheliogramov OAUC: 1996-2006. 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.- 4.6. 2010.

 

10. DOROTOVIČ, I. - RYBÁK, J. - GARCIA, A. - JOURNOUD, P.: North-south asymmetry of Ca II K regions determined from OAUC spectroheliograms: 1996 2006. JENAM 2010, The European Week of Astronomy and Space Science, Lisabon, Portugalsko, 6.-10.9. 2010.

 

11. GAROZZO, M. - FULVIO, D. - GOMIS, O. - KAŇUCHOVÁ, Z. - PALUMBO, M.E - STRAZZULLA, G.: Sulfur-bearing molecules on the Galilean moons: an experimental approach. European Planetary Science Congress 2010, Rím, Taliansko, 20.-24.9.2010.

 

12. GÖMÖRY, P. - BECK, C. - BALTHASAR, H. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - KOZA, J. - WÖHL, H.: Spectropolarimetry of a small-scale magnetic loop emergence. 6th Solar Polarization Workshop, Haleakala Maui, USA, 30.5.-4.6.2010.

 

13. HABBAL, S.R. - DRUCKMÜLLER, M. - MORGAN, H. - SCHOLL, I. - RUŠIN, V. - DAW, A. - JOHNSON, J. - ARNDT, M.: Hot prominence cavities. 216th AAS Meeting, Miami, Florida, USA, 23.-27.5.2010.

 

14. HAJDUKOVÁ, M.: The distribution of the orbits in the Geminid meteoroid stream based on the dispersion of their periods. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

15. HRIC, L.: SASCIN09 Total Solar Expedition. Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2010, Modrová, SR, 28.-30.5.2010.

 

16. HRIC, L. - BARTOLOMEJOVÁ, M.: Slovakia in the PEEP Project. The World in the Photography of Well Known Slovak Personalities, Veľká Lomnica, SR, 17.-22.10.2010.

 

17. HRIC, L. - BARTOLOMEJOVÁ, M.:  M. R. Štefánik. The World in the Photography of Well Known Slovak Personalities, Veľká Lomnica, SR, 17.-22.10.2010.

 

18. HRIC, L. - KUNDRA, E.: Precataclysmic Eclipsing Binary V471 Tau - (O C) Diagram solved. Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2010, Modrová, SR, 28.- 30.5.2010.

 

19. HRIC, L.- KUNDRA, E. - DUBOVSKÝ, P.: Eclipsing binary V471 Tau. Medzinárodná konferencia KOLOS 2010, Snina, SR, 2.- 4.12.2010.

 

20. HUSÁRIK, M.: Kométy hlavného pásu. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30.4.2010.

 

21. HUSÁRIK, M.: Preliminary model of asteroid (1095) Tulipa. Meteoroids 2010 – An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

22. HUSÁRIK, M. - SVOREŇ, J.: Výskum pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v Centre kozmických výskumov. Conference: Centre of cosmic studies: objectives and results, Tatranská Lomnica, SR, 7.- 9.10.2010.

 

23. CHOCHOL, D.: Update on activities of the Aurora Polaris project in Slovakia. The 4th Transnational Meeting of the European Project Aurora Polaris, Hereford, Veľká Británia, 26.-30.4.2010.

 

24. CHOCHOL, D. - KATYSHEVA. N.A. - SHUGAROV, S.Y. - VOLKOV, I.M. - ANDREEV, M.V.: Evolution of superhumps in V466 And a new WZ Sge-type object. Binary star evolution: mass loss, accretion and mergers, Mykonos, Grécko, 22.-25.6.2010.

 

25. JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L.: Vznik Urána a Neptúna po vzniku Jupitera a Saturna. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30. 4. 2010.

 

26. JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L. - ASTALOŠ, J.: The formation of ice giants in the solar nebula with Jupiter and Saturn. 6-th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems : GCCP 2010, Bratislava, SR, 8.-10.11.2010.

 

27. JAKUBÍK, M. - NESLUŠAN, L. - SVOREŇ, J.: Denný pohyb teoretických radiantov aktívnych meteorických rojov. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30.4.2010.

 

28. JAKUBÍK, M. - SVOREŇ, J. - NESLUŠAN, L.: Daily motions of the theoretical radiants of active meteor streams. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

29. JANÍK, J. - MIKULÁŠEK, Z. - SZÁSZ, G. - ZEJDA, M. - ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ZVĚŘINA, P.: mCPod - three years after. International conference MAGNETIC STARS 2010, SAO, Nizhnij Arkhyz, Rusko, 27.8 -1.9. 2010.

 

30. KAŇUCHOVÁ, Z. - BARATTA, G.A. - GAROZZO, M. - STRAZZULLA, G.: Space weathering of asteroidal surfaces. European Planetary Science Congress 2010, Rím, Taliansko, 20.-24.9.2010.

 

31. KAŇUCHOVÁ, Z. - SVOREŇ, J. - JAKUBÍK, M.: Stability of the Perseids filaments. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

32. KOCIFAJ, M: Spektrálne vlastnosti rušivého svetla. Kurz osvětlovací techniky XXVIII, VŠB Technická univerzita, Ostrava, ČR, 11.-13.10.2010.

 

33. KOMŽÍK, R.: Internet, počítačová sieť, služby. Conference: Centre of cosmic studies: objectives and results, Tatranská Lomnica, SR, 7.- 9.10.2010.

 

34. KOZA, J.: The Ba II 649.7 nm spectral line as a sensitive Doppler diagnostics. EAST Workshop on Solar Physics "Science with Synoptic Solar Telescopes", Tatranská Lomnica, SR, 4.-7.10.2010.

 

35.  KOZA, J.: Sensitivity of selected Ba II, Fe I, Fe II, and Cr I spectral lines to velocity in quiet solar atmosphere, 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5-4.6.2010.

 

36. KOZA, J.: Jemná štruktúra chromosféry a prechodovej oblasti, 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5-4.6.2010.

 

37. KOZA J. - HRIC L.: The best Telescopes in the World. Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2010, Modrová, SR, 28.-30.5.2010.

 

38. KOZA, J. - RUTTEN, R. J. - VOURLIDAS, A.: Dynamic Lyman alpha jets, 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5-4.6.2010.

 

39. KRIŠANDOVÁ, Z.: Kométy a slnečná činnosť. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30.4.2010.

 

40.   KRTIČKA, J. - MARKOVÁ, H. - MIKULÁŠEK, Z. - LUEFTINGER, T. - BOHLENDER, D. - ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. The nature of the light variations of chemically peculiar stars CU Vir and HD 64740. IAU Symposium 272:  ACTIVE OB STARS,  Paris, Francúzsko, 19.-23. 7. 2010.

 

41. KUČERA, A. - TOMCZYK, S. - AMBRÓZ, J. - SEWELL, S. - GÖMÖRY, P. - SUMMERS, R. - KOZÁK, M. - SUTHERLAND, L. - RYBÁK, J. - WATT, A. - AUMILLER, P. - BODNÁROVA, M.: Planed routine patrol of coronal velocities and magnetic fields with a new instrument Coronal Multi-channel Polarimeter (COMP-S). EAST Workshop on Solar Physics: Science with Synoptic Solar Telescopes, Tatranská Lomnica, SR, 4.-7.10.2010.

 

42. KUČERA, A. - AMBRÓZ, J. - KOZÁK, M. - RYBÁK, J.: CoMP-S - the coronal multi-channel polarimeter for Slovakia. Conference: Centre of cosmic studies: objectives and results, Tatranská Lomnica, SR, 7.- 9.10.2010.

 

43. MÉSZÁROSOVÁ, H. - FERNANDES, F.C.R. - KARLICKÝ, M. - RYBÁK, J. - SAWANT, H.S. - CECATTO, J.R. - JIŘIČKA, K.: Narrow Band dm-Radio Spikes and Magnetoacoustic Trains. CESRA 2010 workshop, La Roche-en-Ardenne, Belgicko, 15.-19.6. 2010.

 

44. MÉSZÁROSOVÁ, H. - KARLICKÝ, M. - FÁRNÍK, F. - RYBÁK, J.: The 10-100 s quasi-periodic oscillations in X-ray sources. 274th IAU Symposium Advances in Plasma Astrophysics, Giardini-Naxos, Taliansko, 6.-20.9. 2010.

 

45. MÉSZÁROSOVÁ, H. - RYBÁK, J. - KARLICKÝ, M. - JIŘIČKA, K.: Signatures of Magnetoacoustic Wave Trains in Solar dm-Radio Bursts. CESRA 2010 workshop, La Roche-en-Ardenne, Belgicko, 15.-19.6. 2010.

 

46. MÉSZÁROSOVÁ, H. - RYBÁK, J. - KARLICKÝ, M. - JIŘIČKA, K.: Separation of solar radio bursts in a complex spectrum. 274th IAU Symposium „Advances in Plasma Astrophysics“,  Giardini-Naxos, Taliansko, 6.-20.9. 2010.

 

47. MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ZEJDA, M. - ZVERKO, J. - Hubrig, S. - KRTIČKA, J. - DUBOVSKÝ, P. A. - GAZEAS, K. - ZOLA, S. - OGLOZA, W. - ALBAYRAK, B. CHRASTINA, M. - GRÁF, T. - JANÍK, J. - KUDZEJ, I. The triple star AR Aurigae.  International conference MAGNETIC STARS 2010, SAO, Nizhnij Arkhyz, Rusko, 27.8 -1.9. 2010.

 

48. MIKULÁŠEK, Z. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ZEJDA, M. - ZVERKO, J. - Hubrig, S. -  KRTIČKA, J. - DUBOVSKÝ, P. A. - GAZEAS, K. - ZOLA, S. - OGLOZA, W. - ALBAYRAK, B. CHRASTINA, M. - GRÁF, T. - JANÍK, J. - KUDZEJ, I. Orbital motions in the triple system AR Aurigae. Medzinárodná konferencia KOLOS 2010, Snina, SR, 2.- 4.12.2010.

 

49. MINAROVJECH, M. - RUŠIN, V. - SANIGA, M.: Synoptic charts of solar magnetic fields. EAST Workshop on Solar Physics "Science with Synoptic Solar Telescopes", Tatranská Lomnica, SR, 4.-7.10.2010.

 

50. NESLUŠAN, L.: The fundamentals on the non-black black holes. Probing strong gravity near black holes. Praha, ČR, 15-18.2.2010.

 

51. NESLUŠAN, L.: The unification of the fundamental interaction within Maxwell electromagnetism: Model of hydrogen atom, gravity as the secondary electric force, calculation of the unified inertia force. Mini-workshop: Going beyond metric: Black holes, con-locality and cognition. Tatranská Lomnica, SR, 3.-7.10.2010.

 

52. PITTICH, E.M. - SOLOVAYA, N.A.:  Rotation of small particles under the radiation force. JENAM 2010 - "European Week of Astronomy and Space Sciences",Lisabon, Portugalsko, 6.-10.9.2010.

 

53. PITTICH, E.M. - SOLOVAYA, N.A.  - MEDVEDEV, Y.D.: Rotation of small particles. International meteor conference 2010,Armagh, Veľká Británia, 16.-19.9.2010.

 

54. PITTICH, E.M. - SOLOVAYA, N.A.: Rotácia malých častíc v slnečnej sústave. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30.4.2010.

 

55. PORUBČAN, V. - SVOREŇ, J. - NESLUŠAN, L., SCHUNOVÁ, E.: The updated IAU MDC catalogue of photographic meteor orbits. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

56. PORUBČAN, V. - ZIGO, P. - CEVOLANI, G. - PUPILLO, G.: Variation of sporadic meteor background and solar activity. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

57. PRIBULLA, T.: Broadening-function technique: new tool in the quest for exoplanets. Workshop "Young Planetary Systems", Jena, Nemecko, 15.-17.11.2010.

 

58. PRIBULLA, T. - VAŇKO, M. - CHOCHOL, D. - HAMBÁLEK, L. - PARIMUCHA, Š.: O'Connell effect in early-type contact (?) binaries: DU Boo and AG Vir. Binary star evolution: mass loss, accretion and mergers, Mykonos, Grécko, 22.-25.6.2010.

 

59.  RUŠIN, V. - KUČERA, A. - SVOREŇ, J.: Explore Universe, your home. Communicating astronomy with the public,Kapské mesto, Juhoafrická republika, 13.-22.3.2010.

 

60. RUŠIN, V. - MINAROVJECH, M. - SANIGA, M: Emisná koróna a protuberancie kandidáti na predpovede slnečnej aktivity. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice, Česká republika, 18.-20.5.2010.

 

61. RUŠIN, V. - MINAROVJECH, M.- SANIGA, M: Solar cycle and distribution of the green corona irradiance and prominences. EAST Workshop on Solar Physics: Science with Synoptic Solar Telescopes, Tatranská Lomnica, SR, 4.-7.10.2010.

 

62. RYBÁK, J. - AMBRÓZ, J. - GÖMÖRY, P. - KOZÁK, M. - KUČERA, A. - TOMCZYK, S. - SEWELL, S. - SUMMERS, R. - SUTHERLAND, L. - WATT, A.: Koronálny multikanálový polarimeter pre observatórium Lomnický štít. 20. celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.-4.6.2010.

 

63. RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - BENZ, A. - BOGACHEV, S. - BRAJSA, R.: Ohrev pokojnej slnečnej koróny z meraní prísroja FET/TESIS na družici KORONAS-PHOTON. 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.- 4.6.2010.

 

64. RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - MAČURA, R. - KUČERA, A. - RUŠIN, V. - PÖTZI, W. - BAUMGARTNER, D. - HANSLMEIER, A. - VERONIG, A. - TEMMER, M.: LSO/KSO Hα prominence catalogue crosscalibration issues. EAST Workshop on Solar Physics "Science with Synoptic Solar Telescopes". Tatranská Lomnica, SR, 4.-7.10.2010.

 

65. RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P. - BENZ, A. - BOGACHEV, S. - BRAJSA, R.: Ohrev pokojnej slnečnej koróny z meraní prístroja FET/TESIS na družici KORONAS-PHOTON. 20. Celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.-4.6.2010.

 

66. RYBÁK, J. - MAČURA, R. - GÖMÖRY, P. - KUČERA, A. - BOCHNÍČEK, O. - HORECKÁ, V.: Observatórium Lomnický štít meteorológia a slnečná astrofyzika. 20. celoštátny slnečný seminár, Papradno, SR, 31.5.-4.6.2010.

 

67. RYBÁK, J. - MAČURA, R. - GÖMÖRY, P - KUČERA, A. - BOCHNÍČEK, O. - HORECKÁ, V.: Observatórium Lomnický štít počasie a astroklíma. Conference: Centre of cosmic studies: objectives and results, Tatranská Lomnica, SR, 7.-9.10.2010.

 

68. SANIGA, M.: Rudiments of Space Cremona Transformations. Going Beyond Metric: Black Holes, Non-Locality and Cognition, Tatranská Lomnica, SR, 3.-7.10.2010.

 

69. SANIGA, M.: Snarks A Brief Overview. Going Beyond Metric: Black Holes, Non-Locality and Cognition, Tatranská Lomnica, SR, 3.-7.10.2010.

 

70. SEKERÁŠ, M. - SKOPAL, A.: Diagnostic of the symbiotic nebula by Thomson scattering. Asymmetric Planetary Nebulae V, Bowness-on-Windermere, Lake District, Veľká Británia, 22.-25.6.2010.

 

71. SHUGAROV, S.Y. - ANDREEV, M.V. - CHOCHOL, D. - KATYSHEVA, N.A. - IRSMAMBETOVA, T.R.: An evolution of superhumps of Nova WZ Sge-type system in Leonis. Physics of Accreting Compact Binaries, Kyoto, Japonsko, 26.-30.7.2010.  

 

72. SKOPAL, A.: Multiwavelength SED of stellar explosions. Asymmetric Planetary Nebulae V, Bowness-on-Windermere, Lake District, Veľká Británia, 22.-25.6.2010. 

 

73. SKOPAL, A. - TARASOVA, T. - PRIBULLA, T. - VAŇKO, M. - DUBOVSKÝ, P. - KUDZEJ, I..: Asymmetric ejection of jets from the symbiotic prototype Z Andromedae. Asymmetric Planetary Nebulae V, Bowness-on-Windermere, Lake District, Veľká Británia, 22.-25.6.2010.

 

74. SOLOVAYA, N.A. - PITTICH, E.M.: The influence of the dynamical friction on the evolution of triple stellar systems. JENAM 2010 - "European Week of Astronomy and Space Sciences", Lisabon, Portugalsko, 6.-10.9.2010.

 

75. SPURNÝ, P. - SVOREŇ, J. - TÓTH, J.: Bolid Košice. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30.4.2010.

 

76. SVOREŇ, J. - KRIŠANDOVÁ, Z. - KAŇUCHOVÁ, Z.: Meteoroids of the Taurid complex in the IAU MDC photographic database. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

77. TOMCZYK, S. - AMBRÓZ, J. - GÖMÖRY, P. - KOZÁK, M. - KUČERA, A. - RYBÁK, J. - SEWELL, S. - SUMMERS, R. - SUTHERLAND, L. - WATT, A.: A coronal multi-channel polarimeter for the Lomnicky peak observatory (Slovakia). 6th Solar Polarization Workshop, Haleakala Maui, USA, 30.5.-4.6.2010.

 

78. TOMKO, D.: Dynamický vývoj prúdu meteoroidov asociovaných s kométou 122P/de Vico. Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 26.-30.4.2010.

 

79. TOMKO, D. - NESLUŠAN, L. - JAKUBÍK, M.: Dynamics of stream of chosen comets. 6th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava, SR, 8.-10.11.2010.

 

80. TÓTH, J. - SVOREŇ, J. - BOROVIČKA, J. - SPURNÝ, P. - IGAZ, A. - PORUBČAN, V. - POVINEC, P. - HALODA, J. - KORNOŠ, L. - HUSÁRIK, M. - KRIŠANDOVÁ, Z. - VEREŠ, P.: Meteorite Košice the fall in Slovakia. Meteoroids 2010 An international conference on minor bodies in the Solar system, Breckenridge, Colorado, USA, 24.-28.5.2010.

 

81. VAŇKO, M.: Observational Astronomy at the Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences. Workshop "Young Planetary Systems", Jena, Nemecko, 15.-17.11.2010.

 

82. ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ILIEV, I. -  BARZOVA, I. - ROMANYUK, I. KUDRYAVTSEV, D. - SEMENKO, E. Stars with discrepant "v sin i" as derived from the Ca II 3933 and Mg II 4481 A lines. International conference MAGNETIC STARS 2010, SAO, Nizhnij Arkhyz, Rusko, 27.8 -1.9.2010.

 

 

Ostatné prednášky v zahraničí

83. RYBÁK, J. - GÖMÖRY, P - MAČURA, R. - KUČERA, A. - RUŠIN, V. - PÖTZI, W. - BAUMGARTNER, D. - HANSLMEIER, A. - VERONIG, A. - TEMMER, M.: LSO/KSO Hα prominence catalogue crosscalibration issues, Kanzelhoehe Observatory for Solar and Environmental Research, Treffen, Rakúsko, 11.10. 2010.

84. RYBÁK, J. - AMBRÓZ, J. - GÖMÖRY, P - KOZÁK, M. - KUČERA, A. - TOMCZYK, S. - SEWELL, S. - SUMMERS, R. SUTHERLAND, L. - WATT, A.: Coronal multichannel polarimeter for the observatory Lomnický štít. Kanzelhoehe Observatory for Solar and Environmental Research, Treffen, Rakúsko, 11.10. 2010.

85. ZBORIL, M.: Stars suspicious of bright active regions. TUBITAK National Observatory, Antalya, Turecko, 18.5.-2.6.2010.

 

86. ZBORIL, M.: Cool, dark spots on late-type stars and methods of their detection. TUBITAK National Observatory, Antalya, Turecko, 18.5.-2.6.2010.

 

Tabuľka 2g Vedecké podujatia

  Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  

  82

  Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  

  0

 

2.6. Vyžiadané prednášky

 

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach

 

1. MIKULÁŠEK, Z. - KRTIČKA, J. - JANÍK, J.  - ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ZVĚŘINA, P. - ZEJDA, M.  Magnetic CP stars with unsteady periods, International conference MAGNETIC STARS 2010, SAO, Nizhnij Arkhyz, Rusko, 27.8 -1.9. 2010

 

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach

 

2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií

 

2. KUČERA, A. - Changes of spectral characteristics in the photosphere caused by a nearby M5.4 flare. University Corporation for Atmospheric Research a Colorado corporation (UCAR/HAO), 3090 Center Green Drive, Boulder, Colorado 80307, USA, 27.5.2010

 

3. NESLUŠAN, L. JAKUBÍK, M. - LETO, G.: The trans-Neptunian region from the modelling of the formation of Oort cloud. Seminár Oddelenia astrofyziky Slnečnej sústavy observatória Côte d´Azur, CNRS, Nice, Francúzko,  20.5.2010.

 

4. SKOPAL, A.: Symbiotické dvojhviezdy. Astronomický ústav Karlovej Univerzity, Praha, ČR, 24.11.2010.

 

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

 

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent

2.7.2. Prihlásené vynálezy

2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2010 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.

2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.

 

 
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku
 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2010

Forma

Počet k 31.12.2010

Počet ukončených doktorantúr v r. 2010

 

Doktorandi

Ukončenie z dôvodov

 

celkový počet

z toho novoprijatí

ukončenie úspešnou obhajobou

predčasné ukončenie

neúspešné ukončenie

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

 Interná zo zdrojov SAV

2

4

0

1

3

0

0

0

0

0

 Interná z iných zdrojov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Externá

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Spolu

2

4

0

1

3

0

0

0

0

0

 
 
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
 

Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné

Pôvodná forma

Interná z prostriedkov SAV

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Interná z iných zdrojov

Externá

Externá

Nová forma

Interná z iných zdrojov

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Počet

0

0

0

0

0

0

 
 
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov študijného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Ľubomír Hambálek

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2006

8 / 2010

4.1.8 astrofyzika

RNDr. Theodor Pribulla CSc., Astronomický ústav SAV

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Emil Kundra

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2005

8 / 2010

4.1.8 astrofyzika

RNDr. Ladislav Hric CSc., Astronomický ústav SAV

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mikuláš Tirpák

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2005

8 / 2010

4.1.7 astronómia

RNDr. Luboš Neslušan CSc., Astronomický ústav SAV

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 
 
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandské štúdium uskutočňované na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

 astronómia

 4.1.7

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 astrofyzika

 4.1.8

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

   
 
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese

 Menný prehľad pracovníkov,
 ktorí boli menovaní
 do spoločných odborových
 komisií pre doktorandské
 štúdium

 Menný prehľad pracovníkov,
 ktorí pôsobili ako členovia
 vedeckých rád univerzít,
 správnych rád univerzít a fakúlt

 Menný prehľad pracovníkov,
 ktorí získali vyššiu vedeckú,
 pedagogickú hodnosť
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (astrofyzika)

 

 Mgr. Emil Kundra, PhD. (IIb)

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (astronómia)

 

 Mgr. Emil Kundra, PhD. (PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

 RNDr. Aleš Kučera, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Aleš Kučera, CSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (astrofyzika)

 

 

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (astronómia)

 

 

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Ján Rybák, CSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Ján Rybák, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. (astrofyzika)

 

 

 
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2010

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prednášky

Cvičenia a semináre

Vedenie bak. a dipl. prác

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

5

1

2

1

0

 Celkový počet hodín v r. 2010

132

8

82

45

0

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
 

Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ

1.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
 diplomových a bakalárskych prác

0

2.

 Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

0

3.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

8

4.

 Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)

11

5.

 Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

3

6.

 Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

3

7.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
 prác

3

8.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
 prác

6

9.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

1

 
 
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

Pracovníci ústavu pôsobili ako členovia komisií pre štátne záverečné skúšky:

-Prírodovedecká fakulta UPJŠ (A. Kučera, J. Svoreň)

- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (J. Svoreň, A. Skopal)

- Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity, Brno (J. Zverko)

 

Pracovníci ústavu pôsobia ako členovia Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na funkčné obdobie 2010-2015 vo vedných odboroch 010301 Astrofyzika a 010302 Astronómia  -  predseda J. Svoreň, členovia  D. Chochol a A. Skopal.

 

 
4. Medzinárodná vedecká spolupráca

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia
 
Česko-slovenská konferencia o medziplanetárnej hmote, Modra, SR, 29 účastníkov, 26.04.-30.04.2010

Základným vedeckým programom bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu medziplanetárnej hmoty, od problematiky rojových a sporadických meteorov, cez bolidné siete, prelety veľmi jasných bolidov s následnými pádmi meteoritov, problematiku blízkozemských objektov až po formovanie Oortovho kometárneho oblaku.
 

Moderné vývojové trendy v slnečnej a stelárnej spektroskopii, Tatranská Lomnica, 18 účastníkov, 17.05.-21.05.2010

Course was focused on on basics of atomic physics, spectroscopy, spectra of the photosphere, chromoshere and especially of the corona of the Sun as well as other stars including diagniostic methods for determination of the physical properties of the solar and stellar plasma. Course was prepared for undergraduates but also for PhD students from the AISAS at Tatranska Lomnica and from both universities in Slovakia where education on astronomy and astropohysics is provided.
 

Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2010, Modrová, Slovensko, 41 účastníkov, 28.05.-30.05.2010

Tradičná konferencia, na ktorej sa stretávajú špičkoví odborníci (rektori, dekani, riaditelia ústavov, vysokoškolskí profesori so študentmi a amatérskymi astronómami, ktorí majú záujem podieľať sa na vedeckom výskume v danom obore.

EAST míting o Slnečnej fyzike "Veda zo synoptickými slnečnými teleskopmi", Stará Lesná, Slovensko, 30 účastníkov, 04.10.-10.10.2010

Druhá konferencia v rámci projektu EST - European Solar Telescope a konzorcia EAST - European Association for Solar Telescopes. Hlavná téma konferencie bola venovaná vedeckému výskumu a významu dlhodobých pravidelných pozorovaní so slnečnými teleskopmi. Konferencie sa zúčastnili vedeckí pracovníci z Ázie, Európy a Ameriky a prednesených bolo 20 vedeckých referátov. 

Presahujúc metriku: čierne diery, nelokálnosť a poznanie, Tatranská Lomnica, Slovenská republika, 8 účastníkov, 04.10.-08.10.2010

The workshop dealt with various novel conceptual models /scenarios pertaining to the inner working of our universe.
 

Konferencia: Centrum kozmických výskumov - zameranie a výsledky, Stará Lesná, SR, 57 účastníkov, 07.10.-09.10.2010

Medzinárodná vedecká konferencia uskutočnená v súlade s opisom projektu v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej za účasti 57 zahraničných a domácich účastníkov. Bolo prednesených 9 referátov o zameraní jednotlivých aktivít, doteraz nakúpených prístrojoch a vedeckých programoch. Prebehla aj rozsiahla diskusia k aktuálnym úlohám Centra kozmických výskumov. Príspevky budú publikované v špeciálnom čísle časopisu Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso.

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka)
 
International conference about successes of  stellar astronomy – Bezovec 2011 /Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2011, Modrová, Slovensko, 50 účastníkov, 27.05.-29.05.2011, (Ladislav Hric, 052 7879148, hric@ta3.sk)

Tradičná konferencia, na ktorej sa stretávajú špičkoví odborníci (rektori, dekani, riaditelia ústavov, vysokoškolskí profesori so študentmi a amatérskymi astronómami, ktorí majú záujem podieľať sa na vedeckom výskume v danom obore. Dôraz sa bude klásť na metódy spracovávania pozorovaní a ich interpretáciu.

From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools,   IAU Symposium 282 /Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam, Hlavné nástroje a modely,   IAU sympózium 282 , Tatranská Lomnica, 150 účastníkov, 18.07.-22.07.2011, (Theodor Pribulla, 052/7879135, pribulla@ta3.sk)

The conference would commemorate the 40th anniversary of the first model atmosphere and binary star synthesis codes, as well as the 110th anniversary of the birth of Dr. Antonín Bečvář, founder of the Skalnaté Pleso Observatory and author of several famous atlases and catalogues: Atlas Coeli, Atlas Borealis, Atlas Eclipticalis and Atlas Australis which were used nightly by astronomers around the world for almost half a century.
 
The conference entitled "From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools" will bring the exoplanet and binary star communities together to discuss the many techniques that we share.
Key topics:
   1.Multiwavelength photometry and spectroscopy of interacting binaries (compact &amp; non-compact binaries, CVs, Algols, contact binaries, binaries in external galaxies)
   2.Observations and analysis of exoplanets and brown dwarfs in binaries
   3.Imaging techniques: adaptive optics, interferometry, polarimetry, tomography
   4.Model atmospheres of stars, interacting binaries, disks, exoplanets, and brown dwarfs
   5.Synthetic light curves, velocity curves, and spectra of binary stars and accretion structures
   6.Spectral disentangling techniques for interacting binaries, brown dwarfs, and exoplanets
   7.Formation and evolution of binary stars, brown dwarfs, and exoplanets
   8.Hydrodynamic simulations of exoplanets and mass transfer in interacting binaries

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

6

5

6

 
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International board of IOAA  (Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky) (funkcia: člen)

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

European Astronomical Society (EAS) (funkcia: člen)

International Astronomical Union (IAU) (funkcia: člen, kontaktná osoba za Slovensko pre IYA - Medzinárodný rok astronómie)

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Optical Society of America (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

International Astronomical Union (IAU)  (funkcia: člen)

Mgr. Július Koza, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations- JOSO (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Consortium „ EAST – European Association for Solar Telescopes“ (funkcia: člen)

International Astonomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations - JOSO (funkcia: národný reprezentant Slovenska)

Ing. Milan Minarovjech, CSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

European astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen pracovnej skupiny IAU komisie č. 22 pre nomenklatúru meteorických rojov)

International Meteor Organization (funkcia: člen, )

RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen organizačného výboru komisie 42 )

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

American Geophysical Union  (funkcia: člen)

Česká astronomická spoločnosť  (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen pracovnej skupiny Solar Eclipses)

RNDr. Ján Rybák, CSc.

ASTRONET (funkcia: reprezentant za Slovensko)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint  Organiozation for Solar Observation- JOSO (funkcia: viceprezident)

RNDr. Metod Saniga, CSc.

American Institute of Physics/UniPHY (funkcia: člen)

American Mathematical Society / Mathematical Reviews (funkcia: reviewer)

European Mathematical Society / Zentralblatt MATH  (funkcia: Reviewer (by invitation))

European Science Foundation (funkcia: Pool of Reviewers (by invitation))

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International Symmetry Association (funkcia: člen)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

 Nina Solovaya, DrSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Tremko, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Milan Zboril, CSc.

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen WG IAU „CP and Related Stars“)

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty

Meno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet

   Kučera Aleš   

ESA- European Space Agency - PRODEX

1

     

Grantová agentúra Českej Republiky

1

   Rybák Ján   

ESA- European Space Agency - PRODEX

1

   Zverko Juraj   

Grantová agentúra Českej Republiky

1

 
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

   Dňa 28.2.2010 o 22:24:46 UT vnikol do atmosféry nad juhovýchodným Slovenskom jasný bolid. Na základe spolupráce s Astronomickým ústavom AV ČR v Ondřejove a FMFI UK v Bratislave sa podarilo vypočítať predpokladané miesto dopadu meteoritu. V čase od 20.3.2010 do 5.10.2010 sa podarilo nájsť počas početných expedícií organizovaných AsÚ SAV a FMFI UK celkove 76 úlomkov meteoritu. Ide o vzácny nález, len 15. na svete, meteoritu s presne určenou heliocentrickou dráhou, keď ku nájdeným úlomkom poznáme aj miesto v Slnečnej sústave, z ktorého prišli. Údaje o meteorite pod názvom Košice boli zaslané na katalogizovanie a prebieha analýza úlomkov v slovenských aj zahraničných inštitúciách. (APVV projekt SK-CZ-0107-09, Svoreň, Husárik, Krišandová, Kučera, Koza, Bodnárová, Tomko).

   V rámci medzinárodnej expedície za úplným zatmením Slnka (USA, Česká republika, Nemecko a Slovensko) sa počas úplného zatmenia Slnka dňa 11. júla 2010 podarilo získať unikátne zábery bielej koróny s rozlíšením okolo jednej oblúkovej sekundy (v dolnej koróne). Koróna bola pozorovaná  do vzdialenosti 8 polomerov Slnka. Nami získané zábery sú najkvalitnejšie na svete. Aktuálne snímky slnečnej koróny pri zatmeniach Slnka sme zverejnili na plagáte Slnečná koróna najvyššia vrstva atmosféry Slnka, pozorovaná pri jeho úplných zatmeniach v rokoch 2008-10, ktorý bol vydaný v rámci projektu AURORA POLARIS (projekt GRUNDTVIG č.: 84100468/p-PO, Chochol, Rušin). V rámci tohto projektu sme vydali aj DVD o štyroch významných astronómoch: T.W. Webbovi z Veľkej Británie, M. Koperníkovi z Poľska, J.J. Schmidtovi z Grécka a M.R.Štefánikovi zo SR v štyroch jazykových verziách.

   Prístup k pozorovacím dátam najvyššej svetovej úrovne. Financovanie tohto prístupu bolo umožnené vďaka úspešnej aplikácii na pridelenie a financovanie pozorovacieho času v rámci projektu OPTICON (P. Gömöry, A. Kučera, J. Rybák).

   Realizovali sa merania pomocou nového spektrofotometra, ktorý bol zakúpený českým partnerom. Pomocou tohto prístroja sme získali jemnú štruktúru spektra nočnej oblohy v Bratislave. Vzhľadom na úzke prepojenie so spektrálnymi vlastnosťami okolitých pozemných zdrojov nám nové dáta umožnia lepšie analyzovať transformáciu spektier v prízemnej atmosfére.   (APVV projekt SK-CZ-0014-09, Kocifaj).

 

 

Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
5. Vedná politika

 

 
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
 

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
   

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická    

Začiatok spolupráce: 1955   

Zameranie: astronómia - s Fakultou matematiky, fyziky a astronómie   

Zhodnotenie: spoločne organizované doktorandské štúdium, členstvo v štátnicových komisiách, výučba - prednášky, vzájomné zastúpenie v redakčných radách vydávaných časopisov    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická    

Začiatok spolupráce: 1997   

Zameranie: astronómia a astrofyzika    

Zhodnotenie: výučba - prednášky, členstvo v štátnicových komisiách, spoločné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ     
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká    

Začiatok spolupráce: 2000   

Zameranie: astrofyzika    

Zhodnotenie: spoločné projekty, spoločný predmet výskumu    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Faculty of Physics, University Bielefeld, Germany   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2002   

Zameranie: interdisciplinárny výskum   

Zhodnotenie: spoločné projekty, organizovanie spoločných workshopov    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, ČR   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická    

Začiatok spolupráce: 2001   

Zameranie: astronómia a astrofyzika   

Zhodnotenie: prázdninové praxe, posudzovanie vnútrouniverzitných projektov, členstvo v komisiách pre obhajoby    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francúzsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2006   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné školenie doktoranda, spoločné práce, spoločný projekt, členstvo v komisii pre obhajoby    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université de Franche-Comté, Besançon, Francúzsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2004   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné školenie doktorandky, spoločné práce, spoločné projekty    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technische Universität Wien, Wien, Rakúsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2007   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2008   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie, teória strunových čiernych dier   

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty, odborné konzultácie pre doktoranda    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2010   

Zameranie: astronómia   

Zhodnotenie: podiel na výuke študentov    
 

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
 
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
 

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
 
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie
 

8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

 Ing. Jaroslav Ambróz

Národný tím technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu pri ministerstve hospodárstva

 člen

 RNDr. Richard Komžík, CSc.

Združenie SANET –   Slovenská akademická dátová sieť

 predstaviteľ riadneho člena - AsÚ

 

Riadiaci výbor národného projektu „Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid“

 člen

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Správna rada SAIA, n.o

 člen

 
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

Názov expertízy: Recenzia učebných textov

Adresát expertízy: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Spracoval: RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Stručný opis: Recenzia učebných textov (skrípt) z oblasti planetárnej geografie - Nižnanský B., Nižnanská K.: Základy planetárnej geografie.
 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

APVV- Rada pre Prírodné vedy, Pracovná skupina pre prírodné vedy 1 – matematika, fyzika, astronómia a informatika 

 člen

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskum a vývoja

 podpredseda Rady Štátneho programu

 
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

 
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť

9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV

Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV

Meno

Spoluautori

Názov

Miesto zverejnenia

Dátum alebo počet za rok

 Pavol Bendík

 

 Čo je astronómia a čím sa zaoberá

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

20.4.2010

 Pavol Bendík

 

 Základné poznatky z astronómie

 Detské centrum K. Sidora 134, Ružomberok; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

26.3.2010

 Pavol Bendík

 

 Základné poznatky z astronómie

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

14.9.2010

 Pavol Bendík

 

 Základné poznatky z astronómie

Stredná zdravotnícka škola, Poprad; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

17.3.2010

 Pavol Bendík

 

 Základné poznatky z astronómie a pozorovanie Slnka

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

11.5.2010

 Pavol Bendík

 

 Základné poznatky z astronómie, pozorovanie Slnka

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

28.9.2010

 Pavol Bendík

 

 Základné poznatky z astronómie, prístroje

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

22.6.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie

Stredná zdravotnícka škola, Poprad; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

16.3.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie a pozorovanie Slnka

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

21.9.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie a pozorovanie Slnka

Spojená škola Vojenská 13, Košice; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

4.5.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie a pozorovanie Slnka

ZŠ Kovarce; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

27.4.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, ďalekohľad

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

1.6.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, ďalekohľad

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

5.10.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, ďalekohľad

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

18.5.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, pozorovacie prístroje

 ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

8.6.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, pozorovanie Slnka

 ZŠ, Ľubica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

18.3.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, pozorovanie Slnka

Lúčik nádeje pre Nepál, Veľká Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

25.5.2010

 Pavol Bendík

 

 Základy astronómie, pozorovanie Slnka

ZŠ Školská 7, Ružomberok; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

15.6.2010

 Pavol Bendík

 Rušin, V.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

4.9.2010

 Pavol Bendík

 Rušin, V.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

19.6.2010

 Pavol Bendík

 Rušin, V.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

31.7.2010

 Pavol Bendík

 Rušin, V.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

28.8.2010

 Pavol Bendík

 Sekeráš, M.

 Základy astronómie, ďalekohľad

 ZŠ Karpatská 22, Svidník; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

27.5.2010

RNDr. Ján Budaj, CSc.

 

 Planéty za hranicou slnečnej sústavy

Košický seminár o astronómii:"'S ďalekohľadom na cestách", Košice

17.3.2010

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru

Základná škola, Slnečná 442,Spišský Štiavnik

2.12.2010

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Naša slnečná sústava

Základná škola, Školská 168/3, Štrba

13.12.2010

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Vedecký výskum na observatóriu Kanzelhöhe

Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko

26.3.2010

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

 Vznik a vývoj hviezd

Základná škola, Slnečná 442,Spišský Štiavnik

2.12.2010

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

 Astronomické vysvetlenie Betlehemskej hviezdy

LUX, vianočná relácia (6 min)

24.12.2010

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

 Boží vesmír, prezentácia knihy A. Hajduka

LUX, relácia Kniha (15 min)

19.2.2010

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

 Boží vesmír, prezentácia knihy A. Hajduka

STV 2, relácia Orientácie (6 min)

14.2.2010

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 Tóth, J.,  Paulech, T.

 Vznik a fungovanie vesmíru

LUX -  Diskusná relácia u Nikodéma (80 min)

26.1.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 

 Astronomický výskum na AsÚ SAV

Študenti ČVUT FJFI Praha, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

24.6.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 

 Vesmír a jeho výskum

Spojená škola - Gymnázium J. Hronca a ZŠ Košická, Novohradská 3, Bratislava, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

22.9.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 

 Vesmír a jeho výskum

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

12.10.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 

 Vesmír a jeho výskum

Základná škola, Francisciho 832/21, Poprad

10.6.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 

 Vesmír a jeho výskum

Základná škola, Francisciho 832/21, Poprad

11.6.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 

 Vesmír a jeho výskum

Základná škola, Spojová 14,  Banská Bystrica, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

9.6.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Husárik, M.

 Deň otvorených dverí pre verejnosť

Observatórium AsÚ SAV, Skalnaté Pleso

31.7.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Kundra, E.

 Náš vesmír

Materská škola, ul. Kuzmányho 41, Kežmarok

2.6.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Kundra, E., Sekeráš, M.

 Nočné pozorovania ďalekohľadmi

Členovia 2. komisie VEGA, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

20.5.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Kundra, E., Sekeráš, M.

 Nočné pozorovania ďalekohľadmi

Verejnosť, Observatórium AsÚ SAV, Stará Lesná

16.8.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Kundra, E., Sekeráš, M.

 Nočné pozorovania ďalekohľadmi

Verejnosť, Observatórium AsÚ SAV, Stará Lesná

24.9.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Kundra, E., Sekeráš, M.

 Nočné pozorovania ďalekohľadmi v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky

Verejnosť, Observatórium AsÚ SAV, Stará Lesná

11.11.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Kundra, E., Sekeráš, M.

 Vesmír okolo nás

NODAM – Združenie detí a mládeže, Klčové, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

29.7.2010

Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

 Sekeráš, M.

 Astronomical Research at the  AI SAS

GÚ SAV a hostia, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

18.8.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 20 rokov HST

Gymnázium Snina

4.11.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 20 rokov HST

SNM,  Bratislava

22.4.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 20 rokov vesmírnych objavov HST

II. kolo AO na Slovensku, CVČ Domino – Planetárium, Popradská 86, Košice

20.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 20 rokov vesmírnych objavov HST

II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

18.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 20 rokov vesmírnych objavov HST

II. kolo AO na Slovensku, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom

19.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 4. ročník astronomickej olympiády

Kozmos 41/1, s. 28

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Ako správne riešiť príklady

Finále AO na Slovensku, Vysoké Tatry, 16. – 18. 6. 2010

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Astrofyzika

Mladý vedec  4/10, s. 34 - 36

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Astronomická olympiáda pod „perzským olympom"

Kozmos 41/1, s.  28 - 29

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Finále AO na Slovensku - rozhovor

Rádio LUMEN

23.6.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Galaxie a expanzia vesmíru

Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20/41, Žilina

11.11.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Kataklizmatické premenné

Sninské Rybníky

4.11.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Kongres mladých bádateľov – astronómov

WEB stránka SAV

3.3.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Môj medzinárodný rok astronómie

Kozmos 41/1, s. 26 - 27

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Odborná exkurzia na pracoviská Astronomického ústavu SAV

Kongres mladých bádateľov – astronómov, Stará Lesná, 4.- 6.3.2010

5.3.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Park tmavej oblohy už aj na Slovensku

WEB stránka SAV

15.12.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Prípravy a priebeh AO na Slovensku

Zasadnutie HV SAS pri SAV, Stará Lesná

14.4.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Rozhovor pre SITA o Kongrese mladých bádateľov – astronómov

SITA

2.3.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Rozhovor pre TASR o výsledkoch Finále AO na Slovensku

TASR

18.6.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Rozhovor pre TASR o výsledkoch Kongresu mladých bádateľov – astronómov

TASR

6.3.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Úspech nádejných slovenských astronómov na IOAA v Pekingu

Zasadnutie HV SAS pri SAV, Stará Lesná

26.10.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Úspech Slovenska na 4. IOAA v Pekingu a AO na Slovensku

Rádio LUMEN

4.10.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Vesmír blízko absolútnej nuly

Gymnázium L. Novomeského, Senica

14.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Vesmír blízko absolútnej nuly

Kongres mladých bádateľov – astronómov, Stará Lesná, 4.- 6.3.2010

4.3.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Video z IOAA v Pekingu pre TV Markíza

TV Markíza

3.10.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Výsledky Finále AO na Slovensku

WEB stránka SAV

22.6.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

 Zlato z Pekingu

Kozmos 41/6, s. 22 - 23

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Antošková, A.

 Najlepším riešiteľom Astronomickej olympiády je Miroslav Jagelka

TASR

18.6.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Aktivity Astronomickej olympiády v roku 2010

Odborná konferencia MŠ SR: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29.11.-1.12.2010

29.11.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Astronomická olympiáda – pohľad do zákulisia

Quark 16/1, s. 41

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Na Slovensko sa vrátilo astronomické zlato

Quark 16/12, s. 40

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Skúsenosti z IOAA

II. kolo AO na Slovensku, CVČ Domino – Planetárium, Popradská 86, Košice

20.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Skúsenosti z IOAA

II. kolo AO na Slovensku, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec

18.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Skúsenosti z IOAA

II. kolo AO na Slovensku, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom

19.5.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Vyhodnotenie projektu Astronomickej olympiády a jej budúcnosť

Odborná konferencia MŠ SR: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29.11.-1.12.2010

1.12.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová, M.

 Výstava k 130. Výročiu narodenia M. R. Štefánika v rámci projektu PEEP

Bradlo, č. 60, s. 29

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Čižmáriková, K.

 Slovenskí astronómovia sa vrátili z Číny s medailami

SITA

28.9.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Kundra, E.

 Najnovšie objavy v astronómii

Gymnázium Trebišov

2.12.2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Kundra, E.

 Obsahová a technická starostlivosť o Webovú stránku projektu APVV LPP – 0172 – 06: Astronomická olympiáda

 www.sas.astro.sk /Akcie/AO

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Pełka, P.

 Gwiazdy na wyciagnięcie ręki

Tygodnik Podhalanski XX., Nr. 36/1076, s. 30

2010

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Šípoš, J.

 Astronómovia na Kongrese mladých bádateľov vo Vysokých Tatrách

 Quark 16/ 6, príloha s. 8

2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Astronomický ústav, Objekty na oblohe, Ukážka ďalekohľadu

 ZŠ Komenského 23, Bardejov

13.4.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Informácia o kométe Hartley pre TASR a SITA

sav.sk, tvnoviny.sk, 24hod.sk, vesmir.sk, skg.sk itnews.sk.

6.10.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Informácie o reálnom ohrození Zeme asteroidmi

JOJ

28.7.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Možné zrážky asteroidov so Zemou

 CVČ Domino, Popradská 86, Košice

17.3.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Možné zrážky asteroidov so Zemou

 Letná škola mladých, Ranč YFC, Svarín

14.7.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Obeh Zeme okolo Slnka a striedanie ročných období

ZŠ Komenského, Svit

7.12.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Polárna žiara nad Slovenskom?

Hospodárske noviny

4.8.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Polárna žiara nad Slovenskom?

Markíza

4.8.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Polárna žiara nad Slovenskom?

TA3

4.8.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 

 Terestrické planéty

 Celoslovenský seminár pre učiteľov 2010, Tatranská Lomnica

10.4.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

  Krišandová, Z., Sekeráš, M.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Skalnaté Pleso

28.8.2010

Mgr. Marek Husárik, PhD.

 Hambálek, Ľ., Kundra, E.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Skalnaté Pleso

31.7.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Faulkesove ďalekohľady - príležitosť pre vedeckú výchovu na školách

Kongres mladých bádateľov – astronómov, Stará Lesná, 4.-6.3.2010

5.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Medzinárodný rok astronómie (IYA) 2009 na Slovensku

Kozmos 41/2, s. 17-20

2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Meteor robbant fel - interview o páde meteoritu  

TV Hu 2, Budapešť, Maďarsko

2.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Nad Košicami vybuchol meteoroid - interview

TASR

1.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Nad Slovenskom sa v noci na pár sekúnd objavila žiara a zaznel výbuch - inerview

Rádio Express

1.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Scientific research at the AI SAS

Zasadnutie Vojenského výboru NATO, Vysoké Tatry, 17.-19.9.2010, Observatórium AsÚ SAV, Skalnaté Pleso

18.9.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Význam astronómie pre ľudstvo

Kongres mladých bádateľov – astronómov, Stará Lesná, 4.-6.3.2010

5.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Záverečná správa o aktivitách na Slovensku v rámci Medzinárodného roku astronómie 2009

 http://www.astronomy2009.org/resources/documents/detail/iya2009_final_report/, IYA 2009-Final Report, Slovakia, p. 1030-1038

2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Zem zasiahol meteoroid - interview

TV TA 3; Hlavné správy

1.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 

 Zrážky telies v slnečnej sústave

Regionálne osvetové stredisko, SNP 1049/76, Trebišov

10.6.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Gudiak, M.

 Meteorit sa zrazil so Zemou

TV Markíza; Televízne noviny

1.3.2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Lajdová, Z.

 Východniarov vystrašil bolid

Slovenka č. 10, s. 30 - 31

2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Moussas, X., Paluš, P., Jančušková,  D. a 67 zahraničných spoluautorov

 The Antikythera Mechanism as an educational device. A great attractor of children and adults to science, maths, technology, philosophy (poster)

European Planetary Science Congress 2010, 19.– 24.9. 2010, Rím, Taliansko

2010

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

 Rušin, V.

 Slnečná koróna pri úplných zatmeniach Slnka 2008-10 - plagát

AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

2010

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

 

 Voda v Slnečnej sústave

Seminár pre učiteľov základných a stredných škôl - VODA A JEJ PREMENY, Tatranská Lomnica, 26.5.-29.5. 2010

27.5.2010

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

 

 Vznik Slnečnej sústavy

 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

25.8.2010

Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.

 Lanza, A.F., Leto, G., Messina, S., Strazzulla, G., Trigilio, C., Cutispoto, G., Romano, P., Caniglia, G., Distefano, E., Munari, M., Scandariato, G.

 Astronomicko - športová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl – „Solar System Tour – manifestazione sportivo-culturale, seconda edizione“, Catania, Taliansko, 

http://www.ct.astro.it/visite/S_S_Tour_2010.htm

20.11.2010

RNDr. Richard Komžík, CSc.

 

 Žatva objavov dr. J. Grygara, sprístupňovanie a doplňovanie webovej stránky

http://www.astro.sk/zne

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 20. Celoštátny slnečný seminár Papradno

Kozmos 4/2010, str. 24-25.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Anatómia Slnka

Centrum voľného času Domino, Košice

17.3.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Anatómia Slnka

Gymnázium Snina

30.9.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Anatómia Slnka

Hvezdáreň Partizánske

23.10.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 CD spektroskop do vrecka

http://szaa.org/index.php/Navody/Navody/cd-spektroskop-do-vrecka.html

23.8.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Júlové zatmenie Slnka v Pacifiku je výzvou pre cestovateľov

 Cestovateľ 6/2010, str. 34.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Júlové zatmenie Slnka v Pacifiku je výzvou pre cestovateľov

 Kozmos 3/2010, str. 28-29.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Júlové zatmenie Slnka v Pacifiku je výzvou pre cestovateľov

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2010.php

8.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Moderné astronomické prístroje a metódy

Hvezdáreň Partizánske

23.10.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Moderné astronomické prístroje a metódy 

Snina

30.9.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Nový slnečný ďalekohľad

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2010.php

2.9.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Nový slnečný ďalekohľad

Kozmos 6/2010, str. 11-12.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Uvidíme čiastočné zatmenie Slnka

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q4_2010.php

18.11.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Variabilita vyžarovania Slnka

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q2_2010.php

29.6.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Variabilita vyžarovania Slnka

Vesmír 11/2010, s. 682-683

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Vedecký výskum na Astronomickom ústave SAV

Hostia AsÚ SAV z Hvezdárne v Partizánskom; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

16.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Vedecký výskum na Astronomickom ústave SAV

Poľskí  študenti z Krosna a Jasla v rámci projektu Karpatské nebo, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

23.6.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Vedecký výskum na Astronomickom ústave SAV

Verejnosť z Kežmarku; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

9.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Veľké pozemské optické ďalekohľady

Quark 3/2010, str. 16-17.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zatmenie Slnka je výzvou

Quark 7/2010, str. 15.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zatmenie Slnka nad Andami

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2010.php

14.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zatmenie Slnka nad Veľkonočným ostrovom

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2010.php

16.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zatmenie Slnka nastane v nedeľu 11. júla

http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=3359

9.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zatmenie z Francúzskej Polynézie

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q3_2010.php

28.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zvláštnosti slnečnej aktivity v roku 2009

http://www.ta3.sk/news/archive/archive_sk-q1_2010.php

18.1.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 

 Zvláštnosti slnečnej aktivity v roku 2009

Vesmír 4/2010, s. 206.

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

  Kučera, A., Rybák, J., Bendík, P.

 Slneční fyzici v Tatrách

 http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=3511

8.10.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

  Ovšonka, R.

 Zatmenie Slnka v Pacifiku bude sledovať aj slovenský astronóm - Správa pre tlačovú agentúru SITA

SITA

9.7.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

  Svitanová, Z., Ovšonka, R.

 Rok 2011 začne čiastočným zatmením Slnka - Správa pre tlačové agentúry SITA a TASR

TASR, SITA

27.12.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 Hambálek, Ľ., Kundra, E.

 Moderné astronomické prístroje a metódy

 Základná škola, ul. Jarná 3168/13, Poprad

10.11.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 Kučera, A., Rybák, J.

 EAST: Slnečný cyklus pod drobnohľadom

Správy SAV, 10/2010, s.11

2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 Kučera, A., Rybák, J., Bendík, P.

 Solar cycle in attentation of solar physics in High Tatras

http://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=ascii&doc=services-news&news_no=3562

4.11.2010

Mgr. Július Koza, PhD.

 Kundra, E., Hambálek, Ľ., Sekeráš, M.

 Nočné astronomické pozorovanie pre verejnosť: „Prechádzky letnou oblohou“.

Letný detský tábor z Tatranskej Lesnej a verejnosť; Observatórium AsÚ SAV, Stará Lesná

16.7.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Bolid nad Košícami  (telefonické TV interview)

TV JOJ;  Noviny

1.3.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Bolid nad východným Slovenskom

TV JOJ; Noviny

3.3.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Cesta do vnútra Slnka

Spojená škola Letná, ul.  Letná ul. 3453/34,  Poprad

21.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Cesta do vnútra Slnka

Žilinská hvezdáreň, Makovického dom, na Hornom vale 20,  Žilina

28.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Exoplanéty

AZET - internetové noviny a TV

28.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Halo okolo Mesiaca

TV Markíza; Televízne noviny

26.1.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Mayský kalendár a postavenie planét

Radio VIVA

20.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Slnečná atmosféra

Spojená škola Letná, ul. Letná  3453/34,  Poprad

21.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Slnečné erupcie – hrozba pre Zem

Funradio (45 min)

19.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Slnko a jeho hrozby

AZET - internetové noviny a TV

28.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Výuka astronómie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Súkromné gymnázium, ul. Letná 3453/34, Poprad

20.12.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 Vyznamné osobnosti vedy (interview)

Radio Regina

11.10.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 RNDr. Peter Begeni, doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.,  RNDr. Igor Kudzej, CSc., Ing. Štefan Milovčík, RNDr. Pavol Rapavý, Ing. Jozef Repka, Ing. Martina Vlasáková, RNDr. Juraj Zverko, DrSc., RNDr. Jozef Žižňovský, CSc., Pavel Suchan, Bc. Jan Kondziolka, Andrzej Czaderna, Dr. Sylwester Kołomański, Dr. Tomasz Mrozek,

 Park tmavej  oblohy  Poloniny (tlačová beseda)

Snina

3.12.2010

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 Simonovic, A

 Slnko nás raz zničí

Život, str. 30-33

31.7.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 AsÚ SAV a jeho výskum

ZŠ s MŠ Veľký Lipník; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

15.6.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Náš vesmír

Denné detské sanatórium, Záhradná 2, Kežmarok; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

7.6.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Ukážka ďalekohľadu

ZŠ Jarná, Poprad

10.11.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Vedecký výskum na AsÚ SAV

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

31.5.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Vedecký výskum na AsÚ SAV

ZŠ Mierová 134, Svit; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

25.5.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Vesmír okolo nás

 MŠ Tatranská Lomnica; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

14.6.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Vesmír, v ktorom žijeme

ZŠ Biely Potok; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

19.7.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

 Výskum na AsÚ SAV

ZŠ Sibírska 42, Prešov; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

14.4.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 Hric, L.

 Informácie o možnosti štúdia astronómie na UPJŠ a práci na AsÚ SAV

Gymnázium Trebišov

2.12.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 Krišandová, Z., Hric, L.

 Deň otvorených dverí

Observatórium AsÚ SAV, Skalnaté Pleso

4.9.2010

Mgr. Emil Kundra, PhD.

 Sekeráš, M.

 Astronomický ústav a jeho výskum

Medzinárodný letný tábor Matice Slovenskej, Tatranská Lesná; AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

15.7.2010

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Meteorit Košice

 Slovenský rozhlas – relácia „ Nočná pyramída“

8.4.2010

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Poslovia z vesmíru

Základná deväťročná škola Alexandra Dubčeka, Bratislava

25.3.2010

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Slovenské meteority

Slovenské národné múzeum, Bratislava

15.5.2010

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 

 Slovenské meteority - meteorit Košice

Múzeum L. Štúra, Modra

27.6.2010

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 Ozdin, D., Svoreň, J., Tóth, J.

 Meteority

STV Bratislava

12.10.2010

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

 Tóth, J.

 Meteorický roj Perzeíd, STV Bratislava – relácia „Slovensko dnes“

STV Bratislava – relácia „Slovensko dnes“

11.8.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Astronómia a poézia

TV Nové Mesto, Bratislava

22.2.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Cykly slnečnej aktivity

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2010, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

9.4.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Marshallove ostrovy, Galapágy a zatmenia Slnka

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov – 2010, AsÚ SAV Tatranská Lomnica

9.4.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Milan Rastislav Štefánik – slovenský astronóm

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

20.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Noc výskumníka, nákupné centrum AVION, Bratislava

Pracovníci Úradu SAV, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná

16.10.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 O aktivite Slnka

STV a TV Nové Mesto Bratislava

21.9.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 O zatmeniach, dr. Csereovi a výskume Slnka

Hlohovecká a Galantská TV

29.1.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Ohrozuje nás Slnko?

Hvezdáreň,  Partizánske

22.10.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Ohrozuje nás Slnko?

Považská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20/41, Žilina

2.12.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Prechádzka vesmírom

Kongresové centrum SAV, Smolenice

3.3.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Putovanie za čiernym Slnkom

Regionálne osvetové stredisko, SNP 1049/76, Trebišov

10.6.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Slnečná sústava

Základná škola s Materskou školou, ul. Dostojevského, Poprad

24.11.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Slnečná sústava, výlet do vesmíru a Galapágy

Večer poézie (organizátor Juraj Sarvaš), Dom kultúry na Kramároch, Bratislava

22.2.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Slnko a Marshallove ostrovy

Kongresové centrum Academia, Stará Lesná

16.4.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Slnko a prejavy jeho aktivity

STV

21.9.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Slnko, koróna a Marshallove ostrovy

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

20.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Štefánik ako astronóm

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134,  Hurbanovo

9.12.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Tohoročné leto bolo extrémne ... čo sa to s tým našim Slnkom deje

CVTI SR, Dúbravská cesta 8/A, Bratislava

21.9.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Vesmír

Humanitár, n.o., Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov, Kláštorná 202, Spišský Štiavnik

26.11.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Vesmír

Noc výskumníka, nákupné centrum AVION, Bratislava

24.9.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Vesmír okolo nás

Mestská knižnica, Krompachy

20.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Vesmír okolo nás

Základná škola, Československej armády15, Moldava nad Bodvou 

13.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Vesmír, v ktorom žijeme

Rotary klub, Hotel Hilton, Košice

18.10.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Za čiernym Slnkom na atol Tatakoto

Mladí astronómovia Slovenska, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica

23.8.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Za korónou 2010 na atol Tatakoto

40. výročie SZAA, Rimavská Sobota

11.9.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Za korónou z Lomnického štítu na Marshallove ostrovy

Konferencia "Metallurgy", Kongresové centrum Academia, Stará Lesná

28.4.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Za Slnkom z Lomnického štítu na Marshallove ostrovy

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika, Hlohovec

29.1.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Za zatmením Slnka na atómový atol Enewetak

Spoločenský dom, Úpice, Česká republika

18.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 

 Zatmenia Slnka a Slovensko

Astronomický klub Bratislava,  Slovenské národné múzeum, Bratislava

18.11.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Koroni, B.

 O Slnku, Štefánikovi a zatmení

Rádio LUMEN,  Banská Bystrica, živé vysielanie

24.7.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Kubisová, R

 Slnko v Tatrách a prejavy jeho aktivity

ARD

17.8.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Kubisová, R

 V ríši samoty

ARD

12.1.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Kučera, A., Banyasz, L.

 Slnko – naša najbližšia hviezda

STV 2, Spektrum vedy

12.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Lényiová, P.

 Slnko a prejavy jeho aktivity

Slovenský rozhlas, živé vysielanie (30 min)

21.10.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Ratkovská, I.

 Pozorovanie slnečnej koróny vo Francúzskej Polynézii

Slovenský rozhlas

25.6.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Ratkovská, I.

 Zatmenie Slnka vo Francúzskej Polynézii

STV 1; Správy

27.6.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Ratkovská, I., Hedleš, B.

 Ešte pred rokom Slnko nechcelo naštartovať svoj cyklus, v súčasnosti sa postupne rozbieha

Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Rozhlasový denník

11.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Ratkovská, I., Kapusta, P., Slivenský,

 O novom prístroji na koronálnej stanici Lomnický štít - interview

STV 1, TA3 a TV Patriot

1.5.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Stranayová, L.

 O Slnku

TV JOJ; Noviny

13.12.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Svoreň, J., Kučera, A.

 Objavuj vesmír, tvoj domov

Odborná konferencia MŠ SR: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29.11.-1.12.2010

1.12.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Talavašek, M.

 Objavuj vesmír, tvoj domov

Slovenský rozhlas, Rádio Regina

9.4.2010

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 Vnenčák, M.

 Zatmenie Slnka 2010

TV Markíza; Televízne noviny

20.7.2010

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 CENTRE OF COSMIC STUDIES: OBJECTIVES AND RESULTS - web stránka konferencia

http://www.astro.sk/~choc/open/10_ckv_conf/10_ckv_conf.html

2010

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 Modern Developments in Solar and Stellar Spectroscopy

http://www.sav.sk/index.php?lang=en&charset=ascii&doc=services-news&news_no=3261

21.5.2010

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 MODERN DEVELOPMENTS IN SOLAR AND STELLAR SPECTROSCOPY - web stránka kurzu

http://www.astro.sk/~choc/open/10_kp_spec/10_kp_spec.html

2010

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 

 Moderné trendy v slnečnej a stelárnej spektroskopii

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=3259

21.5.2010

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Štrajblová, J., Novák, M., Škrabáková, L.

 Observatoř na Lomnickém štítě

Český rozhlas, Rádio Leonardo, relácia Nebeský cestopis

4.12.2010

RNDr. Ján Rybák, CSc.

 Wöhl, H., Kučera, A., Gömöry, P., Koza, J., Beck, C.

 Contrast reversal of a chromospheric fibril

Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik 2008 – 2009, Editors: O. von der Lühe, R. Hammer, ISSN: 1612-6130, p. 62

2010

 Sergey Shugarov, CSc.

 

 Informácia o Nočných pozorovaniach ďalekohľadmi na Moskovskej Univerzite

ORT TV 1, Moskva (http://www.1tv.rus/news/other/161093)

9.9.2010

 Sergey Shugarov, CSc.

 

 Nočné pozorovania ďalekohľadmi

Šternbergov Astronomický ústav Moskovskej univerzity, Moskva

5.9.2010

 Sergey Shugarov, CSc.

 Katysheva, N.

 Astronomický výskum na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici a na Moskovskej Univerzite

Gymnázium Pardubice (ČR)

8.4.2010

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

 

  Bolid nad Slovenskom

 www.sav.sk, www.astro.sk,

5.3.2010

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.