Astronomický ústav SAV
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatranská Lomnica
január 2012

Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2011

 1.     Základné údaje o organizácii

 2.     Vedecká činnos

 3.     Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnos a budovanie žudských zdrojov pre vedu a techniku

 4.     Medzinárodná vedecká spolupráca

 5.     Vedná politika

 6.     Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

 7.     Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

 8.     Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

 9.     Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

 10.   Činnos knižnično-informačného pracoviska

 11.   Aktivity v orgánoch SAV

 12.   Hospodárenie organizácie

 13.   Nadácie a fondy pri organizácii SAV

 14.   Iné významné činnosti organizácie SAV

 15.   Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV

 16.   Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

 17.   Problémy a podnety pre činnos SAV

 PRÍLOHY

 A     Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2011

 B     Projekty riešené v organizácii

 C     Publikačná činnos organizácie

 D     Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

 E     Medzinárodná mobilita organizácie


1. Základné údaje o organizácii
 

1.1. Kontaktné údaje
 
Názov: Astronomický ústav SAV
Riaditež: RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Zástupca riaditeža: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.
Člen snemu SAV: RNDr. Richard Komžík, CSc.
Adresa: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
 
http://www.ta3.sk
 
Tel.: 0527879111
Fax: 0524467656
E-mail: eccles@astro.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

ˇ        Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava

Vedúci detašovaných pracovísk:

ˇ        Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1953

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabužka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

 Štruktúra zamestnancov

 K

K

K
do 35
rokov

F

P

T

M

Ž

M

Ž

 Celkový počet zamestnancov

63

46

17

9

5

63

53,09

28,9

 Vedeckí pracovníci

28

26

2

5

1

28

24,47

22,68

 Odborní pracovníci VŠ

10

6

4

2

1

10

10,44

6,22

 Odborní pracovníci ÚS

11

6

5

1

3

11

10,23

0

 Ostatní pracovníci

14

8

6

1

0

14

7,95

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2011 (uvádza zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupitežských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2011 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupitežských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešitežov projektov

M, Ž – muži, ženy

 

Tabužka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2011)

 Rodová skladba

 Pracovníci s hodnosou

 Vedeckí pracovníci v stupňoch

 

 DrSc.

CSc./PhD.

 prof.

 doc.

 I.

 IIa.

 IIb.

 Muži

5

21

1

1

6

8

12

 Ženy

0

2

0

0

0

0

2

 
Tabužka 1c Štruktúra pracovníkov podža veku a rodu, ktorí sú riešitežmi projektov

 Veková štruktúra (roky)

 < 31

 31-35

 36-40

 41-45

 46-50

 51-55

 56-60

 61-65

 > 65

 Muži

4

5

0

4

2

7

2

3

1

 Ženy

0

1

0

1

0

0

0

1

0

 
Tabužka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2011

 

 Kmeňoví zamestnanci

 Vedeckí  pracovníci

 Riešitelia projektov

 Muži

48,4

47,7

45,6

 Ženy

41,7

38,0

46,3

 Spolu

46,6

47,0

45,7

  
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

 

 
2. Vedecká činnos

2.1. Domáce projekty
 
Tabužka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2011

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2011 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

 1. Vedecké projekty, ktoré boli
 r. 2011 financované VEGA

9

2

59636

59636

3706

 2. Projekty, ktoré boli r. 2011
 financované APVV

2

1

35042

35042

2200

 3. Projekty OP ŠF

2

0

911898

494480

-

 4. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
 Vedecko-technické projekty, ESF,
 na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositežom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieža na riešení projektu

 

 

 

 

Tabužka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2011

 Štruktúra projektov

 Miesto podania

 Organizácia je nositežom projektu

 Organizácia sa zmluvne podieža na riešení projektu

 1. Účas na nových výzvach APVV

 r. 2011

 -

  3

  

 2. Projekty výziev OP ŠF

 podané r. 2011

 Bratislava

  

  

 Regióny

  

  

 3. Projekty výziev FM EHP

 podané r. 2011

 -

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2011

Tabužka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2011

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2011 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

 1. Projekty 6. a 7.
 rámcového programu EÚ

1

1

33000

33000

10389

 2. Multilaterálne projekty v rámci
 vedeckých programov COST,
 ERANET, INTAS, EUREKA,
 ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN,  IAEA, ESF (European Science  Foundation), ERDF a iné

0

0

-

-

-

 3. Projekty v rámci medzivládnych
 dohôd o vedecko-technickej
 spolupráci

5

0

3502

3502

-

 4. Bilaterálne projekty

2

1

160

160

2100

 5. Podpora medzinárodnej
 spolupráce z národných zdrojov
 (MVTS, APVV,...)

0

0

-

-

-

 6. Iné projekty financované alebo
 spolufinancované zo zahraničných
 zdrojov

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositežom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieža na riešení projektu

 

 

 

2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2011

 

Tabužka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2011

  

 A

 B

 Počet podaných projektov

 v 7. RP EÚ  

  

  1

A - organizácia je nositežom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieža na riešení projektu

 

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.

 

 

 

2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach

AsÚ má záujem na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach a zúčastní sa výzvy:

Výzva 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Kód výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO

Dátum uzávierky výzvy: 23. 1. 2012

 

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce

2.3.1. Základný výskum

 1. výsledok: 

Reflexný efekt v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planétach (J. Budaj)

Vypracovali sme nový model reflexného efektu. Model popisuje tvar, rozdelenie teploty po povrchu a fázovo závislé spektrum alebo svetelnú krivku chladného, silno ožarovaného stelárneho alebo sub-stelárneho objektu. Model berie v úvahu rozptýlené-odrazené svetlo, ohrev, transport tepla po povrchu objektu, okrajové a gravitačné stemnenie, orbitálny a rotačný pohyb objektu s príslušným Dopplerovým posunom pre rozptýlené aj tepelné žiarenie. Model sme aplikovali na extrémne prípady ´´interagujúcich dvojhviezd´´ - extrasolárne planéty. Zistili sme, že niektoré zo 78 vtedy známych tranzitujúcich planét majú výrazné odchýlky od sférického tvaru. Planéta HD189733b má malé Bond albedo a intenzívny prenos tepla zatiaž čo Wasp-19b má malé Bond albedo a slabý prenos tepla z dennej na nočnú stranu planéty.

The reflection effect in interacting binaries or planet-star systems.

Projekty: VEGA 2/0074/09, 2/0078/10, 2/0094/11(Astronomický ústav SAV)

Práca:  BUDAJ, Ján. The Reflection Effect in Interacting Binaries or in Planet-Star Systems. In The Astronomical Journal , 2011, vol. 141, p. 59. (4.55 - IF2010). Počet citácií: 2.

 

2. výsledok.

Spektroskopické pozorovanie a diagnostika fyzikálnych parametrov koronálnej EIT vlny (P. Gömöry) Fyzikálna povaha vežkoškálových vzruchov šíriacich sa v slnečnej koróne (tzv. EIT vĺn) nie je dodnes uspokojivo vysvetlená. Modely popisujúce tento jav je možné rozdeli do dvoch vežkých skupín. „Nevlnové“ modely interpretujú EIT vlny len ako dôsledok preorganizovania koronálnych štruktúr spôsobený výbuchom koronálneho výronu hmoty. „Vlnové“ modely opisujú tieto javy ako skutočné, rýchle MHD vlnenia. Kvôli jednoznačnej identifikácii správnosti jednotlivých skupín modelov je nevyhnutné použi spektroskopické pozorovania a na ich základe následne urči fyzikálne parametre (teplota, hustota, rýchlosti tokov v oblasti čela vlny) EIT vĺn. Vežmi limitované, už existujúce, spektroskopické merania však zatiaž poskytli len nepriame výsledky. Tento typ výskumu preto dodnes zostal vežkou výzvou. V našej práci sme prezentovali analýzu fyzikálnych vlastností EIT vlny, ktorá bola založená na extrémne jedinečnom súbore dát. Tento súbor pozostával zo spektroskopických meraní získaných s vysokou kadenciou, ktoré boli skombinované s obrázkami koróny nasnímanými s vysokým priestorovým rozlíšením. V oblasti čela šíriacej sa EIT vlny sme objavili pohyby plazmy s rýchlosami do 20 km/s smerujúce k povrchu Slnka nasledované pohybmi opačného smeru s rýchlosami neprevyšujúcimi 5 km/s. Toto zistenie indikuje relaxáciu plazmy po prechode čela vlny. Zistili sme, že počas vývoja EIT vlny došlo k nárastu rýchlostného pulzu klesajúcej plazmy z niekožko málo km/s až na 20 km/s a následne k jeho rozpadu. Tento proces výborne koreloval s relatívnymi zmenami intenzít čela vlny. Kinematická analýza študovanej vlny odhalila, že jej spomažovanie dosahovalo hodnotu -540 m/s2, pričom počiatočná rýchlos vlny bola  590 km/s. Uvedené zistenia sú konzistentné s „vlnovým“ modelom predpokladajúcim prechod rýchleho MHD vlnenia korónou, ktorého dôsledkom je kompresia koronálnej plazmy.         

Spectroscopic observations and plasma diagnostics of an EIT wave.

Projekty: VEGA 2/0064/09 (Astronomický ústav SAV) a Projekty FWF P20867-N16 a FWF V195-N16 (Rakúsko, Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – Austrian Science Fund)

Práce: HARRA, Louise K. - STERLING, Alphonse C. - GÖMÖRY, Peter - VERONIG, Astrid. Spectroscopic observations of a coronal Moreton wave. In The Astrophysical Journal Letters. ISSN 2041-8205, 2011, vol. 737, article no. L4, p. 1-6. (5.158 - IF2010).

VERONIG, Astrid - GÖMÖRY, Peter – KIENREICH, Ines W. – MUHR, Nicole – VRŠNAK, Bojan – WARREN, Harry. Plasma diagnostics of an EIT wave observed by HINODE/EIS and SDO/AIA. In The Astrophysical Journal Letters. ISSN 2041-8205, 2011, vol. 743, article no. L10, p. 1-7. (5.158 - IF2010).

 

3. Výsledok.

Vplyv vzdialených svetelných zdrojov s rôznym vyžarovacím diagramom na úroveň svetelného znečistenia (M. Kocifaj)  Observačné podmienky v Európe a Amerike sa neustále zhoršujú a výhodou nemusí by ani fakt, že v blízkom okolí miesta pozorovania nie sú žiadne významnejšie zdroje svetla. Je to z dôvodu kvázi-homogenity rozloženia zdrojov v širokoškálovom merítku. V práci bol analyzovaný účinok svetelných zdrojov s dvoma diametrálne odlišnými vyžarovacími charakteristikami – Garstangov typ s preferovaným vyžarovaním do malých elevačných uhlov a kosínový zdroj. Bolo ukázané, že kosínové zdroje majú v zásade zanedbatežný vplyv na svetelné znečistenie, pokiaž je ich vzdialenos od miesta merania väčšia než 10 km. Naopak, zdroje s Garstangovou vyžarovacou charakteristikou môžu ovplyvni výsledky fotometrických meraní aj v prípade, že vzdialenos týchto zdrojov od observatória je 40 km. V závislosti na mikrofyzikálnych charakteristikách aerosólových častíc distribuovaných v atmosfére môže by táto vzdialenos ešte väčšia. V práci boli vypočítané úrovne rušivého svetla pre nominálne vlnové dĺžky zodpovedajúce systému UBV (resp. UBVRI).

An effect of distant sources with various radiative patterns on light pollution levels.

Projekt: VEGA 2/0016/09 (Astronomický ústav SAV)

 

Práca: KOCIFAJ, Miroslav. A numerical experiment on light pollution from distant sources. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ISSN 1365-2966, 2011, vol. 415, p. 3609-3615. (4.888 - IF2010).

 

 2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty

Formácia diskovej štruktúry v symbiotickej dvojhviezde AX Persei počas jej aktívnej fázy 2007-10 (A. Skopal).

AX Persei je zákrytová symbiotická dvojhviezda. Počas aktívnych fáz sa výrazne mení ionizačná štruktúra dvojhviezdy. Na základe pozorovaní urobených na observatóriách AsÚ SAV, Asiago astrofyzikálnom observatóriu a Krymskom astrofyzikálnom observatóriu sme zistili, že od polovice roku 2007 AX Persei vstúpila do novej aktívnej fázy. Po 19 rokoch sme v jej svetelnej krivke merali efekt zákrytu horúcej hviezdy chladným obrom v dvojhviezde a určili geometrickú štruktúru aktívnej zložky. Modelovaním širokých krídiel H-alfa čiary sme zistili takmer 40-násobný nárast odtoku hmoty z aktívnej hviezdy počas vzplanutia. Modelovaním optického spojitého spektra sme identifikovali prítomnos relatívne chladného (6000 K), ale silného zdroja žiarenia. Zdroj bol lokalizovaný v rovníkovej oblasti horúcej hviezdy a mal tvar disku rozšíreného v smere od centrálnej hviezdy. Jeho okrajové opticky hrubé časti simulovali 6000 K teplú fotosféru. Formácia neutrálnej diskovej zóny okolo akrétora behom aktívnej fázy súvisela s náhlym nárastom odtoku hmoty z hviezdy. Navrhli sme, že táto súvislos reprezentuje spoločný pôvod teplých falošných fotosfér, ktoré sú indikované počas aktívnych fáz symbiotických hviezd.

 Formation of a disk structure in the symbiotic binary AX Persei during its 2007-10 active phase.

Projekt: VEGA 2/0038/10 (Astronomický ústav SAV)

Práca: SKOPAL, Augustin – TARASOVA, Taisiia – CARIKOVÁ, Zuzana – CASTELLANI, Flavio – CHERINI, Giulio – DALLAPORTA, Sergio – FRIGO, Andrea – MARANGONI, Carlo – MORETTI, Stefano – MUNARI, Ulisse – RIGHETTI, Gian Luigi – SIVIERO, Alessandro – TOMASELLI, Salvatore – VAGNOZZI, Antonio – VALISA, Paolo. Formation of a disk structure in the symbiotic binary AX Per during its 2007-10 precursor-type activity. In Astronomy and Astrophysics. ISSN 0004-6361, 2011, vol. 536, art. no. 27, p. 1-13. (4.410 - IF2010).

 

 2.3.4. Ostatné významné výsledky

V predchádzajúcom období sme vytvorili teóriu svetlom indukovanej erupcie malých čiastočiek prachu z povrchu planetezimál. Teraz sme túto teóriu overili v laboratórnych podmienkach. Experimenty ukázali, že najintenzívnejšie erupcie nastávajú pri prudkom poklese intenzity dopadajúceho svetla, z čoho vyplýva, že k najväčšej erózii dochádza v oblasti terminátora rotujúceho telesa. Testy vykonané pri hustote toku žiarenia 13 kW/m2 a okolitom tlaku 1 mbar sú relevantné tak pre planetezimály ako aj napr. pre povrch Marsu.

Projekt: VEGA 2/0016/09, autor: Kocifaj, práca č.: ADCA07

 

Do teoretického modelu svetlom vyvolanej erózie prachových povrchov planetezimál bol dopracovaný koncept heterogénneho radiačného ochladzovania v rôznych podpovrchových vrstvách. Tento efekt je najvýznamnejší pri malých hodnotách tepelnej kapacity prachovej zložky regolitu (cca. 0.001 W/m/K) a výsledkom je pomalší pokles teploty z hĺbkou a teda aj nižší teplotný gradient. Tiež dochádza k významnému poklesu hodnoty píkovej teploty, ktorá následne vyvoláva slabšiu erupciu častíc.

Projekt: VEGA 2/0016/09, autor: Kocifaj, práca č.: ADCA09

 

Odvodený bol dodatočný term galaktických slapov, ktorý zohžadňuje pôsobenie tmavej hmoty v Galaxii. Galaktické slapy významne ovplyvňujú dráhy komét v Oortovom oblaku.

Projekt: APVV SK-FR-0004-09, autor: Neslušan, práca č. :ADCA18

 

Iónovým ožarovaním vzoriek zmesí rôznych žadov (H2O:CO=10:1, H2O:CH4=4:1, H2O:CO2=3:1) pri rôznych teplotách sme zistili, že teplota počas ožarovania ovplyvňuje správanie prchavých látok (napr. CO a CH4). Dôsledkom je vyššia tvorba nových molekúl pri 12K v porovnaní s 40K a 60K; zatiaž čo rozpad prchavých materských molekúl je rýchlejší pri vyšších teplotách. Správanie sa každej látky počas ožarovania závisí od pomeru teploty jej sublimácie a teploty ožarovanej vzorky.

Autor: Kaňuchová, práca č.: ADCA03

 

Podrobná analýza 64 650 meteorov z Japonského televízneho katalógu ukázala, že napriek množstvu hyperbolických dráh v katalógu, je výskyt interstelárnych meteoroidov v blízkosti Zeme, respektíve ich registrácia, otáznou, minimálne pre meteoroidy hmotností zodpovedajúcich pozorovaniam televíznou technikou. Horná hranica zastúpenia možných interstelárnych meteoroidov v skúmanej databáze je 1,3x10-3.

Projekt VEGA 1/0636/09, autor: Hajduková, práce č.: ADCA04, ADFB02, ADFB03

 

Bola publikovaná korekcia k vektorovému skladaniu impulzu dvoch telies, ktoré sa spoja pri vzájomnej kolízii v prípade, že sa jedná o nie čelnú zrážku dvoch sférických objektov konečných rozmerov.

Projekt: VEGA č. 0011, autor: Neslušan, práca: ADFA11

 

Meteorické dráhy z fotografických katalógov IAU MDC boli analyzované s ciežom urči reálny rozptyl dráh v meteorických prúdoch s heliocentrickými rýchlosami blízkymi parabolickej hranici. Z vysokého zastúpenia hyperbolických dráh v analyzovaných katalógoch bola určená horná hranica reálneho rozptylu (vyjadreného mediánom absolútnej odchýlky) vo vnútri meteorického prúdu ako približne tretina z rozptylu, aký ukazujú pozorovania.

Projekt VEGA 1/0636/09, autor: Hajduková, práca č.: ADFA01

 

Bol zostavený a publikovaný prehžad o slovenských meteoritoch z hžadiska pádov a nálezov a ich umiestnenia v súčasnosti. Na území Slovenskej republiky (plocha 49 035 km2) evidujeme 3 pády meteoritov a 3 nálezy počas dvoch storočí vrátene posledného pádu z 28. februára 2010, ktorý bol v roku 2011 katalogizovaný Nomenklatúrnou komisiou Meteoritickej spoločnosti pod názvom Košice.

Projekt APVV-0516-10, autori: Porubčan, Svoreň, Husárik, práce č.: ADCA27, ADFB06, referát č.: 46.

 

Analýza aktivity meteorov sporadického pozadia získaného z pozorovaní dopredným meteorickým radarom na dvojzákladni Lecce-Bologna-Modra z obdobia 23. cyklu slnečnej aktivity vykazuje priamu koreláciu medzi variáciou aktivity meteorov sporadického pozadia a variáciou slnečnej aktivity reprezentovanej ako relatívnym počtom slnečných R škvŕn, tak i koronálnym indexom CI.

Projekt VEGA 1/0636/09, autor: Porubčan, práca č.: ADCB01

 

Rozdelenie dráh v meteorickom prúde Geminíd na základe analýzy fotografických a radarových katalógov IAU MDC a Japonského televízneho katalógu, ukázalo, že reálny rozptyl dráh v prúde založený na rozptyle obežných dôb meteoroidov je prinajmenšom dva krát menší, než rozptyl pozorovaný (hodnota absolútnej odchýlky v 1/a sa v skúmaných katalógoch pohybuje od ą0,029 do ą0,081 AU-1 ).

Projekt VEGA 1/0636/09, autor: Hajduková, práca č.: AEC03

 

Na základe pozorovaní asteroidu (696) Leonora 0,61-m zrkadlovým ďalekohžadom na Skalnatom plese sme nanovo určili periódu rotácie. Hodnota doteraz udávaná v katalógoch bola určená z krátkych pozorovaní v oddelených nociach, čo pri zlom vzájomnom naviazaní umožňovalo rôzne riešenia. Na základe pozorovaní zo septembra až novembra 2011 sme určili periódu rotácie na 26,8964ą 0,0008 hodiny.

Projekt ŠF EÚ č. ITMS 26220120029 - Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – druhá etapa, autori Svoreň, Husárik, práca č.: ADFB07

 

V rámci fotometrie objektov medziplanetárnej hmoty boli na Skalnatom plese získané fotometrické údaje o 18 asteroidoch a 27 kométach. Fotometrický program bol zameraný na potenciálne binárne asteroidy, vytváranie priestorových modelov asteroidov, objekty prelietavajúce v blízkosti Zeme a odozvy aktivity komét na slnečnú činnos. Bolo tiež získaných a spracovaných 2269 astrometrických pozícií komét za roky 2008-2011 a 329 pozícií asteroidov za rok 2011.

Projekty: VEGA 0022 a APVV SK-CZ-0107-09, autori: Husárik, Pikler, Červák, Krišandová, Tomko, Svoreň, Kaňuchová, práce č.: ADFB04, ADCA06, ADEB01

 

Pre jasnú zákrytovú dvojhviezdu epsilon Aurigae – objekt s najdlhšou známou orbitálnou periódou, zjasnením počas zákrytu a záhadným hmotným sekundárnym telesom bol vypracovaný nový model. Predchádzajúce modely, založené na geometrii, uvažovali sklonený prachový disk s centrálnym otvorom. Navrhnutý model pozostáva z vejárovitého disku s atmosférou a vysvetžuje svetelnú krivku vrátane centrálneho zjasnenia optickými vlastnosami prachu.

Projekty VEGA 2/0074/09, 2/0078/10, 2/0094/11, autror: Budaj, práca č.: ADCA01

 

CCD pozorovania 9 tranzitov extrasolárnej planéty WASP10b viedli k detekcii periodických variácií v časoch jej tranzitov, ktoré je možné vysvetli prítomnosou ďalšej planéty s hmotnosou 0.1 hmotnosti Jupitera a orbitálnou periódou asi 5 dní.

Projekty VEGA 2/0074/09, 2/0078/10, autor: Budaj, práca č.: ADCA12

 

Analýza (O-C) diagramu pre-kataklizmatickej sústavy V471 Tau viedla k zisteniu prítomnosti tretieho telesa – hnedého trpaslíka na excentrickej dráhe s periódou 33,2 rokov. Reziduá v (O-C) diagrame, po odrátaní vplyvu tretieho telesa, je možné vysvetli buďto škvrnami na povrchu červeného trpaslíka, ktoré môžu deformova okamihy a tvary miním alebo Applegatovým mechanizmom, prípadne prítomnosou ďalšieho telesa v sústave, ktorým by mohla by extrasolárna planéta.

Projekt VEGA 2/0078/10, autori: Kundra, Hric, práce č.: ADCA10, ADFA02

 

Na základe CCD pozorovaní získaných na Univerzitnom observatóriu v Jene (Nemecko) bola v poli otvorenej hviezdokopy Plejády nájdená eruptívna hviezda vykazujúca náhle vzplanutia. Bolo zistené, že objekt je neskorého spektrálneho typu (M1 alebo M2). Jeho poloha v H.-R. diagrame naznačuje, že je členom otvorenej hviezdokopy Plejády.

Autor: Pribulla, práca č.: ADCA17

 

Na základe vysokodisperznej spektroskopie, družicovej fotometrie, infračervenej interferometrie a pozorovaní systémom adaptívnej optiky bol vypracovaný komplexný model najjasnejšej zákrytovej sústavy južnej oblohy trojhviezdy Delta Velorum. K najvýznamnejším výsledkom patrí nezávisle zistenie paralaxy sústavy, 39,8(4) mas a určenie hmotností zložiek zákrytovej dvojhviezdy 2,43(2) a 2,27(2) hmotností Slnka. Kombináciou archívnych a nových pozorovaní boli určené dráhové parametre vonkajšej vizuálnej dráhy tretieho telesa v sústave.

Projekt VEGA 2/0094/11, autor: Pribulla, práca č.:ADCA13

 

Simultánna analýza ešeletovej spektroskopie a družicovej fotometrie využitím programu ROCHE viedla k určeniu prvých spožahlivých parametrov zákrytovej dvojhviezdy (hmotnosti 2,53(11) a 2.37(10) hmotnosti Slnka) v trojhviezdnej sústave Delta Velorum. Analýzou funkcií rozšírenia bolo zistené, že rotačná rýchlos zložiek dosahuje 2/3 kritickej rýchlosti, čo spôsobuje nerovnomerné rozdelenie teploty na povrchu. Dvojhviezda už opustila hlavnú postupnos a jej vek sa odhaduje na 400 miliónov rokov.

Projekt VEGA 2/0038/10, autor: Pribulla, práca č.:ADCA23

 

Fotometrická a spektroskopická analýza dvoch kontaktných dvojhviezd AG Vir a DU Boo, vykazujúcich silne asymetrické svetelné krivky, indikuje, že na povrchu primárnej zložky oboch sústav sa vyskytuje rozsiahla horúca oblas, ktorá je pravdepodobne dôsledkom prenosu hmoty. Porovnanie svetelných kriviek kontaktných dvojhviezd získaných družicou Hipparcos ukazuje, že sústavy neskorých spektrálnych typov vykazujú rýchlo-premenlivé škvrny slnečného typu, zatiaž čo horúce objekty vykazujú stabilné nahriate oblasti.

Projekty VEGA 2/0038/10, 2/0094/11, autori: Pribulla, Vaňko, Chochol, Hambálek, práca č.: ADCA22

 

Pilotná práca medzinárodnej pozorovacej kampane YETI (Young Exoplanet Transit Initiative). Ciežom pozorovaní je kontinuálne pozorovanie vybraných blízkych a mladých otvorených hviezdokôp zamerané na detekciu tranzitov extrasolárnych planét ale aj na nájdenie premenných hviezd.

Projekty VEGA 2/0074/09, 2/0078/10, 2/0094/11, autori: Pribulla, Budaj, Vaňko, Kundra, Hambálek, práca č.:ADCA19

 

Viacfarebná fotometria asynchrónneho polaru V1500 Cyg, získaná v rokoch 2000-9, odhalila vežké zmeny jasnosti a farebného indexu, závislé na fázi obežnej periódy, spôsobené viditežnosou osvetlenej časti červeného trpaslíka nahriateho silným UV žiarením bieleho trpaslíka.

Projekt VEGA 2/0038/10, autor: Shugarov, práca č.: ADCA11

 

Analýza svetelných kriviek zákrytovej dvojhviezdy s excentrickou dráhou EQ Boo ( P = 5.43d, V = 8.8 m) viedla k prvému určeniu relatívnych a absolútnych parametrov sústavy. Objekt je súčasne zložkou vizuálnej dvojhviezdy ADS 9422 (spektrálne typy F7V + G0V; vzdialenos zložiek 1.3; rozdiel magnitúd 0.7 m). Nesúlad medzi fyzikálnymi parametrami sústavy za predpokladu, že majú rovnaký vek, môže by odstránený existenciou štvrtej zložky sústavy, hviezdy neskorého spektrálneho typu. Jej existencia môže vysvetli aj pozorovanú anomáliu v chovaní O-C reziduí časov miním.

Projekt VEGA 2/0038/10, autor: Chochol, práca č.: ADCA29

 

Štúdiom svetelných kriviek magnetických CP hviezd CU Vir a V901 Ori sme zistili neočakávaný a prekvapivý fakt, že ich rotácia vykazuje striedavé intervaly zrýchžovania a spomažovania. Pozorovaný jav vysvetžujeme dynamickou interakciou tenkej vonkajšej obálky hviezdy uväznenej v silnom magnetickom poli s vnútorným, konštantne rotujúcim telesom hviezdy.

Projekt VEGA 2/0074/09, autori: Zverko, Žižňovský, práca č.: ADCA16

 

Študovali sme vlastnosti spektrálnej čiary Ba II 6497 Å, ktorá sa ukazuje by vežmi citlivým mapovačom rýchlostí v slnečnej fotosfére. Jej citlivos na zmeny rýchlosti sme určovali jednak pomocou derivácie jej atlasového profilu a jednak pomocou jej funkcie citlivosti na zmeny rýchlosti vypočítanej v priblížení LTE. Porovnanie jej citlivosti s citlivosou iných čiar na zmeny rýchlosti naznačuje, že čiara Ba II 6497 Å je jednou z najcitlivejších v študovanej vzorke. Projekt: VEGA 2/0064/09, autor: Koza, práca č.: ADFA06

 

 

Analyzovali sa pozorovania bielej koróny počas úplných zatmení Slnka v rokoch 2009 a 2010. Získané výsledky sa porovnali s pozorovaniami EUV koróny a vypočítaným magnetickým požom Slnka. Pozorovania ukázali značnú dynamiku bielej koróny, hoci sa Slnko nachádza len na počiatku svojej aktivity. Táto dynamika zrejme súvisí s vývojom lokálnych magnetických polí, ktorých reprezentantom sú zjasnenia v EUV oblasti spektra, pozorované na družici SDO. Počas zatmenia Slnka 11. júla 2010 sa identifikovali dve ejekcie koronálnej hmoty, pričom jedna z nich bola málo dynamická a jej existencia je diskutabilná, hoci jej tvar je vežmi výrazný. Tvar bielej koróny bol typu minima, čo potvrdilo aj jej porovnanie v extrapolovaným magnetickým požom.

Projekt: VEGA 2/0098/10, autori: Rušin, Saniga, práce č.: ADCA20, ADCA21

 

Analýzou dát, získaných počas prípravy predĺženia homogénneho katalógu protuberancií vytvoreného pre obdobie 1967 - 2009 na Observatóriu Lomnický Štít s pomocou nových dát, (August-September 2011) získaných na Kanzelhoehe Observatory for Solar and Environmental Research (Rakúsko), sme zistili, že pre vytvorenie homogénneho spoločného katalógu nie je potrebná žiadna mimoriadna homogenizačná procedúra okrem už vytvoreného redukčného programu pre spracovanie snímok z rakúskeho observatória. Pokračovanie v príprave tohto katalógu je preto možné i za výhradného použitia údajov snímok z rakúskeho observatória.

Projekt: VEGA 2/0064/09, autori: Rybák, Gömöry, Mačura, Kučera, Rušin, práca č.: ADFA12

 

Práca prezentuje štatistické výsledky pozorovaní slnečnej koróny a protuberancií na observatóriu Lomnický Štít za obdobie rokov 1963-2009. Priemerná početnos pozorovacích dní bola 34,93%, najvhodnejšie mesiace pre pozorovanie sú august, september a október. Priemerná početnos pozorovacích dní vhodných pre pozorovanie protuberancií bola 34,0% a pre pozorovania slnečnej emisnej koróny 20,03%. Priemerná početnos pozorovacích dní v ktorých bolo možné pozorovanie slnečnej koróny po dobu dlhšiu ako 2 hodiny bola 13,69%.

Projekt: VEGA 2/0064/09, autori: Rybák, Mačura, Gömöry, Kučera, práca č.: ADFA13

 

Decimetrové rádiové žiarenie z 11. Júla 2005 bolo analyzované pomocou vlnkovej filtrácie a spektrálnymi metódami. Vo filtrovaných rádiových spektrách boli nájdené nasledovné štruktúry:1) vláknové subštruktúry s periódou 0,5 s a driftom -87 MHz/s, 2) vláknové štruktúry s periódou 1,9 s a 3) driftujúce štruktúry s periódami/driftami 81,4  / -8.7 a 98,5 / -21,8 [s / MHz/s]. V vlnkovom spektre boli zistené tvary vo forme „žubrienok“. Považujúc tieto vlnkové „žubrienky” za prejavy šíriacich sa magnetoakustických vlnových javov výsledky indikujú prítomnos viacerých vlnových javov v zdroji rádiového signálu.

Projekt: VEGA 2/0064/09, autori: Rybák, práca č.: ADCA14

 

Práca predkladá novú metódu pre separovanie komplexného rádiového spektra na jednotlivé rádiové vzplanutia na príklade analýzy rádiového spektra v rozsahu 0,8-2,0 GHz z 11. Apríla 2011. Metóda je založená na technike vlnkovej analýzy ktorá separuje jednotlivé priestorovo-časové komponenty. V prípade javu z 11. apríla 2011 rádiové spektrum pozostáva z prinajmenšom 4 driftujúcich pulzujúcich štruktúr. Tieto indikujú prinajmenšom prítomnos 4 plazmoidov prítomných v prúdovej vrstve. 

Projekt: VEGA 2/0064/09, autori: Rybák, práca č.: ADCA15

 

Článok uvádza koncepciu, technické parametre prístroja  Coronal Multi-channel Polarimeter for Slovakia (CoMP-S) a plánované patrolné pozorovania rýchlostí a magnetických polí v slnečnej koróne. Prístroj je umiestnený na observatóriu Lomnický štít AsÚ SAV od začiatku roku 2011.

Projekt: ITMS No. 26220120009, autori: Kučera, Ambróz, Rybák, Gömöry, Kozák, práca č.: ADFA07

 

Ukázali sme, že Veldkampov priestor zovšeobecneného štvoruholníka typu GQ(4,2) nie je lineárnym priestorom, hoci v sebe zahŕňa podpriestor izomorfný PG(3,4). Tiež bolo zistené, že neplanárne ovoidy GQ(4,2) tvoria dve orbity vzhžadom na grupu, ktorá je stabilizátorom vybranej kópie štvoruholníka typu GQ(2,2). Projekt: VEGA 2/0092/09 a VEGA 2/0098/10, autor: Saniga, práca č.: ADCA25

 

Komutačné vlastnosti špeciálnej Pauli grupy typu qubit-qudit, kde d = 2^k a k > 1, boli reformulované v termínoch konečnej geometrie, pozostávajúcej z 2^k – 1 kópií štvoruholníka typu GQ(2,2), ktoré tvoria 2^(k –1) – 1 zväzkov. Projekt: VEGA 2/0092/09 a VEGA 2/0098/10, autor: Saniga, práca č.: ADCA24.

 

Využitie ďalekohžadov:

0,6-m reflektor vybavený CCD kamerou v Starej Lesnej: 722,5 hodín čistého pozorovacieho času v 108 nociach.

0,6-m fotometrický reflektor na Skalnatom Plese: 644,9 hodín čistého pozorovacieho času v 146 nociach.

0,5-m reflektor so CCD kamerou v Starej Lesnej: 1093,5 hodín čistého pozorovacieho času v 159 nociach.

Koronografy na Observatóriu Lomnický Štít: patrolné pozorovania emisných čiar koróny 141, počet pozorovacích dní 71.

Slnečný ďalekohžad v Starej Lesnej: 127 kresieb fotosféry zo 127 dní pre svetovú databázu údajov.

0,61-m Newton na Skalnatom plese: fotometrický a astrometrický program: 912 hodín čistého pozorovacieho času v 136 nociach .  

Automatická bolidová kamera v Starej Lesnej: 183 snímok v 175 nociach. Kamera pracovala len do 23.8.2011, odvtedy je po priamom zásahu bleskom v oprave.

 
2.4. Publikačná činnos (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)

Tabužka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií  

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOS

A
Počet v r. 2011/ doplnky z r. 2010

B
Počet v r. 2011/ doplnky z r. 2010

C
Počet v r. 2011/ doplnky z r. 2010

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavatežstvách
(AAB, ABB, CAB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavatežstvách
(AAA, ABA, CAA)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavatežstvách (BAB, ACB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavatežstvách (BAA, ACA)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavatežstvách (ABD, ACD)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavatežstvách (ABC, ACC)

1 / 0

0 / 0

0 / 0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavatežstvách (BBB, ACD)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavatežstvách (BBA, ACC)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

31 / 0

0 / 0

0 / 0

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

25 / 5

0 / 0

0 / 0

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

 

a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)

28 / 0

0 / 0

0 / 0

b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)

13 / 0

0 / 0

0 / 0

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents

0

0

0

13. Ostatné vydané periodiká

1

0

0

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

3/0

0/0

0/0

15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasou kolaborácie alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)

 

 

Tabužka 2f Ohlasy

 OHLASY

A
Počet v r. 2010/ doplnky z r. 2009

B
Počet v r. 2010/ doplnky z r. 2009

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

547 / 0

0 / 0

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

5 / 0

0 / 0

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)

37 / 0

0 / 0

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
 indexoch (3, 4)

4 / 1

0 / 0

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0 / 0

0 / 0

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasou kolaborácie alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)

 

2.5. Aktívna účas na vedeckých podujatiach

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

1. BARATTA, G. - KAŇUCHOVÁ, Z. - PALUMBO, M.E. - SANGIORGIO, I. - STRAZZULLA, G.: The surface of Mercury: space weathering effects. European Planetary Science Congres, Nantes, Francúzsko, 2.-7.10.2011.

2. BODNÁROVÁ, M.: Solar research in Tatranská Lomnica and On dynamics of the G-band bright points in photosphere. Czech-Polish-Slovak Consultation on Solar Physics (CoSP), Ondřejov, ČR, 19.-21.5.2011.

3. CARIKOVÁ, Z. - SKOPAL, A.: Creation of neutral disks during outbursts of symbiotic binaries. Evolution of Compact Binaries, Viña del Mar, Čile, 6.-11.3.2011.

4. CARIKOVÁ, Z. - SKOPAL, A.: Formation of neutral disk-like zone around the active hot stars in symbiotic binaries. Asiago Meeting on Symbiotic Stars, Asiago, Taliansko, 10.-11.7.2011.

5. CARIKOVÁ, Z. - SKOPAL, A.: Creation of neutral disk-like zone around the active hot star in symbiotic binaries. IAU Symposium 282. From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, SR, 18.-22.7.2011.

6. CEVOLANI, G. – GRASSI, G. - BORTOLOTTI, G. - BRUCO, R. - MARTI, M. - PUPILLO, G. - TEPORE, M. - TRIVELLONE, G. - VISI, L. - PORUBČAN, V.: Forward scatter radio observations of atmospheric space debris and meteoroids during 2009–2010. National Meeting of the Societa Italiana Fisica, Bormio, Taliansko, 17.-21.1.2011.

7. GÁLIS, R. - HRIC, L. - KUNDRA, E.: Cataclysmic Variables – X-ray and optical activity. 8th INTEGRAL/BART workshop, Karlovy Vary, ČR, 26.-29. 4. 2011.

8. GÁLIS, R. - HRIC, L. - KUNDRA, E.: Cataclysmic Variables – X-ray and optical activity. IAU Symposium 282: From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, 18.-22.7.2011.

9. GÖMÖRY, P. - BECK, C. - BALTHASAR, H. - RYBÁK, J. - KUČERA, A. - KOZA, J. - WÖHL, H.: Magnetic loop emergence within a granule. Central European Solar Physics Meeting V, Bairisch Kölldorf 14, 8344 Bad Gleichenberg, Rakúsko, 9.-12.10.2011.

10. HARRA, L. - STERLING, A. - GÖMÖRY, P. - VERONIG, A.M.: Spectroscopic observations of a coronal Moreton wave. Fifth Hinode science conference: Exploring the active Sun, Cambridge, Massachusetts, USA, 10.-15.10.2011.

11. HAVLICEK, H. - ODEHNAL, B. - SANIGA, M.: On Moebius Pairs of Simplices. 10th Conference on Geometry and Applications, Varna, Bulharsko, 3.-9.9. 2011.

12. HAVLICEK, H. - ODEHNAL, B. - SANIGA, M.: Moebius Pairs and Pauli Operators. Geometry – Theory and Applications, Vorau, Rakúsko, 20.-24.6.2011.

13. HRIC, L.: The exhibition of Dr. Antonín Bečvář to Commemorate his 110 birthday anniversary. 2nd workshop of the PEEP project of the Program GRUNDTVIG, Hafnarfjordur Museum, Hafnarfjordur, Island, 3.-11.10.2011.

14. HRIC, L. - KUNDRA, E.: Is there any extrasolar planet in the triple pre-cataclysmic system V471 Tau? Evolution of Compact Binaries, Viňa del Mar, Čile, 6.-11.03.2011.

15. HRIC, L. - KUNDRA, E.: Is there any extrasolar planet in the triple pre-cataclysmic system V471 Tau? Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2011, Bezovec, SR, 3.-5.6.2011.

16. HRIC, L. - KUNDRA, E.: (O - C) Diagram - the Powerful (?) Method of Detecting Exoplanets in Binaries. Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2011, Bezovec, SR, 3.-5.6.2011.

17. HRIC, L. - KUNDRA, E.: Pre-cataclysmic system V471 Tau with confirmed brown dwarf and suspected extrasolar planet. IAU Symposium 282: From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, 18.-22.7.2011.

18. HRIC, L. - KUNDRA, E .: Preliminary discussion on IU Per. KOLOS 2011: Astronomy and other Natural Sciences in the Life of Society, Sninské rybníky, SR, 1.-3.12.2011.

19. HRICOVÁ BARTOLOMEJOVÁ, M. - HRIC, L.: Impact of the exhibition of M. R. Štefánik in Slovakia. 2nd workshop of the PEEP project of the Program GRUNDTVIG, Hafnarfjordur Museum, Hafnarfjordur, Island, 3.-11.10.2011.

20. HRICOVÁ BARTOLOMEJOVÁ, M. - HRIC, L.: Mayan Calendar and End of Time 2012, KOLOS 2011: Astronomy and other Natural Sciences in the Life of Society, Sninské rybníky, SR, 1.-3.12.2011.

21. CHOCHOL, D. - SHUGAROV, S. - PRIBULLA, T. - VOLKOV, I.: Post-outburst photometry of the classical nova V2468 Cygni. The Golden Age of Cataclysmic Variables and Related Objects, Palermo, Taliansko, 12.-17.9.2011

22. KAŇUCHOVÁ, Z. - BARATTA, G.A. - BRUNETTO, R. - FULVIO, D. - STRAZZULLA, G.: Space weathering and the suface composition of Phobos European Planetary Science Congres, Nantes, Francúzsko, 2.-7.10.2011.

23. KATYSHEVA, N. - SHUGAROV, S.: The observations of deeply eclipsing polars FL Ceti (SDSS J015543.40+002807.2) and CSS 081231: 071126+440405. The Golden Age of Cataclysmic Variables and Related Objects, Palermo, Taliansko, 12.-17.9.2011.

24. KERVELLA, P. - MÉRAND, A. - PRIBULLA, T.: Interferometry, spectroscopy and high-precision astrometry of the bright eclipsing binary delta Velorum. Orbital couples: Pas de deux in the Solar System and the Milky Way, Paris, Francúzsko, 10.-12.10.2011

25. KOTRČ, P. - BÁRTA, M. - SCHWARTZ, P. - KUPRYAKOV, YU.A. - KASHAPOVA, L.K.: H-alpha eruptive events observed at the solar limb. The Fourth SOLAIRE Network meeting, Teistungen, Nemecko, 10.-13.5.2011.

26. KREJČOVÁ, T. - BUDAJ, J. - KOZA, J.: Search for star-planet interaction, IAU Symposium 282, From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, 18.-22.7.2011.

27. KUČERA, A. - TOMCZYK, S. - AMBRÓZ, J. - SEWELL, S. - GÖMÖRY, P. - SUMMERS, R. - KOZÁK, M. - SUTERLAND, L. - RYBÁK, J. - WATT, A. - AUMILLER, P.: Centre of Space Research in Slovakia and Coronal Multichanel-polarimeter at the Lomnicky Peak Observatory. Central European Solar Physics Meeting V, Bairisch Kölldorf 14, 8344 Bad Gleichenberg, Rakúsko, 9.10.-12.10.2011.

28. MESZAROSOVA, H. - KARLICKÝ, M. - DUDÍK, J. - JELÍNEK, P. - RYBÁK, J. - MADSEN, R.H. - SAWANT, H.S.: Magnetoacoustic wave Trains in the Radio Events. 13th European Solar Physics Meeting, Rhodes, Grécko, 12.-16.9.2011.

29. MIKULÁŠEK, Z. - KRTIČKA, J. - JANÍK, J. - ZEJDA, M. - LIŠKA, J. - ZVERKO, J. - ŽIŽŇOVSKÝ, J. - ROMANYUK, I. - KUDRYAVTSEV, D.: Rotational deceleration and acceleration of magnetic peculiar stars CU Vir and V901 Ori. KOLOS 2011: Astronomy and other Natural Sciences in the Life of Society, Sninské rybníky, SR, 1.-3.12.2011.

30. NESLUŠAN, L. - JAKUBÍK, M.: Simulation of Uranus and Neptune formation using the new AsU-SAV computer cluster. 7-th international workshop on the Grid Computing of Complex Problems (GCCP 2011), Bratislava, SR, 24.-26.10.2011.

31. PALUMBO, M.E. - BARATTA, G.A. - FULVIO, D. - GAROZZO, M. - IOPPOLO, S. - KAŇUCHOVÁ, Z. - LETO, G. - SANGIORGIO, I. - STRAZZULLA, G.: Formation of CO2 and OCS after cosmic ion irradiation of icy grain mantles, IAU Symposium 280: The Molecular Universe, Toledo, Španielsko, 30.5.-3.6.2011.

32. PASACHOFF, J.M. - RUŠIN, V. - DRUCKMULLEROVÁ, H. - SANIGA, M. - LU, M. - MALAMUT, C. - SEATON, D.B. - GOLUB, L. - ENGELL, J.A. - HILL, S.W. - LUCAS, R.: The Solar Corona and a CME at the 2010 Total Eclipse. American Astronomical Society, SPD n.42, Las Cruses, USA, 12.-16.6.2011.

33. PORTALURI, E. - KRIŠANDOVÁ, Z. - MILLI, J. - KUREK, A.: Observations and analysis of light curves of variable white dwarfs (tutor: Erika Pakštiené). NEON summer school 2011, Molétai, Litva, 14.-27.7.2011.

34. PRIBULLA, T.: ROCHE: Analysis of Eclipsing Binary Multi-Dataset Observables. 10 years of VLTI conference, Garching bei Munchen, Nemecko, 24.-27.10.2011.

35. RUŠIN, V. - SANIGA, M. - PASACHOFF, J.M. - DRUCKMÜLLER, M. - BĚLIK, M.: Ten years of the high-resolution imaging process of the eclipse white-light corona. AGU Fall Meeting 2011, San Francisco, USA, 5.-9.12.2011.

36. RYBÁK, J. - MAČURA, R. - GÖMÖRY, P. - KUČERA, A. - RUŠIN, V. - PÖTZI, W. -BAUMGARTNER, D. - VERONIG, A.M. - TEMMER, M. - HANSLMEIER, A.: The LSO/KSO H-alpha prominence catalogue – first results. Central European Solar Physics Meeting V, Bairisch Kölldorf 14, 8344 Bad Gleichenberg, Rakúsko, 9.-12.10.2011.

37. SEKERÁŠ, M. - SKOPAL, A.: The role of electron scattering in probing the wind from the hot star in symbiotic binaries. IAU Symposium 282: From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, 18.-22.7.2011.

38. SEKERÁŠ, M. - SKOPAL, A.: Contribution of the electron-scattering process to the broad wings of emission lines, Asiago Meeting on Symbiotic Stars, Asiago, Taliansko, 10.-11.07.2011.

39. SCHWARTZ, P. - HEINZEL, P. - KOTRČ, P. - ANZER, U. - KUPRYAKOV, YU. A.: Mass of a solar prominence from multi-spectral data. 13th European Solar Physics Meeting, Rodos, Grécko,12.-16.9.2011.

40. SCHWARTZ, P. - HEINZEL, P. - KOTRČ, P. - ANZER, U. - KUPRYAKOV, YU. A. - DELUCA, E.E.: Mass loading of the quiescent prominences. The Fifth Hinode Science Conference, Cambridge, Massachusetts, USA, 10.-15.10.2011.

41. SHUGAROV, S. - CHOCHOL, D. - KOLOTILOV, E.: Symbiotic Nova PU Vul -- 33 years of observations. Asiago Meeting on Symbiotic Stars, Asiago, Taliansko, 10.-11.07.2011.

42. SHUGAROV, S. - KOLOTILOV, E. - KOMISSAROVA, G. - SKOPAL, A. - ZEMKO, P.: Photometric activity of the symbiotic star CH Cyg during 2008-2011. Asiago Meeting on Symbiotic Stars, Asiago, Taliansko, 10.-11.07.2011.

43. SKOPAL, A.: Multiwavelength modeling the SED of symbiotic X-ray binaries. Evolution of Compact Binaries, Viňa del Mar, Čile, 6.-11.03.2011.

44. SKOPAL, A.: Multiwavelength SED as a tool in understanding outbursts of symbiotic binaries. Asiago Meeting on Symbiotic Stars, Asiago, Taliansko, 10.-11.07.2011.

45. SKOPAL, A.: Multiwavelength modeling the SED of strongly interacting binaries. IAU Symposium 282: From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, 18.-22.7.2011.

46. SVOREŇ, J. - PORUBČAN, V. - HUSÁRIK, M. – OZDÍN, D.: Meteorites in Slovakia - summary. 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Greenwich, Vežká Británia, 8.-12.8.2011.

47. VERONIG, A.M. - GÖMÖRY, P. - KIENREICH, I.W. - MUHR, N. - VRŠNAK, B. - TEMMER, M. - WARREN, H.P.: An EIT wave observed by Hinode/EIS and SDO/AIA. Central European Solar Physics Meeting V, Bairisch Kölldorf 14, 8344 Bad Gleichenberg, Rakúsko, 9.-12.10.2011.

48. VOLKOV, I.M. - CHOCHOL, D. - VOLKOVA, N.S. - NIKOLENKO, I.V.: Is EQ Boo a quadruple system? IAU Symposium 282: From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, Tatranská Lomnica, 18.-22.7.2011.

49. ZEMKO, P.O. - SHUGAROV, S.Y. - ANDREEV, M.V. - CHOCHOL, D. - KATYSHEVA, N.A.: Photometric investigation of the dwarf nova OT J213806.6+261957 in Pegasus, IAU Symposium 281: Binary Paths to Type Ia Supernovae Explosions, Padova, Taliansko, 4.-8.7.2011.

 

Tabužka 2g Vedecké podujatia

  Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach  

  49

  Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach  

  

 

2.6. Vyžiadané prednášky

 2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach

BUDAJ, J.: Synthetic spectra and lightcurves of interacting binaries and exoplanets with circumstellar material: Shellspec, IAU Symposium 282: From interacting binaries to exoplanets, Tatranská Lomnica, SR, 18.-22.7.2011.

BUDAJ, J.: From interacting binaries to exoplanets, Conference about successes of stellar astronomy - Bezovec 2011, Bezovec, SR, 3.-5.6.2011.

KOCIFAJ, M. - KLAČKA, J - VIDEEN, G: Electromagneic scattering by a polydispersion of small charged cosmic dust paricles. Electromagnetic and Light Scattering XIII, Taormina, Taliansko, 26-30. 9. 2011.

KOZA, J. : The solar chromosphere. 2011 ISWI-Europe Summer School in Space Science, Tatranská Lomnica, SR, 21.-27.8. 2011.

KUČERA, A.: Centre of excellence, Centre of Space Research: Space Weather Influences. 2011 ISWI-Europe Summer School in Space Science, Tatranská Lomnica, SR, 21.-27.8. 2011.

NESLUŠAN, L.: The problem of too a high mass of Oort Cloud in its cosmogony, International conference: Dynamics and formation of the Oort cloud, Lille, Francúzsko, 27.-30.9.2011.

PRIBULLA, T.: ROCHE: Analysis of Eclipsing Binary Multi-Dataset Observables. IAU Symp. 282 From interacting binaries to exoplanets, Tatranská Lomnica, SR, 18.-22.7.2011.

 

 

 

 

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach

 

 2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách

Ak boli príspevky publikované, sú súčasou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

BUDAJ, J.: From interacting binaries to exoplanets, Konkoly Observatory, Budapeš, Maďarsko, 17.3.2011.

BUDAJ, J.: From interacting binaries to exoplanets, Jena, Nemecko, 9.11.2011.

GÖMÖRY, P.: Spectropolarimetry of a small-scale magnetic loop emergence. Leibnitz-Institut für Astrophysik, Potsdam, Nemecko, 3.2.2011.

HAVLICEK, H. -  ODEHNAL, B. - SANIGA, M.:  Mutually inscribed and circumscribed simplices — where Moebius meets Pauli. Department of Mathematics, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Požsko, 21.9.2011. (pozvaná prednáška)

SANIGA, M.: Projective lines over finite rings. Department of Physics and Engineering, Elizabethtown College, Elizabethtown (PA), USA, 11.5. 2011.

SANIGA, M.: The Veldkamp space of some distinguished finite geometries. Rocky Mountain Algebraic Combinatorics Seminar, Department of Mathematics, Colorado State University, Fort Collins (CO), USA, 29.4.2011.

SANIGA, M.: Projective lines over finite rings. Kempner Colloquium, Department of Mathematics, University of Colorado, Boulder (CO), USA, 28.4.2011.

 

 

2.7. Patentová a licenčná činnos na Slovensku a v zahraničí v roku 2011

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent

2.7.2. Prihlásené vynálezy

2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2011 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.

2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.

 

V rámci projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV“ uskutočneného Slovenskou rankingovou ratingovou agentúrou (ARRA) bol jeden tím Astronomického ústavu SAV  (Žižňovský, Zverko, Budaj) vyhodnotený ako pičkový" a jeden (Saniga, Rušin) ako "Nadpriemerný" v porovnaní so svetovou špičkou v danom odbore.

 

Recenzie článkov v časopisoch:

 

M. Kocifaj: 1x Atmospheric Environment, 1x Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 1x  Progress in Electromagnetic Research, 2x Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 1x Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1x Optics Letters

 

A. Skopal: 2x  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1x Proceedings of the Royal Society,  1x  Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 1x  The Astrophysical Journal

 

A. Kučera: 4x Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2x Central European Astrophysical Bulletin

 

T. Pribulla: 1x Astronomy and Astrophysics,  2x Astronomical Journal, 1x Astronomische Nachrichten, 3x Publications of the Astronomical Society of the Pacific

 

J. Rybák: 2x Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

 
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnos a budovanie žudských zdrojov pre vedu a techniku

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabužka 3a Počet doktorandov v roku 2011

Forma

Počet k 31.12.2011

Počet ukončených doktorantúr v r. 2011

 

Doktorandi

Ukončenie z dôvodov

 

celkový počet

z toho novoprijatí

ukončenie úspešnou obhajobou

predčasné ukončenie

neúspešné ukončenie

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

 Interná zo zdrojov SAV

1

4

0

0

1

0

0

0

0

0

 Interná z iných zdrojov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Externá

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Spolu

1

4

0

0

1

0

0

0

0

0

 
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia

Tabužka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné

Pôvodná forma

Interná z prostriedkov SAV

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Interná z iných zdrojov

Externá

Externá

Nová forma

Interná z iných zdrojov

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Počet

0

0

0

0

0

0

 
 
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
 

Tabužka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2011 úspešnou obhajobou

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac, rok nástupu na DŠ

Mesiac, rok obhajoby

Číslo a názov študijného odboru

Meno a organizácia školiteža

Fakulta udežujúca vedeckú hodnos

Matej Sekeráš

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2007

8 / 2011

4.1.8 astrofyzika

RNDr. Augustín Skopal DrSc., Astronomický ústav SAV

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 
 
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ

Tabužka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandské štúdium uskutočňované na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

 astronómia

 4.1.7

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 astrofyzika

 4.1.8

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

   
 
Tabužka 3e Účas na pedagogickom procese

 Menný prehžad pracovníkov,
 ktorí boli menovaní
 do spoločných odborových
 komisií pre doktorandské
 štúdium

 Menný prehžad pracovníkov,
 ktorí pôsobili ako členovia
 vedeckých rád univerzít,
 správnych rád univerzít a fakúlt

 Menný prehžad pracovníkov,
 ktorí získali vyššiu vedeckú,
 pedagogickú hodnos
 alebo vyšší kvalifikačný stupeň

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (astronómia)

 

 Mgr. Matej Sekeráš, PhD. (IIb)

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. (astrofyzika)

 

 Mgr. Matej Sekeráš, PhD. (PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

 RNDr. Aleš Kučera, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Aleš Kučera, CSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Luboš Neslušan, CSc. (astronómia)

 

 

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (astronómia)

 

 

 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Ján Rybák, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Ján Rybák, CSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Augustín Skopal, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (astrofyzika)

 

 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. (astronómia)

 

 

 RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. (astrofyzika)

 

 

 

3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabužka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2011

PEDAGOGICKÁ ČINNOS

Prednášky

Cvičenia a semináre

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

 Počet prednášatežov alebo vedúcich cvičení

5

0

3

0

 Celkový počet hodín v r. 2011

258

0

126

0

Prehžad prednášatežov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
 

Tabužka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ

1.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
 diplomových a bakalárskych prác

4

2.

 Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

4

3.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

5

4.

 Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)

7

5.

 Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

3

6.

 Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

3

7.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
 prác

3

8.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
 prác

8

9.

 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

1

 
 
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti

Pracovníci ústavu pôsobili ako členovia komisií pre štátne záverečné skúšky:

- Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice (A. Kučera, J. Svoreň)

- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava (A. Skopal, J. Svoreň)

 

Pracovníci ústavu pôsobili ako členovia Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na funkčné obdobie 2010-2015 vo vedných odboroch 010301 Astrofyzika a 010302 Astronómia - predseda J. Svoreň, členovia D. Chochol a A. Skopal.
4. Medzinárodná vedecká spolupráca

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2011 alebo sa na ich organizácii podiežala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia
 
Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2011, Bezovec, Slovensko, 41 účastníkov, 03.06.-05.06.2011

Tradičná konferencia, na ktorej sa stretávajú špičkoví odborníci (rektori, dekani, riaditelia ústavov, vysokoškolskí profesori so študentmi a amatérskymi astronómami, ktorí majú záujem podieža sa na vedeckom výskume v danom obore. Dôraz sa kládol na metódy spracovávania pozorovaní a ich interpretáciu.

Sympózium IAU č. 282 „Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam: základné nástroje modelovania, Tatranská Lomnica, 207 účastníkov, 18.07.-22.07.2011

Sympózium Medzinárodnej astronomickej únie bolo organizované AsÚ SAV spolu s Pennsylvania State Univeristy v Arizone. Na konferencii  prezentovali svoje výsledky špičkoví odborníci z 36 krajín sveta. Konferencia bola zameraná na metodiku modelovania tesných dvojhviezd a jej aplikáciu na extrasolárne planéty. Boli zahrnuté hlavné astrofyzikálne metódy ako sú: multifrekvenčná fotometria a spektroskopia, interferometria, polarimetria, tomografia, metóda syntetických spektier, rozmotávanie spektier, hydrodynamické simulácie atď. Boli diskutované aj interagujúce dvojhviezdy s akréčnymi diskami, plynnými prúdmi ako aj hnedí trpaslíci a exoplanéty. Medzinárodná astronomická únia poskytla cestovné granty 40 mladým vedeckým pracovníkom a študentom. Okrem vedeckého programu účastníci mali možnos spoznáva kultúrne a prírodné klenoty Spiša. Podujatie bolo ukončené verejnou prednáškou Prof. Ivana Hubeného (Arizona State Univerzity) v Poprade. Po skončení podujatia účastníci navštívili vysokohorské observatórium na Skalnatom Plese. Sympózium bolo účastníkmi  hodnotené vežmi pozitívne nielen po vedeckej ale aj po organizačnej stránke.

2011 ISWI - Európska letná škola o kozmickej vede, Tatranská Lomnica, 76 účastníkov, 21.08.-27.08.2011

Letná škola bola organizovaná v rámci aktivít Medzinárodnej iniciatívy pre kozmické počasie ISWI (http://iswi-secretariat.org/) zameranej na podporu spolupráce v oblasti výskumu Slnka a kozmického počasia. Škola poskytla 46 študentom z 15 európskych a 12 mimoeurópskych krajín intenzívny kurz zameraný na získanie nových poznatkov v kozmickej fyzike, ako aj odovzdanie skúseností so spracovaním a interpretovaním údajov z pozemských a kozmických observatórií určených na pozorovanie Slnka, kozmického počasia, ionosféry a magnetosféry Zeme. V rámci školy prednášalo 25 lektorov z 11 krajín. Účastníci školy navštívili aj vysokohorské observatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte, kde sa oboznámili s unikátnym koronálnym spektropolarimetrom CoMP-S inštalovanom na dvojitom slnečnom koronografe a neutrónovým monitorom kozmického žiarenia. Správa o priebehu školy je prístupná na: http://stara.suh.sk/id/iswi/summer_school/docs/ISWI2011-School-Report.pdf

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2012 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka)
 
Medzinárodná konferencia o úspechoch stelárnej astronómie – Bezovec 2012, Bezovec, Slovensko, 15.06.-17.06.2012, (Ladislav Hric, 052 7879148, hric@ta3.sk)

Tradičná konferencia, na ktorej sa stretávajú špičkoví odborníci (rektori, dekani, riaditelia ústavov, vysokoškolskí profesori so študentmi a amatérskymi astronómami, ktorí majú záujem podieža sa na vedeckom výskume v danom obore. Dôraz sa bude klás na metódy spracovávania pozorovaní a ich interpretáciu. 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií

Tabužka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

4

9

3

 
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR

RNDr. Ján Budaj, CSc.

International Astonomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International board of IOAA (Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky) (funkcia: člen)

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

European Astronomical Society (EAS) (funkcia: člen)

International Astronomical Union (IAU) (funkcia: člen, kontaktná osoba za Slovensko pre IYA - Medzinárodný rok astronómie)

Mgr. Marián Jakubík, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International Solar Energy Society (funkcia: člen)

Optical Society of America (funkcia: člen)

RNDr. Richard Komžík, CSc.

International Astronomical Union (IAU) (funkcia: člen)

Mgr. Július Koza, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations- JOSO (funkcia: člen)

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Consortium EAST – European Association for Solar Telescopes (funkcia: člen)

International Astonomical Union (funkcia: člen)

Joint Organization for Solar Observations - JOSO (funkcia: národný reprezentant Slovenska)

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen pracovnej skupiny IAU komisie č. 22 pre nomenklatúru meteorických rojov)

International Meteor Organization (funkcia: člen)

RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen výkonného výboru komisie 42 (Close binary stars))

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

American Geophysical Union (funkcia: člen)

Česká astronomická spoločnos (funkcia: člen)

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen pracovnej skupiny Solar Eclipses)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Ján Rybák, CSc.

ASTRONET (funkcia: reprezentant za Slovensko)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Joint  Organiozation for Solar Observation- JOSO (funkcia: viceprezident)

RNDr. Metod Saniga, CSc.

American Mathematical Society / Mathematical Reviews (funkcia: reviewer)

American Physical Society/UniPHY (funkcia: člen)

European Mathematical Society / Zentralblatt MATH (funkcia: Reviewer (by invitation))

European Science Foundation (funkcia: Pool of Reviewers (by invitation))

International Astronomical Union (funkcia: člen)

International Symmetry Association (funkcia: člen)

Mgr. Pavol Schwartz, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Augustín Skopal, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

The Royal Astronomical Society (funkcia: člen)

 Nina Solovaya, DrSc.

European Astronomical Society (funkcia: člen)

International Astronomical Union (funkcia: člen)

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

Mgr. Martin Vaňko, PhD.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen)

RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.

International Astronomical Union (funkcia: člen, člen WG IAU „CP and Related Stars“)

4.3. Účas expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabužka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty

Meno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet hodnotených projektov

 
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci

 

Bol získaný prístup ku kvalitnej laboratórnej a pozorovacej technike:

Počas pobytu Zuzany Kaňuchovej na Astrofyzikálnom observatóriu v Catánii (Taliansko) boli vybrané a spracované prvé série spektier molekúl získaných v rámci experimentov vykonaných v Astrofyzikálnom laboratóriu OACt. Vybrané spektrá boli analyzované, normalizované a prevedené do formy vhodnej pre Virtual Atomic and Molecular Data Center databázu.

 

Bol získaný prístup k dvom špičkovým slnečným ďalekohžadom na Kanárskych ostrovoch na  získanie pozorovacích dát najvyššej svetovej úrovne:

1) Počas pobytu Júliusa Kozu na THEMIS (Télescope Héliographique pour l'Etude du Magnétisme et des Instabilités Solaires)  boli získané spektrá slnečnej atmosféry v rámci projektu OPTICON (J. Koza, A. Kučera, J. Rybák, P. Gömöry).

2) Počas pozorovacej kampane Petra Gömöryho na slnečnom ďalekohžade Vacuum Tover Telescope v rámci spolupráce s Leibnitz-Institut für Astrophysik Potsdam, boli získané unikátne spektropolarimetrické dáta slnečnej fotosféry s vežkým priestorovým rozlíšením.

Prehžad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.

Prehžad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
5. Vedná politika

 

 
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
 

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
   

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická    

Začiatok spolupráce: 1955   

Zameranie: astronómia   

Zhodnotenie: spoločne organizované doktorandské štúdium, členstvo v štátnicových komisiách, výuka - prednášky, vzájomné zastúpenie v redakčných radách vydávaných časopisov, spoločný projekt APVV    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická    

Začiatok spolupráce: 1997   

Zameranie: astronómia a astrofyzika    

Zhodnotenie: výuka - prednášky, členstvo v štátnicových komisiách, spoločné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ     
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká    

Začiatok spolupráce: 2000   

Zameranie: astrofyzika    

Zhodnotenie: spoločné projekty, spoločný predmet výskumu    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Faculty of Physics, University Bielefeld, Germany   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2002   

Zameranie: interdisciplinárny výskum   

Zhodnotenie: spoločné projekty, organizovanie spoločných workshopov     
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, ČR   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická    

Začiatok spolupráce: 2001   

Zameranie: astronómia a astrofyzika   

Zhodnotenie: prázdninové praxe, posudzovanie vnútrouniverzitných projektov, členstvo v komisiách pre obhajoby    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Francúzsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2006   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné školenie doktoranda, spoločné práce, spoločný projekt, členstvo v komisii pre obhajoby     
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université de Franche-Comté, Besançon, Francúzsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká a pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2004   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné školenie doktorandky, spoločné práce, spoločné projekty    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technische Universität Wien, Wien, Rakúsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2007   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie   

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Budapest University of Technology and Economics, Budapeš, Maďarsko   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): vedecká   

Začiatok spolupráce: 2008   

Zameranie: teoretická fyzika, kvantová teória informácie, konečné geometrie, teória strunových čiernych dier   

Zhodnotenie: spoločné práce, spoločné projekty, odborné konzultácie pre doktoranda    
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin   

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická   

Začiatok spolupráce: 2010   

Zameranie: astronómia   

Zhodnotenie: podiel na výuke študentov    
 

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

6.3. Iná činnos využitežná pre potreby spoločenskej praxe
 
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
 

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)

7.3. Iná činnos využitežná pre potreby hospodárskej praxe
 
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie
 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

Tabužka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

 Ing. Jaroslav Ambróz

Národný tím technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu pri ministerstve hospodárstva

 člen

 RNDr. Richard Komžík, CSc.

Združenie SANET – Slovenská akademická dátová sie

 predstavitež riadneho člena - AsÚ

 

Riadiaci výbor národného projektu „Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid“

 člen

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Správna rada SAIA, n.o

 člen

 
8.2. Expertízna činnos a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

Názov expertízy: Astronomická expertíza

Adresát expertízy: Polícia Stará źubovňa

Spracoval: RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Stručný opis: Rekonštrukcia dopravnej nehody s ohžadom na fázu Mesiaca.
 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Tabužka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

 RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

APVV- Rada pre Prírodné vedy, Pracovná skupina pre prírodné vedy 1 – matematika, fyzika, astronómia a informatika 

 člen

 RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskum a vývoja

 podpredseda Rady Štátneho programu

 
8.4. Prehžad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

 
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
 

9.1.Vedecko-popularizačná činnos

9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnos pracovníkov organizácie SAV

Tabužka 9a Vedecko-popularizačná činnos pracovníkov organizácie SAV

Meno

Spoluautori

Typ

Názov

Miesto zverejnenia

Dátum alebo počet za rok

 Pavol Bendík

 

F

 Astronomický ústav SAV

 Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

22.11.2011

 Pavol Bendík

 

A

 Astronomický výskum v AsÚ SAV

 ZŠ s MŠ, Jarná 3168/13, Poprad; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

28.4.2011

 Pavol Bendík

 

A

 Základné poznatky z astronómie

 ZŠ Lendak, Školská 535/5, Lendak; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

12.4.2011

 Pavol Bendík

 

A

 Základné poznatky z astronómie

 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

8.4.2011

 Pavol Bendík

 

A

 Základy astronómie

 Stredná odborná škola, Okružná 761, Poprad; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

16.3.2011

 Pavol Bendík

 

A

 Základy astronómie, pozorovanie Slnka

 ZŠ Lendak, Školská 535/5, Lendak; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

11.4.2011

Mgr. Marcela Bodnárová

 

F

 Cesta vesmírom - exkurzia po Náučnom chodníku v areáli AsÚ SAV

 ZŠ s MŠ, Vežká Lomnica; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

3.10.2011

Mgr. Marcela Bodnárová

 

A

 Doktorandské štúdium na Astronomickom ústave SAV

 Gymnázium, Komenského 13, Lipany

23.11.2011

Mgr. Marcela Bodnárová

 

A

 Nᚠvesmírny domov

 MŠ Tatranská Lomnica; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

14.6.2011

Mgr. Marcela Bodnárová

 

A

 Vesmír, nᚠdomov

 ZŠ a MŠ Jarná 3168/13, Poprad; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

10.6.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru

 Gymnázium T. Vansovej, Stará źubovňa; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

4.10.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Galaxie – základné stavebné kamene vesmíru

 ZŠ, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

19.10.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 História a vedecký výskum v AsÚ SAV

 Gymnázium T. Vansovej, Stará źubovňa; Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

4.10.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

D

 Pozorovacia kampaň "Tenerife 2011",  kozmické počasie a Európska letná škola o kozmickej vede ISWI

 Slovenský rozhlas

19.8.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnečná sústava

 ZŠ Jánovce

11.3.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnečná sústava

 ZŠ Ratková

24.6.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnečná sústava

 ZŠ s MŠ Lučivná

11.3.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnečná sústava

 ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica

12.1.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnečná sústava

 ZŠ s MŠ, Školská 8, Spišské Bystré

13.5.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnečná sústava

 ZŠ, Sládkovičova 510, Hranovnica

8.12.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnko – naša hviezda

 ZŠ s MŠ Vydrník

25.1.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Slnko – naša hviezda

 ZŠ, Sládkovičova 510, Hranovnica

8.12.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Vývoj vesmíru a jeho budúcnos

 ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica

12.1.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Vznik a vývoj vesmíru

 ZŠ s MŠ  Ždiar

18.3.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Vznik a vývoj vesmíru

 ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,  Poprad

27.5.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 

A

 Zo života hviezd

 ZŠ, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

19.10.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 Bendík, P.,  Mačura, R.

F

 Deň otvorených dverí

 Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

3.9.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 Bendík, P.,  Mačura, R.

F

 Deň otvorených dverí

 Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

13.8.2011

Mgr. Peter Gömöry, PhD.

 Bendík, P.,  Mačura, R.

F

 Deň otvorených dverí

 Observatórium AsÚ SAV, Lomnický štít

16.7.2011

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

C

 Astronomické vysvetlenie Betlehemskej hviezdy; Doma je doma

 LUX

6.1.2011

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

B

 Ján Kepler

 časopis Ústredia Slovenskej Kresanskej Inteligencie  RaN, č. 1, s. 46-56 

14.1.2011

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

A

 Ján Kepler - dielo a život (v rámci cyklu Osobnosti vedy)

 Dom Quo Vadis, Bratislava

4.5.2011

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

C

 Rotácia zemskej osi

 Televízna stanica JOJ; Prvé noviny

14.3.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 

A

 Astronómia a výskum v AsÚ SAV

 Účastníci konferencie Filozofického ústavu SAV: Sloboda a jej projekcie; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

20.9.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 

F

 Astronómia a výskum v AsÚ SAV

 Verejnos; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

15.11.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 

F

 Astronómia na Skalnatom Plese

 Spojená škola Novohradská, Bratislava; Observatórium AsÚ SAV, Skalnaté Pleso

22.9.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 

A

 Astronomický výskum v AsÚ SAV

 ZŠ s MŠ, Zuberec; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

28.9.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 Bodnárová, M.,  Krišandová, Z., Rušin, V., Bendík, P.

J

 Akcia: Noc výskumníka a nočné pozorovania pre verejnos

  AsÚ SAV  Tatranská Lomnica

23.9.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 Sekeráš, M., Kundra, E.

J

 Nočné pozorovania pre verejnos

 Akcia: Týždeň vedy a techniky; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

8.11.2011

Mgr. źubomír Hambálek, PhD.

 Tomko, D.

J

 Nočné pozorovania pre verejnos

 Akcia: Týždeň vedy a techniky; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

11.11.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

B

 Astronóma Ivana Hubeného hviezdy stále uchvacujú

 Poprad 22, č. 30

27.7.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

B

 Astronómovia z celého sveta sú v Tatrách, V Poprade bude prednáška pre verejnos

 Poprad 22, č. 29

19.7.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

B

 Astronómovia z celého sveta v Tatrách

 Podtatranské noviny 52, č. 29

19.7.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

A

 Galaxie a expanzia Vesmíru

 Nitrianska hvezdáreň, Nitra

3.11.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

A

 Hviezdny Vesmír a človek vo Vesmíre – moderovaná prednáška

 Astrofilm, Piešany 2011

26.10.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

C

 Informácia o IAU Sympóziu 282 a o prednáške Prof. Hubeného

 TV Poprad

14.7.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

E

 Informácia o IAU Sympóziu 282 a o prednáške Prof. Hubeného

 www.poprad.sk

14.7.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

J

 Moderovanie prednášky prof. Ivana Hubeného

 Mestský úrad, Poprad

22.7.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

A

 Nicest Country I have Ever Seen

 Conference about successes of stellar astronomy, Bezovec, SR

4.6.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

J

 Organizovanie finálového kola Astronomickej olympiády na Slovensku  8. – 9. 6. 2011

 HaP Žiar nad Hronom

2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

B

 Polárna žiara nad Islandom a CME

 Kozmos 42, č. 6, s. 1-3

2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

C

 Reportហo úspechoch Slovenska na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky

 Televízna stanica Markíza; Televízne noviny

27.9.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

E

 Rokovala Slovenská astronomická spoločnos

 www.sav.sk

30.9.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

J

 Rozhovor pre SITA o Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky

 SITA

6.9.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

E

 Správa HV SAS pri SAV o činnosti Slovenskej astronomickej spoločnosti od XV. zjazdu SAS

 www.sas.astro.sk

2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

A

 Vesmír blízko absolútnej nuly

 18. ročník Košického seminára o astronómii, CVČ Domino, Košice

17.3.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

J

 Výstava k 110. výročiu narodenia Dr. Antonína Bečvářa

 Týždeň vedy a techniky, AsÚ SAV Tatranská Lomnica

2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

A

 Využitie CCD techniky na Astronomickom ústave SAV

 Poslucháči pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

1.5.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

A

 Využitie CCD techniky v astronómii

 Astronomická výmena skúseností, Astronomický klub Bratislava; AsÚ SAV Tatranská Lomnica

16.8.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 

C

 Zatmenie Slnka

 Televízna stanica Markíza; Nočné Televízne noviny

3.1.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová Hricová, M.

A

 Memoirs from China

 Conference about successes of stellar astronomy, Bezovec, SR

4.6.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Bartolomejová Hricová, M.

B

 Žlté kovy z Požska

 Kozmos 42, č. 6, s. 37

2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Hricová Bartolomejová, M.

A

 Mayský kalendár

 Astrofilm, Piešany 2011

27.10.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Hricová Bartolomejová, M., Vidovenec, M

B

 Úspech slovenských študentov

 Správy SAV 47,  č. 9, s. 12

2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Hricová Bartolomejová, M., Vidovenec, M

E

 Žlté kovy z medzinárodnej olympiády

 www.sav.sk

6.9.2011

RNDr. Ladislav Hric, CSc.