•  
EnglishEnglish

Názov: Jemná štruktúra a pohyb hmoty v slnečných mikroerupciách pomocou multivlnových pozorovaní
Autori: S. Berkebile-Stoiser, P. Gömöry, A. M. Veronig, J. Rybák, P. Sütterlin
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Slnečné mikroerupcie boli skúmané pomocou multivlnových pozorovaní s vysokým priestorovým rozlíšením vrátane prejavov chromosférického odparovania hmoty. Preto sme analyzovali jemnú štruktúru a dynamiky pohybu hmoty v chromosfére, prechodovej vrstve a koróne v troch mikroerupciách (GOES trieda 3 keV). EUV spektrá poskytnuté spektrometrom CDS/SOHO boli použité na hľadanie dopplerovských posunov čiar pre štúdium súvisiacich pohybov plazmy v chromosférickom (He I, T~39000 K), prechodovom (O V, T~260000 K) a koronálnom teplotnom režime (Si XII, T~2MK). Rentgénové spektrá družice RHESSI poskytli informáciu o netermálnych elektrónoch. Prejavy mikroerupcií v multivlnovom pozorovaní sú v základnom súhlase s charakteristikami slnečných erupcií. Dynamika pohybov súvisiacich s javmi sa ukázala veľmi komplexnou. Pre všetky tri mikroerupcie bola potrebná viackomponentná aproximácia pre mnoho profilov čiar He I, O V a Ne VI čiar pozorovaných počas maxím erupcií čo indikuje priestorovo nerozlíšené opačne orientované prúdy hmoty s rýchlosťami do 180 km/s. Tieto pohyby sme interpretovali a otáčavé pohyby siločiar magnetického poľa v erupčných slučkách. RHESSI rentgénové spektrá ukazujú dôkazy o netermálnom brzdnom žiarení v prípade dvoch z troch javov. Hustota toku elektrónov dopadajúcich do chromosféry bola odhadnutá práve na rozhraní ohrevu medzi jemným a explozívnym odpparavaním.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 505, 811-823 (2009)


Dátum a čas: 2.2. 2023 09:55:41 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!